Programm taċ-Ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-Festa Titulari ta’ San Ġiljan Ospitalier

Programm taċ-Ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-Festa Titulari ta’ San Ġiljan Ospitalier

Is-Sibt, 17 t’Awwissu Jum it-Tħabbira tal-Festa 7.45PM Quddiesa f’Xatt is-Sajjieda, Bajja Spinola mill-W.R. Kappillan Dun Claude Portelli. Wara l-quddiesa jkun hemm Lejla Maltija fl-istess post bis-sehem tal-Banda San Ġiljan. Ma ssirx il-quddiesa tat-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali.   Il-Ħadd, 18 t’Awwissu Jum il-Familja 7.00PM Fil-Knisja Parrokkjali, quddiesa għall-familji kollha tal-parroċċa mir-Rev.du Dun Marco Portelli, saċerdot mill-parroċċa u direttur spiritwali tal-GianFranġisk Abela Junior College tal-Università ta’ Malta. Mistiedna jattendu koppji li ngħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ mill-festa tas-sena l-oħra sal-lum u koppji li għalqu xi anniversarju taż-żwieġ.   It-Tnejn, 19 t’Awwissu Jum id-Dilettanti tal-Festa Ħruġ tal-Vara min-Niċċa   7.00PM Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali mill-W.R. Kappillan Dun Claude Portelli, u animata mis-St. Julian’s Choral Group, immexxi mis-Sur Pio Dalli. Mistiedna speċjali membri tal-għaqdiet li jorganizzaw jew jieħdu sehem attiv fil-festa ta’ San Ġiljan, dilettanti tal-festa u persuni li jisimhom għal qaddis patrun tagħna San Ġiljan.   Wara l-quddiesa, il-vara titulari ta’ San Ġiljan tinħareġ min-niċċa tagħha u titwassal fuq fuq iz-zuntier tal-knisja, fejn tiġi milqugħa mill-Banda San Ġiljan li tatiha tislima permezz tad-daqq tal-innu popolari u marċi oħra.   It-Tlieta, 20 t’Awwissu Jum l-Anzjani u l-Morda 6.30PM Fil-Knisja Parrokkjali l-Antika (Ta’ Lapsi), quddiesa għall-anzjani u l-morda organizzata mill-Kummissjoni Djakonija, li fiha jiġi amministrat is-sagrament tal-griżma tal-morda. Il-quddiesa tkun immexxija mir-Rev.du Dun Ryan Lee Pace, Viċi-Parroku tal-Knisja Arċipretali tal-Madonna ta’ Stella Maris, Tas-Sliema, u animata mis-St Julian’s Choral Group.   Wara jkun hemm riċeviment żgħir għall-anzjani fuq iz-zuntier tal-Knisja ta’ Lapsi.   Fis-7.00pm ikun hemm xorta waħda quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.   L-Erbgħa, 21 t’Awwissu L-Ewwel Jum tat-Tridu Jum it-Tfal u l-Adolexxenti 7.00PM Fil-Knisja Parrokkjali tiġi ċċelebrata quddiesa għat-tfal u l-adolexxenti kollha tal-parroċċa mir-Rev.du Dun Jean Gove’, saċerdot novell. Il-quddiesa tkun animata mill-Folk Group.   Wara ssir manifestazzjoni għat-tfal u l-adolexxenti bl-istatwa ta’ San Ġiljan mill-Knisja Parrokkjali u tgħaddi minn Triq il-Kbira, Triq il-Karmnu, Triq Sant’Anġlu, Triq Lapsi sal-Knisja ta’ Lapsi. Il-purċissjoni tiġi akkumpanjata mill-Banda Spinola. X’ħin il-vara tasal quddiem il-knisja l-antika tkun milqugħa bil-briju organizzat mit-tfal għat-tfal.   Il-Ħamis, 22 t’Awwissu It-Tieni Jum tat-Tridu Jum l-Għaqdiet   7.00PM Fil-Knisja Parrokkjali ssir quddiesa b’ringrazzjament għad-don tas-saċerdozju  mir-Rev.du Dun Aayrton-Ray Muscat, saċerdot novell li huwa assenjat fil-parroċċa tagħna. Għal din il-quddiesa, li qed tiġi organizzata mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali, huma mistiedna l-kummissjonijiet parrokkjali u l-għaqdiet reliġjużi u soċjali tal-parroċċa. Il-quddiesa tkun animata mis-St Julian’s Choral Group, taħt it-tmexxija tas-Sur Pio Dalli.   F’din il-quddiesa, il-membri tal-kummissjonijiet u l-għaqdiet jippreżentaw l-għotja b’risq il-proġetti ta’ karità tal-Parroċċa.   Il-Ġimgħa, 23 t’Awwissu   It-Tielet Jum tat-Tridu   6.00PM Fil-Knisja Parrokkjali l-Antika (Ta’ Lapsi), quddiesa letta mir-Rev.du Dun Peter Ellul, saċerdot novell. Wara l-quddiesa, il-W.R. Kan. Dr Joseph Zammit, Kanonku tal-Kolleġġjata u Bażilika ta’ San Ġorġ Martri tal-Belt Victoria, Għawdex, jinseġ prietka b’tifħir u glorja lil San Ġiljan. Hekk kif tintemm il-prietka, tingħad il-kurunella,...

