AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Jannar 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 18 – 19 ta’ Jannar 2020

  Servizz Ekumeniku Djoċesan: Se jsir Servizz Ekumeniku Djoċesan fl-okkażjoni tal-Ġimgħa ta’ Talb għall-għaqda tal-Insara nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Jannar fis-6.30pm fil-Pro-Katidral Anglikan ta’ San Pawl, il-Belt Valletta.  Se jippriedka l-Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna.  Inħeġġukom tattendu għas-Servizz. Diocesan Ecumenical Service: On the occasion of the Week of Prayer for the Unity of Christians, a Diocesan Ecumenical Service will be held on Friday 24th January at 6.30pm at St Paul’s Anglican Pro-Cathedral in Valletta.  Mons Archbishop Charles J. Scicluna will be giving the sermon.  Everyone is encouraged to attend. Festa Liturġika ta’ San Ġiljan: Nhar is-Sibt 25 ta’ Jannar fis-6.30pm, ser issir  quddiesa tal-Festa Liturġika fil-Knisja Parrokkjali b’animazzjoni mis-St Julian’s Choral Group. St Julian’s Liturgical Feast: A mass will be held on Saturday 25th January at 6.30pm in the Parish Church on the occasion of St Julian’s Liturgical Feast.  The mass will be animated by the St Julian’s Choral Group. Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun animata mit-tfal. Il-familji huma mħeġġa li jattendu. Family Mass: On Sunday, the 9.30am mass in the Parish Church will be animated by children. All families are invited to attend. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fi żmien sitt xhur u li attendew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 26th January at 10.30am at Pope John Paul II hall for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish...

Read More

It-Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

 Qari I Jiena nagħmel minnek dawl għall-ġnus. Is 49, 3.5-6 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Il-Mulej qalli: “Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar”. Issa tkellem il-Mulej, li minn ġuf ommi għamilni qaddej tiegħu, biex għandu nraġġa’ lura lil Ġakobb, u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid – għax jien kont imfaħħar f’għajnejn il-Mulej, u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi – u Hu qalli: “Tkun ħaġa żgħira wisq għalik, li inti tkun il-qaddej tiegħi, biex tqajjem it-tribù ta’ Ġakobb, u traġġa’ lura l-fdal ta’ Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 39 (40), 2.4ab.7-8a.8b-9.10 R/. (8a.9a): Hawn jien, Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej; hu niżel ħdejja u sama’ l-għajta tiegħi. Qegħedli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta’ tifħir lil Alla tagħna. R/. Int ma titgħaxxaqx b’sagrifiċċji u b’offerti; imma widnejja inti ftaħtli; ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. Imbagħad jien għedt: “Hawn jien, ġej”. R/. “Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan jogħġobni; il-liġi tiegħek ġewwa qalbi”. R/. Xandart il-ġustizzja f’ġemgħa kbira; xufftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu. R/. Qari II Grazzja lilkom u sliem minn Alla Missierna u Sidna Ġesù Kristu. 1 Kor 1, 1-3 Bidu tal-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin Pawlu, li Alla ried isejjaħlu biex ikun appostlu ta’ Kristu Ġesù, u Sòsteni ħuna, lill-knisja ta’ Alla li qiegħda f’Korintu; lil dawk li tqaddsu fi Kristu Ġesù, imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma’ dawk kollha li f’kull pajjiż isejħu l-isem ta’ Ġesù Kristu, is-Sid tagħhom u tagħna; grazzja u sliem mingħand Alla missierna u l-Mulej Ġesù Kristu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 1, 14a.12a Hallelujah. R/. Hallelujah Il-Verb sar bniedem u għammar fostna, u lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla. R/. Hallelujah Evanġelju Hawn hu l-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ġw 1, 29-34 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġwanni, ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom: “Warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli”. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt ngħammed bl-ilma, biex hu jkun mgħarraf lil Iżrael”. U Ġwanni xehed għalih u qal: “Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Tabilħaqq, anqas jien ma kont nafu; imma dak li bagħatni ngħammed bl-ilma, hu stess qalli: “Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu”. Dan rajtu b’għajnejja, u għalhekk xhedt, dan hu l-Iben ta’ Alla”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Novembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Novembru 2019

