PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 21st to 22nd May 2017

PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 21st to 22nd May 2017

Rosary for the month of May: A Rosary will be recited by the Legion of Mary in B’Kara Hill on Monday at 7.00pm.   Lectio Divina: On Wednesday at 7.00pm a Lectio Divina prayer session will be held in the Parish Church. All are encouraged to attend.   Crowning of Our Lady: The celebration of the Crowning of Our Lady is to be held on Thursday. We meet at Lapsi Church at 5.15pm and proceed to the Parish Church.  The event marks the end of the catechetical year.   Catechism applications: Those who wish to apply for the Holy Communion class for next year, that is those children born in 2011, can collect their application from the Parish Office. (Those children who have already attended this year do not need to reapply as they automatically go to the next class.)   Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 28th May at 10.30am for those couples who are getting married in the next 5 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office.   Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the first Sunday in October.  Those interested may apply at the Parish Office during office...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ Mejju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ Mejju 2017

  Rużarju fix-xahar ta’ Mejju: Nhar it-Tnejn fis-7.00pm, se jsir talb bir- Rużarju mill-Leġjun ta’ Marija f’Telgħet Birkirkara.   Lectio Divina: Nhar l-Erbgħa fis-7.30pm se ssir Lectio Divina fil-Knisja Parrokkjali.   Inkurunazzjoni tal-Madonna: Nhar il-Ħamis se ssir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Inkurunazzjoni tal-Madonna. Niltaqgħu fil-Knisja ta’ Lapsi fil-5.15pm u nibqgħu niżlin lejn il-Knisja Parrokkjali. Din timmarka l-għeluq tas-sena kateketika.   Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2011, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).   Laqgħa mill-Qrib: Nhar il-Ħadd 28 ta’ Mejju fl-10.30am se ssir il-laqgħa mill-Qrib għall-Għarajjes li se jiżżewġu fil-ħames xhur li ġejjin u li lestew il-Kors ta’ Kana. Min jixtieq jinkiteb, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.   Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda’ fl-ewwel Ħadd ta’ Ottubru.  Min hu interessat jista’ japplika l-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet...

Read More

Joqrob lejn it-Tmiem it-Tħaffir tal-Blat

Joqrob lejn it-Tmiem it-Tħaffir tal-Blat

Dawk kollha li bħalissa jaddu minn ħdejn il-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan jinnotaw il-fond li tħaffer fejn kien hemm it-taraġ u anke madwar l-istess knisja.  Dan kollu biex minn hawn u ftit żmien ieħor jibda’ x-xogħol tal-bini taċ-ċentru parrokkjali, li miegħu ser jinbena’ wkoll post għall-armar tal-festa, sala kbira għall-attivitajiet, kmamar għal-laqgħat u fuq kollox zuntier kbir u li jixraq ferm lill-knisja tagħna. Bħalissa qed jitħaffer bir li ser jiġbor fih l-ilma tal-bjut biex ikun jista’ jintuża’ u mhux jinħela fix-xejn.  Inizjattiva tajba ħafna u ta’ min ifaħħarha. Fil-waqt li niskużaw ruħna għal kull inkonvenjent li xogħol kbir bħal dan iġib miegħu, nħeġġu lil kulħadd biex isegwi l-informazzjoni u struzzjonijiet  uffiċċjali maħruġa mill-uffiċċju parrokkjali.  Informazzjoni uffiċċjali ssibuha wkoll fil-website tal-parroċċa www.stjuliansparish.org,  fuq il-paġna tal-facebook Parroċċa San Ġiljan, jew waqt l-avviżi li jsiru wara l-Quddiesa nhar ta’Ħadd.  Kull min għandu xi diffikulta’ jista’ dejjem jagħmel kuntatt mal-kappillan Dun Claude Portelli li huwa dejjem lest biex jagħti kull...

