PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 24th to 25th June 2017

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 24th to 25th June 2017

    Feast of St Peter and St Paul: This Thursday is the Solemnity of the martyrdom of St Peter and St Paul. It is also a public holiday.  Mass times will be the same as during the week.   Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week as from Monday.   Fr Gilbert: Now that a year has passed since the Ordination of Fr Gilbert, his pastoral experience among us has come to an end.  While we thank him for his time here, we wish him well as the new vice Parish Priest at the Christ the King Parish Church, Paola.  Fr Gilbert will be celebrating 9.30am mass on Sunday 2nd July to mark the end of his experience in our Parish.   Ordination:G. Archbishop Charles J. Scicluna will be ordaining 7 new deacons on Monday 26th June and 6 new priests on Friday 30th June at St John’s Co-Cathedral, Valletta, among whom Ryan Pace who had spent a summer with us 4 years ago. Please keep them in your...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 24 – 25 ta’ Ġunju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 24 – 25 ta’ Ġunju 2017

  Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl: Nhar il-Ħamis, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal ta’ fost il-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jisma quddiesa f’din is-Solennita’.   Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa.   Fr Gilbert: Issa li għaddiet sena mill-ordinazzjoni ta’ Fr Gilbert, ġiet fi tmiemha wkoll l-esperjenza pastorali tiegħu fostna. Filwaqt li nirringrazzjawh ta’ dan iż-żmien, nawgurawlu fil-bidu tal-ħidma tiegħu bħala viċi fil-parroċċa ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid.  Nhar il-Ħadd li ġej fid-9.30am, Fr Gilbert se jkun qed iqaddes quddiesa fi tmiem il-ħidma tiegħu fostna.   Ordinazzjoni: Nhar it-Tnejn 26 ta’ Ġunju fil-Kon Katidral ta’ San Ġwann, il-Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna se jordna 7 Djakni ġodda u l-Ġimgħa 30 ta’ Ġunju 6 Saċerdoti ġodda, fosthom Ryan Pace li kien għamel sajf fil-parroċċa tagħna 4 snin ilu.  Tajjeb li nżommuhom lkoll fit-talb tagħna din...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Ġunju 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Ġunju 2017

    Corpus Christi: Għada/Illejla wara l-quddiesa tas-7.00pm se ssir purċissjoni b’Ġesu’ Sagramentat akkumpanjat mit-tfal tal-Ewwel Tqarbina.  Il-purċissjoni titla Triq Lapsi sal-Knisja ta’ Lapsi, taqbad Triq Sant’ Anġlu, Triq il-Karmnu, u Triq il-Kbira sal-Knisja Parrokkjali.   Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’: Nhar il-Ġimgħa se ssir quddiesa fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali bis-sehem ta’ St Julians Choral Group u wara adorazzjoni.   Lectio Divina: Nhar l-Erbgħa ser issir Lectio Divina fis-7.30pm fil-Knisja Parrokkjali. Kulħadd imħeġġeġ sabiex jattendi.   Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2011, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali sa l-aħħar tal-ġimgħa. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).  Il-formoli jistgħu jitniżżlu wkoll mill-website tal-parroċċa. Agħfas hawn: Formola   Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-ħarġa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija se ssir nhar il-Ħamis 22 ta’ Ġunju, fejn se ssir ikla l-Carrubia Restaurant ġewwa M’Xlokk. Nitilqu minn Pjazza Spinola fis-7.00pm. Importanti li min jixtieq jibbukkja, iċempel l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta 20 ta’ Ġunju.   Jum il-Missier: Awguri lill-missirijiet...