Laqgħa: Se ssir laqgħa għall-parruċċani kollha nhar il-Ġimgħa fis-7.15pm fis-sala tal-konferenzi.  Kull min għandu għal qalbu l-parroċċa hu mħeġġeġ jattendi biex flimkien niddiskutu u nisimgħu proposti għall-Pjan Pastorali għal dawn l-erbgħa snin li ġejjin. Meeting: A meeting for all parishioners is going to be held on Friday at 7.15pm in the conference hall. All those who love the parish are invited to attend to discuss and hear proposals for the Pastoral Plan for the next four years. Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża li nhar il-Ġimgħa se jsir coffee morning fis-Sala taċ-Ċentru. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission would like to advise that the next meeting will be held at the conference hall on Friday morning. Bookings through the office. Ġabra għall-iskejjel: Bħal kull sena, il-Knisja qiegħda tappella għall-ġenerożità tal-membri tagħha biex jgħinuha tipprovdi l-mezzi finanzjarji biex l-iskejjel tal-Knisja f’Malta jkunu jistgħu jkomplu jaqdu u jġibu ’l quddiem il-missjoni tagħhom ta’ edukazzjoni ta’ eluf ta’ tfal u żgħażagħ. Għal dan il-għan, il-ġbir kollu li jsir fil-quddies tas-Sibt filgħaxija u tal-Ħadd, 16 u 17  ta’ dan ix-xahar, se jmur għall-Fond tal-Iskejjel tal-Knisja. Collection for church schools: The Church is appealing for your generosity for improving the financial means for its schools so as to continue in their mission for educating thousands of children and adoloscents. For this reason collections during all masses throughout next weekend will be in aid of this fund. Fund raising event: Nhar is-Sibt 30 ta’ Novembru se jsir Fund Raising Event b’risq il-proġett taċ-Ċentru ġewwa s-Sala tal-Konferenzi. Nistiednukom tiġu u tgħidu lill-familjari tagħkom.  Biljetti jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali jew billi ċċemplu 21380270. Fund raising event: Nhar is-Sibt 30 ta’ Novembru se jsir Fund Raising Event b’risq il-proġett taċ-Ċentru ġewwa s-Sala tal-Konferenzi. Nistiednukom tiġu u tgħidu lill-familjari tagħkom.  Biljetti jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali jew billi ċċemplu 21380270. Ġabra għall-Hospice: Dan il-weekend qed issir ġabra b’risq il-Hospice wara kull quddiesa. Collection for Hospice: A collection for Hospice Malta is being held this weekend after every...

