Il-Festa qed Toqrob !!

Il-Festa qed Toqrob !!

Il-festa ta’ San Ġiljan qed toqrob ġmielha.  Iż-żmien għaddej igerbeb u d-dilettanti għaddejjin b’ħidma bla heda biex ilaħqu dak kollu li għandhom ippjanat. Inżommu f’moħħna wkoll li l-festa tagħna tkun waħda nisranija, li tagħti ġieħ lil San Ġiljan u tagħmel unur lilna lkoll bħala Ġiljaniżi. Għalhekk nagħmlu appell qawwi lil kulħadd sabiex f’dawn il-jiem nieħdu sehem attiv fil-funzjonijiet reliġjużi li jsiru fil-knisja u nersqu għall-Qrar u Tqarbin. Inġibu ruħna ta’ Nsara anke fil-festi ta’ barra u nevitaw xorb żejjed u affarijiet oħra li ma jagħmlux ġieħ. Nirringrazzjaw lil kulħadd tal-impenn sħiħ f’dawn il-jiem b’tant sagrifiċċji anke dawk...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 ta’ Awwissu 2017

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 ta’ Awwissu 2017

  Festa ta’ Santa Marija: Nhar it-Tlieta niċċelebraw is-Solennita’ tat-Tlugħ ta’ Marija fis-Sema – Festa Kmandata.  Il-ħin tal-quddies ikun fit-8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am u 7.00pm. Lejliet il-Festa, għada filgħaxija, il-quddiesa tas-7.00pm tkun il-Vġili ta’ din is-Solennita’ u tgħodd għall-obbligu tal-quddies ta’ din il-Festa.   Festa ta’ San Ġiljan: Nhar is-Sibt, nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjonijiet tal-ġimgħa tal-Festa. Fit-7.45pm ser ikun hemm quddiesa fil-Bajja ta’ Spinola.  Dakinhar ma jkunx hawn quddiesa tat-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali.  Wara l-quddiesa se jkun hemm Lejla Maltija fl-istess bajja.   Preżentazzjoni tat-trabi lil San Ġiljan: Nhar il-Ħadd, Jum il-Familja, fis-7.00pm ser issir quddiesa għall-familji kollha tal-parroċċa fil-Knisja Parrokkjali. Wara l-quddiesa ssir ukoll il-preżentazzjoni tat-trabi lil San Ġiljan. Dawk kollha li jixtiequ jippreżentaw lit-tarbija tagħhom f’din il-quddiesa, huma mitluba jċemplu l-uffiċċju parrokkjali biex jagħtu d-dettalji tagħhom.   Ħruġ tal-vara ta’ San Ġiljan: Nhar it-Tnejn, wara l-quddiesa tas-7.00pm isir il-ħruġ tal-vara ta’ San Ġiljan min-niċċa.   Ġbir ta’ oġġetti tal-ikel: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi qed tiġbor oġġetti tal-ikel għall-familji fil-bżonn fil-Parroċċa tagħna, sabiex jitqassmu fi żmien il-Festa. Għaldaqstant tqegħdu qfief apposta fil-bibien tal-Knisja Parrokkjali, il-Knisja ta’ Lapsi u l-Kappella tal-Kunċizzjoni.   Jum l-Anzjani – quddiesa fil-ġimgħa tal-Festa: Dawk l-anzjani li għandhom bżonn it-trasport għall-quddiesa li ser issir nhar it-Tlieta 22 t’Awwissu fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi, mitluba jċemplu l-Uffiċċju Parrokkjali biex jinfurmawna minn...

Read More

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 12th to 13th August 2017

PARISH NOTICES ST JULIAN’S PARISH 12th to 13th August 2017

  Feast of St Mary: On Tuesday we celebrate the feast of the Assumption of Our Lady and is a day of obligation. Mass times will be as follows: 8.00am, 9.00am (Lapsi), 9.30am, 11.00am and 7.00pm.  Tomorrow evening, on the eve of the feast, the 7.00pm Mass is a Vigil Mass of this Solemnity and satisfies the obligation to attend Mass for this Feast.   Feast of St Julian:   On Saturday, we commence celebrations with a Mass in Spinola Bay at 7.45pm. There will not be a Mass in the Parish Church at the same time. A Lejla Maltija will be held in Spinola Bay after the Mass.   Presentation of babies to St Julian: The 7.00pm Mass on Sunday, Family Day, is a special Mass for the families in the parish.  Those who wish present their young children in this special Mass may leave their details at the parish office.   Beginning of the festivities: The statue of St Julian will be brought out of the niche after the 7.00pm Mass.   Collection of food items: The Diaconia Commission is currently collecting food items for needy families in our Parish. All food items are to be placed in the baskets in the Parish Church, Lapsi Church and Kuncizzjoni Chapel. We thank you in advance for your help.   Mass for the Elderly: Transport is available for the Mass for the Elderly being held on Tuesday 22nd August at Lapsi Church.  One can book transport by calling the parish...

Read More

Jibda’ jidher Zuntier Akbar u Isbaħ

Jibda’ jidher Zuntier Akbar u Isbaħ

Il-Ħamis 10 t’Awwissu – kompla jidher aktar minn qatt qabel ix-xogħol li għaddej fuq il-bini taċ-Ċentru Parrokkjali ta’ San Ġiljan.  Ix-xogħol issa qiegħed iffokat fuq il-preparazzjonijiet għat-taraġ u it-tkabbir taz-zuntier.  Fil-fatt jidher evidenti li waħda mill-akbar benefiċċji ta’ din il-binja ser ikun iz-zuntier ġdid, kbir u komdu li ser ikollha l-knisja parrokkjali.       This slideshow requires...

Read More

Marija qamet u telqet tgħaġġel lejn l-għoljiet fil-belt ta’ Ġuda (Lq v.39).

