PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th February 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 17th to 18th February 2018

  Family Visits: The Family Visits will continue on Thursday and Friday.  We shall be visiting homes in Claire Engel Street and The Podium this week.  The helpers will contact you for an appointment.   Divine Mercy Adoration: During Lent, a Divine Mercy Adoration will be held at the Parish Church every Friday from 3.00pm to 4.00pm. Everyone is welcome to attend.   Children’s Mass: On Sunday, 9.30am mass in the Parish Church will be animated by children. All families are invited to attend.   Restoration of St Julian’s Statue: As you know the titular statue of St Julian is undergoing restoration.  An appeal is being made to cover expenses as less than half of the required sum has been collected so far. A monthly bill of €2,300 has to be paid at this time.  Any donations may be given to the Parish Priest.   Parish pilgrimage to Assisi: The Parish is organising a pilgrimage to Assisi. We shall be visiting Greccio, Fonte Colombo, La Verna, Cascia, Loreto and Macerta where there is a Cathedral dedicated to St. Julian.  The dates are from Sunday 13th to Saturday 19th May 2018.  For more info contact the parish office.  Bookings until 25th...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Frar 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 17 – 18 ta’ Frar 2018

  Family Visits: Nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa, nkomplu l-Family Visits fejn ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq Claire Engel u The Podium. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.   Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Kull nhar ta’ Ġimgħa waqt ir-Randan issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali bejn it-3.00pm u l-4.00pm.   Quddiesa tat-Tfal: Il-quddiesa tad-9.30am fil-Knisja Parrokkjali tkun bis-sehem tat-tfal.   Restawr tal-Istatwa ta’ San Ġiljan: Bħal ma tafu bħalissa għaddej ir-restawr tal-istatwa titulari ta’ San Ġiljan. Qed nagħmlu appell għall-għajnuna biex jinġabru l-fondi kollha għax-xogħol li għaddej.  S’issa inġabru biss inqas minn nofs l-ammont.  Wieħed irid japprezza li qed isir pagament ta’ €2,300 kull xahar.  Donazzjonijiet jistgħu jingħataw lill-Kappillan.   Pellegrinaġġ: Il-Parroċċa qed torganiżża pellegrinaġġ għal Assisi bejn it-13 u d-19 ta’ Mejju li ġej.  Se nżuru Greccio, Fonte Colombo, La Verna, Cascia, Loreto u Macerata fejn hemm Katidral iddedikat lil San Ġiljan.  Għal iktar informazzjoni wieħed jista’ jċempel l-uffiċju parrokkjali.  Bookings sal-25 ta’...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 10 – 11 ta’ Frar 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 10  – 11 ta’ Frar 2018

  L-Erbgħa tal-Irmied: Jum ta’ Sawm u Astinenza. Wara il-quddiesa tas-6.30pm issir Adorazzjoni tas-Salib fil-Knisja Parrokkjali. F’kull quddiesa matul il-jum isir tqegħid tal-irmied.   Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Kull nhar ta’ Ġimgħa waqt ir-Randan issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali bejn it-3.00pm u l-4.00pm.   Family Visits: Nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa, nkomplu l-Family Visits fejn ser inżuru l-familji li joqogħdu ġewwa Triq il-Kbira u Triq Lapsi. Il-helpers jikkuntattjawkom bil-ħin tal-appuntament.   Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija ser issir nhar il-Ġimgħa u ser tkun quddiesa u wara jkun hemm ikla. Ser ikun hemm it-trasport fid-9.30am minn Spinola. Dawk kollha li jixtiequ jibbukkjaw għandhom iċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali sa nhar it-Tlieta filgħaxija.   Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali...

Read More

“Erġgħu duru lejja bi qlubkom kollha, erġgħu duru lejn il-Mulej” (Ġoel 2:12,13)

“Erġgħu duru lejja bi qlubkom kollha, erġgħu duru lejn il-Mulej” (Ġoel 2:12,13)