Read More

It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Is-sultan tad-dinja għad iqajjimna għall-ħajja ta’ dejjem. 2 Makk 7, 1-2. 9-14 Qari mit-Tieni Ktieb tal-Makkabej F’dak iż-żmien, qabdu sebat aħwa u ’l ommhom; u s-sultan beda biex jisfurzahom bid-daqqiet tas-swat u tan-nerv biex jieklu l-laħam tal-majjal li ma jiswiex. Wieħed minnhom beda jitkellem f’isem l-oħrajn u qal: “X’int tfittex tistaqsi u trid taf minna? Aħna lesti mmutu, imma m’aħniex lesti niksru l-liġijiet ta’ missirijietna”. U t-tieni wieħed, kif kien fl-aħħar nifs, qallu: “Int, bniedem mill-agħar, int se ċċaħħadna mill-ħajja ta’ issa, imma s-sultan tad-dinja għad iqajjimna għall-ħajja ta’ dejjem, lilna li se mmutu għal-liġijiet tiegħu”. Imbagħad wara dan bdew jittorturaw it-tielet wieħed u malli talbuh ħareġ minnufih ilsienu u bla biza’ ta’ xejn midd idejh u ta’ qalbieni li kien għajjat: “Mis-sema ksibthom dawn, u għal-liġijiet tiegħu jien nistmerrhom, għax mingħandu nittama li għad nerġa’ niksibhom”. Saħansitra s-sultan u dawk ta’ madwaru stagħġbu bil-qawwa ta’ dan iż-żagħżugħ, kif l-uġigħ ma kien iqisu xejn. Meta miet dan bdew jittorturaw u jbiċċru r-raba’ wieħed bl-istess mod. Meta wasal fl-aħħar qal: “Aħjar li wieħed imut b’idejn il-bnedmin meta jkollu t-tama mingħand Alla li għad iqajmu mill-ġdid. Imma għalik m’hemmx qawmien għall-ħajja”.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 16 (17), 1.5-6.8b u 15 R/. (15b): Meta nqum nithenna bid-dehra tiegħek Isma’, Mulej, il-kawża ġusta tiegħi, ilqa’ l-għajta tiegħi, agħti widen għat-talb tiegħi; bla qerq huma xufftejja. R/. Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek, qatt ma għotru riġlejja. Insejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla; ressaq widintek lejja, isma’ kliemi. R/. Għad-dell ta’ ġwenħajk kenninni. Jien, fil-ħaqq, għad nara ’l wiċċek; meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek. R/.   Qari II Il-Mulej isaħħaħkom f’kull għemil u kelma tajba. 2 Tess 2, 16 – 3, 5 Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonikin Ħuti, Sidna Ġesù Kristu stess u Alla Missierna, li ħabbna u tana l-kuraġġ ta’ dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja, jqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f’kull għemil u kelma tajba. Mill-bqija, ħuti, itolbu għalina biex il-kelma tal-Mulej tiġri l-ġirja tagħha u tkun milqugħa bil-ġieħ bħalma ġara fostkom. Itolbu biex inkunu meħlusa minn nies ħżiena u bla liġi. Għax mhux kulħadd għandu l-fidi. Iżda l-Mulej hu fidil: hu jwettaqkom u jħariskom mill-Ħażin. Aħna żguri minnkom fil-Mulej, jiġifieri, li intom qegħdin tagħmlu u għad tagħmlu dak li ordnajnielkom. Jalla l-Mulej iwassal lil qlubkom għall-imħabba ta’ Alla u s-sabar ta’ Kristu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Apok 1, 5a. 6b Hallelujah. R/. Hallelujah Ġesù Kristu, il-Kbir fost il-mejtin: lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem. R/. Hallelujah Evanġelju Mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin. Lq 20, 27-38 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, resqu fuqu xi wħud mis-sadduċej, dawk li jiċħdu l-qawmien mill-imwiet, u...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 2 – 3 ta’ Novembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 2 – 3 ta’ Novembru 2019

Laqgħa – Katekiżmu: Nhar il-Ħamis fis-7.00pm ser issir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina f’Ġunju li ġej. Il-laqgħa ser issir fil-Knisja Parrokkjali.   Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Quddiesa għall-mejtin tagħna: Nhar il-Ġimgħa fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali, ikun hawn quddiesa għal dawk li mietu matul din is-sena fil-Parroċċa tagħna.   Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.   Laqgħa: Se ssir laqgħa għall-parruċċani kollha nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Novembru fis-7.15pm fis-sala tal-konferenzi.  Kull min għandu għal qalbu l-parroċċa hu mħeġġeġ jattendi biex flimkien niddiskutu u nisimgħu proposti għall-Pjan Pastorali għal dawn l-erbgħa snin li ġejjin.   Ġabra għall-Missjoni: Il-ġabra li saret għall-Missjoni kienet ta’ €2,800.  Grazzi ħafna tal-ġenerożità tagħkom.   Ġabra għall-Hospice: Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej se ssir ġabra b’risq il-Hospice wara kull quddiesa.   Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ottubru għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Ives Debarro, Margaret Bedford Calleja, Carmen Scerri u Joseph Zammit. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’...

Read More