AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 16 – 17 ta’ Marzu 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 16 – 17 ta’ Marzu 2019

Morning of reflection during Lent: A half day of reflection will be held on Tuesday 19th March from 9.30am to 1.00pm addressed by Fr Martin Micallef at the Poor Clares’ Monastery in St Julians. The programme includes mass. For more details or to book, please call the Parish Office.   Nofstanhar riflessjoni għar-Randan: Il-Parroċċa qed torganizza nofstanhar ta’ riflessjoni għar-Randan nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu mid-9.30am sas-1.00pm fil-Kunvent tal-Klarissi. Imexxi Fr Martin Micallef, Kapuccin. Il-programm jinkludi quddiesa. Min jixtieq jibbukkja, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  On Thursday, we shall be visiting homes in Triq il-Kuccard, and on Friday we shall be visiting the rest of the families in Triq il-Barbagann.  The helpers will contact you for an appointment.   Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq il-Kuċċard, waqt li l-Ġimgħa se nżuru l-familji li joqgħodu l-parti l-oħra ta’ Triq il-Barbagann. Divine Mercy Adoration: A Divine Mercy Adoration will be held at the Parish Church on Friday at 3.00pm. Everyone is welcome to attend. Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali. Collection for the Seminary: This weekend there is going to be a special collection in aid of the Seminary.   Ġabra għas-Seminarju: Matul il-weekend li ġej se ssir il-ġabra b’risq is-Seminarju. Books and statues of St Joseph: May we remind you that the bookshop has several books and other items relating to St Joseph available for sale.   Kotba u statwi ta’ San Ġużepp: Infakkrukom li għandna kotba u materjal ieħor dwar San Ġużepp għall-bejgħ fil-bookshop. Animators: In order to improve our service to parishioners during the weekend, we are feeling the need for further helpers especially with respect to animation of the weekend masses. This includes the use of Powerpoint during mass, readers, as well as singers.   Please speak to us if you feel you can contribute to any of these services.   Animaturi: Qed inħossu l-bżonn li biex inkunu nistgħu nagħtu servizz aħjar fil-quddies matul il-weekend, għandna bżonn aktar għajnuna minnkom speċjalment fejn jidħol is-servizz tal-animazzjoni tal-quddies. Dan jinkludi minn ikun jista’ jagħmel il-Powerpoint waqt il-quddies, letturi, kif ukoll min hu interessat jgħin fil-kant waqt il-quddies.  Min jaħseb li jista’ joffri xi wieħed minn dawn l-għajnuniet,...

Read More

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU FRANĠISKU GĦAR-RANDAN 2019

