Christmas Tree fil-Knisja ?

Christmas Tree fil-Knisja ?

Uħud forsi jgħidu: ‘Għala poġġew siġra tal-Milied fil-knisja ?’   Forsi ftit jafu li s-siġra tal-Milied jew aħjar il-christmas tree għandha sinifikat qawwi ħafna.  Spjeġa ċara ta’ dan ma jagħtiha ħadd ħlief il-Papa qaddis San Ġwanni Pawlu II.  Hawn taħt qed nirriproduċu diskors li huwa kien għamel waqt l-Angelus: The evergreen Christmas tree is a symbol of life offered by Christ, “God’s supreme gift to humanity,”    “In winter the evergreen becomes a sign of undying life,” he said. “In general, the tree is decorated and Christmas gifts are placed under it. The symbol is also eloquent from a typically Christian point of view: It reminds us of the ‘tree of life,’ representation of Christ, God’s supreme gift to humanity. “The message of the Christmas tree, therefore, is that life is ‘ever green’ if one gives: not so much material things, but of oneself: in friendship and sincere affection, and fraternal help and forgiveness, in shared time and reciprocal listening.” “May Mary help us to live Christmas as an opportunity to feel the joy of giving ourselves to brothers, especially the neediest!” John Paul II concluded....

Read More

Parish Notices ST JULIANS PARISH 9th to 10th December 2017

Parish Notices ST JULIANS PARISH 9th to 10th December 2017

  Coffee morning: A coffee morning in aid of the Parish is to be held at the Hall next to the Parish Church on Tuesday from 9.30am onwards.   Retreat: A half-day retreat for Advent is being held on Wednesday 13th December, national holiday, at the Sisters of St Clare Monastery from 9.30am until 1pm, including Mass.   Children’s Mass: On Sunday, 9.30am mass in the Parish Church will be animated by children. All families are invited to attend.   Diocesan Commission: The Diocesan Commission have prepared a Christmas Tree at the back of the Parish Church where one can collect a ‘Christmas Cracker’ in order to help the needy in our Parish. Contributions may be placed in the baskets placed in our churches.  Thank you for your donations.   Sale of mince pies and Christmas items: Mince pies will be available for sale next weekend near the Book Centre, who also sell ornamental items, Christmas related books and Parish cards.   Grupp Ħbiberija – Christmas Lunch: The Diocesan Commission advises that the Christmas lunch will take place on Friday 15th December and is open to all Group members. Anyone who wishes to book may do so by calling the parish office until the 12th...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Diċembru 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Diċembru 2017

Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala ħdejn il-Knisja Parrokkjali mid-9.30am ‘l quddiem.   Irtir: L-Erbgħa 13 ta’ Diċembru, festa nazzjonali, se jkun hawn nofstanhar irtir għall-Avvent fil-monasteru tal-Klarissi mid-9.30am sas-1.00pm.   Quddiesa tat-tfal: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun bis-sehem tat-tfal fejn isir ukoll it-tberik tal-Bambini.   Kummissjoni Djakonija: Infakkru li fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja Parrokkjali hemm is-siġra tal-Milied tal-Kummissjoni Djakonija;  min jixtieq jgħin lil min hu fil-bżonn, jista’ jieħu Christmas Cracker, jixtri dak li hemm miktub u jpoġġi l-affarijiet tal-ikel fil-qfief apposta (li jinsabu ukoll Lapsi u l-Kunċizzjoni). Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.   Bejgħ ta’ Mince Pies u affarijiet tal-Milied: Dal-weekend għandna l-Mince Pies għall-bejgħ. Il-Book Centre għandhom ukoll għall-bejgħ ornamenti, kotba għall-Milied u l-kartolini tal-Parroċċa.   Grupp Ħbiberija – Ikla għall-Milied: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi ser issir ikla għall-Milied nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Diċembru għall-membri tal-Grupp Ħbiberija. Kull min jixtieq aktar dettalji jew min jixtieq jibbukkja, għandu jikkuntattja l-Uffiċċju Parrokkjali sat-12 ta’...