Permezz ta’ dan il-vers il-profeta Ġoel f’isem il-Mulej idur fuq il-poplu; ħadd ma seta’ jħossu li tħalla barra: “Għajtu x-xjuħ, iġbru t-tfal, u t-trabi tal-ħalib; […] l-għarus […] u l-għarusa” (v. 16). Il-Poplu fidil kollu ta’ Alla hu msejjaħ biex jibda miexi u jqim lil Alla tiegħu, “għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla, u kollu tjieba” (v. 13).   Anki aħna rridu nagħmlu eku ta’ din is-sejħa, irridu nerġgħu lura lejn il-qalb ħanina tal-Missier. F’dan iż-żmien ta’ grazzja li qed nibdew illum, ejjew niffissaw ħarsitna għal darb’oħra fuq il-ħniena tiegħu. Ir-Randan hu triq: twassalna għar-rebħa tal-ħniena fuq dak kollu li jipprova jgħaffiġna jew jirriduċina għal kull ħaġa li mhix skont id-dinjità ta’ wlied Alla. Ir-Randan hu t-triq mill-jasar għal-libertà, mit-tbatija għall-ferħ, mill-mewt għall-ħajja. Il-ġest tal-irmied, li bih nibdew il-mixja tagħna, ifakkarna fil-qagħda oriġinali tagħna: ilkoll tqajjimna mill-art, aħna magħmulin mit-trab. Iva, imma trab fl-idejn kollha mħabba ta’ Alla li nefaħ l-ispirtu tal-ħajja tiegħu fuq kull wieħed u waħda minna u hekk irid ikompli jagħmel; irid jibqa’ jagħtina dak in-nifs tal-ħajja li jsalvana minn għamliet oħra ta’ nifs: il-qtugħ ta’ nifs li jifga, ipprovokat mill-egoiżmu tagħna, qtugħ ta’ nifs li ġej mill-ambizzjonijiet imsejkna tagħna u l-indifferenzi siekta tagħna; qtugħ ta’ nifs li joħnoq l-ispirtu, iliġġem ix-xefaq u jilloppja t-taħbita tal-qalb. In-nifs tal-ħajja ta’ Alla jsalvana minn dan il-qtugħ ta’ nifs li jitfi l-fidi tagħna, ikessaħ l-imħabba tagħna u jġib fix-xejn it-tama tagħna. Ngħixu r-Randan ifisser nixxenqu għal dan in-nifs tal-ħajja li l-Missier ma jehda qatt joffrilna qalb it-tajn tal-istorja tagħna.   In-nifs tal-ħajja ta’ Alla jeħlisna minn dak il-qtugħ ta’ nifs li ħafna drabi lanqas nintebħu bih u li saħansitra drajna “ninnormalizzawh”, anki jekk l-effetti tiegħu jinħassu; jidhrilna normali għax drajna nieħdu n-nifs f’arja fejn it-tama saret ħaġa rari, arja ta’ diqa u ta’ rassenjazzjoni, arja li tifgak bil-paniku u l-ostilità.   Ir-Randan hu ż-żmien biex ngħidu le. Le għall-qtugħ ta’ nifs tal-ispirtu minħabba fit-tinġis ikkawżat mill-indifferenza, mit-traskuraġni ta’ min jaħseb li l-ħajja tal-ieħor mhix biċċa tiegħu; għal kull tentattiv li nibbanalizzaw il-ħajja, speċjalment dik ta’ min f’ġismu jġorr it-toqol ta’ tant superfiċjalità. Ir-Randan ifisser ngħidu le għat-tinġis velenuż tal-kliem vojt u bla sens, tal-kritika ħarxa u mgħaġġla, tal-analiżijiet sempliċistiċi li ma jafux iħaddnu l-kumplessità tal-problemi umani, speċjalment il-problemi ta’ dawk li l-aktar qed ibatu. Ir-Randan hu ż-żmien li ngħidu le; le għall-qtugħ ta’ nifs ta’ talb biex inserrħu l-kuxjenza, ta’ karità biex inħossuna sodisfatti, ta’ sawm li bih inħossuna f’postna. Ir-Randan hu ż-żmien biex ngħidu le għall-qtugħ ta’ nifs li jiġi mill-‘intimiżmi’ li jeskludu, li jridu jaslu għand Alla imma jiskansaw il-pjagi ta’ Kristu preżenti fil-pjagi ta’ ħutu: dawk l-ispiritwalitajiet li jirriduċu l-fidi għal kulturi tal-getto u ta’ esklużjoni. Ir-Randan hu ż-żmien biex nerġgħu nibdew nieħdu n-nifs,...

