Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

Qari I David ikkonsagrat sultan ta’ Iżrael. 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel F’dak iż-żmien, il-Mulej qal lil Samwel: “Imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibagħtek għand Ġesse l-Betlemita, għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan”. Ġara li malli wasal, Samwel ra lil Elijab u qal: “Hawn quddiem il-Mulej il-midluk tiegħu?”. U l-Mulej qal lil Samwel: “Tħarisx lejn is-sura tiegħu, jew it-tul ta’ persuntu, għax jiena diġa’ warrabtu. Għax il-Mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem, dak biss li jidher fl-għajn, imma l-qalb”. Ġesse ressaq quddiem Samwel sebgħa minn uliedu; imma Samwel qallu: “Il-Mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn”. U ssokta jgħidlu: “Dawn huma t-tfal kollha?” Ġesse wieġbu: “Għad fadal iż-żgħir, qiegħed jirgħa n-nagħaġ”. U Samwel qal lil Ġesse: “Ibgħat għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn”. U bagħat għalih u ġiebu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin, u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-Mulej qal lil Samwel: “Qum u idilku, għax dan hu”. Samwel ħa f’idejh il-qarn biż-żejt, u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar ’il quddiem niżel fuq David u ħakmu l-ispirtu tal-Mulej. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 R/. (1): Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni; f’mergħat kollha ħdura jqegħedni. Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni; hemm hu jrejjaqni. R/. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f’wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek, huma jwennsuni. R/. Int tħejji mejda għalija quddiem l-għedewwa tiegħi. Biż-żejt tidlikli rasi, u l-kalċi tiegħi tfawwarli. R/. Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta’ ħajti. U ngħammar f’dar il-Mulej sakemm indum ħaj! R/.   Qari II Qum mill-imwiet, ħa jiddi fuqek Kristu. Ef 5, 8-14 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin Ħuti, intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-Mulej; għixu ta’ wlied id-dawl li intom; frott id-dawl jinsab f’kull ma hu tjieba, f’kull ma hu ġustizzja, f’kull ma hu verità. Fittxu li tagħrfu dak li jogħġob lill-Mulej, 11u tisseħbux fl-għemejjel tad-dlam bla frott, imma ikxfuhom fil-beraħ. Għax dak li qegħdin jagħmlu huma fil-moħbi, tistħi mqar jekk issemmih; imma meta wieħed joħroġhom fil-beraħ, id-dawl juri kollox, għax kull ma jidher hu dawl; għalhekk jingħad: “Stenbaħ int, li int rieqed, u qum mill-imwiet, ħa jiddi fuqek Kristu”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ara Ġw 8, 12 R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu! Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-Mulej; min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja. R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu! Evanġelju Mort, inħsilt, u ġejt nara. Ġw 9, 1-41 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, kif kien għaddej, Ġesù lemaħ raġel agħma...