Read More

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th June 2017

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th June 2017

  Corpus Christi: Tomorrow/this evening a procession with the Blessed Sacrament will be held after 7.00pm Mass.  This will be accompanied by the children who have just received their First Holy Communion. The procession will go up Lapsi Street up to Lapsi Church,  turn to St Angelo Street, Carmel Street and Main Street until the Parish Church.   Feast of the Sacred Heart of Jesus: On Friday at 7.00pm there will be a Mass at the Parish Church with the participation of St Julians Choral Group, followed by an adoration.   Lectio Divina: There will be a Lectio Divina at the Parish Church on Wednesday at 7.30pm. All are invited.   Catechism applications: Those who wish to apply for the Holy Communion class for next year, that is those children born in 2011, can collect their application from the Parish Office until the end of this week. (Those children who have already attended this year do not need to reapply as they automatically go to the next class.)   Grupp Ħbiberija: The Diocesan Commission announces that the next outing will be held on Thursday 22nd June, and will be a dinner at Carrubia Restaurant in M’Xlokk. Departure is from Spinola Square at 7.00pm. For bookings, please call at the Parish Office until Tuesday 22nd June.   Father’s Day: Today is Father’s Day. Happy Father’s Day to all...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Ejja Spirtu s-Santu Il-festa tal-Għid il-Ħamsin li niċċelebraw fil-bidu ta’ dan ix-xahar ta’ Ġunju tgħinna nerġgħu ngħixu l-bidu tal-Knisja.  Il-ktieb tal-Atti tal-Appostli jirrakkonta li, ħamsin jum wara l-Għid, fid-dar fejn kienu jinsabu d-dixxipli ta’ Ġesù, “f’daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi… u mtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b’ilsna oħra” (2, 2-4).  Minn dan it-tiswib id-dixxipli jiġu mibdula kompletament: flok il-biża jidħol il-kuraġġ, l-għelqu iċedi postu għat-tħabbir u kull dubju jiġi mkeċċi mill-fidi mimlija mħabba.  Din hija l-“magħmudija” tal-Knisja, li hekk bdiet il-mixja tagħha fl-istorja, immexxija mill-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Dik il-ġrajja, li tibdel il-qalb u l-ħajja tal-Appotli u tad-dixxipli l-oħra, tinħass malajr ‘l barra miċ-Ċenaklu.  Fil-fatt, dak il-bieb li nżamm magħluq għal ħamsin jum fl-aħħar jinfetaħ beraħ u l-ewwel Komunità nisranija, li issa ma tibqax magħluqa fiha nfisha, tibda tkellem lill-folol ġejjin minn postijiet differenti fuq il-ħwejjeġ kbar li għamel Alla (cfr v. 11), jiġifieri dwar il-Qawmien mill-imwiet ta’ Ġesù, li kien imsallab.  U kull wieħed li kien preżenti jisma’ lid-dixxipli jitkellmu b’ilsienu.  Id-don tal-Ispirtu jerġa’ jġib l-għaqda fost il-lingwi li kienet intilfet f’Babel u jħabbar minn qabel il-ftuħ universali tal-missjoni tal-Appostli.  Il-Knisja ma titwilidx iżolata, imma titwieled universali, waħda, kattolika, b’identà ċara imma miftuħa għal kulħadd, mhux magħluqa, identità li tilqa’ fi ħdanha id-dinja kollha, bla ma tħalli lil ħadd barra.  Ommna l-Knisja ma tagħlaq bibienha f’wiċċ ħadd, lanqas f’wiċċ l-ikbar midneb.  Il-Knisja Omm tiftaħ beraħ il-bibien tagħha għal kulħadd għax hi omm. L-Ispirtu s-Santu msawwab f’qalb id-dixxipli nhar  Għid il-Ħamsin hu l-bidu ta’ staġun ġdid: l-istaġun tax-xhieda u tal-fraternità.  Huwa staġun li jiġi mill-għoli, li jiġi minn Alla, bħal dawk l-ilsna tan-nar li waqfu fuq ras kull wieħed mid-dixxipli.  Kienet il-ħuġġieġa ta’ mħabba li taħraq kull qrusa; kien l-ilsien tal-Vanġelu li jaqbeż il-konfini mqiegħeda mill-bnedmin u li jmiss il-qlub ta’ ħafna, bla distinzjoni ta’ lingwa, razza jew nazzjonalità.  Bħal dakinhar ta’  Għid il-Ħamsin, l-Ispirtu s-Santu jissawwab il-ħin kollu llum fuq il-Knisja u fuq kull wieħed minna sabiex aħna nitilqu’ mill-medjokrità tagħna u noħorġu mill-għeluq tagħna u mwasslu lid-dinja kollha l-imħabba kollha ħniena tal-Mulej.  Inwasslu l-imħabba kollha ħniena tal-Mulej:  din hija l-missjoni tagħna.  Anke lilna ġew mogħtija r-rigali tal-“ilsien” tal-Vanġelu u tan-“nar” tal-Ispirtu s-Santu, sabiex waqt li nxandru lil Kristu Rxoxt, li hu ħaj u jinsab fostna, insaħħnu l-qalb tagħna u anke l-qlub tal-popli billi rresquhom lejH, it-triq, il-verità u l-ħajja. Ejjew nintelqu fl-interċessjoni materna tal-imqaddsa Marija, li kienet preżenti bħala Omm f’nofs id-dixxipli fiċ-Ċenaklu: hi omm il-Knisja, omm Ġesù li saret omm il-Knisja.  Nintelqu f’idejha sabiex l-Ispirtu s-Santu jinżel bil-qawwa bl-abbundanza fuq il-Knisja ta’ żmienna, jimla’ l-qlub tal-insara kollha u jħeġġeġ fihom in-nar tal-imħabba tiegħu. Fr Claude...

Read More

Jissaqqaf il-Bir u jibda’ jidher il-Bini

Jissaqqaf il-Bir u jibda’ jidher il-Bini

Matul il-weekend ħabbarna li t-tħaffir tal-blat fis-sit fejn ser jinbena’ ċ-ċentru parrokkjali issa ntemm u li kien qed jinbena’ l-bir.  Il-bir li ser jiġbor fih l-ilma tal-bjut biex ikun jista’ jintuża’ u mhux jinħela fix-xejn.  Inizjattiva tajba ħafna u ta’ min ifaħħarha. Illum issaqqaf il-bir kif nistgħu naraw fir-ritratti u beda’ jidher ukoll il-bini mal-ġenb u d-dawra tal-knisja.  Żgur li fil-jiem li ġejjin ħa naraw differenza kbira b’dan il-proġett li ser jagħti dimensjoni ġdida lill-knisja parrokkjali ta’ San Ġiljan. Fil-waqt li niskużaw ruħna għal kull inkonvenjent li xogħol kbir bħal dan iġib miegħu, nħeġġu lil kulħadd biex isegwi l-informazzjoni u struzzjonijiet  uffiċċjali maħruġa mill-uffiċċju parrokkjali.  Informazzjoni uffiċċjali ssibuha wkoll fil-website tal-parroċċa www.stjuliansparish.org,  fuq il-paġna tal-facebook Parroċċa San Ġiljan, jew waqt l-avviżi li jsiru wara l-Quddiesa nhar ta’Ħadd.  Kull min għandu xi diffikulta’ jista’ dejjem jagħmel kuntatt mal-kappillan Dun Claude Portelli li huwa dejjem lest biex jagħti kull informazzjoni.  ĦADD M’GĦANDU JOQGĦOD FUQ INFORMAZZJONI OĦRA LI MHUX MAĦRUĠA MILL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI.   This slideshow requires...

Read More