JUM INTERNAZZJONALI TAL-FAMILJA 15 TA’ MEJJU 2020

JUM INTERNAZZJONALI TAL-FAMILJA  15 TA’ MEJJU 2020

Il-Ġnus Magħquda kienet iddikjarat fil-1993 li kull 15 ta’ Mejju jkun jum li titfakkar l-importanza tal-familja fl-umanita għal aktar solidarjeta soċjali u soċjeta sħiħa u serena.  Minn 1996 il-Ġnus Magħquda iffissat tema differenti kull sena għall-familja: din is sena 2020 it-tema hija “Il-Familji fi Żvilupp”. L-iskop ta’ din it-tema, skont il-Ġnus Magħquda  huwa biex isir enfasi fiż-żmien il-pandemija tal-Covid-19, kemm il-familji tagħna huma importanti u kemm ifissru għalina.  Forsi mingħajr ma tajna kas, u anke forsi b’ aljenazzjoni,  il-ħajja qabel il-pandemija kienet xelfet l-iskop veru ta’ familja u ħonqot l-iżvillupp tagħha biex b’hekk iddgħajjfet u magħha konsegwetament iddgħajjfet is-soċjeta.  Il-pandemija wriet li l-familja hija l-post fejn taqsam id-dwejjaq tiegħek, itaffi ftit l-uġigħ u l-ansjeta, u fejn issib sapport u faraġ.  Il-familja huwa l-lok fejn tista tissielet kontra il-beżgħat soċjali u individwali f’ mumenti iebsin iżda anke fejn taqsam il-ferħ ma’ min verament iħobbok. Huwa fatt li l-pandemija tal-Covid-19 ġabet disastru fis-sistemi tal-ekonomija soċjali u forsi kemm se jkun kbir dan l-iskoss għadna ma nafuhx sew. Iżda ġabetna wkoll nirrejaliżżaw il-valur kbir tal-familja fi żmien meta donnu kollox kien qed jinqaleb ta’ taħt fuq f’ dinja mgħaġġla u bla nifs.  Ġabet lura l-attenzjoni ta’ dar b’ erbgħa ħitan fejn il-membri tal-familja setgħu jerġu jiltaqaw u jitkellmu flimkien, jaqsmu ħsiebijiethom ma’ xulxin u anke jagħmlu xi attivitajiet flimkien.  Meta fid-dinja kollha konna qed niġu mogħtija parir biex ma nitħalltux ma’ nies oħra, biex inżommu l-bogħod distanzi soċjali anke meta noħorġu nixtru, fil-familja stajna nibqgħu ingawdu lil xulxin. Il-pandemija ġabet ħafna uġigħ fil-familji tagħna: speċjalment jekk tlifna lil xi ħadd għażiż għalina u lanqas biss stajna nattendu l-funeral; jew jekk kellna noqgħodu il-bogħod minn xi ħadd li nħobbu bħal nanniet u neputijiet.  Qed naħseb ukoll f’ dawk li kienu involuti fis-servizzi mediċi li ma setgħux jirritornaw id-dar mal-familja biex jipproteġu lil dawk li jħobbu.  Iżda il-pandemija tatna l-opportunita wkoll  li nergħu nagħtu valur lil familja qabel kien ikun tard wisq.  Il-familja reġgħet qiegħda fi żvillupp biex tiskopri u ssaħħaħ lilha...

