AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 30 ta’ Novembru u 1 ta’ Diċembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 30	 ta’ Novembru u 1 ta’ Diċembru 2019

  First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at the Immaculate Conception Chapel in front of the Blessed Sacrament at 9pm. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem. Second Sunday of Advent and Feast of the Immaculate Conception: The Feast of the Immaculate Conception is on Sunday. Mass at the Immaculate Conception Chapel will be held at 8.30am. It-tieni Ħadd tal-Avvent u Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni: Nhar il-Ħadd niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Il-quddiesa fil-Kappella tal-Kunċizzjoni tkun fit-8.30am. Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija. Sale of mince pies: Mince pies will be available for sale next weekend. Mince Pies: Il-weekend li ġej se jkollna mince pies għall-bejgħ. Diocesan Commission: The Diocesan Commission have prepared a Christmas Tree at the back of the Parish Church where one can collect a ‘Christmas Cracker’ in order to help the needy in our Parish. Contributions may be placed in the baskets placed in our churches.  Thank you for your donations. Kummissjoni Djakonija: Fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja Parrokkjali hemm is-siġra tal-Milied tal-Kummissjoni Djakonija;  min jixtieq jgħin lil min hu fil-bżonn, jista’ jieħu Christmas Cracker, jixtri dak li hemm miktub u jpoġġi l-affarijiet tal-ikel fil-qfief apposta (li jinsabu wkoll Lapsi u l-Kunċizzjoni). Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom. Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week.    The 2020 Parish calendar will be included as a gift from us. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa. Mal-ħarġa tax-xahar ta’ Diċembru se jitqassam b’rigal il-kalendarju tal-Parroċċa għas-sena 2020. New service by the Local Council: The St Julian’s Local Council advises that there is going to be a new mini van service every Tuesday and Thursday.  The van leaves from Ta’ Giorni and goes to Spinola at 9.30am and returns at noon.  The van service will start on the 2nd December.  Further details are available from the Local Council. Servizz ġdid mill-Kunsill Lokali: Il-Kunsill Lokali San Giljan ser jintroduċi servizz gdid ta’ transport ta’ mini van għall-anzjani kull nhar ta’ Tlieta u Ħamis. Dan jiltaq minn ta’ Giorni u jgħaddi minn diversi toroq sal-pjazza Imqaddsa (Spinola). It-tluq ikun fi 9.30 am u lura jkun f’nofsinhar. Dan is-servizz ser jibda’ min nhar it-Tlieta, 3 Dicembru. Għal aktar tagħrif, wieħed jista’ icempel lil kunsill jew jidħol fil-website [email protected] Prayers for our faithful departed: We pray for Rita...