Read More

It-Tielet Ħadd tar-Randan

It-Tielet Ħadd tar-Randan

 Qari I Agħtina ilma x’nixorbu. Eż 17, 3-7 Qari mill-Ktieb tal-Eżodu F’dak iż-żmien, il-poplu qabdu l-għatx, u gemgem kontra Mosè u qal: “Għalfejn tellajtna hawn mill-Eġittu biex toqtol lilna, lil uliedna u lill-bhejjem tagħna bil-għatx?”. Mosè għajjat quddiem il-Mulej u qal: “X’se nagħmel lil dan il-poplu? Ftit ieħor u jħaġġruni”. Il-Mulej qal lil Mosè: “Għaddi minn quddiem il-poplu, u ħu miegħek xi wħud mix-xjuħ ta’ Iżrael. Ħu f’idejk il-ħatar li bih kont drabt ix-xmara tan-Nil, u mur. Arani, jien noqgħod hemm quddiemek, fuq il-blat f’Ħoreb; u int aħbat il-blat u toħroġ minnu l-ilma, u jixrob il-poplu”. U Mosè għamel hekk quddiem ix-xjuħ ta’ Iżrael. U l-post semmewh Massa u Meriba, għax hemm tlewmu wlied Iżrael u ġarrbu lill-Mulej meta qalu: “Il-Mulej fostna jew le?”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla  Salm Responsorjali Salm 94 (95), 1-2.6-7.8-9 R/. (8): Illum jekk tisimgħu leħen il-Mulej, la twebbsux qalbkom Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena lill-Mulej, ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr, ngħannulu b’għajat ta’ ferħ. R/. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! Għaliex hu Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu. R/. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu! “La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba, bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert, meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt”. R/.   Qari II L-Imħabba ssawbet fina permezz tal-Ispirtu mogħti lilna. Rum 5, 1-2.5-8 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Ħuti, 1issa li aħna ġġustifikati bil-fidi, għandna s-sliem ma’ Alla permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu; permezz tiegħu għandna d-dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu l-glorja ta’ Alla. U din it-tama ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna. Mela, meta aħna konna bla saħħa, Kristu, meta wasal iż-żmien, miet għall-ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla wriena l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina, aħna li konna għadna midinbin. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ara Ġw 4, 42.15 R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu! Mulej, inti tassew is-Salvatur tad-dinja: agħtini l-ilma tal-ħajja, biex ma jaqbadnix l-għatx. R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu! Evanġelju Għajn ta’ ilma li jnixxi sal-ħajja ta’ dejjem. Ġw 4, 5-42 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù ġie f’belt tas-Samarija, jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakobb kien ta lil ibnu Ġużeppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta’ Ġakobb. Kien għall-ħabta tas-sitt siegħa, u Ġesù, għajjien kif kien mill-mixi, qagħad bilqiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Ġesù qalilha:”Agħtini nixrob”. Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan għax-xahar ta’ Marzu 2020

