AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 11th to 12th January 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 11th to 12th January 2020

  Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija se tkun quddiesa fid-9.00am ġewwa Paceville segwita minn buffet breakfast nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Jannar. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja. Grupp Ħbiberija: A mass at 9.00am at Our Lady of Good Counsel Church, Paceville followed by a buffet breakfast in aid of the Parish is to be held on Friday 17th January. One can contact the parish office for further information. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fi żmien sitt xhur u li attendew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja. Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 26th January at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course.  Bookings are to be made at the Parish Office. Donazzjoni tad-demm: Il-kunsill lokali jixtieq javża li l-Mobile Blood Donation Unit se jkun fil-Pjazza Qalb ta’ Gesu nhar l-Erbgħa 15 ta’ Jannar għal min jixtieq jagħmel donazzjoni tad-demm. Blood donation: The local council would like to advise that the Mobile Blood Donation Unit is going to be in Pjazza Qalb ta’ Gesu on Wednesday 15th January should one wish to make a blood...

Read More

Il-Magħmudija tal-Mulej minn Ġwanni l-Battista – Festa

Il-Magħmudija tal-Mulej minn Ġwanni l-Battista – Festa

Qari I Araw il-qaddej tiegħi li fih qalbi strieħet. Is 42, 1-4.6-7 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Dan jgħid il-Mulej: “Araw il-qaddej tiegħi, li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet! Qegħedt l-ispirtu tiegħi fuqu, biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjatx, ma jgħollix leħnu; ma jsemmax leħnu fil-pjazez, qasba mġelġla ma jiksirhiex, musbieħ inemnem ma jitfihx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa. Ma jegħjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art; u l-gżejjer imbiegħda jistennew il-liġi tiegħu. Jien il-Mulej, sejjaħtlek fis-sewwa, qbadtek minn idek u ħaristek, u għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għall-ġnus, biex int tiftaħ għajnejn l-għomja, toħroġ lill-ilsiera mill-ħabs, u lil dawk li hemm fid-dlam minn dar l-għeluq”.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 28 (29), 1a-2.3ac-4.3b u 9b-10 R/. (11b): Il-Mulej ibierek il-poplu tiegħu bis-sliem Agħtu lill-Mulej, ulied Alla, agħtu lill-Mulej glorja u qawwa. Agħtu lill-Mulej il-glorja ta’ ismu, qimu l-Mulej fl-għamara mqaddsa tiegħu. R/. Leħen il-Mulej fuq l-ibħra; il-Mulej fuq l-ibħra kotrana. Leħen il-Mulej bil-qawwa, leħen il-Mulej bil-glorja. R/. Alla tal-glorja jriegħed, u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid: “Glorja!”. Il-Mulej jaħkem fuq l-għargħar; isaltan il-Mulej għal dejjem. R/.   Qari II Alla jikkonsagra lil Ġesù ta’ Nażaret bl-Ispirtu s-Santu. Atti 10, 34-38 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli F’dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: “Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa’ lil kull min għandu l-biża’ tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun minn liema poplu jkun. Huwa bagħat il-Kelma tiegħu lil ulied Iżrael u xandrilhom is-sliem permezz ta’ Ġesù Kristu, li hu s-Sid ta’ kollox. Intom tafu b’dak li ġara mal-Lhudija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-magħmudija; tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesù ta’ Nażaret bl-Ispirtu s-Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesù għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan, għax Alla kien miegħu”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju ara Mk 9, 7 Hallelujah. R/. Hallelujah Is-smewwiet infetħu, u leħen il-Missier instama’: “Dan hu Ibni l-għażiż: isimgħu lilu”. R/. Hallelujah Evanġelju Ġesù wara li tgħammed, ra l-Ispirtu ta’ Alla nieżel u jieqaf fuqu. Mt 3, 13-17 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew F’dak iż-żmien, Ġesù ġie mill-Galilija lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitgħammed minnu. Imma Ġwanni ma ħalliehx, u qallu: “Jiena hu li jeħtieġ li nitgħammed minnek, u inti tiġi għandi?”. Ġesù qallu: “Inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq nagħmlu, biex intemmu s-sewwa kollu”. Imbagħad Ġwanni ħallieh jitgħammed. Ġesù, wara li tgħammed, minnufih tala’ mill-ilma; u ara, is-smewwiet infetħu, u ra l-Ispirtu ta’ Alla nieżel qisu ħamiema u ġej għal fuqu. U mis-smewwiet instama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż: fih sibt l-għaxqa tiegħi”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek...