Read More

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th August 2019

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th August 2019

Feast of St Julian:   Feast programme: The detailed programme of activities for the week of the Feast can be found in the Festa Booklet which has just been issued and is available from the Book Centre. As from Monday we are going to have new posters of the restored St Julian statue for sale. Beginning of the festivities: On Monday, the 7.00pm Mass is going to be held at the Parish Church and animated by St Julian’s Choral Group. The statue of St Julian will be taken out of its niche and on to the parvis of the Parish accompanied by the St Julians Band. Mass for the Elderly: A mass for the Elderly is to be held on Tuesday at 6.30pm at Lapsi Church, organised by the Diaconia Commission, and during which the Sacrament of the Sick will be administered. The first day of the Triduum – Children’s and Adoloscents’ Day: There will be a special mass for Children and Adoloscents of the parish on Wednesday at 7pm followed by a manifestation with the statue of St Julian, departing from the Parish Church, passing through Main Street, Carmel Street, St Angelo Street, and Lapsi Street up to Lapsi Church, accompanied by the Spinola Band. The second day of the Triduum – Group’s Day: The 7pm Mass in the Parish on Thursday will be held for the members of all commissions and social and religious groups within the parish. Fr Aayrton-Ray Muscat, newly ordained priest, will celebrate the mass, animated by the St Julians Choral Group. The third day of the Triduum – Presentation of babies to St Julian: On Friday, there is a mass at 6pm at Lapsi Church, followed by a homily in praise and glory of St Julian.  This will be followed by the St Julian Chaplet and a Sacramental Blessing. There will also be 7pm Mass at the Parish where all those parishioners who would like to present to their babies to St Julian are also invited. Saturday, eve of the feast: There will be a 5pm Mass at Lapsi Church and a 5.30pm Mass at the Immaculate Conception Chapel. At 6.00pm there will be the Solemn transportation of the relic of St Julian from Lapsi church to the Parish Church, followed by Mass. There is no Mass at 7.45pm at the Parish Church. Sunday, Feast of St Julian: The Mass times will be: 8.00am; 9.00am (Lapsi), 9.30am (Solemn) and 11.30am instead of 12.15pm. The 9.30am Solemn Mass will be celebrated by His Excellency J. Galea Curmi, Auxiliary Bishop There will be Mass at 6.00pm in the Parish Church. The procession with the statue of St Julian leaves the Parish Church at 7.00pm.  ...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Awwissu 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Awwissu 2019