Messaġġ mill-Kappillan għax-xahar ta’ Marzu 2020

“Doqqu t-tromba f’Sijon! Ordnaw sawma” (Ġoel 2,15)   Ir-Randan jiftaħ b’ħoss li jtambar f’widnejna, hekk kif naqraw fl-ewwel qari ta’ Ras ir-Randan meħud mill-Profeta Ġoel, il-ħoss ta’ tromba li xejn ma joqgħod imelles lil widnejna, imma jordna sawma. Hu ħoss qawwi, li jixtieq inaqqas mill-għaġla tal-ħajja tagħna dejjem traxxnata, imma li spiss ma tafx fejn hi sejra sewwasew. Hi sejħa biex nieqfu – “ieqaf!” –, biex immorru għall-essenzjal, biex insumu minn dak li hu żejjed u jiddistrana.  Iqajjem lir-ruħ mir-raqda tagħha.   Ma’ dan id-daqq li jqajjimna mir-raqda hemm il-messaġġ li l-Mulej jgħaddilna b’fomm il-profeta, messaġġ qasir u ta’ twissija: “Erġgħu duru lejja” (Ġoel 2,12). Erġgħu duru. Jekk jeħtieġ nerġgħu nduru, dan ifisser li morna band’oħra. Ir-Randan hu ż-żmien biex insibu mill-ġdid ir-rotta ta’ ħajjitna. Għax tul il-mixja tal-ħajja, bħal f’kull mixja, dak li jiswa tassew hu li ma nitilfux il-mira tagħna. Imma meta fil-vjaġġ dak li jinteressana hu li noqogħdu nħarsu lejn il-pajsaġġ jew li nieqfu nieklu xi ħaġa, ma tantx ħa mmorru ’l bogħod. Kull wieħed u waħda minna jista’ jistaqsi: fil-mixja ta’ ħajti, qiegħed infittex ir-rotta? Jew nikkuntenta ruħi li ngħix il-ġurnata, ħsiebi biss kif ħa nkun sew, kif insolvi xi problema ’l hawn u ’l hinn u niddeverti xi ftit? X’rotta għandi? Forsi nfittex li nkun f’saħħti, li ħafna llum ipoġġu l-ewwel ħaġa qabel kollox imma li llum jew għada tgħaddi wkoll? Forsi l-ġid u l-benessri? Imma aħna ma ġejniex fid-dinja għal dan. Erġgħu duru lejja, jgħid il-Mulej. Lejja. Huwa l-Mulej id-destinazzjoni tal-vjaġġ tagħna fid-dinja. Ir-rotta għandna nfassluha fuqu.   Biex insibu mill-ġdid ir-rotta, f’Ras ir-Randan għandna sinjal: l-irmied fuq rasna. Hu sinjal li jgħinna naħsbu x’għandna f’rasna. Ħsibijietna spiss jiġru wara ħwejjeġ li jgħaddu, li jiġu u jmorru. Il-ftit irmied li se nirċievu qiegħed hemm biex jgħidilna, bil-ħlewwa u bil-verità: mill-ħafna affarijiet li għandek f’rasek, li tiġri warajhom u titħasseb fuqhom kuljum, mhu ħa jibqa’ xejn. Titħabat kemm titħabat, mill-ħajja m’inti se tieħu miegħek ebda għana. Ir-realtajiet ta’ din l-art jiġu fix-xejn, bħat-trab li jtir mar-riħ. Il-ġid hu proviżorju, il-poter jgħaddi, is-suċċess jgħib taħt ix-xefaq. Il-kultura tad-dehra, li llum hi dominanti, li twassalna biex ngħixu għall-ħwejjeġ li jgħaddu, hi ingann kbir. Għax hi bħal vampa: meta tgħaddi, jibqa’ biss l-irmied. Ir-Randan hu ż-żmien biex ninħelsu mill-illużjoni li ngħixu niġru wara l-irmied. Ir-Randan ifisser niskopru mill-ġdid li aħna magħmulin għal dak in-nar li dejjem iħeġġeġ, u mhux għall-irmied li malajr jintefa; għal Alla, u mhux għad-dinja; għall-eternità tas-Sema, mhux għall-qerq ta’ din l-art; għal-libertà ta’ wlied, mhux għall-jasar tal-ħwejjeġ. Illum nistgħu nistaqsu lilna nfusna: fuq liema naħa ninsab? Qed ngħix għan-nar jew għall-irmied?   F’dan il-vjaġġ lura għall-essenzjal li hu r-Randan, il-Vanġelu jipproponilna tliet tappi, li l-Mulej jitlobna nwettqu bla ipokrezija, bla ma noqogħdu nagħmlu tabirruħna: il-karità, it-talb, is-sawm....

Read More

Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu in-naħa tal-lemin ta’ Triq Claire E Engel u Triq J Buontempo u nhar il-Ġimgħa se nżuru n-naħa tax-xellug ta’ Triq Claire E Engel. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes on the right hand side of Clare E Engel Street on Thursday as well as J Buontempo Street, and the houses on the left hand side of Triq Clare E Engel on Friday.  The helpers will contact you for an appointment. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden. Divine Mercy Adoration: On Friday at 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church. Nofstanhar riflessjoni għar-Randan: Il-Parroċċa qed torganizza nofstanhar ta’ riflessjoni għar-Randan nhar il-Ħamis 19 ta’ Marzu mid-9.30am sas-1.00pm fil-Kunvent tal-Klarissi. Imexxi Fr Jimmy Bonnici. Il-programm jinkludi quddiesa. Min jixtieq jibbukkja, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali. Morning of reflection during Lent: A half day of reflection will be held on Thursday 19th March from 9.30am to 1.00pm addressed by Fr Jimmy Bonnici at the Poor Clares’ Monastery in St Julians. The programme includes mass. For more details or to book, please call the Parish Office. Ġabra tal-Ewwel Ħadd tax-Xahar: Il-ġabra li saret il-Ħadd li għadda kienet ta’ €1,300.  Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom. First Sunday Collection: Last Sunday’s collection amounted to €1,300. Thank you for your generosity. Ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Papa: L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku li se jkun fih 150 paġni kollha bil-kulur. Kull min jordna l-ktieb mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-25 ta’ Marzu ikollu skont fil-prezz. Commemorative book on the Pope’s pastoral visit to Malta: The Archdiocese of Malta is going to issue a commemorative book which will include 150 colour pages. Orders are to be made at the Parish Office and will have a discounted...

