AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 15-16 ta’ Settembru 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 15-16 ta’ Settembru 2018

  Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 23 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkjaw.   Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 23rd September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office.   Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Nhar il-Ħadd fis-00pm fil-Knisja Parrokkjali, se ssir quddiesa ta’ radd il-ħajr għal dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar, flimkien mal-familjari tagħhom.   Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 7.00pm in the Parish...

Read More

Aktar Xogħol fis-Sala Parrokjali l-Ġdida

Aktar Xogħol fis-Sala Parrokjali l-Ġdida

Fl-aħħar jiem kompla jsir iżjed xogħol fis-Sala Parrokjali l-ġdida li tinsab taħt iz-zuntier il-ġdida tal-knisja parrokjali ta’ San Ġiljan.  Wara l-installazzjoni tal-elettriku u servizzi oħra, issa beda x-xogħol tal-madum tal-art.  B’hekk is-sala ħadet dehra oħra.  Din is-sala tista’ tintuża għal diversi attivitajiet.  J’Alla dan il-proġett jitgawda kemm mill-ġenerazzjoni preżenti u anke dawk futuri.   Is-sala hija parti minn proġett kbir li l-parroċċa daħlet għalih fejn spazju moħli ġie żviluppat u issa jista’ jibda’ jiġi utiliżżat minn kulħadd. Bħalissa qed isir ukoll xogħol fuq booking system kemm għas-sala parrokjali u anke għall-kmamar tal-laqgħat. Minn din il-paġna aħna nkomplu naġġornawkom bix-xogħol li jkun għaddej.  Min ikollu xi mistoqsijiet jew diffikultajiet għandu jirrikorri fil-paġni uffiċċjali tal-parroċċa jew iċempel l-uffiċċju parrokjali għall-appuntament mal-kappillan.          ...

Read More

Titlesta parti oħra miz-Zuntier tal-Knisja

Titlesta parti oħra miz-Zuntier tal-Knisja

Dan l-aħħar ġie mwaħħal il-poġġaman fl-aħħar parti taz-zuntier tal-knisja parrokjali ta’ San Ġiljan.  B’hekk issa iz-zuntier huwa komplut u miftuħ kollu kemm hu għall-aċċess tal-pubbliku.  Tweħħlu wkoll sett ta’ sitt arbli għall-bnadar.  Dawn l-arbli jistgħu jintużaw għall-dekorazzjonijiet oħra bħal fi żmien il-Milied jew slaleb tad-dwal fi żmien ir-Randan u l-Ġimgħa Mqaddsa.   Kif wiegħed il-kappillan ftit aktar minn sen’ilu, issa verament għandna zuntier isbaħ, akbar, aktar komdu u mdawwal ħafna.  Zuntier li jista’ jitgawda minn dawk kollha li jiffrekwentaw il-knisja parrokjali ta’ San Ġiljan.     Wieħed jinnota li wara l-quddiesa kemm ta’ matul il-ġimgħa u aktar u aktar  speċjalment tal-Ħadd huma ħafna dawk li jispiċċaw jgħidu kelma fuq iz-zuntier kemm fi gruppi u anke mas-saċerdot li jkun qaddes.  Anke t-tfal qed jaraw differenza u jispiċċaw jilgħabu bejniethom.   Nappellaw lil kulħadd biex jieħdu ħsieb l-ambjent tal-madwar ħalli dan il-proġett ikun jista jitgawda minn kulħadd inkluż mill-ġenerazzjonijiet futuri.  ...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 8 – 9 ta’ Settembru 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 8 – 9 ta’ Settembru 2018

  Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.   Kunċizzjoni: Nixtiequ navżaw li mhux se jkun hawn quddiesa fil-Knisja tal-Kunċizzjoni tal-5.30pm nhar ta’ Sibt 15 u 22 ta’ Settembru.   Kuncizzjoni: We would like to advise that there will be no 5.30pm Mass at the Kuncizzjoni Church on Saturday the 15th and Saturday the 22nd September.   Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija.   Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 7.00pm mass in the Parish Church.   Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 23 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.   Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 23rd September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office.   Ġabra speċjali: Il-Weekend li ġej ser issir ġabra speċjali għall-ħidma tal-Franġiskani fl-Art Imqaddsa.   Special collection: We shall be having a special collection next weekend in aid of the work of the Franciscans in the Holy...