MESSAĠĠ TAL-QDUSIJA TIEGĦU  FRANĠISKU  GĦAR-RANDAN 2019

“Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla” (Rum 8:19)   Għeżież ħuti,  Kull sena, permezz ta’ Ommna l-Knisja, Alla “lill-fidili tiegħu jogħġbu jagħtihom li jitnaddfu f’ruħhom, u jistennew bil-ferħ il-Misteru tal-Għid, biex […] jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta’ wliedu” (ara Prefazju I tar-Randan). B’dan il-mod nistgħu nimxu, minn Għid għall-ieħor, lejn il-milja ta’ dik il-fidwa li diġà rċivejna grazzi għall-Misteru tal-Għid ta’ Kristu: “Aħna salvi bit-tama” (Rum 8:24). Dan il-misteru ta’ salvazzjoni, li diġà jaħdem fina fil-ħajja fuq din l-art, hu proċess dinamiku li jinkludi fih ukoll l-istorja u l-ħolqien kollu. San Pawl jasal biex jgħid: “Il-ħlejjaq kollha qegħdin jistennew ħerqana r-rivelazzjoni ta’ wlied Alla” (Rum 8:19). F’din il-perspettiva nixtieq noffri xi spunti għar-riflessjoni, li jistgħu jgħinuna fil-mixja tagħna ta’ konverżjoni fir-Randan li ġej.   1. Il-fidwa tal-ħolqien Iċ-ċelebrazzjoni tat-Tridu tal-Għid – il-Passjoni, il-Mewt u l-Qawmien ta’ Kristu –, quċċata tas-sena liturġika kollha, issejħilna kull darba biex ngħixu mixja ta’ tħejjija, bl-għarfien li hi l-ħniena ta’ Alla li tagħtina dan id-don bla qies li nistgħu nitwaħħdu ma’ Kristu (ara Rum 8:29).  Jekk il-bniedem jgħix bħala iben u bint ta’ Alla, ikun jgħix bħala persuna mifdija, li tħalli lill-Ispirtu s-Santu jmexxiha (ara Rum 8:14), u jaf jagħraf il-liġi ta’ Alla u jqegħidha fil-prattika, ibda minn dik li hemm miktuba fil-qalb tiegħu u fin-natura, u jagħmel il-ġid anki lill-ħolqien, jikkopera għall-fidwa tiegħu. Għalhekk il-ħolqien – jgħidilna San Pawl – għandu bħal xewqa qawwija tassew għar-rivelazzjoni ta’ wlied Alla, jiġifieri li dawk li jgawdu mill-grazzja tal-Misteru tal-Għid ta’ Ġesù jgħixu b’mod sħiħ il-frott tagħha, li hu ddestinat li jilħaq il-maturazzjoni sħiħa tiegħu fil-fidwa tal-istess ġisem uman. Meta l-imħabba ta’ Kristu tittrasfigura l-ħajja tal-qaddisin – spirtu, ruħ u ġisem –, dawn jagħtu ġieħ lil Alla u, bit-talb, il-kontemplazzjoni, l-arti, anki lill-ħlejjaq jagħtu sehem f’dan, kif turi b’mod tal-għaġeb l-“Għanja ta’ oħtna x-xemx” ta’ San Franġisk ta’ Assisi (ara Enċiklika Laudato si’, 87). Imma b’dan il-mod, l-armonija li ġġib il-fidwa għadha u dejjem se tibqa’ mhedda mill-qawwa negattiva tad-dnub u tal-mewt.  2. Il-qawwa qerrieda tad-dnub Fil-fatt, meta aħna ma ngħixux ta’ wlied Alla, spiss inkunu nwettqu mġibiet qerrieda fil-konfront tal-proxxmu u l-ħlejjaq l-oħra – imma anki tagħna nfusna – għax naħsbu, xi ftit jew wisq, li nistgħu nagħmlu użu minnhom kif jogħġob lilna. Ninħakmu minn nuqqas ta’ moderazzjoni f’dak li nagħmlu, u dan iwassal għal stil ta’ ħajja li jikser il-limiti li l-kundizzjoni umana tagħna u l-istess natura jitolbuna nirrispettaw, għax inkunu qed nimxu skont dawk ix-xewqat bla kontroll li fil-ktieb tal-Għerf huma attribwiti lill-ħżiena, lil dawk li m’għandhomx lil Alla bħala punt ta’ riferiment tal-għemejjel tagħhom, lanqas tama għall-futur (ara 2:1-11). Jekk m’aħniex ngħixu kontinwament fid-dawl tal-Għid, b’ħarsitna lejn ix-xefaq tal-Qawmien, hu ċar li l-loġika tal-kollox u issa, ta’ min irid dejjem iżjed tispiċċa timponi ruħha fuqna.  Il-kawża ta’...

