AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 15 – 16 ta’ Ġunju 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 15 – 16 ta’ Ġunju 2019

Ċelebrazzjoni tal-Ewwel Tqarbina: Nhar it-Tlieta fil-5.15pm se jsir it-Tieni Rehearsal għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali. Nhar il-Ħamis mill-5.30pm sas-7.30pm ikun hawn is-servizz tal-Qrar għall-ġenituri u t-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali. Il-Qrar huwa miftuħ għal kulħadd u tkun okkażjoni sabiħa nqerru qabel il-Festa ta’ Corpus. Nhar is-Sibt, 33 tifel u tifla se jiċċelebraw l-Ewwel Tqarbina fil-parroċċa tagħna. Iċ-Ċelebrazzjoni tibda fil-5.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Dakinhar ma jkunx hawn quddies filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali, imma se jsiru żewġ quddisiet oħra: fil-5.30pm fil-Kappella tal-Kunċizzjoni fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi. Festa ta’ Corpus Christi: Nhar il-Ħadd wara l-quddiesa tas-7.00pm se ssir purċissjoni b’Ġesu’ Sagramentat akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina.   Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija se issir nhar il-Ġimgħa u se tkun ikla ġewwa l-Qawra. Se jkun hemm it-trasport fid-9.30am minn Spinola. Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta filgħaxija.   Ġabra – Offerta ta’ San Pietru: Il-Kurja ta’ Malta tavża illi l-weekend li ġej fil-knejjes kollha tal-Arċidjoċesi tagħna ser issir ġabra speċjali biex ngħinu lill-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku fil-ħidmiet tiegħu bħala ragħaj tal-Knisja Universali. English:   Celebration of the First Holy Communion: On Tuesday at 5.15pm there will be the second preparatory meeting on in the Parish Church for the children doing their First Holy Communion. On Thursday between 5.30pm and 7.30pm, there will be confession available for the parents and children doing their First Holy Communion. Confession is however open to all and it would be nice that we go to confession before the feast of Corpus Christi. On Saturday there will be 33 children doing their First Holy Communion in our Parish. Celebrations start at 5.30pm in the Parish Church. On Saturday there no evening masses will be held at the Parish Church, but instead there will be the following masses: 5.30pm at the Immaculate Conception chapel 6.30pm at Lapsi Church Feast of Corpus Christi: On Sunday after the 7.00pm mass there will be a procession with the Holy Eucharist, accompanied by the children who did their First Holy Communion.   Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission notifies you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday and will be lunch in Qawra.  Transport will leave at 9.30am from Spinola.  All those who wish to book may do so by calling the Parish Office until Tuesday evening.   Collection – Offer for St Peter: The Archdiocese of Malta would like to advise that a special collection will be made next Sunday to assist his Holiness Pope Francis in his role as Bishop of the Universal...

