It-Tlieta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tlieta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Jekk ma twiddibx lill-midneb, demmu nfittxu minn idejk. Eżek 33, 7-9 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel Dan jgħid il-Mulej: “Lilek, o bniedem, qegħedtek għassies ta’ dar Iżrael. Meta tisma’ minn fommi xi kelma, għandek twiddibhom f’ismi. Jekk jien ngħid lill-midneb: “Int tmut żgur,” u int ma tkellmux u ma twiddbux biex jitlaq triqtu, hu, il-midneb, imut fi ħżunitu, imma demmu nfittxu minn idejk. Imma jekk inti twiddeb il-midneb dwar triqtu biex jerġa’ lura minnha u ma jerġax, hu jmut fi dnubu, imma int tkun salvajt ħajtek”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 94 (95), 1-2.6-7.8-9 R/. (8): Isimgħu leħen il-Mulej u la twebbsux qalbkom Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej, ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna! Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr, ngħannulu b’għajat ta’ ferħ. R/. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna! Għaliex hu Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu. R/. Mhux li kontu illum tisimgħu leħnu! “La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba, bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert, meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt”. R/. Qari II L-imħabba hija l-milja tal-liġi. Rum 13, 8-10 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Ħuti, tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min iħobb ikun iħares il-bqija tal-Liġi. Għax il-kmandamenti: “La tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx, la tkunx rgħib”, u kull preċett ieħor, hu liema hu, kollha jinġabru f’kelma waħda: “Ħobb il-proxxmu tiegħek bħalek innifsek”. L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxxmu; mela l-imħabba hi l-milja tal-Liġi.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju 2 Kor 5, 19 Hallelujah. R/. Hallelujah Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta’ Kristu, u fdalna l-ministeru ta’ din il-ħbiberija. R/. Hallelujah Evanġelju Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt ’il ħuk. Mt 18, 15-20 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk ħuk jaqa’ f’xi dnub, mur sibu waħdu u widdbu. Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa’ mur u ħu miegħek wieħed jew tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta’ żewġ xhieda jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma’, mur għid lill-knisja. U jekk anqas mill-knisja ma jkun irid jisma’ żommu b’wieħed pagan jew pubblikan. Tassew ngħidilkom, li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema, u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jgħollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, Missieri li hu fis-smewwiet, jagħtihielhom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f’ismi hemm inkun jien f’nofshom”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 29 – 30 t’Awwissu 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 29 – 30 t’Awwissu 2020

  Quddiesa tal-Festa: Għada filgħaxija/Illejla, il-Quddiesa tas-7pm se tkun il-Quddiesa tal-Festa ta’ San Giljan u tkun animata mill-Amadeus Chamber Choir. Fl-aħħar tal-quddiesa titkanta l-Antifona ta’ San Giljan u tingħata l-Barka Sagramentali.  Nagħlqu ċ-ċelebrazzjoni bl-Innu Popolari ta’ San Giljan.  Il-Quddiesa se tintwera live fuq il-YouTube Channel tal-Parrocca, kif ukoll live fuq Xejk TV. Feast Mass: Tomorrow/This evening, the 7.00pm Mass will be the Mass celebrating the feast St Julian and will be animated by the Amadeus Chamber Choir. The Mass will be concluded by the Antiphone of St Julian, a Sacramental Blessing and the Hymn of St Julian.  It will be transmitted live on the Parish’s YouTube Channel as well as on Xejk TV. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 20 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkjaw. Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 20th September at 10.30am for those couples who are getting married in the next six months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office. Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the last Sunday in September.  Those interested may apply at the Parish Office during office...