Read More

Ittra Pastorali għar-Randan 2019

Ittra Pastorali għar-Randan 2019

Ittra Pastorali għar-Randan 2019 ‘Tibżgħux tieħdu lil Marija għandkom’ Is-Sibt 9 ta’ Marzu 2019 Aħna nies li nħobbu d-dar. Dan bir-raġun, għax bejn dawk l-erba’ ħitan tad-djar tagħna jintisġu stejjer meraviljużi: stejjer ta’ familji li fihom l-għaxqa, stejjer ta’ ġenerożità kbira; stejjer li ma jitwemmnux meta tara ġenituri ssagrifikati għal uliedhom, speċjalment fejn ikun hemm xi wild bi ħtiġijiet speċjali; stejjer erojċi, bħal fejn hemm mard serju. Imma mbagħad hemm djar fejn jinkitbu stejjer li tkun tixtieq li qatt ma seħħew, bħal fil-każ ta’ ġenituri minsija minn uliedhom; bħal fejn hemm ġrieħi miftuħa minħabba l-vjolenza domestika u l-abbuż; jew bħal fejn hemm it-tbatija li jġibu magħhom żwiġijiet imkissra. Hemm min saħansitra kellu jibdel daru għax ma setax jissaporti z-zekzik tal-ġirien. Hemm djar milquta sew mill-faqar. Hemm djar fejn rifset il-mewt u ħasdet ħajja li kienet għadha qed tiftaħ bħal warda. F’ċirkustanzi bħal dawn aħna ntennulkom dak li San Pietru qal lill-magħtub li kien ħdejn il-bieb tat-Tempju: “Fl-isem ta’ Ġesù Kristu ta’ Nazaret, imxi!” (Atti 3:6). Meta nistiednu lil Ġesù jidħol fid-dar tagħna, il-preżenza tiegħu tagħmel il-mirakli. Hekk ġara meta Ġajru sejjaħ lil Ġesù fid-dar tiegħu għax bintu kienet marida serjament. Ma narawhiex bi kbira li fostna jkun hemm min jaħseb li mhux den biżżejjed li Ġesù jidħol fid-dar tiegħu. Hemm min jaħseb li meta Ġesù jgħaddi mit-triq tagħna, jaqbiżna u jibqa’ għaddej! Imma l-ġrajja ta’ Żakkew mhux biss turina li Ġesù jidħol ukoll fid-dar ta’ midneb pubbliku mistkerrah minn kulħadd, imma li saħansitra Ġesù stess jistieden lilu nnifsu biex imur għandu. Ġesù ma jidħolx fid-dar għax ikun hemm l-ordni, imma jkun hemm l-ordni fid-dar wara li jidħol Ġesù! Kristu miet għalina meta aħna konna għadna midinbin (ara Rum 5:8). U kif jgħidilna San Ġwann, “aħna nħobbu, għax hu ħabbna l-ewwel” (1 Ġw 4:19). Dwar dan, Santu Wistin jikkummenta li Kristu, li huwa l-isbaħ fost ulied il-bnedmin, miet għalina li konna koroh u mħawdin. L-għarajjes ta’ Kana Lil dawk li jsibuha ftit bi tqila jilqgħu lil Ġesù d-dar tagħhom, b’umiltà u mħabba nagħtuhom parir biex jagħmlu bħall-għarajjes ta’ Kana: ma jibżgħux jieħdu għandhom lil Marija. Għax Marija tiġbed lil Ġesù warajha. Hija tgħinna nduqu t-tjubija tal-imħabba li Ġesù għandu lejn kulħadd, imma b’mod partikulari lejn dawk li ħabta u sabta jaraw id-dar tagħhom ‘nieżla’. Dak li kien ser jiġri f’Kana għax naqashom l-inbid, fid-djar tagħna jista’ jiġri meta tfaqqa’ xi kriżi serja, bħal meta l-aħwa jiksruha ma’ xulxin, meta ġenitur isib ruħu bla xogħol, meta xi ħadd fil-familja jiċċappas bid-droga, meta tixxellef il-fedeltà fiż-żwieġ, meta l-futur tal-familja jiċċajpar, meta jibdew jitmermru l-prattiċi reliġjużi u jċedu s-sisien tal-fidi, u sfidi oħra. Is-serenità fid-djar tagħna tittiefes ukoll jekk fis-soċjetà ta’ madwarna jkun hemm sitwazzjonijiet li jħassbuna, bħalma huwa t-tnaqqir tal-fiduċja fl-istituzzjonijiet, in-nuqqas...