Titħajjar għal Abbati jew Abbatina ?

Titħajjar għal Abbati jew Abbatina ?

Il-grupp tal-abbatini huwa realta’ sabiħa fil-ħajja tal-parroċċa.  Minbarra s-servizz li huma jagħtu fuq l-artal, l-abbatini għandhom ċans jiġu ffurmati fuq livell uman u spiritwali permezz ta’ xi laqgħat u anke ħarġiet u mumenti oħra ta’ rikreazzjoni li jgħinuhom jikbru bħala bnedmin u bħala nsara. Waqt li nuru l-apprezzament tagħna għall-abbatini li diġa’ qed jagħtu s-servizz tagħhom fil-parroċċa tagħna, qed nagħmlu stedina biex aktar tfal jissieħbu f’dan il-grupp.  Għalhekk, dawk il-ġenituri li għandhom tfal subien jew bniet li għamlu diġa l-Ewwel Tqarbina u jixtiequ jsiru abbatini, huma mitluba jkellmu lill-kappillan jew lill-viċi mill-aktar fis.  Huma jibdew jiġu mħejjija biex imbagħad fil-festa ta’ San Ġiljan jiġu aċċettati formalment fil-grupp tal-abbatini waqt Vestizzjoni li ssir apposta għalihom. Titħajjar tidħol abbati jew abbatina ? Titħajjru u tixtiequ intom il-ġenituri taraw lit-tifel u/jew tifla tagħkom abbati jew abbatina ?  Bħala ħin mhu ser itellef xejn għax is-servizz tal-abbati huwa waqt il-ħin li intom tkun l-knisja għall-Quddiesa tal-Ħadd.  Bi ftit sforz ejjew inkabbru dan il-grupp u jkollna servizz liturġiku isbaħ u...

Read More

Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu

Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu

Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu Sena 2016-2017: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2010, jistgħu jimlew l-applikazzjonijiet fl-Uffiċċju Parrokkjali sa l-aħħar ta’ Mejju 2016. Ma jkunux jistgħu jiġu aċċettati applikazzjonijiet wara din id-data.  Il-ġenituri għandhom jaraw li jimlew l-applikazzjoni mill-aktar fis.

Read More

Mhux hawn, imma Qam !

Mhux hawn, imma Qam !

Fil-knejjes kollha mxerrdin madwar id-dinja tidwi l-aħbar tal-anġlu lin-nisa: «Tibżgħux!  Naf li qed tfittxu lil Ġesù, l-imsallab.  Mhux hawn.  Qam…… ejjew araw il-post fejn kien qiegħed» (Mattew 28, 5-6). Dan hu l-qofol tal-Vanġelu, hija l-Bxara t-Tajba per eċċellenza: Ġesù, l-imsallab, qam mill-mewt!  Dan l-avveniment hu l-bażi tal-fidi tagħna u tat-tama tagħna:  kieku Kristu ma qamx, il-Kristjaneżmu kien jitlef il-valur tiegħu: il-missjoni kollha tal-Knisja kienet titlef l-imbuttatura tagħha, għax minn hemm bdiet u minn hemm tibqa’ titlaq dejjem.  Il-messaġġ li l-insara jwasslu lid-dinja hu dan: Ġesù, l-imħabba inkarnata, miet fuq is-salib għad-dnubiet tagħna, imma Alla l-Missier qajjmu u għamlu Sid tal-ħajja u tal-mewt.  F’Ġesù l-imħabba għelbet ‘il-mibgħeda, il-ħniena d-dnub, it-tajjeb, il-ħażen, il-verità, lill-gideb, il-ħajja, l-mewt. Għal din ir-raġuni aħna ngħidu lil kulħadd: « Ejjew u araw !».  F’kull sitwazzjoni umana mmarkata bil-fraġilità tad-dnub u tal-mewt, l-Aħbar it-Tajba mhix biss kelma imma hija xhieda ta’ mħabba gratwita u fidila: ifisser li wieħed joħroġ minnu nnifsu biex jiltaqa’ mal-ieħor, ifisser li jkun qrib ta’ min hu miġrugħ bil-ħajja, ifisser li taqsam ma’ min m’għandux dak li jeħtieġ, ifisser tibqa’ qrib il-marid, l-anzjan, l-imwarrab…….. «Ejjew u taraw !»: l-Imħabba hija aktar qawwija, l-Imħabba tagħti l-ħajja, l-imħabba twarrad it-tama fid-deżert. B’din iċ-ċertezza ferrieħa fi qlubna, illum induru lejk Mulej irxuxtat! Għinna nfittxuk sabiex ilkoll inkunu nistgħu niltaqgħu miegħek, inkunu nafu li għandna Missier u ma’ nħossuniex orfni, inkunu nistgħu nħobbuk u nadurawk.   Fr Claude...

Read More

Nifirħu lill-Arċisqof Mons.Charles J.Scicluna

Nifirħu lill-Arċisqof Mons.Charles J.Scicluna

Il-komunita’ Ġiljaniża tifraħ lill-Mons. Charles J.Scicluna fl-okkażżjoni tal-ħatra tiegħu bħala Arċisqof ta’ Malta u nwegħduh it-talb tagħna.  Hawn taħt qed nuru xi ritratti li ttieħdu lejlet il-festa tas-sena 2013 meta mexxa it-Translazzjoni u l-Quddiesa solenni.    ...

