Messaġġ mill-kappillan għal Diċembru 2018

Messaġġ mill-kappillan għal Diċembru 2018

L-Avvent reġa’ magħna L-Avvent hu ż-żmien mogħti lilna biex nilqgħu lill-Mulej li jiġi jiltaqa’ magħna, u wkoll biex neżaminaw kemm aħna mixtiqin għal Alla, biex inħarsu ‘l quddiem u nħejju ruħna għall-miġja mill-ġdid ta’ Kristu.  Hu jiġi lura għandna fil-festa tal-Milied, meta aħna nagħmlu l-memorja tal-miġja storika tiegħu fl-umiltà tal-kundizzjoni umana; imma jiġi ġewwa fina kull darba li aħna nkunu disposti li nilqgħuh, u jerġa’ jiġi mill-ġdid fl-aħħar biex “jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin”.  Għaldaqstant aħna għandna dejjem nishru u nistennew lill-Mulej bit-tama li niltaqgħu miegħu.  Il-liturġija tal-lum tintroduċilna propju dan is-suġġett suġġestiv tas-sahra u l-istennija. Fl-Evanġelju (Mk 13,33-37), Ġesù jħeġġiġna biex inkunu dejjem lesti u biex nishru, biex inkunu mħejjija ħalli nilqgħuh meta jerġa’ jiġi.  Jgħidilna: “Kunu lesti, ishru għax ma tafux is-siegħa (…);  araw li meta jasal il-waqt f’ħin bla waqt, ma tkunux reqdin” (vv 33-36). Il-bniedem li jkun dejjem lest hu dak li, fost il-ħsejjes tad-dinja, ma jħallix id-distrazzjoni u s-superfiċjalità jirkbuh, imma jgħix il-milja tal-ħajja bl-għarfien tiegħu innifsu, li t-tħassib tiegħu huwa qabel kollox għal ħaddieħor.  B’dan l-atteġġjament aħna nindunaw bid-dmugħ u l-ħtiġijiet tal-proxxmu u nkunu nistgħu nifhmu wkoll il-ħiliet u l-kwalitajiet umani u spiritwali tiegħu.  Il-persuna li tkun tishar iddawwar ħarsitha wkoll lejn id-dinja, u tfittex teħodha kontra l-indifferenza u l-krudeltà li tinsab fiha, filwaqt li tifraħ bit-teżori tal-ġmiel li jeżistu wkoll u li għandhom ikunu mħarsa.  Ifisser li ħarsitna tifhem, biex tagħraf il-miżerji u l-faqar tal-individwi tas-soċjetà, kif tagħraf ukoll l-għana moħbi fl-affarijiet iż-żgħar ta’ kuljum, propju hemm fejn qegħedna l-Mulej. Il-persuna attenta hi dik li tilqa’ l-istedina biex tishar, jiġifieri li ma tħallix il-ħedla tal-iskoraġġiment taħkimha, in-nuqqas ta’ tama, id-delużjoni; u, fl-istess waqt, tirrifjuta l-lixka ta’ tant vanitajiet li bihom hi mfawra d-dinja u li kultant, minħabba fihom tissagrifika l-hena personali u dik tal-familja.  Hija l-esperjenza ta’ niket tal-poplu ta’ Iżrael kif jirraukkuntahielna l-Profeta Iżaija: Alla donnu ħalla l-poplu jħuf bogħod minn triqatu (63,17), imma dan kien effett tal-infedeltà tal-istess poplu (64, 4b).  Ta’ spiss aħna wkoll insibu ruħna f’dis-sitwazzjoni ta’ infedeltà għas-sejħa tal-Mulej: Hu jurina t-triq it-tajba, it-triq tal-fidi, it-triq tal-imħabba, imma aħna nfittxu l-hena tagħna xi mkien ieħor. Li nishru u nkunu attenti huma l-kundizzjonijiet biex aħna ma nkomplux “inħufu bogħod mit-toroq tal-Mulej”, mitlufin fi dnubietna u fl-infedeltajiet tagħna; li nkunu attenti u nishru huma l-kundizzjonijiet biex nippermettu lil Alla jinfed l-eżistenza tagħna, biex iroddilha lura tifsira u valur bil-preżenza tiegħu mimlija tjieba u tenerezza.  Marija Santissma, mudell tal-istennija ta’ Alla u ikona tas-sahra, tmexxina lejn il-laqgħa ma’ Binha Ġesù, billi terġa’ tkebbes fina l-imħabba...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 8 – 9 ta’ Diċembru 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 8 – 9 ta’ Diċembru 2018

Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala ħdejn il-Knisja Parrokkjali mid-9.30am ‘l quddiem.   Irtir: Il-Ħamis 13 ta’ Diċembru, festa nazzjonali, se jkun hawn nofstanhar irtir għall-Avvent fil-monasteru tal-Klarissi mid-9.30am sas-1.00pm.   Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Grupp Ħbiberija – Ikla għall-Milied: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi ser issir ikla għall-Milied nhar il-Ġimgħa 14 ta’ Diċembru għall-membri tal-Grupp Ħbiberija. Kull min jixtieq aktar dettalji jew min jixtieq jibbukkja, għandu jikkuntattja l-Uffiċċju Parrokkjali sal-11 ta’ Diċembru.   Novena tal-Milied: Is-Sibt li ġej se nibdew Novena tal-Milied u fis-6pm se jsir Rużarju quddiem Ġesu’ Sagramentat u wara ssir Barka Sagramentali.   March favur il-Ħajja: Nhar il-Ħadd 9 ta’ Diċembru ser issir attivita’ favur il-ħajja, March for Life. L-attivita’ tibda fit-3.30pm quddiem Kastilja, il-Belt.   Kummissjoni Djakonija: Infakkru li fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja Parrokkjali hemm is-siġra tal-Milied tal-Kummissjoni Djakonija;  min jixtieq jgħin lil min hu fil-bżonn, jista’ jieħu Christmas Cracker, jixtri dak li hemm miktub u jpoġġi l-affarijiet tal-ikel fil-qfief apposta (li jinsabu ukoll Lapsi u l-Kunċizzjoni). Nirringrazzjawkom tal-għajnuna...

Read More

Parish Notices ST JULIANS PARISH 8th to 9th December 2018

Parish Notices ST JULIANS PARISH 8th to 9th December 2018

  Coffee morning: A coffee morning in aid of the Parish is to be held at the Hall next to the Parish Church on Tuesday from 9.30am onwards.   Retreat: A half-day retreat for Advent is being held on Thursday 13th December, national holiday, at the Sisters of St Clare Monastery from 9.30am until 1pm, including Mass.   Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.   Grupp Ħbiberija – Christmas Lunch: The Diocesan Commission advises that the Christmas lunch will take place on Friday 14th December and is open to all Group members. Anyone who wishes to book may do so by calling the parish office until the 12th December.   Christmas Novena: A Christmas Novena will start on Saturday.  The Rosary will be recited at 6.00pm in front of the Blessed Sacrament and will be followed by a Eucharistic Blessing.   March for Life: A Pro-Life activity, March for Life, is being held on Sunday 9th December at 3.30pm in front of Castille, Valletta.   Diocesan Commission: The Diocesan Commission have prepared a Christmas Tree at the back of the Parish Church where one can collect a ‘Christmas Cracker’ in order to help the needy in our Parish. Contributions may be placed in the baskets placed in our churches.  Thank you for your...

Read More