Impossible Christianity

Impossible Christianity

“Come to Me, all you who are weary and find life burdensome, and I will refresh you.” — Matthew 11:28 The Lord has made living the Christian life humanly impossible. We must be made perfect as our heavenly Father is perfect (Mt 5:48). We must become holy in every aspect of our conduct (1 Pt 1:15) or we will not see God (Heb 12:14), that is, we will not see Jesus face to face in heaven (see 1 Cor 13:12). Furthermore, we must be compassionate as our Father is compassionate (Lk 6:36) and pure as Jesus is pure (1 Jn 3:3). If we fall into sin on one point of God’s law, we become guilty on all counts (Jas 2:10). Because living the Christian life is humanly impossible, many people don’t even try. Some are honest enough to admit that they don’t try. Others try to water down Christianity to make it more humanly possible, and then rationalize their lukewarmness (see Rv 3:16). Some even try to live Christianity by their own power. They eventually get frustrated and burn out. At this point, they are tempted to dismiss Christianity completely. Instead, they should come to Jesus and learn from Him (Mt 11:28-29). Jesus will teach us that Christianity is not a do-it-yourself religion, but one in which we let it be done to us (see Lk 1:38). Then the burden of Christianity, while still humanly impossible, is easy and light (Mt 11:30). PRAYER: Father, may I give up trying to do the impossible and let You do it. PROMISE: “You are not in the flesh; you are in the Spirit, since the Spirit of God dwells in you.” —Rm 8:9 PRAISE: The Lord Jesus, after He rose, was “taken up into glory” (see 1 Tm 3:16). Praise You, Jesus!  (From a reflection by Fr Al Lauer, Presentation Ministries) /////// For the full Readings please go to: https:thewordonsunday.blogspot.com John...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Lulju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Lulju 2020

  L-Ewwel Tqarbina: L-Ewwel Tqarbina fil-Parroċċa din is-sena minħabba ċ-ċirkostanzi prezenti, se ssir is-Sibt 18 u l-Ħadd 19 ta’ Lulju filgħodu. First Holy Communion: Due to the current circumstances, the First Holy Communion in the Parish is going to be celebrated on Saturday 18th and Sunday 19th July. Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali permess ta’ appuntament billi wieħed iċempel l-Uffiċċju jew permezz ta’ email. Cana Course: Those couples planning to get married within the next two years are encouraged to attend the Cana Course. In our Parish, the course is held on Sunday morning and starts on the last Sunday in September.  Those interested may call the Parish Office for an appointment or even send an email. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ġunju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Evelina Satariano, John Micallef, Nazzareno Dalli, Maria Calleja u Antoinette Spiteri. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for : Evelina Satariano, John Micallef, Nazzareno Dalli, Maria Calleja and Antoinette Spiteri who entered eternal life during June. Eternal rest grant unto them O Lord … Avviż dwar il-maskri: Skont id-direttivi aġġornati, għalkemm il-maskri m’humhiex obbligatorji, huwa xorta rrikmandat li jintlibsu fil-knisja. Notice regarding face masks: According to the updated health directives, although masks are no longer obligatory, it is highly recommended that one wears them in church. Ġabra: Matul dan il-weekend, qed ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-parroċċa. Collection: A special collection is being made this weekend in aid of the...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 ta’ Ġunju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 ta’ Ġunju 2020

  Solennita’ ta’ S. Pietru u S. Pawl: Nhar it-Tnejn, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal bħal ta’ fost il-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa f’din is-Solennita’.   Ordinazzjoni Presbiterali: Nhar it-Tnejn ukoll se ssir l-ordinazzjoni ta’ 10 djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Parroċċa Kristu Re, Paola fis-6.30pm. Din l-ordinazzjoni ser tixxandar fuq TVM2.  Inzommuhom fit-talb tagħna.   Anniversarju tal-Ordinazzjoni: Din il-ġimgħa għandhom ukoll l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħhom Fr Paul, Fr Stefan u Fr Marco. Nawgurawlhom għall-ħidma tagħhom u nitolbu għalihom.   L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.   Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ħadd il-knisja ta’ Lapsi se tkun miftuħa għall-quddies tad-9.00am.  Sakemm ma navżawkomx mod ieħor, il-quddies tal-Ħadd biss se jsir għalissa.  30 ruħ biss jistgħu joqogħdu fil-Knisja.   Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali permess ta’ appuntament billi wieħed iċempel l-Uffiċċju jew permezz ta’ email.   Ġabra: Matul il-weekend li ġej, se ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet...