Read More

L-Ispirtu s-Santu hu dak li jmexxi l-Knisja

L-Ispirtu s-Santu hu dak li jmexxi l-Knisja

L-Ispirtu s-Santu hu dak li jmexxi l-Knisja, li jaħdem fiha, fi qlubna, hu dak li lil kull nisrani jagħmlu persuna differenti minn oħrajn, imma li mbagħad jgħaqqad lil kulħadd flimkien. Hu dak li jmexxi, li jiftaħ il-bibien u jistiednek biex tagħti xhieda ta’ Ġesù. Wara l-qawmien tal-Mulej mill-imwiet il-kliem: “Irċievu l-Ispirtu s-Santu u tkunu xhieda tiegħi fid-dinja kollha” huma kostanti. L-Ispirtu s-Santu hu dak li jqanqalna biex infaħħru ‘l Alla u nitolbu. Hu dak li jgħallimna nħarsu lejn il-Missier u ngħidulu: “Missierna”. Jeħlisna minn dil-qagħda ta’ orfni li fiha jrid idaħħalna l-ispirtu tad-dinja. L-Ispirtu s-Santu hu l-protagonista tal-Knisja, hu dak li jaħdem fil-Knisja. Il-periklu hu li aħna ma ngħixux dan, meta ma jkollniex ħila nwettqu din il-missjoni u nirriduċu l-fidi f’regoli morali, f’etika biss. Ma nistgħux nieqfu biss fil-ħarsien tal-Kmandamenti bla ma nagħmlu xejn aktar: dan nista’ nagħmlu u dak ma nistax, s’hawn nista’ nasal u mhux aktar! B’hekk il-morali ssir ħaġa riġida, distakkata. Il-ħajja nisranija mhix etika, imma hija laqgħa ma’ Ġesù Kristu. Huwa propju l-Ispirtu s-Santu li jmexxini lejn dil-laqgħa ma’ Ġesù Kristu.  Imma f’ħajjitna, l-Ispirtu s-Santu qiesu priġunier speċjali, ma nħalluhx jimbuttana ma nħalluhx iċaqlaqna. Kollox jagħmel, kollox jaf, jaf ifakkrna x’qal Ġesù, jaf jispjegalna dak li għamel Ġesù. Ħaġa waħda biss ma jafx jagħmel l-Ispirtu s-Santu – ma jafx jagħmilna nsara “tas-salott”. Dan ma jafx jagħmlu! Ma jafx jagħmel minna nsara virtwali imma jaf jagħmilna nsara bil-virtù. Hu jieħu l-ħajja kif inhi bil-profezija li jaqra s-sinjali taż-żminijiet u b’hekk imexxina ‘l quddiem. L-Ispirtu s-Santu li hemm fina, jimbuttana biex noħroġu minna nfusna, mingħajr biża’?  Kif inhu l-kuraġġ tiegħi, il-kuraġġ li jtini l-Ispirtu s-Santu biex noħroġ minni nnifsi, biex nagħti xhieda ta’ Ġesù? U aktar: kif inhi l-paċenzja tiegħi fil-mumenti tal-prova? Insaqsi: Jien verament nemmen jew għalija l-Ispirtu s-Santu hu kliem biss? Nippruvaw nitkellmu miegħu u ngħidulu: Jiena naf min int, Int tinsab f’qalbi, Int ir-ruħ tal-Knisja, Int tmexxiha ‘l quddiem, Int tgħaqqad lil kulħadd flimkien, aħna li aħna differnti minn xulxin, bid-diversità, imma lkoll ħaġa waħda. Ngħidulu dawn l-affarijiet kollha u nitolbuh il-grazzja li nitgħallmu nwettqu fil-prattika ta’ ħajjitna, dak li jagħmel Hu. Il-grazzja tal-ħlewwa tiegħu: inkunu doċli bħall-Ispirtu...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 1 – 2 ta’ Settembru 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 1 – 2 ta’ Settembru 2018

  L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm espożizzjoni ta’ Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem.   Festa Nazzjonali: Nhar is-Sibt 8 ta’ Settembru, Festa tat-Twelid tal-Verġni Marija – Festa Nazzjonali – Il-ħinijiet tal-quddies jkunu bħal nhar ta’ Sibt.   Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li ser jiżżewġu fi żmien sitt xhur huma mistiedna jattendu għal-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 23 ta’ Settembru fl-10.30am. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkjaw.   Ringrazzjament: Nirringrazzjaw lil dawk kollha li taw sehemhom b’xi mod jew ieħor fl-attivitajiet li saru fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġiljan.   Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Ufficju Parokjali matul din il-ġimgħa.   Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Awwissu għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Margaret Zammit, Yvonne Galea, Charles Vella u Mary Bartolo. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…...

Read More