Read More

IT-TWELID TAL-KNISJA

IT-TWELID TAL-KNISJA

GĦID IL-ĦAMSIN, PENTEKOSTE (2019) Fejn m’hemmx l-Ispirtu s-Santu m’hemmx Knisja. Dan hu kliem il-Missirijiet tal-Knisja. l-Ispirtu s-Santu huwa l-Imħabba li hemm bejn il-Missier u l-Iben li tinfirex b’qawwa ħerqana fuq il-bnedmin li jemmnu fil-Misteru tal-Għid ta’ Kristu. Fejn m’hemmx fidi fi Kristu, l-Ispirtu s-Santu ma jersaqx u jċedi postu għall-ispirtu tal-bniedem li bl-intenzjonijiet tajba kollha tiegħu ma jafx iġib u joħloq ħlief tħarbit u kaos. Huwa l-Ispirtu ta’ Alla li mix-xejn joħloq is-sabiħ, mill-kaos l-ordni, mid-dlam id-Dawl. Il-Ġenesi jgħid li fil-bidu “kienet l-art taħwid u baħħ; u d-dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta’ Alla.” (Ġen. 1, 1). Imma l-Imħabba ta’ bejn il-Missier u l-Iben bdiet issawar is-Sbuħija għax din l-Imħabba riedet tinqasam ma’ oħrajn, riedet tgħaddi għal għand oħrajn. Għax hu kontra n-natura tal-Imħabba li tinagħlaq fiha nnifisha, imma trid tinagħta u tinagħta sabiex l-hena u s-sbuħija tagħha titgawda iktar kemm timmultiplika. L-Imħabba toħloq dejjem; huwa l-egoiżmu tagħna li jeqred. Għalhekk inħoloq l-univers, u l-art li fuqha ninsabu, u s-sema u l-baħar, l-għoljiet u l-widien, l-annimali tal-art, tal-ilma u tal-ajru; u fuq kollox, l-Imħabba ħalqet il-bniedem xbiha tagħha. “U ħares Alla lejn kulma kien għamel, u ara, kollox kien tajjeb ħafna.” (Ġen. 1, 31). L-ikbar opra tal-Imħabba huwa l-bniedem, u fuq din il-ħlejqa, l-Imħabba rriskjat immens. Għax, ta’ Mħabba li hi, ma setgħetx ma toħloqx lill-bniedem ħieles li jiddeċiedi jekk jirreċiprokax din l-Imħabba jew idawwar spallejh u jitlaq ’l hemm. Alla ġralu bħal dak il-ġuvni li qalbu ntrabtet ma’ tfajla u wara li dam itella’ u jniżżel, resaq lejha u wrieha mħabbtu u talabha mħabbitha. Dejjem hu riskju, dan! Imma t-tfajla ma kellha l-ebda interess li tħobbu lura għax qalbha kienet tatha lil ħaddieħor, u qatgħetlu fil-qosor it-tamiet kollha tiegħu. L-Imħabba, jekk hi Mħabba vera u mhux egoiżmu bħalma dejjem naraw madwarna, ma tistax tisforza. Hi tirtira lura sensittiva quddiem iċ-ċaħda. Il-bniedem dar lejn ħaddieħor u l-ħolqien, li minnu nnifsu hu tant sabiħ, sar kaos. Adam jiċħad lil martu quddiem Alla: “Il-mara li tajtni int għal miegħi, hi tatni mis-siġra, u jiena kilt.” (Ġen. 3, 12). Ibnu Kajjin joqtol lil ħuh. F’Babel bnedmin jinfirdu minn bnedmin oħra u jitwieldu l-ġnus. Kibret il-vjolenza, l-egoiżmu, l-inġustizzja, id-dittatura ta’ min jiflaħ fuq min hu dgħajjef. Fejn hemm l-Ispirtu ta’ Alla hemm il-Ħajja għax il-Ħajja, il-Ħajja vera, il-Ħajja ta’ Dejjem hi l-Qdusija, hi l-Imħabba. Il-Qdusija biss hi ħajja għal dejjem. Barra mill-Qdusija, mill-ħbiberija ma’ Alla, hemm il-Mewt, u l-Mewt issaltan fuq id-dinja u fuq kull maħluq u kollox qed imut madwarna. Imma l-Imħabba tibqa tiġri wara l-bniedem. Hi wellditu fil-bidu u ma tridx li hu jmut imma li hu jerġa’ lura għall-oriġini, għall-bidu. U l-Imħabba niżlet tgħammar fi tfajla Lhudija. Hawn beda proċess ta’ fidwa, ta’...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 8 – 9 ta’ Ġunju 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 8 – 9 ta’ Ġunju 2019

  Preparazzjoni għall-Ewwel Tqarbina: Nhar it-Tlieta fil-5.15pm se jsir l-Ewwel Rehearsal għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fil-Knisja Parrokkjali u fl-istess ħin ikun hemm laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-Ewwel Tqarbina fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Nhar is-Sibt se jsir Irtir ta’ riflessjoni għat-tfal tal-Ewwel Tqarbina mid-9.30am sal-11.00am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Preparation for First Holy Communion: There will be the first preparatory meeting on Tuesday at 5.15pm in the Parish Church for the children doing their First Holy Communion this month, in Pope John Paul II Hall. There will be a meeting for the parents at the same time. On Saturday at 9.30am there is going to be a retreat for the children doing their First Holy Communion in Pope John Paul II Hall. Quddiesa għat-tfal: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun animata mit-tfal. Waqt din il-quddiesa jsir talb speċjali għat-tfal kollha li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina fl-aħħar ta’ Ġunju. Children’s Mass: On Sunday, the 9.30am Mass at the Parish Church will be animated by the children. Special prayers will be said for the children doing their First Holy Communion. Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ġimgħa bejn it-3.00pm u l-00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja ta’ Lapsi. Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Festa ta’ Sant’Antnin: Nhar il-Ħamis fil-Knisja ta’ Lapsi, ser tiġi organizzata l-festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Fis-6.30pm ssir quddiesa li matulha jsir it-tberik u t-tqassim tal-ħobż, animata mis-St. Julian’s Choral Group. St Anthony of Padova: On the occasion of the feast of St Anthony of Padova on Thursday, there is going to be a special mass at Lapsi Church at 6.30pm during which the bread of St Anthony will be blessed and distributed. Mass will be animated by St Julian’s Choral Group. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 7.00pm in the Parish Church. Cake sale: Il-weekend li ġej nixtiequ navżaw li jkun hawn cake sale b’risq il-Parroċċa. Dawk kollha li jixtiequ joffru xi haġa tal-ħelu jista’ joffrihom sa l-aħħar tal-ġimgħa. Cake Sale: A cake sale is being held this weekend as a fund raising activity in aid of the Parish.  Anyone may donate something sweet too until the end of this...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 1st to 2nd June 2019