Festa ta’ San Ġiljan Programm tal-Festa: Il-Programm kollu tal-Festa jinsab fil-Ktieb tal-Festa li għadu kemm ħareġ u li tistgħu tiksbu kopja tiegħu mill-Book Centre.   Ħrug tal-Vara: It-Tnejn, fis-7.00pm se jkun hawn quddiesa fil-Knisja animat mis-St Julian’s Choral Group.  Wara l-quddiesa l-vara titulari ta’ San Giljan tinħareġ min-niċċa u titwassal fuq iz-zuntier fejn tiġi milqugħa mill-Banda San Ġiljan.   Jum l-Anzjani – quddiesa fil-ġimgħa tal-Festa: Fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi, tiġi ċċelebrata quddiesa għall-anzjani u l-morda, organizzata mill-Kummissjoni Djakonija, li fiha jiġi amministrat is-sagrament tal-Griżma tal-Morda.   L-Ewwel Jum tat-Tridu, Jum it-Tfal u l-Addoloxxenti Nhar l-Erbgħa fil-Knisja Parrokkjali ser tiġi ċċelebrata quddiesa għat-tfal u l-addoloxxenti fis-7.00pm u wara ssir manifestazzjoni għalihom bl-istatwa ta’ San Ġiljan mill-Knisja Parrokkjali u tgħaddi minn Triq il-Kbira, Triq il-Karmnu, Triq Sant’Anġlu, Triq Lapsi sal-Knisja ta’ Lapsi u tkun akkumpanjata mill-Banda Spinola.   It-Tieni Jum tat-Tridu, Jum l-Għaqdiet Nhar il-Ħamis issir quddiesa fis-7.00pm u għaliha huma mistiedna l-membri tal-Kummissjonijiet u l-għaqdiet reliġjużi u soċjali tal-parroċċa. Jiċċelebra l-quddiesa s-saċerdot novell Dun Aayrton-Ray Muscat u tkun animata mis-St Julian’s Choral Group.   It-Tielet Jum tat-Tridu, Jum il-Preżentazzjoni tat-trabi Il-Ġimgħa fis-6.00pm fil-Knisja ta’ Lapsi ssir quddiesa u wara prietka b’tifħir u glorja lil San Ġiljan. Wara tingħad il-Kurunella u tingħata l-Barka Sagramentali. Fis-7.00pm issir quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. Fi tmiem il-quddiesa jiġu ppreżentati t-trabi lil San Ġiljan.   Lejliet il-Festa: Nhar is-Sibt, fil-5.00pm issir Quddiesa fil-Knisja ta’ Lapsi u fil-5.30pm fil-Knisja tal-Kuncizzjoni. Fis-6.00pm issir it-translazzjoni solenni tar-relikwa ta’ San Ġiljan mill-Knisja ta’ Lapsi sal-Parroċċa. Wara ssir Quddiesa. Dakinhar ma ssirx Quddiesa fit-7.45pm.   Jum il-Festa, 25 ta’ Awwissu: Il-ħin tal-quddies ikun: 8.00am, 9.00am (Knisja ta’ Lapsi), 9.30am (Solenni), 11.30am minnflok tal-12.15pm. Fid-9.30am Quddiesa Pontifikali mmexxija minn E.T. Mons J. Galea Curmi, Isqof Awżiljarju. Fis-6.00pm ikun hawn quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. Fis-7.00pm toħroġ il-purċissjoni bl-istatwa ta’ San Ġiljan.     Il-Festa t-tajba lil...