Read More

TLIET INVOKAZZJONIJIET ĠODDA MAL-LITANIJA

TLIET INVOKAZZJONIJIET ĠODDA MAL-LITANIJA

“Mater misericordiæ”, il-Latin għal “Omm tal-ħniena”; “Mater spei”, jew “Omm it-tama”; u “Solacium migrantium”, jew “Faraġ tal-migranti” huma l-invokazzjonijiet ġodda lill-Verġni Mqaddsa Marija fil-Litanija Lawretana, li spiss tingħad fi tmiem ir-Rużarju. Iż-żieda li l-Papa Franġisku għadu kemm għamel lil-Litanija Lawretana ġiet ippromulgata mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti nhar is-Sibt 20 ta’ Ġunju 2020, fl-istess jum tal-Festa tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija. F’ittra lill-Presidenti tal-Konferenzi tal-Isqfijiet mad-dinja kollha, il-Kardinal Robert Sarah, il-Prefett tal-Kongregazzjoni, u s-Segretarju tagħha, l-Arċisqof Arthur Roche, jgħidu li mal-medda tas-sekli, l-Insara ilhom jużaw għadd bla tarf ta’ invokazzjonijiet u titli biex bihom isejħu lill-Verġni Marija, “bħala t-triq ipprivileġġjata u żgura għal-laqgħa ma’ Kristu”. Tweġiba għall-ħtiġijiet ta’ żmienna Huma jgħidu li “f’rabta ma’ żminijietna, immarkati minn sentimenti ta’ inċertezza u biża’, il-Poplu ta’ Alla jirrikorri b’qima għandha, kollu mħabba u fiduċja”. “Wara li għarbel dan is-sentimenti u laqa’ x-xewqat espressi”, spjegat il-Kongregazzjoni, “il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku jixtieq jipprovdi li fil-formularju tal-Litanija tal-Verġni Mqaddsa Marija, imsejħa l-‘Litanija Lawretana’, jiddaħħlu l-invokazzjonijiet ‘Mater misericordiæ’, ‘Mater spei’ u ‘Solacium migrantium’”. Skont id-direttivi, l-invokazzjoni “Omm tal-ħniena” għandha tiddaħħal wara “Omm il-Knisja”, “Omm it-tama” wara “Omm tal-grazzja ta’ Alla”, u “Faraġ tal-migranti” wara “Kenn tal-midinbin”. F’intervista, l-Arċisqof Roche spjega li dawn l-invokazzjonijiet “iwieġbu għar-realtajiet taż-żminijiet li qed ngħixu fihom”. Ħafna nies mad-dinja kollha jħossuhom imġarrba b’ħafna modi, mhux biss minħabba l-pandemija tal-Covid-19, imma anki għax imġiegħla jħallu djarhom minħabba faqar, ġlied u raġunijiet oħra, u għalhekk jersqu jitolbu f’riġlejn il-Verġni Mbierka. L-invokazzjonijiet mhumiex ġodda L-Arċisqof Roche qal li l-Papa ried iwieġeb għal dan il-mument billi jinkludi dawn l-invokazzjonijiet. L-Arċisqof innota li dawn l-invokazzjonijiet mhumiex ġodda għax huma parti mit-tradizzjoni tal-Knisja li tmur lura sekli sħaħ, bħalma hi t-talba-innu, “Sliem għalik, Sultana, Omm tal-ħniena, tama tagħna…”. “Dawn l-invokazzjonijiet kollha”, qal, “tqiegħdu fil-Litanija Lawretana, li hi għal qalb tant nies mad-dinja kollha. Issa din qed twieġeb għal bżonn veru li d-dinja tagħna llum għandha tal-għajnuna tal-Verġni Mbierka”. X’inhi l-Litanija Lawretana? Il-Litanija Lawretana tieħu isimha mis-Santwarju Marjan ta’ Loreto fl-Italja, fejn jingħad li kienet ilha tintuża sa mill-1531. Ġiet approvata uffiċjalment fl-1587 mill-Papa Sistu V, li neħħa l-litaniji Marjani l-oħra kollha li kienu jintużaw pubblikament. Il-Litanija Lawretana hi l-unika Litanija Marjana approvata. Imma, ħafna litaniji Marjani oħra kienu u għadhom jintużaw, imma huma mmirati għad-devozzjoni privata, kif jidher, ngħidu aħna, fl-hekk imsejħa Officia Mariana. Mal-medda tas-sekli, tal-inqas ġew miżjuda 7 invokazzjonijiet ġodda. San Ġwanni Pawlu II żied “Omm il-Knisja” fl-1980, u “Sultana tal-familji” fl-1995. Il-Papa Franġisku issa żied tlieta oħra. Jeżistu wkoll litaniji oħra, bħal tal-Qaddisin, tal-Ismijiet ta’ Ġesù, tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, ta’ San Ġużepp (1909), tad-Demm Imqaddes u anki tal-Ħniena Divina. Ara l-ittra lill-President tal-Konferenza tal-Isqfijiet …. IL-LITANIJA LAWRETANA Mulej, ħniena.     Mulej, ħniena. Kristu, ħniena.     Kristu, ħniena. Mulej, ħniena.      Mulej, ħniena. Kristu, ismagħna.     Ħenn għalina. Kristu, ilqa’ t-talb tagħna. Missier Etern Alla. Iben Alla li fdejt id-dinja. Spirtu Qaddis...

