Il-Ħmistax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Il-Ħmistax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Ix-xita ġġiegħel l-art tnibbet.Is 55, 10-11 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Dan jgħid il-Mulej: “Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet, u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġegħluha tnissel u tnibbet, u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra’ u l-ħobż lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti: hija toħroġ minn fommi, u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili, u ttemm dak li nkun bgħattha tagħmel”.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 64 (65), 10abcd.10e-11.12-13.14 R/. (ara Lq 8, 8): Iż-żerriegħa waqgħet f’art tajba, u għamlet il-frott Inti żżur l-art u ssaqqiha, u tagħniha bil-ġid tiegħek. Il-wied ta’ Alla mimli bl-ilma, il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. R/. Hekk int tħejjiha: issaqqi r-raddiet u twitti t-tub tagħha, bl-irxiex trattabha u tberkilha ż-żrieragħ. Fawwart is-sena bi tjubitek, triqatek bil-ġid joqtru. R/. Joqtru bin-nida l-mergħat tad-deżert, u bil-ferħ jitħażżmu l-għoljiet. Il-mergħat jimtlew bl-imrieħel, il-widien jinksew bil-qamħ; jgħajtu lkoll u jgħannu bil-ferħ! R/. Qari II Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew imxennqa d-dehra ta’ wlied Alla. Rum 8, 18-23 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Ħuti, jiena għadni persważ li t-tbatijiet ta’ issa ma għandhom xejn x’jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla; għax il-ħolqien jinsab taħt il-frugħa – mhux minn rajh, imma minħabba dak li xeħtu taħtha – bit-tama li l-ħlejjaq huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta’ wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s’issa jitniehed bl-uġigħ tal- ħlas; u mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu, aħna wkoll nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta’ wlied, il-fidwa ta’ ġisimna. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Hallelujah. R/. Hallelujah Iż-żerriegħa hi l-Kelma ta’ Alla u l-bidwi hu Kristu: kull min isib lilu, għandu l-ħajja ta’ dejjem. R/. Hallelujah Evanġelju Wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Mt 13, 1-23 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar, mar f’xatt il-baħar u qagħad bilqiegħda hemm. U nġabru madwaru folol hekk kbar ta’ nies li kellu jitla’ fuq dgħajsa u jinżel bilqiegħda fiha; in-nies qagħdu lkoll wieqfa fuq ix-xatt, u hu beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom: “Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Huwa u jiżra’, xi żerrigħat waqgħu mal-mogħdija, ġew l-għasafar u naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f’art kollha blat, fejn ma kienx hemm wisq ħamrija, u malajr nibtu, għax il-ħamrija ma kinitx fonda; iżda mbagħad telgħet ix-xemx, u nħarqu u nixfu, għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f’art tajba, u għamlu l-frott, min mija, min sittin, u min tletin. Min għandu widnejn, ħa jisma!”. Resqu lejh id-dixxipli u...

Read More

Impossible Christianity

Impossible Christianity

“Come to Me, all you who are weary and find life burdensome, and I will refresh you.” — Matthew 11:28 The Lord has made living the Christian life humanly impossible. We must be made perfect as our heavenly Father is perfect (Mt 5:48). We must become holy in every aspect of our conduct (1 Pt 1:15) or we will not see God (Heb 12:14), that is, we will not see Jesus face to face in heaven (see 1 Cor 13:12). Furthermore, we must be compassionate as our Father is compassionate (Lk 6:36) and pure as Jesus is pure (1 Jn 3:3). If we fall into sin on one point of God’s law, we become guilty on all counts (Jas 2:10). Because living the Christian life is humanly impossible, many people don’t even try. Some are honest enough to admit that they don’t try. Others try to water down Christianity to make it more humanly possible, and then rationalize their lukewarmness (see Rv 3:16). Some even try to live Christianity by their own power. They eventually get frustrated and burn out. At this point, they are tempted to dismiss Christianity completely. Instead, they should come to Jesus and learn from Him (Mt 11:28-29). Jesus will teach us that Christianity is not a do-it-yourself religion, but one in which we let it be done to us (see Lk 1:38). Then the burden of Christianity, while still humanly impossible, is easy and light (Mt 11:30). PRAYER: Father, may I give up trying to do the impossible and let You do it. PROMISE: “You are not in the flesh; you are in the Spirit, since the Spirit of God dwells in you.” —Rm 8:9 PRAISE: The Lord Jesus, after He rose, was “taken up into glory” (see 1 Tm 3:16). Praise You, Jesus!  (From a reflection by Fr Al Lauer, Presentation Ministries) /////// For the full Readings please go to: https:thewordonsunday.blogspot.com John...