Read More

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

L-Ewwel Ħadd tar-Randan

Qari I Il-ħolqien ta’ Adam u Eva, u d-dnub tagħhom. Ġen 2, 7-9; 3, 1-7 Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi Il-Mulej Alla sawwar il-bniedem mit-trab tal-art u nefaħlu fi mnifsejh nifs il-ħajja, u l-bniedem sar ħlejqa ħajja. U l-Mulej Alla ħawwel ġnien fl-Għeden, in-naħa tal-Lvant, u qiegħed hemm il-bniedem li kien sawwar. U l-Mulej Alla nibbet mill-art is-siġar kollha li jpaxxu l-għajn u bnina għall-ikel; u s-siġra tal-ħajja f’nofs il-ġnien u s-siġra ta’ tagħrif it-tajjeb u l-ħażin. Is-serp kien l-aktar wieħed li jilħaqlu fost l-annimali selvaġġi kollha, li kien għamel il-Mulej Alla. U qal lill-mara: “Tassew li Alla qalilkom: “La tiklux mis-siġar kollha tal-ġnien?”. U l-mara wieġbet lis-serp: “Mill-frott tas-siġar fil-ġnien nistgħu nieklu. Imma mill-frott li hemm f’nofs il-ġnien, Alla qalilna: “La tiklux minnu, u lanqas ma għandkom tmissuh, inkella tmutu”. U s-serp qal lill-mara: “Le, żgur ma tmutux. Imma Alla jaf li dak in-nhar li tieklu minnu jinfetħu għajnejkom u ssiru bħal allat, li jafu t-tajjeb u l-ħażin”. U l-mara rat li s-siġra kienet tajba għall-ikel u tiġbdek fil-għajn, u s-siġra tħajrek biex tikseb id-dehen; u ħadet mill-frott u kielet. Imbagħad tat ukoll lil żewġha, li kien magħha, u kiel. U nfetħu għajnejhom it-tnejn u ntebħu li kienu għerja, u ħietu weraq tat-tin, u għamlu iħżma. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 50 (51), 3-4.5-6a.12-13. 14 u 17 R/. (ara 3a): Ħenn għalina Mulej, għaliex dnibna Ikollok ħniena minni, O Alla, fi tjubitek; fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi; naddafni mid-dnub tiegħi. R/. Għax jien nagħrafhom ħtijieti; id-dnub tiegħi dejjem quddiemi. Kontrik biss jiena dnibt, u dak li hu ħażin f’għajnejk għamilt. R/. Oħloq fija qalb safja, O Alla, u spirtu qawwi ġedded fija. La twarrabnix minn quddiemek; tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. R/. Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek, u bi spirtu qalbieni wettaqni. Iftaħli xufftejja, Sidi, u fommi jxandar it-tifħir tiegħek. R/.   Qari II Fejn kotor id-dnub, kotrot fuq li kotrot il-grazzja. Rum 5, 12-19 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Ħuti, kien permezz ta’ bniedem wieħed li fid-dinja daħal id-dnub, u permezz tad-dnub il-mewt, u hekk il-mewt laħqet il-bnedmin kollha, għax kollha dinbu. Kienet għada ma waslitx il-Liġi, id-dnub kien ġa fid-dinja: imma d-dnub ma kienx magħdud, ladarba Liġi ma kienx hemm. Madankollu l-mewt saltnet ukoll minn Adam sa Mosè, imqar fuq dawk li ma waqgħux fid-dnub li fih kien waqa’ Adam, li kien xbieha ta’ dak li kellu jiġi. Imma d-don m’huwiex bħall-ħtija. Għax jekk permezz ta’ ħtija waħda mietet il-kotra, aktar u aktar issa l-grazzja ta’ Alla u d-don mogħti bil-grazzja ta’ bniedem wieħed li hu Ġesù Kristu, xterdu bil-bosta fuq il-kotra. U d-don anqas ma hu bħall-frott ta’ dak il-wieħed li dineb; għax tassew, il-ġudizzju mogħti fuq...

Read More