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Ieqaf, ħares u erġa’ lura. Erġa’ lura fid-dar ta’ Missierek Żmien ir-Randan hu ż-żmien it-tajjeb biex insewwu l-kordi stunati tal-ħajja Nisranija tagħna u nilqgħu l-aħbar dejjem ġdida, hienja u kollha tama tal-Għid tal-Mulej. Il-Knisja, fl-għerf tagħha ta’ omm, tipproponilna li nagħtu attenzjoni speċjali għal dak kollu li jista’ jberred jew ifarrak lill-qalb tagħna li temmen. It-tentazzjonijiet li għalihom aħna esposti huma ħafna. Kull wieħed u waħda minna jaf x’inhuma d-diffikultajiet li jrid iħabbat wiċċu magħhom. U hu ta’ swied il-qalb naraw kif, quddiem il-ġrajjiet tal-ħajja ta’ kuljum, jinstemgħu ilħna li, waqt li japprofittaw mill-uġigħ u d-dubji tal-oħrajn, ma jafux jiżirgħu għajr il-qtigħ il-qalb. U jekk il-frott tal-fidi hu l-karità – kif kienet tħobb ittenni Madre Teresa ta’ Calcutta – il-frott tal-qtigħ il-qalb huma l-apatija u r-rassenjazzjoni. Qtigħ il-qalb, apatija u rassenjazzjoni: ix-xjaten li jmewtu u jipparalizzaw ir-ruħ tal-poplu li jemmen. Ir-Randan hu żmien prezzjuż biex inneżżgħu l-maskra ta’ dawn it-tentazzjonijiet u oħrajn, waqt li nħallu l-qalb tagħna terġa’ tibda tħabbat mat-taħbita tal-qalb ta’ Ġesù … ieqaf, ħares u erġa’ lura. Ieqaf ftit, ħalli din l-aġitazzjoni u dan il-ġiri kollu bla sens li jimla l-qalb bl-imrar għax tħossok li qatt m’int qed tasal imkien. Ieqaf, ħalli warajk dan l-obbligu li trid bilfors tgħix bl-għaġla, li jxerred, jaqsam u jispiċċa biex jeqred il-ħin tal-familja, iż-żmien tal-ħbiberija, iż-żmien tal-ulied, iż-żmien tan-nanniet, iż-żmien ta’ Alla. Ieqaf ftit mill-bżonn li tidher u jarak kulħadd, li toqgħod kontinwament “ġol-vetrina”, li jnessik il-valur tal-intimità u tal-ġabra. Ieqaf ftit mill-ħarsa arroganti, il-kumment vojt u ta’ disprezz li tagħmlu għax tkun insejt il-ħlewwa, it-tjieba u r-rispett għal-laqgħa mal-oħrajn, speċjalment dawk vulnerabbli, miġruħa u anki mgħaddsa fid-dnub u fl-iżball. Ieqaf ftit mill-urġenza li tħoss li trid tikkontrolla kollox, tkun taf kollox, tħarbat kollox, li jiġi mill-fatt li nsejt il-gratitudni għad-don tal-ħajja u għal tant ġid li rċivejt. Ieqaf ftit mill-istorbju jtarrax li jdgħajjef u jistordi lil widnejna u li jnessina l-qawwa għammiela u ħallieqa tas-skiet. Ħares. Ħares lejn is-sinjali li jistgħu jżommuk milli titfi fik l-imħabba, li jżommu ħajja l-fjamma tal-fidi u tat-tama. Uċuħ ħajjin tat-tama u tat-tjieba ta’ Alla li jaħdem f’nofsna. Ħares lejn il-wiċċ tal-familji tagħna li jum wara l-ieħor għadhom jidħlu għall-isfidi, bi sforz kbir biex jimxu ’l quddiem fil-ħajja u, qalb tant ħwejjeġ li jonqsuhom u diffikultajiet, ma jħallu jaħarbilhom l-ebda tentattiv biex jagħmlu mid-dar tagħhom skola ta’ mħabba. Ħares lejn l-uċuħ, li jisfidawna, l-uċuħ tat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna mimlija bil-futur u bit-tama, mimlija bil-ġejjieni u bil-potenzjalitajiet li jesiġu dedikazzjoni u protezzjoni. Ħares lejn l-uċuħ tal-anzjani tagħna migrufa biż-żmien li għadda minn fuqhom: uċuħ li jġorru l-memorja ħajja ta’ niesna. Uċuħ tal-għerf irżin ta’ Alla. Ħares lejn l-uċuħ tal-morda tagħna u ta’ tant li jduru bihom; uċuħ li fil-vulnerabbiltà tagħhom u fis-servizz tagħhom ifakkruna li l-valur ta’ kull persuna ma jista’ qatt ikun ridott għal kwistjoni ta’ xi kalkolu jew ta’...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Marzu 2019