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 1st to 2nd June 2019

  L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem. First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at Kuncizzjoni in front of the Blessed Sacrament from 9pm onwards. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali, ser ikun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija. Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 7.00pm mass in the Parish Church. Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2013, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali sas-6 ta’ Ġunju. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament). Catechism applications: Those who wish to apply for the Holy Communion class for next year, that is those children born in 2013, can collect their application from the Parish Office until 6th June. (Those children who have already attended this year do not need to reapply as they automatically go to the next class.) Kors ta’ Kana:  Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda l-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju. Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the last Sunday in September.  Those interested may apply at the Parish Office during office hours. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Mejju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Monica Bonett, Alfred Mizzi, Edwin Ebejer, Vincenzo Sultana u Emilia Borg.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for Monica Bonett, Alfred Mizzi, Edwin Ebejer, Vincenzo Sultana and Emilia Borg who entered eternal life during the month of May. Eternal rest give unto them O Lord...

Read More

Qed Joqrob fi Tmiemu !

Qed Joqrob fi Tmiemu !

Wasal fi tmiemu x-xogħol kbir li sar fuq il-faċċata tal-knisja parrokjali ta’ San Ġiljan.   Kif tħabbar dal-għodu mill-kappillan Dun Claude Portelli, fil-jiem li ġejjin ser jasal fi tmiemu ix-xogħol kbir li sar fuq barra tal-knisja parrokjali. Il-kappillan irringrazzja lil kulħadd tal-paċenzja waqt li kien qed isir ix-xogħol u appella biex kulħadd jagħti s-sehem tiegħu biex il-knisja, kemm barra u anke ġewwa tibqa tinżamm fi stat tajjeb u nadif. B’hekk matul l-aħħar sena, il-knisja parrokjali ta’ San Ġiljan ħadet dehra ferm isbaħ u aktar friska kemm minn ġewwa u anke minn barra. Grazzi kbira tmur għall-kappillan li permezz ta’ħidma bla waqfien ser jara proġett ieħor isir realta’.  Grazzi kappillan....

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 25th to 26th May 2019

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 25th to 26th May 2019

  Rużarju fix-xahar ta’ Mejju: Nhar it-Tnejn fis-6.15pm, se jsir talb bir-Rużarju mill-Leġjun ta’ Marija fi Triq il-Mensija (in-naħa ta’ ġewwa). Rosary for the month of May: A Rosary will be recited by the Legion of Mary in Mensija Road at 6.15pm on Monday on the inner side.   Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa minn nhar it-Tnejn. Flimkien: Helpers who distribute the Flimkien may collect their copies from the Parish Office as from Monday.   Ċelebrazzjoni Marjana: Nhar il-Ħamis fil-5.15pm it-tfal kollha tal-katekiżmu, flimkien mal-ġenituri, jiltaqgħu fil-Knisja Parrokkjali għall-inkurunazzjoni tal-istatwa ta’ Sidtna Marija mit-tfal. Marian Celebration: All children attending Catechism together with their parents are meeting at the Parish Church on Thursday at 5.15pm for the crowning of Our Lady by the children.   Pellegrinaġġ Marjan: Nhar Il-Ġimgħa fis-7.30pm il-Leġjun ta’ Marija ser torganiżża Pellegrinaġġ Marjan mill-Knisja Parrokkjali sal-Knisja tal-Kunċizzjoni.  Kulħadd hu mistieden. Marian Pilgrimage: The Legion of Mary is organising a pilgrimage on Friday at 7.30pm which will go from the Parish Church up to Kuncizzjoni. Everyone is invited.   Ġabra: Il-ġabra li saret il-weekend li għadda għall-Karita’ kienet ta’ €1,000.  Grazzi ħafna tal-ġenerożità tagħkom. Collection: The collection for charity last week amounted to €1,000.  Thank you for your...

Read More