AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 11 – 12 ta’ Lulju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 11 – 12 ta’ Lulju 2020

  Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina: L-Ewwel Tqarbina se tiġi ċċelebrata fil-Parroċċa fil-weekend li ġej. Iċ-ċelebrazzonijiet se jsiru ġewwa l-Knisja Parrokkjali nhar s-Sibt fl-10.30am u l-Ħadd minflok il-quddiesa tad-9.30am. Għalhekk nhar is-Sibt, il-quddiesa tad-9.00am se ssir fit-8.30am. Il-Ħadd, il-quddiesa tad-9.30am se tkun rizervata biss għall-familjari ta’ dawk li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina. Nitolbu l-koperazzjoni tagħkom biex tipparteċipaw f’quddies ieħor li għandna fil-Parroċċa. Infakkru lill-ġenituri tat-tfal se jieħdu sehem fiċ-ċelebrazzjoni li se jsiru laqgħat għalihom u għat-tfal nhar it-Tnejn u t-Tlieta filgħaxija, skont id-data tal-Preċett.   Celebration of the First Holy Communion: The First Holy Communion will be celebrated next weekend in our Parish. The celebrations will be held in the Parish Church on Saturday at 10.30am and Sunday instead of 9.30am mass. For this reason, the 9.00am mass on Saturday will be held at 8.30am. On Sunday, the 9.30am mass will be reserved only for the family members of the children receiving their First Holy Communion. We kindly ask you for your cooperation to participate in other masses in the Parish. May we also remind the parents and the children taking part in the celebration that there are going to be two meetings on Monday and Tuesday evening, depending on the date of their celebration. Ringrazzjament: Nixtieq nirringrazzjakom tal-ġabra speċjali li saret il-ġimgħa l-oħra għall-bżonnijiet tal-parroċċa fejn ġbarna €2,000.  Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom. Appreciation: We would like to thank you for the special collection held during last weekend’s masses, where we collected €2,000.  Thank you so much for your...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Lulju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Lulju 2020

  L-Ewwel Tqarbina: L-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa din is-sena minħabba ċ-ċirkostanzi prezenti, se ssir is-Sibt 18 u l-Ħadd 19 ta’ Lulju filgħodu. First Holy Communion: Due to the current circumstances, the First Holy Communion in the Parish is going to be celebrated on Saturday 18th and Sunday 19th July. Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali permess ta’ appuntament billi wieħed iċempel l-Uffiċċju jew permezz ta’ email. Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the last Sunday in September.  Those interested may call the Parish Office for an appointment or even send an email. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ġunju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Evelina Satariano, John Micallef, Nazzareno Dalli, Maria Calleja u Antoinette Spiteri. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for : Evelina Satariano, John Micallef, Nazzareno Dalli, Maria Calleja and Antoinette Spiteri who entered eternal life during June. Eternal rest grant unto them O Lord … Avviż dwar il-maskri: Skont id-direttivi aġġornati, għalkemm il-maskri m’humhiex obbligatorji, huwa xorta rrikmandat li jintlibsu fil-knisja. Notice regarding face masks: According to the updated health directives, although masks are no longer obligatory, it is highly recommended that one wears them in church. Ġabra: Matul dan il-weekend, qed ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Collection: A special collection is being made this weekend in aid of the...

Read More

L-Erbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

L-Erbatax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek ġust u rebbieħ. Żakk 9, 9-10 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Żakkarija Dan jgħid il-Mulej: “Ifraħ kemm tiflaħ, bint Sijon, għajjat bil-ferħ, bint Ġerusalemm! Ara, is-sultan tiegħek ġej għandek; ġust u rebbieħ, umli u riekeb fuq ħmar, fuq felu ta’ ħmara. Hu jeqred il-karru minn Efrajm u ż-żiemel minn Ġerusalemm; jinqered il-qaws tal-gwerra. Hu jxandar il-paċi lill-ġnus, il-ħakma tiegħu tkun minn baħar sa baħar, u mix-xmara tal-Ewfrat sat-trufijiet”.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 144 (145), 1-2.8-9.10-11.13cd-14 R/. (1): Mulej, inbierek ismek għal dejjem Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, sultan, u nbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem. Kuljum irrid inbierkek, u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem. R/. Twajjeb u ħanin il-Mulej, idum biex jagħdab u kollu tjieba. Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. R/. Kull ma għamilt iroddlok ħajr, Mulej; iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu. R/. Ta’ kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha, twajjeb f’dak kollu li għamel. Iwieżen il-Mulej lil kull min se jaqa’, iqajjem lil kull min hu mitluq. R/. Qari II Jekk tmewtu bl-Ispirtu l-għemil tal-ġisem, tgħixu. Rum 8, 9.11-13 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Ħuti, intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu, ladarba hemm l-Ispirtu ta’ Alla jgħammar fikom. Jekk xi ħadd ma għandux fih l-Ispirtu ta’ Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk l-Ispirtu ta’ dak li qajjem lil Ġesù mill-imwiet jgħammar fikom, Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għall-ħajja wkoll il-ġisem mejjet tagħkom, bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Hekk mela, ħuti, aħna m’aħniex midjunin mal-ġisem biex ngħixu skond il-ġisem. Għax jekk tgħixu skond il-ġisem, tmutu; imma jekk tmewtu l-għemil tal-ġisem bl-Ispirtu, tgħixu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Mt 11, 25 Hallelujah. R/. Hallelujah Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-Saltna wrejthom liċ-ċkejknin. R/. Hallelujah Evanġelju Jien ta’ qalb ħelwa u umli. Mt 11, 25-30 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew F’dak iż-żmien Ġesù qabad u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok. Kollox kien mogħti lili minn Missieri, u ħadd ma jagħraf lill-Iben jekk mhux il-Missier, kif ħadd ma jagħraf lill-Missier jekk mhux l-Iben u dak li lilu l-Iben irid jgħarrafhulu. Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek...