Read More

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent – Sena A

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent – Sena A

Qari I Il-Mulej jiġma’ l-ġnus kollha fis-sliem tas-saltna ta’ dejjem. Is 2, 1-5 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Il-kelma li ġiet f’dehra lil Isaija bin Amos, dwar Ġuda u Ġerusalemm. Għad jiġri fl-aħħar jiem li l-għolja tad-dar tal-Mulej togħla ’l fuq mill-qċaċet tal-muntanji, u tintrefa’ ’l fuq mill-għoljiet, lejha għad jiġru l-ġnus kollha. Kotra ta’ popli għad jiġu u jgħidu: “Ħalli mmorru u nitilgħu fuq l-għolja tal-Mulej, lejn id-dar ta’ Alla ta’ Ġakobb, biex jgħallimna triqatu, u nimxu fil-mogħdijiet tiegħu”. Għax minn Sijon joħroġ it-tagħlim, u l-kelma tal-Mulej minn Ġerusalemm. Il-Mulej jagħmel il-ħaqq bejn il-ġnus, u jaqta’ s-sentenza bejn ħafna popli; u huma jibdlu x-xwabel tagħhom f’sikek tal-moħriet, u l-lanez tagħhom fi mnieġel. Ebda ġens ma jerfa’ x-xabla kontra ġens ieħor, u s-sengħa tal-gwerra ma jitgħallmuhiex iżjed. Ejja, dar Ġakobb, ħalli nimxu fid-dawl tal-Mulej! Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 121 (122), 1-2.4-5.6-7. 8-9 R/. (ara 1): Immorru ferħana f’dar il-Mulej! Fraħt meta qaluli: “Sejrin f’dar il-Mulej!”. Diġa’ qegħdin riġlejna fi bwiebek, Ġerusalemm! R/. Lejha t-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-Mulej, biex, skond il-liġi ta’ Iżrael, ifaħħru isem il-Mulej. Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq, it-tronijiet tad-dar ta’ David. R/. Itolbu s-sliem għal Ġerusalemm: Ħa jkollhom is-sliem dawk kollha li jħobbuk! Ħa jkun hemm is-sliem ġewwa l-ħitan tiegħek, u l-ġid fil-palazzi tiegħek! R/. Minħabba ħuti u ħbiebi, ħallini ngħidlek: “Is-sliem għalik!”. Minħabba f’dar il-Mulej, Alla tagħna, nixtieq illi jkollok il-ġid. R/.   Qari II Is-salvazzjoni tagħna fil-qrib. Rum 13, 11-14a Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Ħuti, waslet is-siegħa li intom tqumu min-ngħas; għax is-salvazzjoni tagħna hi eqreb minn meta bdejna nemmnu. Il-lejl għoddu għadda, u qorob il-jum. Inwarrbu mela l-għemil tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ngħixu kif jixraq, bħal f’binhar; mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żìna u t-tbahrid, mhux bil-ġlied u l-għira. Imma ilbsu lil Sidna Ġesù Kristu u ħallukom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Salm 84 (85), 8 Hallelujah. R/. Hallelujah Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek, u s-salvazzjoni tiegħek agħtina. R/. Hallelujah Evanġelju Ishru biex tkunu lesti. Mt 24, 37-44 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Bħal fi żmien Noè, hekk tkun il-miġja ta’ Bin il-bniedem. Għax kif fiż-żmien ta’ qabel id-dilluvju kienu jieklu u jixorbu, jiżżewġu u jżewġu sa dakinhar li Noè daħal fl-arka, u b’xejn ma ntebħu sa ma wasal id-dilluvju u ġarr lil kulħadd, hekk tkun il-miġja ta’ Bin il-bniedem. Imbagħad tnejn ikunu fl-għalqa: wieħed jittieħed u l-ieħor jitħalla; żewġ nisa jkunu jitħnu flimkien: waħda tittieħed u l-oħra titħalla. Ishru, mela, għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi Sidkom. Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun jaf f’liema sahra tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien...

Read More

AVVIŻI – Parish Notices ST JULIANS PARISH 24th to 25th November 2018

AVVIŻI – Parish Notices ST JULIANS PARISH 24th to 25th November 2018

  Festa Kristu Re: Il-Hadd fil‑5.00pm, l‑Arċisqof jibda korteo minn fejn il‑monument ta’ Kristu Re, il‑Furjana, li jimxi lejn il‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fejn issir it‑talba tal‑għasar u messaġġ minn Mons Arċisqof. Feast of Christ the King: Tomorrow/this evening Archbishop Charles J. Scicluna will lead Vespers and give his message on the feast of Christ the King. The procession leaves from Christ the King monument in Floriana at 5.00pm towards St John’s Cathedral. Organ Recital: Nhar l-Erbgħa fis-7.15m fil-Knisja Parrokkjali se jsir Organ Recital li jifforma parti mill-Festival Internazzjonali tal-Kor.  Kulħadd hu mistieden. Organ Recital: An organ recital  forming part of the International Choir Festival will be held on Wednesday at 7.15pm in the Parish Church.  Everyone is invited. Fund raising event: Is-Sibt li ġej se jsir Fund Raising Event b’risq il-proġett taċ-Ċentru ġewwa s-Sala tal-Konferenzi.  Nistiednukom tiġu u tgħidu lill-familjari tagħkom.  Biljetti jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali jew billi ċċemplu 21380270.  Mhux se jkun hemm biljetti fil-bieb. Fund raising event: A fund raising event will be held at the conference hall on Saturday 30th November in aid of the St Julians Centre. You and your families are invited. Tickets are available from the Parish Office or by calling 21380270.  No tickets will be available at the door. L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: Fid-9.30am ħa jkollna quddiesa għall-familji li fiha jkun hemm tberik ta’ girlandi. 1st Sunday of Advent: On Sunday at 9.30am there will be a special Mass for families, followed by the blessing of the Advent wreaths. Ringrazzjament: Patri Garvin, il-missjunarju Karmelitan tal-Bolivia jixtieq jirringrazzjakom tad-donazzjonijiet tagħkom fil-weekend li għadda fejn inġabret is-somma sabiħa ta’ €3,000. Appreciation: Father Garvin, the Carmelite missionary in Bolivia, thanks you for the donations received last weekend where a lovely sum of €3,000 was donated. Applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja Fil-ġimghat li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja f’Settembru 2020. Iktar dettalji mill-iskejjel tal-knisja jew fuq il-website knisja.mt. Applications for Entry at Church Schools:  In the next few weeks applications will be recevied for entry of children at Church Schools in September 2020.  Further information may be obtained from Church Schools and the Curia’s website...