Read More

Id-Dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes

Id-Dehriet tal-Madonna ġewwa Lourdes

Fis-sena 1858, erba’ snin wara l-proklamazzjoni tad-Domma tal-Kunċizzjoni, il-Madonna dehret ġewwa Lourdes fi Franza lil tfalja ta’ 14-il sena, illum qaddisa, Bernadette Soubirous. Mill-11 ta’ Frar sas-16 ta’ Lulju 1858 il-Madonna dehret 18-il darba fil-vilaġġ ta’ Lourdes li jinsab fin-nofsinhar ta’ Franza fil-Hautes-Pyrenees. Il-Madonna dehret dejjem b’libsa bajda b’ċintorin ċelesti u bil-ward b’kulur id-deheb fuq saqajha t-tnejn u b’kuruna f’idha. Fit-18 ta’ Jannar tal-1860 dawn id-dehriet ġew rikonoxxuti mill-Isqof tal-post, ta’ Tarbes, Monsinjur Laurence. Il-Papa Beatu Piju IX approva d-dehriet fl-1862. Il-Papa Ljun XIII kiteb l-Ittra Appostolika Parte Humanae Generi fl-okkażjoni tad-dedikazzjoni tal-Katidral il-ġdid ġewwa Lourdes fl-1879. Il-Papa San Piju X waqqaf il-festa tal-Madonna ta’ Lourdes. Il-Papa Piju XI ibbeatifika lil Bernadette Soubirous fl-14 ta’ Gunju 1925 u għamilha qaddisa fit-8 ta’ Diċembru 1933. Il-Papa Piju XII semma l-Madonna ta’ Lourdes fl-enċiklika tiegħu tal-1954 Fulgens Corona. Il-Papa San Ġwanni Pawlu II żar dan il-post qaddis tliet darbiet u l-Papa Benedittu XVI mar Lourdes fil-15 ta’ Settembru 2008 fl-okkazjoni tal-150 sena tad-dehriet. Id-dehriet ġraw fil-11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 u 28 ta’ Frar u fl-1, 2, 3, 4 u 25 ta’ Marzu, fis-7 ta’ April u fis-16 ta’ Lulju. L-ewwel dehra tkun proprju l-Ħamis 11 ta’ Frar, ta’ qabel Ras ir-Randan tal-1858. Dakinhar Bernadette (isem proprju Marie-Bernarde) flimkien ma’ oħtha u ħabiba, marret tiġbor ftit zkuk u ħatab minn ħdejn il-għar ta’ Massabielle (Tuta de Massavielha) ftit ‘il barra minn Lourdes biex tkun tista’ tbigħhom u tixtri ftit ħobż. Waqt li kienet waħeda dehritilha l-Madonna fil-blat bħala mara sabiħa. Fit-tieni dehra Bernadette wara li nsistiet ħafna ma’ ommha Louise li għandha terġa’ tmur, ħadet ftit ilma mbierek mill-knisja biex tixħtu lill-Madonna ħalli tivverifika li din id-dehra kienet verament ġejja minn Alla. Fit-tielet dehra l-Madonna talbet lit-tfalja biex tiġi fil-għar ta’ Massabielle għal 15-il ġurnata. Fir-raba’ dehra t-tfajla ħadet ukoll lil ommha, żewġ zijiet u n-nanna tagħha. Fil-ħames dehra kien hemm preżenti tletin persuna. Fis-sitt dehra kien hemm mal-mitt persuna preżenti u l-Madonna talbet lit-tfalja biex titlob għall-midinbin. Fis-seba’ dehra kien mal-150 persuna preżenti u dakinhar il-Madonna qalet sigriet lil Bernadette. Fit-tmien dehra kien hemm mal-250 persuna preżenti u l-messaġġ tal-Madonna kien: penitenza, penitenza, penitena u biex titlob għall-midinbin u tbus il-ħamrija bħala penitenza għall-midinbin. Fid-disa’ dehra l-Madonna talbet lil Bernadette biex tixrob l-ilma mill-ħamrija u tiekol il-ħaxix fl-art. Fl-għaxar dehra kienu preżenti madwar 800 ruħ u fil-ħdax-il dehra kien hemm ‘il fuq minn elf persuna. Fit-tnax-il dehra kien hemm prezenti kważi elf u ħames mitt ruħ fejn omm li kienet qed tistenna tarbija u li kienet maħkuma minn paraliżi f’idejha ġiet imfejqa mill-ilma tal-għar ta’ Massabielle fejn kienet tidher il-Madonna. Fit-tlettax-il dehra l-Madonna ordnat lit-tfajla tgħid lis-saċerdoti biex jiġu hemmhekk f’purċissjoni u jibnulha kappella imma l-qassis Abbè Dominique Peyramale...

Read More

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 10th to 11th February 2018

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 10th to 11th February 2018

  Ash Wednesday – A day of Fasting & Abstinence: After 6.30pm mass there will be the Adoration of the Cross in the Parish Church. There will also be the placing of the ashes during every Mass.   Divine Mercy Adoration: During Lent, a Divine Mercy Adoration will be held at the Parish Church every Friday from 3.00pm to 4.00pm. Everyone is welcome to attend.   Family Visits: The Family Visits will continue on Thursday and Friday.  We shall be visiting homes in Main Street and Lapsi Street this week.  The helpers will contact you for an appointment.   Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission informs you that the next Grupp Ħbiberija meeting is to be held on Friday where a mass will be held followed by a meal.  Transport will leave at 9.30am from Spinola.  All those who wish to book  may do so by calling the Parish Office until Tuesday evening.   Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 11.00am in the Parish...

Read More