Read More

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

It-Tieni Ħadd tal-Avvent

  Qari I Ħejju t-triq għall-Mulej. Is 40, 1-5.9-11 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija “Farrġu, farrġu l-poplu tiegħi – jgħid Alla tagħkom. Kellmu lil qalb Ġerusalemm u għidulha li ntemm il-jasar tagħha, tħallset ħżunitha, ħadet mingħand il-Mulej darbtejn għal dnubietha kollha”. Leħen jgħajjat: “Ħejju t-triq għall-Mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xagħri. Jintradam kull wied, u jitniżżlu l-muntanji u l-għoljiet; kull art imħattba titwitta, kull art imħarbta ssir maqgħad. U tfiġġ il-glorja tal-Mulej, u l-bnedmin jarawha lkoll f’daqqa, għax fomm il-Mulej tkellem”. Itla’ fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara t-tajba lil Sijon; għolli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm; għajjat, la tibżax. Għid lill-ibliet ta’ Ġuda: “Hawn hu Alla tagħkom! Hawn hu Sidi l-Mulej, li ġej bil-qawwa, u jaħkem bil-qawwa ta’ driegħu. Hawn hu bi ħlasu miegħu, u r-rebħa tiegħu quddiemu. Bħal ragħaj li jirgħa l-merħla tiegħu; bi driegħu jiġmagħha, u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom; u n-nagħaġ ireddgħu bil-mod imexxihom”.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 84 (85), 8-9ab.10-14 R/. (8): Uri lilna, Mulej, it-tjieba tiegħek, u s-salvazzjoni tiegħek agħtina Ħa nisma’ xi jgħid Alla; il-Mulej is-sliem ixandar, għall-poplu u l-ħbieb tiegħu. Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu, biex jgħammar is-sebħ f’artna. R/. It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-sliem jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet, u l-ġustizzja mis-sema tixref. R/. Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu, u artna tagħti l-frott tagħha. Il-ġustizzja quddiemu timxi, u s-sliem fuq il-passi tiegħu. R/. Qari II Nistennew li jiġu smewwiet ġodda u art ġdida. 2 Piet 3, 8-14 Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pietru Appostlu Ħuti għeżież, dan għandkom tkunu tafu: li quddiem il-Mulej jum wieħed hu bħal elf sena, u elf sena bħal jum wieħed. Mhux għax jiddawwar il-Mulej li jtemm il-wegħdiet tiegħu, kif jaħsbu xi wħud, imma qiegħed jistabar bikom għax ma jridx li xi ħadd jintilef, imma, li kulħadd jersaq għall-indiema. Jasal, tabilħaqq, Jum il-Mulej bħal ħalliel; jintemmu mbagħad is-smewwiet bi ħsejjes kbar, jinħallu bin-nar l-elementi tad-dinja, u l-art b’kull ma fiha tkun maħruqa min-nar. Ladarba hekk kollox għandu jintemm, araw daqsxejn kif għandkom iġġibu ruħkom, kemm għandha tkun qaddisa u tajba ħajjitkom, waqt li tistennew b’ħerqa kbira l-miġja tal-Jum ta’ Alla. Hu minħabba f’dan il-Jum li s-smewwiet jinħarqu u jinħallu, u l-elementi tad-dinja jinqerdu bin-nar. Imma aħna, skont il-wegħda tiegħu, nistennew smewwiet ġodda u art ġdida, li fihom tgħammar il-ġustizzja. Għalhekk, ħuti għeżież, waqt li nistennew dan kollu, qisu li jsibkom fis-sliem, bla tebgħa u bla dnub. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Lq 3, 4.6 Hallelujah. R/. Hallelujah Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu: u l-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla. R/. Hallelujah Evanġelju Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu. Mk...

Read More

SPONSOR A MEAL FOR CHRISTMAS

SPONSOR A MEAL FOR CHRISTMAS

Community sharing of the Joy and Blessings during the Christmas Season   Thinking of others at this time of year will enhance the Peace and Serenity in our hearts and families   Help us provide a cooked meal for 40 of the families we support during the year   Further details will be shared with all those who volunteer in making a difference in others lives   All those who are interested please phone the Parish Office by Tuesday 12th December 2017   Phone No 21380270     May God shower you all with His Blessings and Peace Fr...

Read More

Parish Notices ST JULIANS PARISH 2nd to 3rd December 2017

Parish Notices ST JULIANS PARISH 2nd to 3rd December 2017

    1st Sunday of Advent: Sunday at 7.15pm there will be an Adoration in front of the Blessed Sacrament. Everyone is invited. Outing for the elderly: The monthly outing for the elderly will be held on Tuesday. We meet at 8.45am at Spinola or at ta’ Giorni near the College. Christmas Buffet Dinner: A buffet dinner in aid of the Parish will be held at Antonio’s Restaurant at the Vivaldi Hotel, Paceville on 7th December at 8pm. Tickets are available from the Parish Office or the Book Centre. Feast of the Immaculate Conception: The Feast of the Immaculate Conception is on Friday. Mass at the Immaculate Conception Chapel will be held at 8.30am. Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Candlelight March: A Pro-Life activity, Candlelight March – Light a Candle for Life, is being held on Saturday 9th December at 5.30pm in front of Castille, Valletta. Retreat: A half-day retreat for Advent is being held on Wednesday 13th December, national holiday, at the Sisters of St Clare Monastery from 9.30am until 1pm, including Mass. This is being led by Mr Joe Zammit, MUSEUM member.  One can call the Parish Office until Tuesday morning to book. Diocesan Commission: The Diocesan Commission have prepared a Christmas Tree at the back of the Parish Church where one can collect a ‘Christmas Cracker’ in order to help the needy in our Parish. Contributions may be placed in the baskets placed in our churches.  Thank you for your donations. Sale of poinsettias and Christmas items: Ponsettias will be available for sale next weekend near the Book Centre, who also sell ornamental items, Christmas related books and Parish cards.  Those who would also like to collect a Parish 2018 Calendar may do so from the back of the Parish Church. Prayers for our faithful departed: We pray for Francis Sapienza, Ġiovanna Azzopardi, Ersilia Debattista, Ġużeppa Frendo, Josephine Azzopardi, Edgar Agius, Mary Buttigieg and Bettie Warren who entered eternal life during the month of October. Eternal rest grant unto them O Lord …...

Read More