Read More

Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu Solennità

Sidna Ġesù Kristu Sultan tal-Ħolqien Kollu  Solennità

Qari I Lil David dilkuh sultan fuq Iżrael. 2 Sam 5, 1-3   Qari mit-Tieni Ktieb ta’ Samwel F’dak iż-żmien, it-tribujiet kollha ta’ Iżrael ġew għand David f’Ħebron u qalulu: “Arana, għadmek u laħmek aħna! Fl-imgħoddi, meta Sawl kien sultan fuqna, kont int li kont toħroġ lil Iżrael għall-gwerra u ġġibhom lura, u l-Mulej qallek: “Int għad tirgħa l-poplu tiegħi u tkun prinċep fuq Iżrael”. U x-xjuħ kollha ta’ Iżrael ġew għand is-Sultan f’Ħebron u s-sultan David għamel patt magħhom f’Ħebron quddiem il-Mulej; u lil David dilkuh sultan fuq Iżrael. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 121 (122), 1-2.4-5 R/. (ara 1): Sejrin ferħana f’dar il-Mulej Fraħt meta qaluli: “Sejrin f’dar il-Mulej!” Diġà qegħdin riġlejna fi bwiebek, Ġerusalemm! R/. Ġerusalemm, mibnija bħal belt, magħquda ħaġa waħda. Lejha t-tribujiet jitilgħu, it-tribujiet tal-Mulej. R/. Biex, skont il-liġi ta’ Iżrael, ifaħħru isem il-Mulej. Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq, it-tronijiet tad-dar ta’ David. R/. Qari II Daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-maħbub. Kol 1, 12-20 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Kolossin Ħuti, roddu ħajr lill-Missier, li għamilkom denji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl. Hu ħelisna mill-ħakma tad-dlam, u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-maħbub, li bih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet. Hu x-xbieha ta’ Alla li ma jidhirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha; għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidhirx, Troni u Ħakmiet, Prinċipati u Setgħat. Kollox bih u għalih kien maħluq, hu li hu qabel kollox, u kollox fih qiegħed iżomm. Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja. Hu li hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet, sabiex ikun hu l-ewwel f’kollox. Hekk Alla għoġbu li tgħammar fih il-milja kollha; bih Alla għoġbu jerġa’ jħabbeb kollox miegħu; bid-demm tiegħu, imxerred fuq is-salib, ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Mk 11, 9.10 Hallelujah. R/. Hallelujah Imbierek min ġej f’isem il-Mulej! Imbierka s-Saltna li ġejja ta’ David missierna! R/. Hallelujah   Evanġelju Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna tiegħek. Lq 23, 35-43 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, wara li sallbu lil Ġesù, il-poplu waqaf hemm iħares, waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b’Ġesù u jgħidu: “Salva lil oħrajn; ħa jsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-Maħtur ta’ Alla!”. Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien; u resqu lejh, newlulu nbid qares u qalulu: “Jekk inti s-sultan tal-Lhud salva lilek innifsek”. Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid: “Dan huwa s-sultan tal-Lhud”. Wieħed mill-ħatjin li kienu msallbin miegħu beda jgħajru u jgħidlu: “Int m’intix il-Messija? Salva lilek innifsek u lilna!”. Imma qabeż l-ieħor, ċanfru u qallu: “Anqas minn Alla int ma tibża’, int li qiegħed taħt l-istess kundanna?...

