AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 26 – 27 ta’ Settembru 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 26 – 27 ta’ Settembru 2020

Festa tal-Madonna tar-Rużarju: Minnflok il-purċissjoni tas-soltu, nhar il-Ġimgħa li taħbat l-ewwel ġimgħa tax-xahar, wara l-quddiesa ta’ filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali se jsir Rużarju mmeditat u Adorazzjoni quddiem Ġesu’ Sagramentat. Quddiesa bl-Ingliż: Wara assenza ta’ 3 xhur, il-quddiesa tal-Ħadd tal-12.15pm se terga’ tibda ssir bl-Ingliż.

Read More

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Is-Sitta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Jekk il-midneb jerġa’ lura mid-dnub, isalva ruħu. Eżek 18, 25-28 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel Dan jgħid il-Mulej: “Intom tgħidu: “M’hijiex sewwa l-imġiba tal-Mulej!”. Issa isimgħu, dar Iżrael: Forsi l-imġiba tiegħi m’hijiex sewwa? Mhux l-imġiba tagħkom li m’hijiex sewwa? Jekk wieħed ġust jitbiegħed mill-ġustizzja tiegħu u jagħmel il-ħażen, u jmut minħabba dan, minħabba ħżunitu jkun miet. Imma jekk il-midneb jerġa’ lura mid-dnub li jkun għamel, u jagħmel il-ħaqq u l-ġustizzja, hu jsalva ruħu. Għax ikun intebaħ u reġa’ lura mid-dnubiet kollha li jkun għamel, u jibqa’ ħaj u ma jmutx”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 24 (25), 4-5.6-7.8-9 R/. (6a): Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek, Mulej Triqatek, Mulej, għarrafni, il-mogħdijiet tiegħek għallimni. Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Għalik nixxennaq il-jum kollu. R/. Ftakar fil-ħniena u fit-tjieba tiegħek, għax huma minn dejjem, Mulej. Tiftakarx fil-ħtijiet u fid-dnubiet ta’ żgħożiti: inti tajjeb, Mulej; ftakar fija skond it-tjieba tiegħek. R/. Tajjeb u sewwa l-Mulej; għalhekk juri triqtu lill-ħatja. Imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. R/. Qari II Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesù. Fil 2, 1-11 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin Ħuti, jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu; jekk hemm xi kelma ta’ ħlewwa fl-imħabba; jekk hemm xi xirka fl-Ispirtu; jekk hemm xi ħniena u mogħdrija; kunu fehma waħda u mlewni bil-ferħ! Ħa jkollkom l-istess imħabba, u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn b’pika ta’ partit, anqas għall-ftaħir fieragħ; imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lill-ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor. Aħsbu bħalma kien jaħseb Kristu Ġesù: hu li għad li kellu n-natura ta’ Alla, ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir; sar jixbah lill-bnedmin, u deher minn barra bħala bniedem; ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta’ Ġesù – fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art – il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkubbtejhom, 11u kull ilsien jistqarr: “Ġesù Kristu hu l-Mulej”, għall-glorja ta’ Alla l-Missier. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 10, 27 Hallelujah. R/. Hallelujah In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. R/. Hallelujah Evanġelju Il-pubblikani jaslu qabilkom fis-Saltna ta’ Alla. Mt 21, 28-32 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu: “Intom x’jidhrilkom? Kien hemm raġel li kellu żewġ ulied. Resaq fuq il-kbir u qallu: “Ibni, illum mur aħdem l-għalqa tad-dwieli”. U dak qallu: “Ma rridx”. Iżda mbagħad biddel il-fehma u mar. Resaq fuq l-ieħor u qallu l-istess. “Arani sejjer, sidi,” qallu dan, u ma mar xejn....