Read More

Għoxrin proposta lill-partiti politiċi għall-elezzjoni ġenerali 2017

Għoxrin proposta lill-partiti politiċi għall-elezzjoni ġenerali 2017

Il‑Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tappella lill‑partiti politiċi biex f’dan iż‑żmien ta’ qabel l‑elezzjoni ġenerali 2017 ma jagħmlux wegħdiet li mhumiex sostenibbli li mbagħad jispiċċa jbati minnhom kulħadd b’mod speċjali dawk l‑aktar vulnerabbli. Il‑KA tappella lill‑partiti biex iwiegħdu li fil‑qasam tal‑ambjent jimpenjaw ruħhom biex jipproteġu l‑ambjent naturali, iż‑żoni li huma barra miż‑żoni tal‑iżvilupp, u l‑bini li għandu valur storiku u arkitettoniku. Dan għandhom jagħmluh bil‑fatti u b’liġijiet u policies li ma jħallu l‑ebda lok li jiġu abbużati. Il‑patrimonju naturali, storiku u arkitettoniku ta’ pajjiżna huwa ta’ valur kbir, mhux biss għax jikkontribwixxi għall‑identità tal‑Maltin u l‑Għawdxin bħala ġens uniku, iżda wkoll għax għandu valur ekonomiku fih innifsu. Il‑kollass tat‑Tieqa tad‑Dwejra fakkarna li l‑patrimonju tagħna, minbarra li huwa fraġli, huwa wkoll riżorsa ekonomika għax jattira t‑turisti. Fuq kollox l‑KA tfakkar li l‑ħarsien tal‑ambjent huwa indispensabbli għall‑kwalità tal‑ħajja ta’ kulħadd, u għas‑saħħa kemm fiżika kif ukoll mentali. F’dan il‑kuntest hija qed tippreżenta dawn l‑għoxrin proposta lill‑partiti politiċi: Setgħa ta’ veto għall‑Awtorità tar‑Riżorsi u l‑Ambjent L‑Awtorità tar‑Riżorsi u l‑Ambjent għandu jkollha s‑setgħa ta’ veto fuq kull applikazzjoni għal żvilupp li jkun propost f’żoni li huma barra mill‑konfini tal‑iżvilupp, inklużi siti ta’ patrimonju naturali. B’dan il‑mod, l‑Awtorità jkollha s‑saħħa meħtieġa fil‑protezzjoni tal‑ambjent. L‑Awtorità għandu jkollha wkoll is‑setgħa tal‑veto fuq kull talba li ssir biex jonqos il‑livell ta’ protezzjoni li jkun ingħata lil xi sit ta’ patrimonju naturali. Setgħa ta’ veto għas‑Supretendent tal‑Patrimonju Kulturali Is‑Supretendent tal‑Patrimonju Kulturali għandu jkollu setgħa ta’ veto fuq kull applikazzjoni għal żvilupp li jkun propost u li jaffettwa siti arkeoloġiċi u siti/binjiet li huma skedati. Is‑Supretendent ikollu wkoll is‑setgħa tal‑veto f’każ ta’ applikazzjoni li tfittex li tnaqqas il‑protezzjoni ta’ siti arkeoloġiċi jew siti/binjiet skedati. Reviżjoni sħiħa tal‑policies tal‑ippjanar dwar żviluppi fil‑kampanja Għandha ssir reviżjoni sħiħa tal‑policy tal‑ippjanar li qed twassal biex boroġ ta’ ġebel fil‑kampanja jinbidlu f’binjiet residenzjali jew f’bini li mhuwiex strettament għall‑bżonnijiet agrikoli. Din hija policy abbużiva li l‑effett tagħha huwa sfreġju tal‑ambjent rurali. Reviżjoni ta’ pjanijiet u policies ta’ żvilupp Għandha ssir reviżjoni sħiħa tal‑Pjan Strateġiku għall‑Ambjent u l‑Iżvilupp (SPED), pjanijiet lokali, master plans, pjanijiet ta’ azzjoni, kull pjan ta’ żvilupp ieħor u policies ta’ ppjanar (inkluża l‑policy dwar il‑bini għoli) biex dawn il‑pjanijiet u policies jiggarantixxu t‑tisħiħ tal‑ġid komuni, u dan wara li jitqies b’reqqa r‑riżultat ta’ konsultazzjoni ta’ veru mal‑istakeholders kollha. Fl‑aħħar stadju tat‑tfassil ta’ pjan jew policy m’għandhomx jiddaħħlu proposti ta’ żvilupp li l‑għan tagħhom ikun li jintensifikaw l‑iżvilupp flok inaqqsuh, b’detriment tal‑komunitajiet affettwati, u dan wara li tkun saret il‑konsultazzjoni pubblika. Policy dwar il‑kontroll tal‑ħsejjes Għandha tiġi adottata policy li tirrestrinġi l‑ħsejjes qawwija, mużika u damdim bla kontroll minn diskoteki, parties u stabbilimenti kummerċjali li jaffettwaw żoni residenzjali u l‑paċi speċjalment billejl. Dawn il‑ħsejjes għandhom ikunu ristretti għal siti li mhumiex open air....