Read More

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tnejn u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Il-Kelma tal-Mulej saret għalija tagħjir u tmaqdir kuljum. Ġer 20, 7-9 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija Qarraqtni Mulej, u jien tqarraqt: kont aqwa minni, u għelibtni. Jien sirt id-daħka ta’ kuljum, kulħadd jiddieħak bija. Kull meta niġi nitkellem, jien ngħajjat, u nxandar, “Moħqrija u ħsara!”. Il-kelma tal-Mulej saret għalija tagħjir u tmaqdir kuljum. U jien għedt: “Ma nsemmihx aktar, ma nitkellimx aktar f’ismu”. Iżda f’qalbi hemm bħal nar jaqbad, magħluq f’għadmi. Għejejt inżommu magħluq ġo fija, ma niflaħx aktar għalih.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 62 (63), 2.3-4.5-6.8-9 R/. (2b): Għalik imxennaq jiena, Mulej, Alla tiegħi Alla, Alla tiegħi int; lilek ħerqan infittex. Ruħi bil-għatx għalik, għalik imxennaq jiena, bħal art niexfa, maħruqa, bla ilma. R/. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek, biex nitgħaxxaq bis-setgħa u l-glorja tiegħek. Għax it-tjieba tiegħek aħjar mill-ħajja, xufftejja jxandru t-tifħir tiegħek. R/. Għalhekk inbierkek tul ħajti kollha; ngħolli idejja u nsejjaħ ismek. Bħal b’ikel mill-aħjar li jsemmen nimtela, u jgħannilek fommi b’xufftejn ferrieħa. R/. Għax int kont għajnuna għalija, għad-dell ta’ ġwenħajk ngħanni bil-ferħ. Miegħek tingħaqad ruħi, int tweżinni bil-leminija tiegħek. R/. Qari II Offru ġisimkom bħala vittma safja. Rum 12, 1-2 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Nitlobkom ħuti, għall-ħniena ta’ Alla, offru ġisimkom b’sagrifiċċju ħaj, qaddis, jogħġob lil Alla, jiġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Timxux max-xejra ta’ din id-dinja, iżda nbidlu skond it-tiġdid ta’ fehmietkom, biex iseħħilkom tagħrfu x’inhi r-rieda ta’ Alla, x’inhu ttajjeb li jogħġbu, x’inhu perfett. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Efes 1, 17-18 Hallelujah. R/. Hallelujah Alla ta’ Sidna Ġesù Kristu, jagħtikom spirtu ta’ għerf, biex tagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. R/. Hallelujah Evanġelju Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu. Mt 16, 21-27 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew F’dak iż-żmien, Ġesù beda juri lid-dixxipli tiegħu li kien meħtieġ għalih li jmur Ġerusalemm, isofri ħafna mix-xjuħ u l-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u fit-tielet jum iqum. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu u jgħidlu: “Allaħares, Mulej! Ma jkun qatt li dan jgħaddi minn għalik!”. Iżda Ġesù dar u qal lil Pietru: “Itlaq minn quddiemi, ja xitan! Int tfixkil għalija, għax m’intix tqis il-ħwejjeġ ta’ Alla, imma qiegħed taħsibha ta’ bniedem li int!”. Imbagħad qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha, imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi, isibha. Għax xi jkun jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu? Jew xi prezz se jagħti l-bniedem biex isalva ħajtu? Għax Bin il-bniedem għandu jiġi fil-glorja ta’ Missieru flimkien ma’ l-anġli tiegħu, u mbagħad irodd lil kull wieħed skond ma wieħed ikun għamel”. Il-Kelma tal-Mulej R/....