Read More

Waslet il-Festa

Waslet il-Festa

F’dawn ix-xhur ta’ festi l-irħula u l-bliet Maltin jilbsu libsa differenti għal ftit jiem. Libsa li hija waħda festiva u kulurita. Libsa li ħafna huma dawk li jkunu qed jaħdmu ghaliha matul ix-xhur tas-sena qabel ma tasal il-ġimgha tant mistennija tal-festa. Ta min jibda jsaqsi jekk dawn il-jiem tal-festi li jiġu u jmorru daqs żiffa riħ humiex qed iħallu impatt pożittiv fil-bniedem li jemmen. Hija rejalta, sfortunatament, li l-festi Maltin saru vetrina tal-kultura u l-arti pero’ mhux daqstant tal-fidi nisranija. Huwa fatt magħruf u aċċettat li l-festi esterni f’ħafna mill-parroċċi Maltin qed jikbru filwaqt li l-attivitajiet hekk imsejħa ta’ ġewwa qed ibattu. Qed tingħata ħafna importanza u enerġija lil dak li jidher, lil dak li huwa l-qoxra ta’ barra imma mhux lis-sustanza, dak li huwa essenzjali. Ma nafx kemm hawn nies li jiġu jiċċelebraw il-festa ta’ San Ġiljan u jafu tassew il-ħajja ta’ dan il-qaddis jew inkella x’inhuma l-virtujiet li jiddistingwu lil dan il-qaddis. Forsi jaslu biex jgħidu li qatel lil missieru u lil ommu imma jieqfu s’hemm. Ir-raġunijiet l-għalfejn sar qaddis jibqgħu mistura. Fl-istess waqt aħna msejħin ukoll li nimitaw dawn il-virtujiet sabiex b’hekk inkunu qed ngħatu ġieħ tassew lill-qaddis patrun tagħna. Il-festa f’ġieħ il-qaddis qiegħda hemm sabiex aħna li qegħdin nimxu f’dan il-pellegrinaġġ terren ikollna wkoll eżempji idejali fuq xiex nibbażaw il-ħajja u l-għażliet kostanti li ġġib magħha. Huwa kunċett żbaljat għall-aħħar li wieħed jaħseb li l-festa tiġi biss biex niltaqgħu flimkien nixorbu u ngħaddu siegħa żmien nitpaxxew bin-nar sabiħ fil-bajja ta’ Spinola. Hemm bżonn urġenti li niskopru l-għeruq vera tal-festa Maltija f’ġieħ il-qaddisin li l-parroċċi tagħna qed jipproponulna bħala xhieda awtentika tal-Evanġelju u eżempju konkret li nistgħu nibnu l-ħajja nisranija fuqu. Ma nistgħux naqgħu fin-nasba li dawn il-festi nirriduċuhom f’xalata ta’ paganiżmu sfrenat u minflok ma jkunu ta’ xhieda għaż-żgħar tagħna u għall-barranin qed iservu f’xi ċirkostanzi bħala okkażjoni ta’ skandlu. Dawk li tassew għandhom għal qalbhom il-Patrun tagħna San Ġiljan għandhom jieħdu l-ġimgħa tal-festa bħala opportunita’ oħra fejn ngħatu xhieda tal-imħabba lejn dan il-qaddis mhux bil-kliem u ċ-ċapċip imma bil-fatti konkreti. Tkun tassew festa xierqa lill-qaddis patrun tagħna San Ġiljan jekk niskopru mill-ġdid il-virtujiet li ħaddan hu wara l-konverżjoni tiegħu u ngħixuhom llkoll kemm aħna li nħobbuh, biex dak li nkanataw fl-Innu Popolari lil San Ġiljan “qima kbira b’hekk nuruk” ma jkunx kliem biss imma jissarraf f’azzjoni konkreta dejjiema.   Nawgura lil kulħadd il-festa t-tajba.   Fr Claude...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES

AVVIŻI – PARISH NOTICES

  Festa ta’ Santa Marija: Nhar il-Ħamis niċċelebraw is-Solennita’ tat-Tlugħ ta’ Marija fis-Sema – Festa Kmandata.  Il-ħin tal-quddies ikun fit-8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am u 7.00pm.  Lejliet il-Festa, l-Erbgħa filgħaxija, il-quddiesa tas-7.00pm tkun il-Vġili ta’ din is-Solennita’ u tgħodd għall-obbligu tal-quddies ta’ din il-Festa. Feast of St Mary: On Thursday we celebrate the feast of the Assumption of Our Lady and is a day of obligation. Mass times will be as follows: 8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am and 7.00pm.  On Wednesday, the 7.00pm Mass is a Vigil Mass of this Solemnity and satisfies the obligation to attend Mass for this Feast. Festa ta’ San Ġiljan: Nhar is-Sibt, nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa tal-Festa. Fit-7.45pm ser ikun hemm quddiesa fil-Bajja ta’ Spinola.  Dakinhar ma jkunx hawn quddiesa tat-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali.  Wara l-quddiesa se jkun hemm Lejla Maltija fl-istess bajja. On Saturday, we commence celebrations with a Mass in Spinola Bay at 7.45pm. There will not be a Mass in the Parish Church at the same time. A Lejla Maltija will be held in Spinola Bay after the Mass. Nhar il-Ħadd, fil-Knisja Parrokkjali, ser tiġi organizzata quddiesa għall-familji. Mistiedna b’mod speċjali l-koppji li kienu żżewġu mill-festa tas-sena l-oħra sal-lum, koppji li għalqu 10, 25 jew 50 sena miżżewġin. On Sunday there will be a Mass for families of the Parish. Those couples who were recently married, or married in the parish 10, 25 or 50 years ago are especially welcome. Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi qed tiġbor oġġetti tal-ikel għall-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna, sabiex jitqassmu fi żmien il-Festa. Għaldaqstant tqegħdu qfief apposta fil-bibien tal-Knisja Parrokkjali, il-Knisja ta’ Lapsi u l-Kappella tal-Kunċizzjoni. Collection of food items: The Diaconia Commission is currently collecting food items for needy families in our Parish. All food items are to be placed in the baskets in the Parish Church, Lapsi Church and Kuncizzjoni Chapel. We thank you in advance for your help. Ikla għall-festa: Il-Kummissjoni Djakonija tixtieq tavża wkoll li għal dan iż-żmien hekk sabiħ u għażiż, kulħadd ikun jista’ jgawdi minn ikla. Għaldaqstant qed nirrikorru għall-ġenerożita’ tagħkom biex tgħinuna finanzjarjament biex dan ikun possibli. Kontribuzzjonijiet jintlaqgħu fl-Uffiċċju Parrokkjali. Nirringrazzjawkom bil-quddiem għall-għajnuna li dejjem tajtuna. Cooked meal: The Diaconia Commission also appeals for your generosity during this special time of St Julian’s feast where all families can enjoy a good meal. Therefore a special appeal will be made for your generous help in order that it can feed the needy families within the Parish.  Any donation can be made at the Parish Office.  Thank you in advance for your kind help. Jum l-Anzjani – quddiesa fil-ġimgħa tal-Festa: Dawk l-anzjani li għandhom bżonn it-trasport għall-quddiesa li ser issir nhar it-Tlieta 20 t’Awwissu fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi,...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 3 – 4 t’Awwissu 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 3 – 4 t’Awwissu 2019

  Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Festa ta’ S. Klara: Nhar il-Ħadd is-Sorijiet Klarissi jistidnuna niċċelebraw magħhom il-Festa ta’ Santa Klara fil-Monasteru tagħhom f’San Ġiljan. Ikun hemm quddiesa fis-6.30pm.   Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi qed tiġbor oġġetti tal-ikel għall-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna, sabiex jitqassmu fi żmien il-Festa. Għaldaqstant tqegħdu qfief apposta fil-bibien tal-Knisja Parrokkjali, il-Knisja ta’ Lapsi u l-Kappella tal-Kunċizzjoni.   Ikla għall-festa: Il-Kummissjoni Djakonija tixtieq tavża wkoll li għal dan iż-żmien hekk sabiħ u għażiż, kulħadd ikun jista’ jgawdi minn ikla bnina u sustanzjuż Għaldaqstant qed nirrikorru għall-ġenerożita’ tagħkom biex tgħinuna finanzjarjament biex dan ikun possibli. Kontribuzzjonijiet jintlaqgħu fl-Uffiċċju Parrokkjali. Nirringrazzjawkom bil-quddiem għall-għajnuna li dejjem tajtuna.   Talb għall-mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Lulju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Zak Mifsud, Alexander Grech, Jane Caruana u Jason Mallia.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’...

Read More