AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Novembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Novembru 2019

Laqgħa: Se ssir laqgħa għall-parruċċani kollha nhar il-Ġimgħa fis-7.15pm fis-sala tal-konferenzi.  Kull min għandu għal qalbu l-parroċċa hu mħeġġeġ jattendi biex flimkien niddiskutu u nisimgħu proposti għall-Pjan Pastorali għal dawn l-erbgħa snin li ġejjin. Meeting: A meeting for all parishioners is going to be held on Friday at 7.15pm in the conference hall. All those who love the parish are invited to attend to discuss and hear proposals for the Pastoral Plan for the next four years. Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża li nhar il-Ġimgħa se jsir coffee morning fis-Sala taċ-Ċentru. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission would like to advise that the next meeting will be held at the conference hall on Friday morning. Bookings through the office. Ġabra għall-iskejjel: Bħal kull sena, il-Knisja qiegħda tappella għall-ġenerożità tal-membri tagħha biex jgħinuha tipprovdi l-mezzi finanzjarji biex l-iskejjel tal-Knisja f’Malta jkunu jistgħu jkomplu jaqdu u jġibu ’l quddiem il-missjoni tagħhom ta’ edukazzjoni ta’ eluf ta’ tfal u żgħażagħ. Għal dan il-għan, il-ġbir kollu li jsir fil-quddies tas-Sibt filgħaxija u tal-Ħadd, 16 u 17  ta’ dan ix-xahar, se jmur għall-Fond tal-Iskejjel tal-Knisja. Collection for church schools: The Church is appealing for your generosity for improving the financial means for its schools so as to continue in their mission for educating thousands of children and adoloscents. For this reason collections during all masses throughout next weekend will be in aid of this fund. Fund raising event: Nhar is-Sibt 30 ta’ Novembru se jsir Fund Raising Event b’risq il-proġett taċ-Ċentru ġewwa s-Sala tal-Konferenzi. Nistiednukom tiġu u tgħidu lill-familjari tagħkom.  Biljetti jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali jew billi ċċemplu 21380270. Fund raising event: Nhar is-Sibt 30 ta’ Novembru se jsir Fund Raising Event b’risq il-proġett taċ-Ċentru ġewwa s-Sala tal-Konferenzi. Nistiednukom tiġu u tgħidu lill-familjari tagħkom.  Biljetti jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali jew billi ċċemplu 21380270. Ġabra għall-Hospice: Dan il-weekend qed issir ġabra b’risq il-Hospice wara kull quddiesa. Collection for Hospice: A collection for Hospice Malta is being held this weekend after every...

Read More

It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Is-sultan tad-dinja għad iqajjimna għall-ħajja ta’ dejjem. 2 Makk 7, 1-2. 9-14 Qari mit-Tieni Ktieb tal-Makkabej F’dak iż-żmien, qabdu sebat aħwa u ’l ommhom; u s-sultan beda biex jisfurzahom bid-daqqiet tas-swat u tan-nerv biex jieklu l-laħam tal-majjal li ma jiswiex. Wieħed minnhom beda jitkellem f’isem l-oħrajn u qal: “X’int tfittex tistaqsi u trid taf minna? Aħna lesti mmutu, imma m’aħniex lesti niksru l-liġijiet ta’ missirijietna”. U t-tieni wieħed, kif kien fl-aħħar nifs, qallu: “Int, bniedem mill-agħar, int se ċċaħħadna mill-ħajja ta’ issa, imma s-sultan tad-dinja għad iqajjimna għall-ħajja ta’ dejjem, lilna li se mmutu għal-liġijiet tiegħu”. Imbagħad wara dan bdew jittorturaw it-tielet wieħed u malli talbuh ħareġ minnufih ilsienu u bla biza’ ta’ xejn midd idejh u ta’ qalbieni li kien għajjat: “Mis-sema ksibthom dawn, u għal-liġijiet tiegħu jien nistmerrhom, għax mingħandu nittama li għad nerġa’ niksibhom”. Saħansitra s-sultan u dawk ta’ madwaru stagħġbu bil-qawwa ta’ dan iż-żagħżugħ, kif l-uġigħ ma kien iqisu xejn. Meta miet dan bdew jittorturaw u jbiċċru r-raba’ wieħed bl-istess mod. Meta wasal fl-aħħar qal: “Aħjar li wieħed imut b’idejn il-bnedmin meta jkollu t-tama mingħand Alla li għad iqajmu mill-ġdid. Imma għalik m’hemmx qawmien għall-ħajja”.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 16 (17), 1.5-6.8b u 15 R/. (15b): Meta nqum nithenna bid-dehra tiegħek Isma’, Mulej, il-kawża ġusta tiegħi, ilqa’ l-għajta tiegħi, agħti widen għat-talb tiegħi; bla qerq huma xufftejja. R/. Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek, qatt ma għotru riġlejja. Insejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla; ressaq widintek lejja, isma’ kliemi. R/. Għad-dell ta’ ġwenħajk kenninni. Jien, fil-ħaqq, għad nara ’l wiċċek; meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek. R/.   Qari II Il-Mulej isaħħaħkom f’kull għemil u kelma tajba. 2 Tess 2, 16 – 3, 5 Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonikin Ħuti, Sidna Ġesù Kristu stess u Alla Missierna, li ħabbna u tana l-kuraġġ ta’ dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja, jqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f’kull għemil u kelma tajba. Mill-bqija, ħuti, itolbu għalina biex il-kelma tal-Mulej tiġri l-ġirja tagħha u tkun milqugħa bil-ġieħ bħalma ġara fostkom. Itolbu biex inkunu meħlusa minn nies ħżiena u bla liġi. Għax mhux kulħadd għandu l-fidi. Iżda l-Mulej hu fidil: hu jwettaqkom u jħariskom mill-Ħażin. Aħna żguri minnkom fil-Mulej, jiġifieri, li intom qegħdin tagħmlu u għad tagħmlu dak li ordnajnielkom. Jalla l-Mulej iwassal lil qlubkom għall-imħabba ta’ Alla u s-sabar ta’ Kristu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Apok 1, 5a. 6b Hallelujah. R/. Hallelujah Ġesù Kristu, il-Kbir fost il-mejtin: lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem. R/. Hallelujah Evanġelju Mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin. Lq 20, 27-38 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, resqu fuqu xi wħud mis-sadduċej, dawk li jiċħdu l-qawmien mill-imwiet, u...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 2 – 3 ta’ Novembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 2 – 3 ta’ Novembru 2019