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 9 – 10 ta’ Marzu 2019

Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-ħarġa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija ser issir nhar il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu. Quddiesa fil-Bażilika ta’ Marija Bambina, l-Isla, fejn hi meqjuma l-istatwa devota ta’ Ġesu’ Redentur, u wara jkun hemm ikla Wied il-Għajn. Trasport jitlaq fl-10.15am minn Pjazza Spinola. Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta filgħaxija.  Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq iż-Żebbuġ u nhar il-Ġimgħa se nżuru Triq Mons Debono, Triq l-Ambaxxati, Triq id-Durrajsa u parti minn Triq il-Barbaġann. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali. Quddiesa tal-Kunċizzjoni tas-Sibt 16 ta’ Marzu filgħaxija m’hiex se ssir.  Jum San Patrizju: Mhux se jkun hemm quddies nhar il-Ħadd filgħaxija fil-Knisja Parrokkjali imma jkun hemm quddiesa fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi. Dan qed isir minħabba l-istorbju kollu li se jkun hawn dakinhar fl-inħawi tal-Knisja u peress li t-toroq li jagħtu għal hawn se jkunu magħluqa.  Nofstanhar riflessjoni għar-Randan: Il-Parroċċa qed torganizza nofstanhar ta’ riflessjoni għar-Randan nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu mid-9.30am sas-1.00pm fil-Kunvent tal-Klarissi. Imexxi Patri Martin Micallef. Il-programm jinkludi quddiesa. Min jixtieq jibbukkja, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission informs you that the next Grupp Ħbiberija meeting is to be held on Friday 15th March where a mass will be held at the Basilica of Our Lady of Victory, Senglea, where there is the venerated statue of Christ the Redeemer, followed by a meal in M’Scala.  Transport will leave at 10.15am from Spinola Square.  All those who wish to book may do so by calling the Parish Office until Tuesday evening. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  On Thursday, we shall be visiting homes in Olive Street, and on Friday we shall be visiting homes in Triq Mons Debono, Triq l-Ambaxxati, Triq id-Durrajsa and part of Triq il-Barbagann.  The helpers will contact you for an appointment.  We thank the helpers who helped out in the past weeks. Divine Mercy Adoration: A Divine Mercy Adoration will be held at the Parish Church on Friday at 3.00pm. Everyone is welcome to attend. Immaculate Conception Chapel: There is no Mass at the Immaculate Conception Chapel on Saturday 16th March. St Patrick’s Day: The Sunday evening Mass will not be held in the Parish Church but there will be an extra mass at 6.30pm at Lapsi Church due to the noise of the celebrations of St Patrick’s feast day, and the roads adjacent to the Parish Church will be closed.  Morning of reflection during Lent: A half day of reflection will be held on Tuesday 19th March from 9.30am to 1.00pm addressed by Fr Martin Micallef at the Poor Clares’...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 2 – 3 ta’ Marzu 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 2 – 3 ta’ Marzu 2019

Ħarġa għall-Anzjani: Nhar it-Tlieta ser issir ħarġa għall-anzjani. Niltaqgħu fid-8.45am fi Pjazza Spinola. Nitilgħu għall-quddiesa tad-9.00am fil-Knisja Parrokkjali u wara se titkompla l-ħarġa. Outing for the elderly: The monthly outing for the elderly will be held on Tuesday. Transport leaves Spinola at 8.45am where we will go to the Parish Church for 9am Mass followed by an outing. L-Erbgħa tal-Irmied: Jum ta’ Sawm u Astinenza. Wara il-quddiesa tas-6.30pm issir Adorazzjoni tas-Salib fil-Knisja Parrokkjali. F’kull quddiesa matul il-jum isir tqegħid tal-irmied. Ash Wednesday – A day of Fasting & Abstinence: After 6.30pm mass there will be the Adoration of the Cross in the Parish Church. There will also be the placing of the ashes during every Mass. Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn nhar il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq it-Tamal u Triq l-Oleandru u l-Ġimgħa nżuru Triq il-Palm u Triq is-Sajjieda. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.   Family Visits: The Family Visits will continue this week.  On Thursday we shall be visiting homes in Triq it-Tamal and Triq l-Oleandru while on Friday we wil visit houses in Triq il-Palm and Triq is-Sajjieda.  The helpers will contact you for an appointment. Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Kull nhar ta’ Ġimgħa waqt ir-Randan issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali fit-3.00   Divine Mercy Adoration: Every Friday during Lent, a Divine Mercy Adoration will be held at the Parish Church starting at 3.00pm. Everyone is welcome to attend. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija fil-Knisja Parrokkjali.   Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Frar għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Arnold Struthers, Josephine Deguara, Francis Caruana, Raymond Caruana, William Rogers u Maria Assunta Arena. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for Arnold Struthers, Josephine Deguara, Francis Caruana, Raymond Caruana, William Rogers and Maria Assunta Arena who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord...

Read More