Nibdew żmien ir-Randan Imqaddes

Nibdew żmien ir-Randan Imqaddes

Nhar il-Erbgħa 26 ta’ Frar 2020, nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes.  F’dan il-jum hemm l-obbligu tas-sawm u astinenza.  Obbligati għas-sawm dawk bejn 18-59 sena waqt li għall-astinenza dawn kollha minn 14-il sena l-fuq. Fil-quddies kollu jsir it-tiswib tal-irmied fuq rasna b’sinjal ta’ ndiema u penitenza.  Kulħadd huwa mitlub li jħares dan il-jum b’quddiesa, Qrara u Tqarbina. Indem u emmen…Trab kont u trab terġa ssir. Is-Sawm u l-Penitenza ma rridux inħarsu lejhom biss bħala forom ta’ ċaħda iżda bħala gwadann fil-ħajja tagħna kollha kemm hi; bħala mezz kif nerġgħu inqumu b’enerġija ġdida li nagħmlu t-tajjeb għalina nfusna u l-ġid lil ta’ madwarna, ġid li kultant nitilfu minħabba r-rutina u l-għaġġla tal-ħajja li lkoll ngħixu. Is-Sawm u l-Penitenza huma mezzi li Alla joffrilna biex mill-ġdid inħarsu lejn il-mera tiegħu u nagħrfu mill-ġdid is-sbuħija tagħna bħala persuni u bħala komunità, mhux kif naraw lilna nfusna aħna jew skont il-mudelli li timponi fuqna ċertu tip ta’ kultura, iżda kif jarana Alla nnifsu li jħobbna bi mħabba bla qjies. Il-Liturġija matul ir-Randan: Żmien ir-Randan huwa żmien liturġiku qawwi. Jibda nhar l-Erbgħa ta’ l-Irmied (Ras ir-Randan) bis-sejħa: “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba!” Fih 5 iĦdud. Nhar Ħadd il-Palm tibda l-Ġimgħa Mqaddsa. Ħamis ix-Xirka filgħaxija jibda t-Tridu Mqaddes ta’ l-Għid li jwassal għall-“Festa tal-festi kollha”. “Il-Misteru tal-Qawmien mill-imwiet, li fih Kristu ħassar il-mewt, jimla ż-żmien il-qadim tagħna bil-qawwa setgħana tiegħu, sakemm iġib kollox taħtu”. Katekiżmu tal-Knisja Kattolika,1169 Ir-Randan hu żmien penitenzjali, u allura l-liturġija tgħinna nidħlu f’dan l-ispirtu…billi m’hemmx fjuri fuq l-artal orgni jindaqq baxx vjola: sinjal ta’ penitenza Ejja ma nitilfux l-opportunita’ li jtina dan...

Read More

PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 22 – 23 ta’ Frar 2020

PARISH NOTICES –  AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 22 – 23 ta’ Frar 2020

  Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala taċ-Centru mid-9.30am ‘l quddiem. Coffee Morning: On Tuesday, a Coffee Morning will be held in aid of the Parish, in the hall at St Julians Centre from 9.30am onwards. L-Erbgħa tal-Irmied: Jum ta’ Sawm u Astinenza. Wara il-quddiesa tas-6.30pm issir Adorazzjoni tas-Salib fil-Knisja Parrokkjali. F’kull quddiesa matul il-jum isir tqegħid tal-irmied. Ash Wednesday – A day of Fasting & Abstinence: After 6.30pm mass there will be the Adoration of the Cross in the Parish Church. There will also be the placing of the ashes during every Mass. Family Visits: Inkomplu bil-Family Visits fejn nhar il-Ħamis ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa l-Bini tal-Gvern f’Ta’ Giorni, Blocks D, F u G, u nhar il-Ġimgħa nżuru Triq Abbe’ de Vertot, Triq Nicholas Monserrat, Triq Schemerhorn u Blocks E u K. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue this week.  We shall be visiting homes in Blocks D, F and G in Ta’ Giorni on Thursday, and Abbe’ de Vertot Street, Nicholas Monserrat Street, Schemerhorn Street and Blocks E and K on Friday. The helpers will contact you for an appointment. Adorazzjoni għaż-żagħżagħ: Nhar il-Ġimgħa, il-grupp Connections se jorganiżża adorazzjoni għaż-żagħżagħ fil-Kappella tal-Kunċizzjoni bejn it-8.15pm u d-9.15pm. Adoration for youths: The group Connections is organising an adoration for youths on Friday between 8.15pm and 9.15pm at the Kunċizzjoni Quddiesa għall-familji: Nhar il-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun animata mit-tfal. Il-familji huma mħeġġa li jattendu. Family Mass: On Sunday, the 9.30am mass in the Parish Church will be animated by children. All families are invited to attend. Sunday buffet lunch: Se tkun organiżżata ikla fund raising għall-familja kollha nhar il-Ħadd 8 ta’ Marzu fis-1.00pm fis-sala taċ-Ċentru. Postijiet huma limitati.  Għal biljetti ċemplu l-uffiċċju parrokkjali. Sunday buffet lunch: A fund raising buffet lunch for all the family is being organised at the St Julians Centre hall on Sunday 8th March at 1pm.  Places are limited.  One can call the parish office to obtain tickets. Ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Papa: L-Arċidjoċesi ta’ Malta bi ħsiebha toħroġ ktieb kommemorattiv dwar iż-żjara tal-Q.T. il-Papa Franġisku li se jkun fih 150 paġni kollha bil-kulur fuq karta adattata għal din it-tip ta’ publikazzjoni prestiġjuża. Ktieb b’qoxra ħoxna jinbiegħ €50, iżda min jordnah mingħand il-Kappillan jieħdu bi prezz imraħħas ta’ €40. Ktieb b’qoxra ratba jinbiegħ €30, iżda min jordnah mingħand il-Kappillan jieħdu bi prezz imraħħas ta’ €25. Booking mill-Uffiċċju Parrokkjali sal-25 ta’ Marzu. Commemorative book on the Pope’s pastoral visit to Malta: The Archdiocese of Malta is going to issue a commemorative book which will include 150 colour pages on special paper.A hard cover copy will cost €50 but will be available for €40...