Read More

Tħabbira tal-Festi 2020

Tħabbira tal-Festi 2020

Bħalma jsir kull sena fl-Epifanija, l-knisja tħabbrilna l-festi għas-sena 2020. Ħuti għeżież, f’dawn il-ġranet deher fostna s-sebħ tal-Mulej u se jibqa’ jidher sa ma jerġa’ jiġi b’setgħa u glorja kbira. Tul is-sena kollha, flimkien mal-Knisja, aħna ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna, li jilħaq il-qofol tiegħu fit-tlett ijiem imqaddsa tal-Għid, li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet. Din is-sena l-ferħ tal-Għid il-Kbir li jixxerred ma’ kullimkien fid-dinja, se ngħixuh mal-Knisja kollha fit-12 ta’ April. Iżda kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-Għid, għax kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tiċċelebra il-misteru kbir tal-fidwa tagħna u tfakkarna li l-Mulej bil-mewt tiegħu qered il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet tana ħajja ġdida. Marbutin ma’ din il-festa tas-salvazzjoni tagħna hemm il-jum qaddis tal-bidu tar-Randan Imqaddes li din is-sena se niċċelebrawh fis-26 ta’ Frar; hemm it-tlugħ tal-Mulej fis-sema li se jiġi fl-24 ta’ Mejju; hemm, fil-31 ta’ Mejju, jum Għid il-Ħamsin li jagħlaq iż-żmien ta’ l-Għid il-Kbir tal-Mulej. U hemm imbagħad l-ewwel Ħadd tal-Avvent fid-29 ta’ Novembru, meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-Għid meta, matul is-sena, tiċċelebra l-festi tal-Imqaddsa Verġni Marija, Omm Alla u Omm il-Knisja tal-Appostli u tal-Qaddisin fosthom San Giljan fit-30 t’Awwissu, tal-Martri u tar-Ragħajja tal-Erwieħ u tal-Verġni, u kull meta tagħmel it-tifkira ta’ ħutna l-mejtin, waqt li tagħti tifħir, ġieh, glorja u radd il-ħajr lill-Mulej Ġesù, li kien li hu, u li jibqa’ għal dejjem, Sid iż-żminijiet u Sultan tal-Ħolqien kollu....

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Jannar 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Jannar 2020

  Mother and baby club: The Mother and Baby club will resume its meetings on Monday. Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew mit-Tnejn 6 ta’ Jannar bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II.   Catechism: Catechism classes will start again this week as usual after the Christmas holidays. Katekiżmu: Il-klassijiet tal-Katekiżmu jerġgħu jibdew bħas-soltu wara l-vaganzi tal-Milied.   Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Mass for newly married couples: A mass will be held on Saturday 11th January at 5.30pm at St John’s Co-Cathedral led by the Archbishop, with a special invitation for newly married couples. Stedina għall-Miżżewġin Ġodda: Nhar is-Sibt, 11 ta’ Jannar, fil-5.30pm  se ssir Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Gwann, il-Belt, mmexxija mill-Arċisqof għal dawk il-koppji kollha li żżewġu matul 2019.   Laqgħa mill-Qrib: There will be a meeting on Sunday 26th September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fi żmien sitt xhur u li attendew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.   Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office as from Monday.  Our thanks goes to all the helpers and volunteers. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali minn nhar it-Tnejn. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.   Collection in aid of Dar tal-Providenza: We would like to thank you for the contributions you have made during New Year’s Day Masses in which the sum of Eur3,500 was collected. On behalf of Dar tal-Providenza we thank you for your generosity. Ġabra Dar tal-Providenza: Niringrazzjawkom tal-ġabra li ghamilna fl-ewwel tas-sena li laħqet is-somma sabiħa ta’ Eur3,500. Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom.   Prayers for our faithful departed: We pray for Charles Smith Pierre Griscti, Christopher Mamo, Mario Briffa, Nazzareno Parnis and John Casa. who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord … Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għadda/ew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Charles Smith, Pierre Griscti, Christopher Mamo, Mario Briffa, Nazzareno Parnis u John Casa. Agħtih/om O Mulej il-mistrieħ ta’...

Read More

L-Epifanija tal-Mulej – Solennità  

L-Epifanija tal-Mulej  – Solennità   

Qari I Is-sebħ tal-Mulej jiddi fuqek. Is 60, 1-6 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Qum! Ħa jiddi wiċċek! Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej! Ara d-dlamijiet jiksu l-art, u sħab iswed il-popli: iżda fuqek jiddi l-Mulej, u s-sebħ tiegħu jfiġġ fuqek. Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek, u s-slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Għolli u dawwar għajnejk madwarek u ara: ilkoll miġbura ġejjin għandek. Uliedek ġejjin mill-bogħod, u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u timtela qalbek, għax fuqek taqa’ l-kotra tal-ġid tal-ibħra, u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta’ iġmla għad jgħattuk, l-iġmla żgħar ta’ Midjan u Għefa; ilkoll minn Seba jiġu, mgħobbija bid-deheb u l-inċens, u jxandru t-tifħir tal-Mulej.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 71 (72), 1-2.7-8.10-11,12-13 R/. (ara 11): Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima, Mulej O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan, biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja, u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek. R/. Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja, u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar, u mix-xmara sa truf l-art. R/. Is-slaten ta’ Tarsis u tal-gżejjer jagħtuh ir-rigali, is-slaten ta’ Seba u ta’ Saba għotjiet iġibulu. Iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. R/. Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu, u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu. Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar; il-ħajja tal-fqajrin isalva. R/. Qari II Issa ġie rrivelat li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wegħda. Ef 3, 2-3a. 5-6 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għall-ġid tagħkom, jiġifieri, li permezz ta’ rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet l-imgħoddija ma kienx mgħarraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-appostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri, li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess wegħda, fi Kristu Ġesù permezz tal-Evanġelju. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju ara Mt 2, 2 Hallelujah. R/. Hallelujah Rajna l-kewkba tiegħu tielgħa mil-Lvant, u ġejna nqimu l-Mulej. R/. Hallelujah   Evanġelju Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan. Mt 2, 1-12 Qari mill-Evanġelju skont San Mattew Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: “Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh”. Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu: “F’Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta: “U int, Betlehem, art ta’ Ġuda, le, m’intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael”. Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien...

Read More