Read More

San Pietru u San Pawl, Appostli Solennità

San Pietru u San Pawl, Appostli  Solennità

29 ta’ Ġunju San Pietru u San Pawl, Appostli Solennità Qari I Atti 12:1-11 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli Għall-ħabta ta’ dak iż-żmien, is-sultan Erodi qatagħha li jaħbat għal xi wħud minn ħdan il-Knisja. Qatel ’il Ġakbu, ħu Ġwanni, bis-sejf. Imbagħad, billi ra li din il-ħaġa għoġbot lil-Lhud, qatagħha li jaqbad ’il Pietru wkoll. Dan kien f’jiem l-Ażżmi. Meta arrestah u tefgħu l-ħabs, qiegħed għassa miegħu erba’ għaqdiet ta’ suldati ta’ erbgħa kull waħda, bil-ħsieb li, wara l-Għid, iressqu quddiem il-poplu. Pietru, mela, kien arrestat fil-ħabs, bil-għassa miegħu. Fl-istess ħin, il-Knisja kienet qiegħda titlob ’l Alla għalih bil-ħeġġa. Fil-lejl stess ta’ qabel ma Erodi kellu joħroġ ’il Pietru, dan kien rieqed bejn żewġ suldati, marbut b’żewġ ktajjen, waqt li xi għassiesa kienu għassa mal-bieb tal-ħabs. F’daqqa waħda ġie hemm anġlu tal-Mulej, u dawl idda mal-kamra. L-anġlu ta lil Pietru daqqa fuq ġenbu, qajmu u qallu: “Qum malajr.” Il-ktajjen waqgħu minn ma’ idejh. Imbagħad l-anġlu qallu: “Dawwar il-mantar miegħek u imxi warajja.” Pietru ħareġ u mexa warajh, bla ma ntebah li dak li kien qiegħed jiġri permezz tal-anġlu kien tassew; ħaseb li kienet xi ħolma. Għaddew l-ewwel għassa, u t-tieni waħda wkoll, u waslu ħdejn il-bieb tal-ħadid li kien jagħti għall-belt; u dan infetah waħdu. Ħarġu, u mxew tul it-triq. F’daqqa waħda l-anġlu telaq minn ħdejh. Imbagħad Pietru ġie f’tiegħu, u qal: “Issa qiegħed ninduna, tabilħaqq, li l-Mulej bagħat l-anġlu tiegħu u ħelisni minn id Erodi u minn dak kollu li l-Lhud kienu qegħdin jistennew li jsir.”  Il-Kelma tal-Mulej. R/. Irroddu ħajr lil Alla. Salm Responsorjali Salm 33, 2-9 R/. Dawk li jibżgħu mill-Mulej, l-anġlu tiegħu jeħlishom! Kull ħin inbierek ’il-Mulej, tifħiru dejjem f’fommi. Bil-Mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu! R/. Kabbru ’l-Mulej miegħi, u ngħollu ismu flimkien. Jien fittixt il-Mulej, u weġibni, u minn kull biża’ ħelisni. R/. Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ, u wiċċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ il-Mulej, u semgħu, u mid-dwejjaq kollha tiegħu ħelsu. R/. L-anġlu tal-Mulej jgħammar madwar dawk li jibżgħu minnu, u jeħlishom.  Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej, hieni l-bniedem li jistkenn fih. R/. Qari II Tim 4:6-8. 17-18 Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju Għażiż: Jiena ngħid għalija, demmi ġa mxerred b’sagrifiċċju, u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfugħa għalija l-kuruna tal-ġustizzja, li biha f’dak il-jum iħallasni l-Mulej, l-Imħallef ġust, u mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu bix-xewqa tad-dehra tiegħu. Il-Mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex, bis-saħħa tiegħi, il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien inħlist minn ħalq l-iljun. Il-Mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.   Il-Kelma tal-Mulej....

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 ta’ Ġunju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 ta’ Ġunju 2020

  Solennita’ ta’ S. Pietru u S. Pawl: Nhar it-Tnejn, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal bħal ta’ fost il-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa f’din is-Solennita’.   Ordinazzjoni Presbiterali: Nhar it-Tnejn ukoll se ssir l-ordinazzjoni ta’ 10 djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Parroċċa Kristu Re, Paola fis-6.30pm. Din l-ordinazzjoni ser tixxandar fuq TVM2.  Inzommuhom fit-talb tagħna.   Anniversarju tal-Ordinazzjoni: Din il-ġimgħa għandhom ukoll l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħhom Fr Paul, Fr Stefan u Fr Marco. Nawgurawlhom għall-ħidma tagħhom u nitolbu għalihom.   L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.   Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ħadd il-knisja ta’ Lapsi se tkun miftuħa għall-quddies tad-9.00am.  Sakemm ma navżawkomx mod ieħor, il-quddies tal-Ħadd biss se jsir għalissa.  30 ruħ biss jistgħu joqogħdu fil-Knisja.   Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali permess ta’ appuntament billi wieħed iċempel l-Uffiċċju jew permezz ta’ email.   Ġabra: Matul il-weekend li ġej, se ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet...

Read More