Read More

Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku – Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku – Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Għeżież, Huwa b’ferħ kbir li lqajna l-aħbar li l-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku se jżur Malta fil-31 ta’ Mejju 2020, nhar Għid il-Ħamsin. Meta f’Jannar li għadda kien qed jagħmel ir-riflessjoni tiegħu fuq is-silta mill-Atti tal-Appostli, li titkellem fuq kif l-Appostlu Missierna San Pawl wasal Malta fin-nawfraġju, il-Papa kellu kummenti sbieħ ħafna fuq il-Maltin li laqgħu lil Pawlu u lin-nies tal-ġifen. Hu qal: “Il-Maltin huma twajba, huma ġentili, huma akkoljenti, diġà sa minn dak iż-żmien.” Sejħilna “poplu hekk qalbu tajba”.[1] Hu reġa’ kkummenta fuq din is-silta meta għamel ir-riflessjoni waqt il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda bejn l-Insara. Il-Papa qal: “meta rifsu Malta, daqu l-ospitalità tan-nies tal-gżira, il-ħlewwa u l-umanità tagħhom.”[2] Bi ħlewwa liema bħalha B’rabta ma’ din is-silta li tant laqtet lill-Papa Franġisku, it-tema magħżula għal din iż-żjara tiegħu fostna hi: “ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28:2). Iż-żjara tas-suċċessur ta’ Pietru fil-gżira ta’ Pawlu għandha tgħinna biex dak li l-Kelma ta’ Alla tgħid fuqna l-Maltin ikompli jkun ta’ ispirazzjoni kontinwa f’ħajjitna. Il-Papa Franġisku għamel din ir-riflessjoni fuq kif Pawlu u n-nies tal-ġifen intlaqgħu mill-Maltin: “F’kuntrast mal-vjolenza qalila tal-baħar f’tempesta, jirċievu x-xhieda tal-‘ħlewwa liema bħalha’ tan-nies tal-gżira. Dawn in-nies, li għalihom kienu barranin, jidhru attenti għall-ħtiġijiet tagħhom. Iqabbdulhom in-nar biex jisħnu, joffrulhom kenn mix-xita u l-ikel x’jieklu. Imqar jekk għadhom ma rċivewx l-Aħbar it-Tajba ta’ Kristu, juruhom l-imħabba ta’ Alla f’għemejjel konkreti ta’ ħlewwa. Fil-fatt, l-ospitalità spontanja u l-ġesti ta’ għożża jwasslu xi ħaġa mill-imħabba ta’ Alla. U l-ospitalità tal-Maltin titħallas lura bil-mirakli ta’ fejqan li Alla jwettaq permezz ta’ Pawlu fuq il-gżira. Għalhekk, jekk in-nies ta’ Malta għall-Appostlu kienu sinjal tal-Providenza ta’ Alla, huwa wkoll kien xhud tal-imħabba ħanina ta’ Alla għalihom.”[3] Illum, kważi elfejn sena wara din il-ġrajja, irridu nirringrazzjaw lil Alla għall-imħabba tiegħu għalina sa mill-ewwel snin tax-xandir tal-Evanġelju u tul l-istorja tagħna. Irridu nuru wkoll l-apprezzament tagħna lill-Papa Franġisku, u nilqgħuh u niftħu qalbna għalih biex jgħinna nagħrfu xi tfisser li ngħixu “bi ħlewwa liema bħalha” quddiem l-isfidi ta’ żmienna. Il-Papa Franġisku ġej fostna biex bil-preżenza tiegħu u bil-kelma tiegħu jħeġġiġna f’dan. Fiż-żjara qasira, imma mimlija tifsira li se jagħmel Malta, se jkollu l-okkażjoni li jiċċelebra u jitlob mal-Maltin u mal-Għawdxin u jurina kif, ippurifikati mill-Ispirtu ta’ Alla li jnaddafna minn ħtijietna, nistgħu ngħixu f’rikonċiljazzjoni vera ma’ xulxin u nittrattaw lil xulxin b’dinjità u “bi ħlewwa liema bħalha”. Kull ħajja umana hi prezzjuża Hija wkoll ix-xewqa speċifika tal-Papa li jiltaqa’ mal-migranti waqt din iż-żjara, bħalma għamel f’postijiet oħra fil-Mediterran. Dan kien il-kliem tiegħu hu u jirrifletti fuq is-silta tan-nawfraġju ta’ Pawlu: “Illum, il-baħar li fuqu nnawfragaw Pawlu u sħabu għadu post perikoluż għall-ħajja ta’ baħħara oħra. Fid-dinja kollha għandna migranti rġiel u nisa li qed jaffrontaw vjaġġi riskjużi biex jaħarbu mill-vjolenza, biex jaħarbu mill-gwerra, biex jaħarbu...

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 15th to 16th February 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 15th to 16th February 2020

  Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn nhar il-Ħamis se nżuru l-familji li joqogħdu ġewwa l-Bini tal-Gvern f’Ta’ Giorni, Blocks A, B u C, u nhar il-Ġimgħa nżuru l-familji ġewwa Telgħet B’Kara minn Sqaq Ciantar sat-traffic lights. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue on Thursday and Friday.  We shall be visiting homes in Blocks A, B and C in Ta’ Giorni on Thursday and B’Kara Hill (from Ciantar Lane to the traffic lights) on Friday.  The helpers will contact you with an appointment. Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija ser issir nhar il-Ġimgħa. Ser ikun hemm it-trasport fid-9.30am minn Spinola. Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta filgħaxija. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission notifies you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday.  Transport will leave at 9.30am from Spinola.  All those who wish to book may do so by calling the Parish Office until Tuesday...