Read More

“Ċarrtu qalbkom, u mhux ilbieskom” (Ġoel 2:13).

“Ċarrtu qalbkom, u mhux ilbieskom”  (Ġoel 2:13).

“Ċarrtu qalbkom, u mhux ilbieskom”  (Ġoel 2:13). B’dan il-kliem qawwi tal-Profeta Ġoel il-liturġija tintroduċina għar-Randan, u turina li l-konverżjoni tal-qalb hi l-karatteristika ta’ dan iż-żmien ta’ grazzja.  Is-sejħa tal-profeta tippreżenta sfida għalina lkoll, ħadd eskluż, u tfakkarna li l-konverżjoni ma tirriduċix ruħha għal forom esterjuri jew intenzjonijiet li jibqgħu fl-arja, imma tqanqal u tibdel il-ħajja kollha tal-persuna, ibda miċ-ċentru tagħha, il-kuxjenza.  Aħna mistednin nibdew din il-mixja fejn nisfidaw ir-rutina u nagħmlu sforz biex niftħu għajnejna u widnejna, imma fuq kollox qalbna, ħalli noħorġu ’l barra mill-kumdita tagħna. Ninfetħu għal Alla u għal ħutna.  Nafu li din id-dinja dejjem iżjed artifiċjali qed iġġibna ngħixu f’kultura mibnija fuq dak li “nagħmlu”, fuq dak li hu “utli”, fejn bla ma nintebħu nkunu naqtgħu barra lil Alla mix-xefaq ta’ ħajjitna.  Imma nispiċċaw naqtgħu barra wkoll l-istess xefaq!  Ir-Randan isejħilna biex “inxenglu” ġisimna, ħalli hekk niftakru li aħna ħlejjaq, sempliċement li aħna m’aħniex Alla.  Meta fl-ambjent ċkejken tal-ħajja ta’ kuljum nilmaħ dawk il-ġlidiet ċkejkna għall-poter minn minn irid jokkupa l-ispazju, ngħid bejni u bejn ruħi: dawn in-nies qed jilagħbuha ta’ Alla l-Ħallieq.  Għadhom ma ntebħux li m’humiex Alla. U anki ma’ l-oħrajn nirriskjaw li ningħalqu, li ninsewhom.  Imma nistgħu biss nibdew il-mixja tagħna ta’ konverżjoni li twassal għall-Għid jekk inħallu jisfidawna d-diffikultajiet u t-tbatijiet ta’ ħutna.  Hi mixja li tiġbor fiha s-salib u ċ-ċaħda.  Il-Vanġelu li jinqara f’Ras ir-Randan jurina liema huma l-elementi ta’ din il-mixja spiritwali: it-talb, is-sawm u l-karità (ara Mt 6:1-6,16-18).  It-tlieta li huma jitolbu minna li ma nħallux jiddominana dak li jidher: dak li jiswa m’hux l-apparenza; il-valur tal-ħajja ma jiddipendix mill-approvazzjoni ta’ l-oħrajn jew mis-suċċess, imma minn dak li għandna ġo fina. L-ewwel element hu t-talb.  It-talb hu l-qawwa tan-Nisrani u ta’ kull min jemmen.  Fid-dgħufija ta’ ħajjitna, aħna nistgħu nduru lejn Alla bil-fiduċja ta’ wlied u nidħlu f’komunjoni miegħU. Ir-Randan hu żmien it-talb, talb iżjed mill-qalb, iżjed fit-tul, iżjed regolari, iżjed kapaċi jimtela bil-ħtiġijiet ta’ ħutna; talb ta’ interċessjoni, biex nidħlu quddiem Alla għal tant sitwazzjonijiet ta’ faqar u ta’ tbatija. It-tieni element li jikkaratterizza l-mixja tar-Randan hu s-sawm.  Irridu noqogħdu attenti li ma nipprattikawx tip ta’ sawm formali, jew li fil-verità “jaqtgħalna l-għatx” għax iserrħilna l-kuxjenza.  Is-sawm jagħmel sens tabilħaqq jekk jheżżeż is-sens ta’ sigurtà li nkunu fih, u anki jekk minnu joħroġ xi ġid għall-oħrajn, jekk jgħinna nxettlu fina l-istil tas-Samaritan it-Tajjeb, li jmil ħdejn ħuh li qed ibati u jieħu ħsiebu.  Is-sawm jitlob minna l-għażla ta’ ħajja sempliċi, fl-istil tagħha; ħajja li ma taħlix, ħajja li ma “tarmix”.  Meta nsumu, inkunu nħarrġu l-qalb fl-essenzjalità u fil-qsim ma’ l-oħrajn.  Hu sinjal li aħna konxji u nħossuna responsabbli quddiem l-inġustizzji, il-moħqrija, speċjalment fil-konfront tal-foqra u ċ-ċkejknin, u hu sinjal tal-fiduċja li għandna f’Alla u fil-providenza tiegħu. It-tielet element,...

Read More