Read More

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin

Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin

Is-Sibt, 13 ta’ Mejju 2017 kienet publikata l-Ittra Pastorali tal-Isqfijiet Maltin għall-Elezzjoni Generali 2017; Nerfgu r-responsabiltajiet tagħna. L-Elezzjoni Ġenerali hi ġrajja importanti ħafna fil-ħajja tas-soċjetà Maltija. Se nagħżlu lil min se nafdaw it-tmexxija ta’ pajjiżna fis-snin li ġejjin. Din hi responsabbiltà serja fuq spallejna li titlob minna li nippreparaw ruħna sew ħalli nagħmlu deċiżjoni infurmata. Hi responsabbiltà li titlob minna li nivvutaw skont il-kuxjenza, li tfisser li quddiem Alla nagħrfu dak li hu veru u xieraq, u nagħżlu dak li hu tassew għall-ġid komuni u għal soċjetà ġusta. Il-vot tagħna hu tweġiba għad-domanda: x’tip ta’ soċjetà rridu għalina lkoll u għall-ġenerazzjonijiet futuri? Hi responsabbiltà li titlob minna li nagħżlu persuni ta’ għaqal u integrità, li jgħożżu u jħaddnu l-valuri etiċi li nemmnu fihom. Ewlieni fosthom hu l-valur tal- ħarsien tal-ħajja umana mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha sat tmiem naturali tagħha, u tar-rispett lejn id-dinjità ta’ kull bniedem. Inħeġġu lil kulħadd biex naqdu dmirna b’responsabbiltà, u nitolbu d-dawl u l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu ħalli nagħmlu d-deċiżjoni t-tajba. Nitolbu biex fi kliemna u għemilna nkunu mmexxija dejjem bi spirtu ta’ djalogu, ta’ rispett kbir lejn il-verità u lejn xulxin, ukoll lejn min jaħsibha differenti minna. Nagħtukom il-barka pastorali tagħna. ✠ Charles J. Scicluna,Arċisqof ta’ Malta ✠ Mario Grech,Isqof ta’...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 13 – 14 ta’ Mejju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 13 – 14 ta’ Mejju 2017

  Rużarju fix-xahar ta’ Mejju: Nhar it-Tnejn fis-7.00pm, se jsir talb bir- Rużarju mill-Leġjun ta’ Marija fi Triq Mensija (In-naħa ta’ barra).   Pellegrinaġġ Marjan – Leġjun ta’ Marija: Din is-sena mhux se jsir minħabba x-xogħol li għaddej.   Grupp Ħbiberija – Ħarġa għal Għawdex: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa se ssir Ħarġa għal Għawdex. Nitilqu minn Pjazza Spinola fit-8.00am. Importanti li min jixtieq jibbukkja, iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta filgħaxija.   Laqgħa Koppji Miżżewġin: Il-laqgħa li jmiss se ssir is-Sibt li ġej fis-7.30pm fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II.   Laqgħa mill-Qrib: Nhar il-Ħadd 28 ta’ Mejju fl-10.30am se ssir il-laqgħa mill-Qrib għall-Għarajjes li se jiżżewġu fil-ħames xhur li ġejjin u li lestew il-Kors ta’ Kana. Min jixtieq jinkiteb, mitlub iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.   Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2011, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).   Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-ewwel Ħadd ta’ Ottubru.  Min hu interessat jista’ japplika l-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju.   Jum l-Omm: Nawguraw lill-ommijiet kollha għall-Jum...

Read More