Read More

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 8th to 9th February 2020

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 8th to 9th February 2020

  Solennita’ tan-Nawfraġju tal-Appostlu Missierna San Pawl: Nhar it-Tnejn niċċelebraw is-Solennita’ tal-Festa ta’ San Pawl. Infakkrukom li hemm l-obbligu tal-quddies. Il-ħin tal-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd.  Ma jkunx hawn il-quddiesa tal-12.15pm. Solemnity of St Paul’s Shipwreck: We celebrate the feast of St Paul’s Shipwreck on Monday week. May we remind you that Mass is obligatory.  Mass times will be like on a Sunday, however there will be no 12.15pm Mass. Family Visits: Inkomplu l-Family Visits fejn nhar il-Ħamis se nżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq il-Fraxxnu u Triq il-Fagu, u l-Ġimgħa nżuru l-familji ta’ Triq Brockmann, Triq Savelli, Triq Stumme, Triq Carlo Zabarella, u d-djar ġewwa Triq Andre’ Maurois u Triq Albert Mayer. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament. Family Visits: The Family Visits will continue on Thursday and Friday.  We shall be visiting homes in Triq il-Fraxxnu, Triq il-Fagu, Triq Brockmann, Triq Savelli, Triq Stumme, Triq Carlo Zabarella, and the houses in Triq Andre’ Maurois and Triq Albert Mayer this week.  The helpers will contact you for an appointment. Adorazzjoni: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden. Divine Mercy Adoration: On Friday at 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Laqgħa Koppji Miżżewġin: Il-laqgħa li jmiss se ssir is-Sibt li ġej fis-7.30pm fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jingħaqad ma’ dan il-grupp jista’ jiġi għall-laqgħa dak il-ħin. Marriage Works Group: The next meeting is on Saturday at JPII Hall at 7.30pm.  Married couples wishing to join are welcome and can just turn up. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church. Jum Dinji tal-Morda: Għal din l-okkażjoni, l-Ghaqda Nazzjonali Djocesana ghat-Trasport tal Morda f’Lourdes (UMTAL) ser torganizza quddiesa għall-morda kollha, qraba, ħbieb u voluntiera, nhar it-Tlieta fl-10.00am fil-Knisja ta’ S. Tereza B’Kara. Jippresiedi Mons Joseph Galea-Curmi, Vigarju Generali u Isqof Awziljarju. World Day of the Sick: For this occasion, the Ghaqda Nazzjonali Djocesana ghat-Trasport tal-Morda f’Lourdes (UMTAL) is organising a Mass for sick people, their friends and helpers, on Tuesday at 10am at St Theresa’s Church in B’Kara.  Joseph Galea-Curmi, Vicar General and Auxilliary Bishop will...

Read More

Programm ta’ Family Visits – Frar 2020

Programm ta’ Family Visits – Frar 2020

6 ta’ Frar Triq Ta’ Giorni (it-tieni parti) 7 ta’ Frar Qasam tal-Bini tal-Gvern, Blocks H & I (Triq Jean Houel) Qasam tal-Bini tal-Gvern, Block J 13 ta’ Frar Triq il-Fraxxnu Triq il-Fagu 14 ta’ Frar Triq E. Brockmann Triq E. Savelli Triq H. Stumre Triq Carlo Zabarella Triq Andre’ Maurois (djar) Triq Albert Mayer (djar) 20 ta’ Frar Qasam tal-Bini tal-Gvern, Blocks A, B u C 21 ta’ Frar Telgħet B’Kara (minn Sqaq Ciantar sat-traffic lights, iż-żewġ naħat) 27 ta’ Frar Qasam tal-Bini tal-Gvern, Block D Qasam tal-Bini tal-Gvern, Blocks F u G (Triq Jean Houel) 28 ta’ Frar Triq Abbe’ de Vertot Triq Nicholas Monserrat Triq E.W. Schemerhorn Qasam tal-Bini tal-Gvern, Blocks E &...

Read More