Read More

THE SUPREME LOVE

THE SUPREME LOVE

“Whoever loves father or mother, son or daughter, more than Me is not worthy of Me.” —Matthew 10:37 The Church proclaims “the supremacy of the bond with Christ” (Catechism of the Catholic Church, 1619). Our relationship with Jesus is in a class by itself. We are called to love Jesus much more than we love anyone else (see Mt 10:37). We must love Jesus so much that we lose our worldly lives, give our lives to Him, suffer in love for Him, take up our crosses daily in imitation of Him, and even die for Him (see Mt 10:37-38). Because of the supremacy of our relationship with Jesus, those things we “used to consider gain” we “have now reappraised as loss” (Phil 3:7). We “have come to rate all as loss in the light of the surpassing knowledge of [our] Lord Jesus Christ” (Phil 3:8). For love of Jesus, we have “forfeited everything” and “have accounted all else rubbish so that Christ may be” our Wealth (Phil 3:8). Because of the supremacy of the relationship with the Lord, each Christian is privileged to say: “I have been crucified with Christ, and the life I live now is not my own; Christ is living in me. I still live my human life, but it is a life of faith in the Son of God, Who loved me and gave Himself for me” (Gal 2:19-20). We are supremely honored and loved in having the opportunity to “live no longer” for ourselves but for Him Who for our sakes “died and was raised up” (2 Cor 5:15). Accept the invitation of the crucified and glorified Christ. Give your life totally to Him. Love Jesus supremely. PRAYER: Sacred Heart of Jesus, as this month of the Sacred Heart ends, I consecrate my life to You. I am all Yours. PROMISE: “The favors of the Lord I will sing forever; through all generations my mouth shall proclaim Your faithfulness.” —Ps 89:2 PRAISE: Praise You, Jesus! You are “the Beginning, the First-Born of the dead” (see Col 1:18). Your Resurrection gives us hope. For the full Readings please go to: https:thewordonsunday.blogspot.com John...

Read More

Direttivi dwar il-Quddiesa tal-Funeral

Direttivi dwar il-Quddiesa tal-Funeral

Wara l-laqgħa bejn l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex u l-Awtoritajiet tas-Saħħa, il-Knisja b’konsultazzjoni mal-istess awtoritajiet qed tippubblika direttivi dwar il-Quddiesa tal-funeral li jidħlu fis-seħħ mil-lum, il-Ġimgħa 22 ta’ Mejju. Dawn id-direttivi jistabbilixxu l-miżuri li qed jittieħdu bil-għan li titħares is-saħħa tal-persuni li jattendu għall-Quddiesa u fl-istess waqt tingħata tislima xierqa lill-għeżież tagħna. Il-Quddiesa tal-funeral ser tkun tista’ ssir fil-miftuħ bħal f’ċimiterji jew fuq iz-zuntier tal-knisja, jew fi knejjes kbar biss b’numru limitat ta’ nies. Il-knejjes fejn jista’ jsir funeral huma dawk akbar minn 500 metru kwadru filwaqt li n-numru ta’ persuni li jistgħu jidħlu fil-knisja huwa ta’ 20 ruħ. Fiċ-ċirkustanzi attwali għandha tingħata preferenza liċ-ċelebrazzjonijiet fil-miftuħ. Id-direttivi li qed jiġu ppubblikati hawn taħt jistabilixxu l-proċeduri li jridu jiġu osservati qabel, waqt u wara l-Quddiesa. Il-post fejn ser issir il-Quddiesa tal-funeral ser jitħejja b’sinjali apposta li jindikaw l-ispazji ‘l bogħod minn xulxin fejn in-nies jistgħu joqogħdu waqt iċ-ċelebrazzjoni liturġika. Mal-wasla, persuna liebsa maskra jew visor ser tieħu t-temperatura bl-użu ta’ termometri li ma jeħtiġux kuntatt mal-persuna, u wara tindikalhom l-użu tal-hand sanitizer li ser ikun disponibbli. Persuni bid-deni jew li ma jikkoperawx mhux ser jitħallew jidħlu għall-Quddiesa. Waqt il-Quddiesa fl-ebda ħin m’għandu jkun hemm kuntatt fiżiku ma’ persuni oħra, lanqas fl-għoti tal-paċi. Għat-Tqarbin, il-persuni jintalbu jibqgħu f’posthom u jkun is-saċerdot li jmur iqarben fl-idejn lil dawk preżenti b’maskra jew visor u wara li jkun ħasel idejh bis-sanitizer. L-istqarrija ta’ fidi fejn is-saċerdot jgħid “Il-Ġisem ta’ Kristu” u l-persuna li qed titqarben twieġeb “Ammen” tingħad darba biss minn fuq l-artal. Fi tmiem il-Quddiesa, dawk preżenti għall-funeral iridu joħorġu b’mod ordnat u b’ħarsien tal-miżuri ta’ distanza soċjali. Wara l-Quddiesa ssir id-diżinfestazzjoni tal-bankijiet jew tas-siġġijiet. Dawn il-miżuri dettaljati għall-prevenzjoni tat-tixrid tal-imxija tal-coronavirus ġew ikkomunikati lill-kappillani mill-Isqfijiet fil-jiem li għaddew. Aqra it-text kollu hawn...

Read More