Read More

It-Tielet Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Qari I Ma setax ikun li Ġesù jinżamm fl-irbit tal-mewt. Atti 2, 14.22-33 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli Nhar Għid il-Ħamsin, Pietru flimkien mal-Ħdax qam u qal lil-Lhud b’leħen għoli: “Nies tal-Lhudija, u intom ilkoll li toqogħdu f’Ġerusalemm, kunu afu dan u isimgħu sewwa x’se ngħidilkom jien. Ġesù ta’ Nażaret kien bniedem li Alla takom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-għeġubijiet u s-sinjali li għamel bih fostkom, kif intom stess tafu. Lil dan Ġesù, Alla telaqhulkom f’idejkom skond l-għerf u l-pjan li fassal minn qabel, u intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta’ nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mewt, għaliex ma setax ikun li l-mewt iżżommu taħt is-setgħa tagħha. Għax David jgħid fuqu, “Żammejt lill-Mulej dejjem quddiemi, għax hu fuq il-lemin tiegħi, biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela bl-hena lsieni; u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama, għax inti ma titlaqx fl-imwiet lil ruħi, u ma tħallix il-Qaddis tiegħek jara t-taħsir. Inti għarraftni t-triq tal-ħajja, timlieni bil-ferħ meta nkun quddiemek”. Ħuti, ħalluni ngħidhielkom kif inħossha fuq il-patrijarka David; hu miet u kien midfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sa llum stess. Issa hu kien profeta, u kien jaf li Alla ħaliflu b’ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmien tal-Messija, u qal: “La kien mitluq fl-imwiet, u lanqas ġismu ma ra t-taħsir”. Lil dan Ġesù, Alla qajmu mill-imwiet, u ta’ dan aħna lkoll xhieda. Għalhekk, issa li Alla għollieh bil-leminija tiegħu, huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispirtu s-Santu li kien imwiegħed, u sawbu fuqna, kif qegħdin taraw u tisimgħu”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 15 (16) 1-2a.5.7-8.9-10.11 R/. (11a): Mulej, int tgħallimni t-triq tal-ħajja Jew R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistkenn. Jien għedt lill-Mulej: “Int Sidi, m’għandix ġid ieħor ħliefek”. Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi, inti żżomm f’idejk xortija. R/. Inbierek lill-Mulej li tani l-fehma; imqar billejl qalbi tgħallimni. Inżomm lill-Mulej dejjem quddiemi, għax bih f’leminti qatt ma nitħarrek. R/. Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. R/. Int tgħallimni t-triq tal-ħajja; hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem f’lemintek. R/. Qari II Kontu mifdija bid-demm għażiż ta’ Kristu, bħal Ħaruf bla tebgħa. 1 Piet 1, 17-21 Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu Għeżież, jekk intom issejħu Missier lil dak li, bla ma jħares lejn l-uċuħ, jagħmel ħaqq minn kulħadd skond l-għemil ta’ kull wieħed, għixu fil-biża’ ż-żmien tal-ħajja li qegħdin tgħaddu f’art barranija. Kunu afu li intom kontu mifdija mill-ħajja tagħkom fiergħa li ħadtu mingħand missirijietkom, mhux b’xi ħaġa li tintemm, bħalma hi l-fidda jew id-deheb, imma...