Read More

It-Trinità Qaddisa – Solennità

It-Trinità Qaddisa – Solennità

Il-Ħadd wara Għid il-Ħamsin Qari I Il-Mulej hu Alla li jagħder u jħenn. Eż 34, 4b-6.8-9 Qari mill-Ktieb tal-Eżodu F’dak iż-żmien, Mosè qam filgħodu kmieni, u tala’ fuq il-muntanja tas-Sinaj, kif kien ordnalu l-Mulej, u ħa f’idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-Mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm maġenbu; u xandar l-isem tal-Mulej. U l-Mulej għadda minn quddiemu u għajjat: “Jaħweh! Jaħweh! Alla li jagħder u jħenn; tqil biex jagħdab u kbir fit-tjieba u fil-fedeltà”. Mosè minnufih inxteħet għal wiċċu fl-art, ta qima u qal: “Jekk jien tassew sibt ħniena quddiemek, Sidi, ħa jiġi Sidi ġo nofsna, nitolbok; għax dan hu poplu rasu iebsa. Aħfrilna ħżunitna u ħtijietna, u ħudna b’wirt għalik”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Dan 3, 52.53.54.55.56 R/. (52b): Ta’ min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem Imbierek int, Mulej, Alla ta’ missirijietna. R/. Imbierek ismek, qaddis u msebbaħ. R/. Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek. R/. Imbierek int li qiegħed fuq il-kerubini, li ħarstek tinfed l-abbissi. R/. Imbierek int fuq it-tron ta’ saltnatek. R/. Imbierek int fil-wisa’ kollu tas-sema. R/. Qari II Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta’ Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu. 2 Kor 13, 11-13 Għeluq tat-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin Ħuti, ifirħu, ħabirku għall-perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta’ fehma waħda, żommu s-sliem, u Alla ta’ l-imħabba u s-sliem ikun magħkom. Sellmu lil xulxin b’bewsa qaddisa. Il-qaddisin kollha jsellmulkom. Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta’ Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu jkunu magħkom ilkoll. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju ara Apok 1, 8 Hallelujah. R/. Hallelujah Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu, lil Alla li hu, u li kien, u li għad irid jiġi. R/. Hallelujah   Evanġelju Alla bagħat lil Ibnu fid-dinja biex bih hija ssalva. Ġw 3, 16-18 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu:  “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma emminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek...