Read More

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Il-fehmiet tiegħi ma humiex fehmietkom. Is 55, 6-9 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Fittxu l-Mulej sakemm tistgħu ssibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib! Ħa jħalli triqtu l-midneb, u l-bniedem il-ħażin fehmietu; ħa jerġa’ lura għand il-Mulej u jħenn għalih, għand Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-fehmiet tiegħi m’humiex fehmietkom, u t-triqat tiegħi m’humiex triqatkom. Oraklu tal-Mulej. Għax daqs kemm huma ogħla s-smewwiet mill-art, daqshekk ieħor huma triqati ’l fuq minn triqatkom, u l-fehmiet tiegħi mill-fehmiet tagħkom. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 144 (145), 2-3.8-9.17-18 R/. (18a): Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu Kuljum irrid inbierkek, u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem. Kbir il-Mulej, ta’ min ifaħħru bil-bosta, bla tarf il-kobor tiegħu. R/. Twajjeb u ħanin il-Mulej, idum biex jagħdab u kollu tjieba, Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. R/. Ġust il-Mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f’dak kollu li għamel. Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. R/. Qari II Għalija l-ħajja hi Kristu. Fil 1, 20c-24.27a Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin Ħuti, Kristu jkun imsebbaħ fil-ġisem tiegħi, sew jekk ngħix u sew jekk immut. Għax għalija l-ħajja hi Kristu, u l-mewt hi rebħ. Jekk għandi nibqa’ ħaj fil-ġisem, dan ifisser li għandi nagħti l-frott tax-xogħol tiegħi. X’naqbad nagħmel ma nafx; ninsab bejn ħaltejn. Min-naħa l-waħda, nixtieq nintemm u nkun ma’ Kristu, li jkun ħafna aħjar għalija; min-naħa l-oħra, jekk nibqa’ ngħix fil-ġisem, ikun ħafna aħjar għalikom. Ħaġa waħda ngħidilkom: ġibu ruħkom kif jixraq lill-Evanġelju ta’ Kristu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju ara Atti 16, 14b Hallelujah. R/. Hallelujah Mulej iftħilna qalbna biex nifhmu l-kliem ta’ Ibnek Ġesù Kristu. R/. Hallelujah Evanġelju Qiegħed tgħir għax jien qalbi tajba? Mt 20, 1-16 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola: “Is-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed sid li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies tax-xogħol u jħaddimhom fl-għalqa tiegħu tad-dwieli. Ftiehem ma’ xi ħaddiema b’dinar kull jum u bagħathom l-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa, ra oħrajn qegħdin fil-pjazza, bla xogħol, u qalilhom: “Morru intom ukoll l-għalqa, u nagħtikom li jkun ħaqqkom”. U marru. Raġa’ ħareġ għal xi s-sitt siegħa u mbagħad għal xi d-disgħa siegħa, u għamel l-istess. Għall- ħabta tal-ħdax-il siegħa raġa’ ħareġ u sab oħrajn qiegħda, u qalilhom: “Għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn?”. Qalulu: “Għax ħadd ma qabbadna”. Qalilhom: “Morru intom ukoll l-għalqa”. Għal fil-għaxija mbagħad sid l-għalqa qal lill-prokuratur tiegħu: “Sejjaħ lill-ħaddiema u ħallashom, ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa b’dawk tal-ewwel”. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-ħdax-il siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel, u stennew li kienu se jirċievu iktar, iżda huma wkoll ħadu dinar...

Read More

Thank You for Commanding the Impossible

Thank You for Commanding the Impossible

“Then in anger the master handed him over to the torturers until he paid back all that he owed. My heavenly Father will treat you in exactly the same way unless each of you forgives his brother from his heart.” —Matthew 18:34-35 If we don’t accept the grace to forgive those who have sinned against us: • the Lord remembers our sins in detail (see Sir 28:1), • we should not expect to be healed by the Lord (Sir 28:3), • we will not be forgiven (Sir 28:2, 4-5), and • we will be handed over to torturers, such as compulsiveness, fear, depression, self-hatred, anxiety, and other evils (Mt 18:34-35). Therefore, we must accept the grace to forgive our brothers and sisters in Christ immediately (see Mt 5:25), repeatedly (Mt 18:22), and from the heart (Mt 18:35). This applies not only to those who have stopped sinning against us but also to those continuing to sin against us. This applies even to our enemies. Obviously, it is humanly impossible to forgive. “To err is human; to forgive is divine” (quoted from Alexander Pope). Our only hope is to turn to the Lord, Who is divine. He always provides the grace to obey His commands. He raises us above our human limitations to empower us to choose to forgive immediately all who have sinned against us. Jesus gives us the privilege to live in the new world of grace and mercy. How awesome it is to share in the miracle and mystery of forgiving! Thank You, Jesus, for Your command that we forgive from the heart 70 x 7 times! (Mt 18:22) Thank You for grace and mercy beyond measure! Alleluia! PRAYER: Father, may I look at forgiving others the way You do. PROMISE: “None of us lives as his own master and none of us dies as his own master. While we live we are responsible to the Lord, and when we die we die as His servants.” —Rm 14:7-8 PRAISE: Lord, You are descended from David yet Son of God (Rm 1:3-4). Praise You Jesus! For the full Readings please go to: https:thewordonsunday.blogspot.com John...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 12th to 13th September 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 12th to 13th September 2020

  Ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof:  Nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa fis-7.00pm se jirċievu l-Griżma tal-Isqof 50 tifel u tifla fil-Parroċċa tagħna.  Filwaqt li nżommuhom fit-talb tagħna matul din il-ġimgħa, navżaw li l-Quddies tas-7.00pm għal dawn il-jumejn tkun riżervata biss għal dawk li se jieħdu sehem f’din iċ-ċelebrazzjoni. Confirmation: This Thursday and Friday, 50 boys and girls will celebrate their Confirmation in our Parish during the 7.00pm Mass in church.  While we will be keeping them in our prayers, we would like to advise that the Masses on these two days will be restricted to those who are taking part in the celebration. Ġabra: Bħal ma avżajna l-ġimgħa l-oħra, ix-xogħol ta’ manutenzjoni fuq iċ-chillers tas-sistema tal-arja kundizzjonata fil-knisja se jiswa madwar €4,500.  Nirringrazzjawkom minn qalbna tal-ġabra li saret il-weekend li għadda u donazzjonijiet li tajtuna b’risq din l-ispiża.  Ġbarna s-somma sabiħa ta’ €2,600.  Il-ġabra tal-lum ukoll se tkun għal dan il-għan biex niġbru l-ispejjeż li fadal.  Nirringrazzjawkom tal-generosita’ u s-sapport tagħkom. Collection: As advised last weekend, the maintenance work on the air conditioning chillers is estimated to cost around €4,500. We thank you for all your donations and collections made in the past week.  So far €2,600 have been collected.  Today’s collection is also going to be in aid of this work so that we can collect all that is needed.  We thank you once again form your support and...

Read More