Laqgħa – Katekiżmu: Nhar il-Ħamis fis-7.00pm ser issir laqgħa għall-ġenituri tat-tfal li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina f’Ġunju li ġej. Il-laqgħa ser issir fil-Knisja Parrokkjali.   Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Quddiesa għall-mejtin tagħna: Nhar il-Ġimgħa fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali, ikun hawn quddiesa għal dawk li mietu matul din is-sena fil-Parroċċa tagħna.   Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.   Laqgħa: Se ssir laqgħa għall-parruċċani kollha nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Novembru fis-7.15pm fis-sala tal-konferenzi.  Kull min għandu għal qalbu l-parroċċa hu mħeġġeġ jattendi biex flimkien niddiskutu u nisimgħu proposti għall-Pjan Pastorali għal dawn l-erbgħa snin li ġejjin.   Ġabra għall-Missjoni: Il-ġabra li saret għall-Missjoni kienet ta’ €2,800.  Grazzi ħafna tal-ġenerożità tagħkom.   Ġabra għall-Hospice: Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġej se ssir ġabra b’risq il-Hospice wara kull quddiesa.   Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ottubru għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Ives Debarro, Margaret Bedford Calleja, Carmen Scerri u Joseph Zammit. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’...

Read More

2 ta’ Novembru L-Għid tal-Imwiet Tifkira Solenni  

2 ta’ Novembru  L-Għid tal-Imwiet  Tifkira Solenni   

Qari I Ġob 19:1.23-27a Qari mill-Ktieb ta’ Ġob Ġob wieġeb u qal: “Mhux li kien jiġi maħżuż fi ktieb, jew b’xafra tal-ħadid u ċ-ċomb għal dejjem fil-blat jitnaqqax! Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj, u fl-aħħar fuq it-trab iqum. U wara li jintemm ġildi, mingħajr laħmi nara ’l Alla, li jien narah maġenbi. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 26 R/. (ara 6): Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej f’art il-ħajjin! Il-Mulej hu d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi; minn min għandi nibża’? Il-Mulej hu l-kenn tiegħi; quddiem min għandi nitwerwer? R/. Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej, lilha nfittex: li ngħammar f’dar il-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajti, biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej u nbakkar fit-tempju tiegħu. R/. Isma’, Mulej, il-leħen tiegħi: meta ngħajjat, ħenn għalija u weġibni. Jien infittex ’il wiċċek, Mulej; la taħbix wiċċek minni. R/.   Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej f’art il-ħajjin. Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, ittama fil-Mulej. R/.   Qari II Rum 19:1.23-27a   Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Ħuti: It-tama ma tqarraqx bina, għaliex l-imħabba ta’ Alla ssawbet fina permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna. Meta kien il-waqt, u aħna konna għadna bla saħħa, Kristu miet għal dawk li kienu bla Alla. Wieħed bilkemm imut għal bniedem ġust, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed tajjeb. Iżda Alla wera mħabbtu lejna meta Kristu miet għalina, aħna ġġustifikati b’demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta’ Alla! Jekk meta konna għadna għedewwa ta’ Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta’ Ibnu, kemm aktar issa, li aħna ħbieb miegħu, insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu! Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f’Alla b’Sidna Ġesù Kristu, li permezz tiegħu issa ksibna l-ħbiberija ma’ Alla. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 6: 39 Hallelujah. R/. Hallelujah Ir-rieda ta’ Missieri hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. R/. Hallelujah   Evanġelju Ġw 6:37-40 Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann F’dak iż-żmien: Ġesù qal lin-nies: “Dak kollu li missieri jagħtini jiġi għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx ’il barra; għax jiena nżilt mis-sema biex nagħmel mhux ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta’ min bagħatni. Issa r-rieda ta’ min bagħatni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ir-rieda ta’ Missieri hija din: li kull min jara l-Iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek...

Read More

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Kull meta Mosè kien jerfa’ jdejh, Iżrael kien jirbaħ. Eż 17, 8-13 Qari mill-Ktieb tal-Eżodu F’dak iż-żmien, il-poplu ta’ Għamalek qam u tqabad ma’ Iżrael f’Rafidim. Mosè qal lil Ġożwè: “Agħżel irġiel u mur tqabad ma’ Għamalek; jien noqgħod wieqaf fuq il-quċċata tal-għolja, bil-ħatar ta’ Alla f’idi”. Ġożwè għamel kif qallu Mosè, u mar jitqabad mal-Għamalekin. Mosè, Aron u Ħur telgħu fuq il-quċċata tal-għolja. Kull meta Mosè kien jerfa’ jdejh, Iżrael kien jirbaħ; u kull meta kien iniżżel idejh, kienu jirbħu l-Għamalekin. Meta idejn Mosè bdew jitqalu, ħadu ġebla u qegħduhielu taħtu; u hu qagħad bilqiegħda, waqt li Aron u Ħur żammewlu dirgħajh, wieħed kull naħa. Hekk idejh baqgħu sodi merfugħa sa nżul ix-xemx. U Ġożwè qered lil Għamalek u l-poplu tiegħu b’xifer ix-xabla. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 120 (121), 1-2.3-4.5-6.7-8 R/. (2): L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej Nerfa’ għajnejja lejn l-għoljiet; mnejn se tiġini l-għajnuna? L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, li għamel is-sema u l-art. R/. Ma jħalli qatt li riġlek jogħtor; ma jongħosx dak li jħarsek. Ara, la jongħos u lanqas jorqod dak li jħares lil Iżrael. R/. Il-Mulej hu dak li jħarsek; il-Mulej hu d-dell tiegħek fuq lemintek. Ma tolqtokx ix-xemx binhar, anqas il-qamar billejl. R/. Iħarsek il-Mulej minn kull deni; hu jħarislek ħajtek. Il-Mulej iħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek, minn issa u għal dejjem. R/.   Qari II Il-bniedem ta’ Alla jkun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. 2 Tim 3, 14 – 4,2 Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju Għażiż, ibqa’ miexi f’dak li tgħallimt u emmint bis-sħiħ, għax taf mingħand min tgħallimtu, u għax sa minn żgħoritek sirt midħla tal-Kotba Mqaddsa, li jistgħu jagħtuk l-għerf li jwassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesù. L-Iskrittura kollha hija mnebbħa minn Alla, u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa, biex hekk il-bniedem ta’ Alla jkun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Nitolbok bil-ħerqa, quddiem Alla u Kristu Ġesù, li għandu jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin, f’isem id-Dehra tiegħu u s-Saltna tiegħu: xandar il-kelma, insisti f’waqtu u barra minn waqtu, ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu u bit-tagħlim.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Lhud 4, 12 Hallelujah. R/. Hallelujah Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija, tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. R/. Hallelujah Evanġelju Alla jagħmel ħaqq lill-magħżulin tiegħu. Lq 18, 1-8 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, Ġesù qal parabbola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom: “Kien hemm f’belt wieħed imħallef, li la kien jibża’ minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F’dik il-belt kien hemm waħda armla, u kienet tmur għandu u tgħidlu: “Agħmilli ħaqq kontra l-għadu tiegħi”. Hu...

Read More