Read More

Direttivi dwar il-Quddiesa tal-Funeral

Direttivi dwar il-Quddiesa tal-Funeral

Wara l-laqgħa bejn l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex u l-Awtoritajiet tas-Saħħa, il-Knisja b’konsultazzjoni mal-istess awtoritajiet qed tippubblika direttivi dwar il-Quddiesa tal-funeral li jidħlu fis-seħħ mil-lum, il-Ġimgħa 22 ta’ Mejju. Dawn id-direttivi jistabbilixxu l-miżuri li qed jittieħdu bil-għan li titħares is-saħħa tal-persuni li jattendu għall-Quddiesa u fl-istess waqt tingħata tislima xierqa lill-għeżież tagħna. Il-Quddiesa tal-funeral ser tkun tista’ ssir fil-miftuħ bħal f’ċimiterji jew fuq iz-zuntier tal-knisja, jew fi knejjes kbar biss b’numru limitat ta’ nies. Il-knejjes fejn jista’ jsir funeral huma dawk akbar minn 500 metru kwadru filwaqt li n-numru ta’ persuni li jistgħu jidħlu fil-knisja huwa ta’ 20 ruħ. Fiċ-ċirkustanzi attwali għandha tingħata preferenza liċ-ċelebrazzjonijiet fil-miftuħ. Id-direttivi li qed jiġu ppubblikati hawn taħt jistabilixxu l-proċeduri li jridu jiġu osservati qabel, waqt u wara l-Quddiesa. Il-post fejn ser issir il-Quddiesa tal-funeral ser jitħejja b’sinjali apposta li jindikaw l-ispazji ‘l bogħod minn xulxin fejn in-nies jistgħu joqogħdu waqt iċ-ċelebrazzjoni liturġika. Mal-wasla, persuna liebsa maskra jew visor ser tieħu t-temperatura bl-użu ta’ termometri li ma jeħtiġux kuntatt mal-persuna, u wara tindikalhom l-użu tal-hand sanitizer li ser ikun disponibbli. Persuni bid-deni jew li ma jikkoperawx mhux ser jitħallew jidħlu għall-Quddiesa. Waqt il-Quddiesa fl-ebda ħin m’għandu jkun hemm kuntatt fiżiku ma’ persuni oħra, lanqas fl-għoti tal-paċi. Għat-Tqarbin, il-persuni jintalbu jibqgħu f’posthom u jkun is-saċerdot li jmur iqarben fl-idejn lil dawk preżenti b’maskra jew visor u wara li jkun ħasel idejh bis-sanitizer. L-istqarrija ta’ fidi fejn is-saċerdot jgħid “Il-Ġisem ta’ Kristu” u l-persuna li qed titqarben twieġeb “Ammen” tingħad darba biss minn fuq l-artal. Fi tmiem il-Quddiesa, dawk preżenti għall-funeral iridu joħorġu b’mod ordnat u b’ħarsien tal-miżuri ta’ distanza soċjali. Wara l-Quddiesa ssir id-diżinfestazzjoni tal-bankijiet jew tas-siġġijiet. Dawn il-miżuri dettaljati għall-prevenzjoni tat-tixrid tal-imxija tal-coronavirus ġew ikkomunikati lill-kappillani mill-Isqfijiet fil-jiem li għaddew. Aqra it-text kollu hawn...

Read More

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Qari I Qiegħdu idejhom fuqhom, u huma rċevew l-Ispirtu s-Santu. Atti 8, 5-8.14-17 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli F’dak iż-żmien, Filippu niżel f’belt tas-Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b’fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu, meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena, u dawn b’għajat kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom; u ħafna nies oħrajn, mifluġa jew zopop, kienu jitfejqu. U kien hemm ferħ kbir f’dik il-belt. L-appostli, li kienu Ġerusalemm, semgħu li s-Samarija laqgħet il-kelma ta’ Alla, u bagħtu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li emmnu jirċievu l-Ispirtu s-Santu; għax l-Ispirtu s-Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tgħammdu biss f’isem il-Mulej Ġesù. Imbagħad l-appostli qiegħdu idejhom fuqhom, u huma rċevew l-Ispirtu s-Santu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16.20 R/. (1): Għajtu bil-ferħ lil Alla, bnedmin tad-dinja kollha Jew R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Għajtu bil-ferħ lil Alla, bnedmin tad-dinja kollha; għannu s-sebħ ta’ ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Għidu lil Alla: “Kemm int tal-biża’ f’għemilek! R/. L-art kollha tagħtik qima, tgħannilek u tgħanni lil ismek”. Ejjew, araw l-għemejjel ta’ Alla; tal-biża’ f’għemilu fost il-bnedmin. R/. Biddel il-baħar f’art niexfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. Għalhekk, nifirħu bih! Hu jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. R/. Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom, intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x’għamel miegħi. Imbierek Alla, li ma warrabx it-talba tiegħi; ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu! R/. Qari II Ġie mogħti għall-mewt fil-ġisem, imma ħa l-ħajja fir-ruħ. 1 Piet 3, 15-18 Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu Għeżież, lill-Mulej Kristu qaddsu f’qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex, meta jgħidu fuqkom, dawk stess li jkasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu jkollhom għalxiex jistħu. Jekk din tkun ir-rieda ta’ Alla, aħjar tbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll miet darba għal dejjem minħabba d-dnubiet; hu li kien ġust, miet għall-inġusti biex iressaqkom lejn Alla; kien mogħti l-mewt fil-ġisem, imma ħa l-ħajja fl-ispirtu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 14, 23 Hallelujah. R/. Hallelujah Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-Mulej; u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. R/. Hallelujah Evanġelju Jiena nitlob il-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor. Ġw 14, 15-21 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità, li d-dinja ma tistax tirċevih,...

Read More