Read More

Save the Children

Save the Children

“Lord, Son of David, have pity on me! My daughter is terribly troubled by a demon.” —Matthew 15:22 Jesus delivered many people from demons. Sometimes He delivered children from demons (Mt 15:22; Mk 9:17ff). This raises the question: How can innocent children who could not have grievously sinned or been knowingly involved in the occult be possessed or troubled by demons? Children suffer innocently for the sins of their parents and the world. This suffering seems to include even harassment from the evil one. Sins committed by any of us can result in the severest form of child abuse: exposing a child to demonic influence. A simple reading of any of the historical books of the Old Testament will demonstrate how sins of others can harm innocent children. Why doesn’t the Lord protect children from the effect of our sins? Why didn’t He intervene and save the Holy Innocents martyred at Bethlehem? Why doesn’t He spare the children victimized by abortion? The Lord allows us to accept the wages of our sins (Rm 6:23). He even lets us pass on a devastating inheritance to our children and to the children of the world (Ex 20:5). Our unrepented sins open the door for Satan to enter not only our lives, but also the lives of innocent children. Repent! PRAYER: In the name of Jesus, leave, Satan, never to return. Thank You, Jesus, for Your victory. PROMISE: “Observe what is right, do what is just; for My salvation is about to come, My justice, about to be revealed.” —Is 56:1 PRAISE: “If Christ was not raised, your faith is worthless” (1 Cor 15:17). Father God, thank You for Your perfect plan of redemption. (From a reflection by Fr Al Lauer, Presentation Ministries) For the full Readings please go to: https:thewordonsunday.blogspot.com John...

Read More

Il-Ħmistax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Il-Ħmistax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Ix-xita ġġiegħel l-art tnibbet.Is 55, 10-11 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Dan jgħid il-Mulej: “Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet, u ma jerġgħux lura mnejn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġegħluha tnissel u tnibbet, u tagħti ż-żerriegħa lil min jiżra’ u l-ħobż lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti: hija toħroġ minn fommi, u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili, u ttemm dak li nkun bgħattha tagħmel”.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 64 (65), 10abcd.10e-11.12-13.14 R/. (ara Lq 8, 8): Iż-żerriegħa waqgħet f’art tajba, u għamlet il-frott Inti żżur l-art u ssaqqiha, u tagħniha bil-ġid tiegħek. Il-wied ta’ Alla mimli bl-ilma, il-qamħ tagħhom ħejjejtilhom. R/. Hekk int tħejjiha: issaqqi r-raddiet u twitti t-tub tagħha, bl-irxiex trattabha u tberkilha ż-żrieragħ. Fawwart is-sena bi tjubitek, triqatek bil-ġid joqtru. R/. Joqtru bin-nida l-mergħat tad-deżert, u bil-ferħ jitħażżmu l-għoljiet. Il-mergħat jimtlew bl-imrieħel, il-widien jinksew bil-qamħ; jgħajtu lkoll u jgħannu bil-ferħ! R/. Qari II Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew imxennqa d-dehra ta’ wlied Alla. Rum 8, 18-23 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Ħuti, jiena għadni persważ li t-tbatijiet ta’ issa ma għandhom xejn x’jaqsmu mal-glorja li għad trid tidher fina. Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla; għax il-ħolqien jinsab taħt il-frugħa – mhux minn rajh, imma minħabba dak li xeħtu taħtha – bit-tama li l-ħlejjaq huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien tal-glorja ta’ wlied Alla. Aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu s’issa jitniehed bl-uġigħ tal- ħlas; u mhux hu biss, imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu, aħna wkoll nitniehdu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta’ wlied, il-fidwa ta’ ġisimna. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Hallelujah. R/. Hallelujah Iż-żerriegħa hi l-Kelma ta’ Alla u l-bidwi hu Kristu: kull min isib lilu, għandu l-ħajja ta’ dejjem. R/. Hallelujah Evanġelju Wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Mt 13, 1-23 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar, mar f’xatt il-baħar u qagħad bilqiegħda hemm. U nġabru madwaru folol hekk kbar ta’ nies li kellu jitla’ fuq dgħajsa u jinżel bilqiegħda fiha; in-nies qagħdu lkoll wieqfa fuq ix-xatt, u hu beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom: “Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Huwa u jiżra’, xi żerrigħat waqgħu mal-mogħdija, ġew l-għasafar u naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f’art kollha blat, fejn ma kienx hemm wisq ħamrija, u malajr nibtu, għax il-ħamrija ma kinitx fonda; iżda mbagħad telgħet ix-xemx, u nħarqu u nixfu, għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk, u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom. Imma oħrajn waqgħu f’art tajba, u għamlu l-frott, min mija, min sittin, u min tletin. Min għandu widnejn, ħa jisma!”. Resqu lejh id-dixxipli u...

Read More