Read More

Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda

Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda

Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda jagħtina li mmissu b’idejna l-ħniena ta’ Alla għall-bniedem.  Fl-imgħoddi kien jissejjaħ “L-Aħħar Dilka”, għax konna nħarsu lejh bħala faraġ spiritwali għal min kien wasal biex imut.  Jekk min-naħa l-oħra nitkellmu dwar “Dilka tal-Morda”, dan jgħinna nwessgħu l-ħarsa tagħna għall-esperjenza tal-mard u tat-tbatija, fid-dawl tal-ħniena ta’ Alla. Hemm ikona Biblika li tesprimi fil-profondità kollha tiegħu l-misteru li joħroġ fid-Dilka tal-Morda: din hi l-parabbola tas-“Samaritan it-tajjeb”, fil-Vanġelu ta’ Luqa (10:30-35).  Kull darba li niċċelebraw dan is-sagrament, il-Mulej Ġesù, fil-persuna tas-saċerdot, joqrob lejn min ikun qed ibati u hu marid serjament, jew anzjan.  Il-parabbola tgħid li s-Samaritan it-tajjeb ħa ħsieb ta’ dak ir-raġel batut billi diliklu l-ġrieħi tiegħu biż-żejt u l-inbid.  Iż-żejt ifakkarna f’dak li jiġi mbierek mill-Isqof kull sena, fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut nhar Ħamis ix-Xirka, sewwa sew fid-dawl tad-Dilka tal-Morda.  L-inbid, min-naħa l-oħra, hu sinjal ta’ l-imħabba u tal-grazzja ta’ Kristu li joħorġu mid-don ta’ ħajtu għalina u jesprimu ruħhom fl-għana kollu tagħhom fil-ħajja sagramentali tal-Knisja.  Fl-aħħar nett, il-persuna batuta tiġi fdata f’idejn tal-lukanda, biex jista’ jkompli jieħu ħsiebha, mingħajr ma joqgħod jagħti kas ta’ l-ispejjeż.  Issa min hu dan tal-lukanda?  Hi l-Knisja, il-komunità Nisranija, aħna, li lilna l-lum il-Mulej Ġesù qed jafdalna lil dawk kollha li huma mħabbtin, fil-ġisem u fir-ruħ, biex nistgħu nkomplu nsawbu fuqhom bla heda l-ħniena u s-salvazzjoni tiegħu. Dan il-mandat hu mtenni b’mod espliċitu u preċiż fl-Ittra ta’ Ġakbu, fejn jirrikkmanda: “Hemm xi ħadd marid fostkom?  Ħalli dan isejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja, biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f’isem il-Mulej; it-talba tal-fidi ssalva lill-marid, u l-Mulej iqajmu; u jekk ikun għamel xi dnubiet, jinħafrulu” (5:14-15).  Mela din hi prassi li diġà kienet b’saħħitha fi żmien l-Appostli.  Fil-fatt Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu biex juru l-istess għożża għall-morda u l-batuti u tahom il-ħila u l-missjoni li f’ismu u skond is-sentimenti ta’ qalbu jkomplu jxerrdu s-serħan u l-paċi, permezz tal-grazzja speċjali ta’ dan is-sagrament.  Imma dan ma jridx jintilef fit-tiftixa ossessiva tal-miraklu jew fil-preżunzjoni li jista’ dejjem u f’kull każ jikseb il-fejqan.  Imma hu jiżgura lil min hu marid li Ġesù hu qrib tiegħu, u anki lill-anzjan, għax kull anzjan, kull persuna ta’ fuq 65 sena, tista’ tirċievi dan is-sagrament, li permezz tiegħu Ġesù nnifsu hu li joqrob lejna. Imma meta jkun hemm xi marid, xi drabi jgħaddilna minn moħħna l-ħsieb: “Inċemplu lis-saċerdot biex jiġi”; “Le, għax inbeżżgħu lil marid, ma nċemplulu xejn”…  Għaliex naħsbu hekk?  Għax xi ftit jew wisq hemm l-idea li wara s-saċerdot imbagħad jasal il-funeral.  U dan m’hux minnu.  Is-saċerdot jiġi biex jgħin lill-marid jew l-anzjan; għalhekk hi tant importanti ż-żjara tas-saċerdoti lill-morda.  Hemm bżonn li nsejħu s-saċerdot qrib il-marid u ngħidulu: “Ejja agħtih id-dilka, u bierku”.  Hu Ġesù nnifsu li jiġi biex iserraħ lill-marid, biex isaħħu, biex jagħtih...

Read More