Marija qamet u telqet tgħaġġel lejn l-għoljiet fil-belt ta’ Ġuda (Lq v.39).

F’dawk il-jiem Marija marret tgħaġġel lejn belt ċkejkna qrib Ġerusalemm biex tiltaqa’ ma’ Eliżabetta.  Iżda fil-15 ta’ dan ix-xahar, is-Solennita’ tal-Assunta, nikkontemplawha fit-triq tagħha lejn Ġerusalemm Ċelesti, biex fl-aħħar tiltaqa’ mal-wiċċ tal-Missier u terġa’ tara wiċċ Binha Ġesù. Tant drabi tul ħajjitha kienet terrqet għoljiet, sal-aħħar waħda ta’ niket, dik tal-Kalvarju, magħquda mal-misteru tal-passjoni ta’ Kristu.  Illum narawha tasal fuq il-muntanja ta’ Alla, «liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha u, fuq rasha, kuruna ta’ tnax-il kewkba» (Ap. 12,1) – kif jgħid il-Ktieb tal-Apokalissi – u narawha tgħaddi mill-għatba tal-patrija ċelesti. Kienet l-ewwel waħda li emmnet fl-Iben t’Alla, u hi l-ewwel waħda li ttellegħet fis-sema bir-ruħ u l-ġisem.  Kienet l-ewwel li laqgħet u żammet f’dirgħajha lil Ġesù meta kien għadu tarbija u hija l-ewwel waħda li ntlaqgħet f’dirajgħ biex tiddaħħal fis-Saltna eterna tal-Missier.  Marija, umli u sempliċi tfajla minn villaġġ itturufnat fil-periferija tal-imperu ruman, propju għax laqgħet u għexet l-Evanġelju, Alla jdaħħalha għall-eternità maġenb it-tron ta’ Ibnu.  Hu b’dal-mod li l-Mulej iniżżel lis-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u jgħolli liċ-ċkejknin (cfr Luqa 1,52). It-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija hu misteru kbir li jolqot lilna lkoll, jolqot il-futur tagħna.  Infatti, Marija mxiet qabilna t-triq li mexjin fiha dawk kollha li, bis-saħħa tal-Magħmudija, rabtu ħajjithom ma’ Ġesù, kif Marija rabtet tagħha miegħu.  Din il-festa ġġegħelna nħarsu lejn is-sema, tħabbrilna “s-smewwiet ġodda u l-art il-ġdida”, bir-rebħa ta’ Kristu Rxoxt fuq il-mewt u t-telfa definittiva li ġarrab il-malinn.  Għaldaqstant l-eżultanza tat-tfajla umli mill-Galileja kif mistqarra fil-kantiku tal-Magnificat, issir l-għanja tal-umanità kollha kemm hi, li tifraħ meta tara lill-Mulej imil fuq il-bnedmin kollha, ħlejjaq umli, u jeħdhom miegħu fis-sema. Il-Mulej imil fuq l-umli biex jerfagħhom, kif jistqarr il-kantiku tal-Magnificat.  Dan il-kantiku ta’ Marija jgħinna naħsbu wkoll f’tant sitwazzjonijiet ta’ niket attwali, partikolarment in-nisa mikdudin mill-piżijiet tal-ħajja u mid-dramm tal-vjolenza, in-nisa skjavi tal-prepotenza tas-setgħana, il-bniet imġegħlin jagħmlu xogħol diżuman, in-nisa imġegħlin iċedu bil-ġisem u bl-ispirtu tagħhom għax-xewqat laxki tal-irġiel.  Jalla mingħajr dewmien, taslilhom ħajja ta’ paċi, ġustizzja, imħabba, bl-istennija li fl-aħħar, jum wieħed, iħossuhom maqbudin minn idejn li ma jumiljawhomx, imma li bit-tenerezza jerfugħhom u jmexxuhom fit-triq tal-ħajja, sas-sema.  Marija, tfajla, mara, li batiet ħafna tul ħajjitha, twassalna naħsbu f’dawn in-nisa li tant ibatu.  Nitolbu ‘l-Mulej biex Hu stess jaqbadhom minn idejhom, imexxihom fit-triq tal-ħajja u jeħslihom minn dan il-jasar. F’dan l-ispirtu ejjew ngħixu dawn il-jiem tal-festa sabiex tkun tassew festa nisranija li tgħoġob lil Alla u lil Ommu Marija u fl-istess ħin tgħati ġieħ lil Patrun tagħna San...

Read More

Kollox lest għat-Taraġ !!

Kollox lest għat-Taraġ !!

Wara li ġimgħa ilu ħabbarna li l-pont ta’ quddiem il-knisja issa ngħaqad bil-konkrit mal-kumplament tal-bini taċ-ċentru parrokkjali, illum nistgħu ngħidu li l-istruttura hija lesta biex matul il-jiem li ġejjin jitpoġġa it-taraġ.  Dan ifisser li fadal biss ftit jiem biex l-aċċess għal knisja minn fuq il-pont jerġa lura għan-normal. Kull min għadda matul din il-ġimgħa minn fejn il-knisja parrokkjali żgur li nnota li l-ħaddiema bdew il-proċess li tissaqqaf is-sala prinċipali.  Dan ifisser li ser nibdew naraw zuntier akbar u isbaħ.              Għal dalb’oħra ntennu biex ĦADD ma’ jagħti każ għidut mhux uffiċċjali.  Għandkom toqgħodu biss fuq informazzjoni maħruġa minn sorsi uffiċċjali.  L-importanti huwa li x-xogħol miexi, miexi kif ippjanat, importanti li jsir xogħol tajjeb u ma jweġġa ħadd.     This slideshow requires...

Read More