Read More

It-Tieni Ħadd tal-Għid Jew il-Ħadd tal-Ħniena Divina

It-Tieni Ħadd tal-Għid  Jew il-Ħadd tal-Ħniena Divina

Qari I Dawk kollha li kienu jemmnu kienu lkoll flimkien u kellhom kollox bejniethom. Atti 2, 42-47 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli F’dak iż-żmien, id-dixxipli kienu jżommu sħiħ fit-tagħlim tal-appostli u fl-għaqda ta’ bejniethom, fil-qsim tal-ħobż u fit-talb. Waqa’ mbagħad il-biża’ fuq kulħadd għax ħafna kienu l-mirakli u s-sinjali li kienu jsiru permezz tal-appostli. Dawk kollha li kienu jemmnu kienu ħaġa waħda, u kienu jaqsmu kollox bejniethom, ibigħu ġidhom u kull ma kellhom u jqassmu d-dħul bejn kulħadd, skond il-ħtieġa ta’ kull wieħed. U kuljum kienu jmorru fit-tempju flimkien, jaqsmu l-ħobż fi djarhom, u jissieħbu fl-ikel bi qlub ferħana u safja; u kienu jfaħħru lil Alla, u l-poplu kollu kien iġibhom. U minn jum għal ieħor il-Mulej kien iżidilhom magħhom lil dawk li jkunu salvi. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 117 (118), 2-4.13-15.22-24 R/. (1): Faħħru lill-Mulej, għaliex hu tajjeb, għax għal dejjem it-tjieba tiegħu Ħa jgħidu wlied Iżrael: “Għal dejjem it-tjieba tiegħu”. Ħa tgħid dar Aron: “Għal dejjem it-tjieba tiegħu”. Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej: “Għal dejjem it-tjieba tiegħu”. R/. B’saħħithom kollha imbuttawni biex naqa’; imma l-Mulej tani l-għajnuna. Qawwa tiegħi u għana tiegħi l-Mulej; hu kien għalija s-salvazzjoni tiegħi. Għajat ta’ ferħ u rebħ fl-għerejjex tat-tajbin: il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila! R/. Il-ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka. Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan: ħaġa tal-għaġeb f’għajnejna. Dan hu l-jum li għamel il-Mulej; ħa nifirħu u nithennew fih! R/. Qari II Tana twelid ġdid li jwassalna għal tama ħajja bil-qawmien ta’ Kristu mill-Imwiet. 1 Piet 1, 3-9 Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu Ikun imbierek Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu, li fil-ħniena kbira tiegħu raġa’ wilidna għal tama ħajja bil-qawmien ta’ Ġesù Kristu mill-imwiet u għal wirt li la jitħassar, la jittabba’, u lanqas jinxef. Dan il-wirt hu merfugħ għalikom fis-sema għax intom tinsabu taħt il-ħarsien tal-qawwa ta’ Alla fil-fidi tagħkom li twassal għas-salvazzjoni li lesta biex tidher fl-aħħar taż-żminijiet. Għalhekk għandkom għax tifirħu mqar jekk issa, għal ftit żmien ieħor, jeħtiġilkom titnikktu taħt ħafna provi. Bħalma d-deheb, li jintemm, jgħaddi mill-prova tan-nar, hekk tgħaddi mill-prova l-fidi tagħkom, li tiswa aktar mid-deheb, biex ikun jistħoqqilha tasal għat-tifħir, għall-glorja, u għall-ġieħ, meta jidher Ġesù Kristu. Lilu, għalkemm ma rajtuhx, intom tħobbuh; fih, għad li issa m’intomx tarawh, intom temmnu; fih intom tifirħu b’ferħ glorjuż, li ma jistax jitfisser, waqt li tiksbu l-għan tal-fidi tagħkom, li hu s-salvazzjoni tagħkom. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 20, 29 Hallelujah. R/. Hallelujah Tumas, emmint għax rajtni, jgħid il-Mulej; henjin dawk li ma rawx u emmnu. R/. Hallelujah   Evanġelju Tmint ijiem wara ġie Ġesù. Ġw 20, 19-31 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann Dakinhar fil-għaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa,...

Read More

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

Qari I Ma ħbejtx wiċċi mit-tagħjir. Is 50, 4-7 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Sidi l-Mulej tani lsien ta’ wieħed jitgħallem, biex nagħraf ngħin lill-għajjien b’xi kelma. Ta’ kull filgħodu jqajjimli lil widinti, biex nisma’ bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-Mulej fetaħli widinti, u jiena ma webbistx rasi, ma rġajtx lura. Tajt dahri lil dawk li kienu jsawtuni, ħaddejja lil dawk li kien jnittfuli lħiti; ma ħbejtx wiċċi mit-tagħjir u l-bżieq. Sidi l-Mulej jgħinni, għalhekk ma nitħawwadx; għalhekk għamilt wiċċi bħaż-żnied: jien naf li ma jkollix mniex nistħi. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 21 (22), 8-9.17-18a.19-20.23-24 R/. (2a): Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni? Dawk kollha li jarawni jidħku bija, jgħajbuni, iħarrku rashom u jgħidu: “F’idejn il-Mulej intelaq; ħa jeħilsu hu! Ħa jsalvah hu, għax bih jitgħaxxaq!”. R/. Qabda klieb daru għalija; ġemgħa nies ħżiena rassewni. Taqqbuli idejja u riġlejja; nista’ ngħodd għadmi kollu. R/. Ħwejġi qasmu bejniethom, jaqtgħu x-xorti għal-libsa tiegħi. Mulej, la titbegħidx minni; qawwa tiegħi, fittex għinni! R/. Inxandar ismek lil ħuti; infaħħrek f’nofs il-ġemgħa. Faħħru l-Mulej, intom li tibżgħu minnu; sebbħuh ilkoll, nisel Ġakobb! ibżgħu minnu lkoll, ulied Iżrael! R/. Qari II Kristu ċekken lilu nnifsu; għalhekk Alla għollieh. Fil 2, 6-11 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin Ġesù Kristu li għad li kellu n-natura ta’ Alla, ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir, sar jixbah lill-bnedmin, u deher minn barra bħala bniedem; ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta’ Ġesù – fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art – il-ħlejjaq kollha jinżlu għarrkubbtejhom, u kull ilsien jistqarr: “Ġesù Kristu hu l-Mulej”, għall-glorja ta’ Alla l-Missier.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Fil 2, 8-9 R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu! Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet, u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem. R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu! Evanġelju Mt 26, 14 – 27, 66 Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu skond San Mattew   I K F’dak iż-żmien, wieħed mit-Tnax, jismu Ġuda l-Iskarjota, mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom: S “Xi tridu tagħtuni u jiena nagħtikom lil Ġesù f’idejkom?” K U huma tawh tletin biċċa tal-fidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biex jagħtihom lil Ġesù f’idejhom. Fl-ewwel jum tal-Ażżmi d-dixxipli resqu lejn Ġesù u qalulu: S “Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-Għid?” K U hu qalilhom: Ġ “Morru l-belt għand it-tali, u għidulu: “Qallek l-Imgħallem: Is-siegħa tiegħi waslet; jien se nagħmel l-ikla tal-Għid għandek mad-dixxipli tiegħi”.” K Id-dixxipli għamlu kif ordnalhom Ġesù u ħejjew l-ikla ta’ l-Għid. Għall-ħin ta’ filgħaxija qagħad fuq il-mejda flimkien mat-Tnax,...

Read More

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

Qari I David ikkonsagrat sultan ta’ Iżrael. 1 Sam 16, 1b.6-7.10-13a Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel F’dak iż-żmien, il-Mulej qal lil Samwel: “Imla l-qarn biż-żejt u itlaq. Jien se nibagħtek għand Ġesse l-Betlemita, għaliex minn fost uliedu jien għażilt għalija sultan”. Ġara li malli wasal, Samwel ra lil Elijab u qal: “Hawn quddiem il-Mulej il-midluk tiegħu?”. U l-Mulej qal lil Samwel: “Tħarisx lejn is-sura tiegħu, jew it-tul ta’ persuntu, għax jiena diġa’ warrabtu. Għax il-Mulej ma jarax bħalma jara l-bniedem, dak biss li jidher fl-għajn, imma l-qalb”. Ġesse ressaq quddiem Samwel sebgħa minn uliedu; imma Samwel qallu: “Il-Mulej ma ħatar lil ħadd minn dawn”. U ssokta jgħidlu: “Dawn huma t-tfal kollha?” Ġesse wieġbu: “Għad fadal iż-żgħir, qiegħed jirgħa n-nagħaġ”. U Samwel qal lil Ġesse: “Ibgħat għalih u ġibu, għax ma noqogħdux fuq il-mejda qabel ma jiġi hawn”. U bagħat għalih u ġiebu. Kien żagħżugħ ruxxan, għajnejh ħelwin, u sabiħ fis-sura tiegħu. U l-Mulej qal lil Samwel: “Qum u idilku, għax dan hu”. Samwel ħa f’idejh il-qarn biż-żejt, u dilku quddiem ħutu. Minn dakinhar ’il quddiem niżel fuq David u ħakmu l-ispirtu tal-Mulej. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 R/. (1): Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi, xejn ma jonqosni; f’mergħat kollha ħdura jqegħedni. Ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni; hemm hu jrejjaqni. R/. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f’wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek, huma jwennsuni. R/. Int tħejji mejda għalija quddiem l-għedewwa tiegħi. Biż-żejt tidlikli rasi, u l-kalċi tiegħi tfawwarli. R/. Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta’ ħajti. U ngħammar f’dar il-Mulej sakemm indum ħaj! R/.   Qari II Qum mill-imwiet, ħa jiddi fuqek Kristu. Ef 5, 8-14 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin Ħuti, intom kontu darba dlam, imma issa intom dawl fil-Mulej; għixu ta’ wlied id-dawl li intom; frott id-dawl jinsab f’kull ma hu tjieba, f’kull ma hu ġustizzja, f’kull ma hu verità. Fittxu li tagħrfu dak li jogħġob lill-Mulej, 11u tisseħbux fl-għemejjel tad-dlam bla frott, imma ikxfuhom fil-beraħ. Għax dak li qegħdin jagħmlu huma fil-moħbi, tistħi mqar jekk issemmih; imma meta wieħed joħroġhom fil-beraħ, id-dawl juri kollox, għax kull ma jidher hu dawl; għalhekk jingħad: “Stenbaħ int, li int rieqed, u qum mill-imwiet, ħa jiddi fuqek Kristu”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ara Ġw 8, 12 R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu! Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-Mulej; min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja. R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu! Evanġelju Mort, inħsilt, u ġejt nara. Ġw 9, 1-41 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, kif kien għaddej, Ġesù lemaħ raġel agħma...

Read More