AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Ottubru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 19 – 20 ta’ Ottubru 2019

Confirmation: Rehearsal for all children and godparents on Tuesday at 7.30pm. Confession on Thursday in the Parish Church from 5.30pm to 7.30pm for all children as well as their parents and godparents as a preparation for the Confirmation. Confirmation celebaration in the Parish Church on Saturday at 5.30pm. There won’t be a mass at 7.45pm afterwards. There will be a mass at 5.30pm at the Immaculate Conception Chapel and at 6.30pm at Lapsi Church. Griżma tal-Isqof: Nhar it-Tlieta fis-7.30pm se jkun hawn rehearsal għat-tfal u l-parrini fil-Knisja Parrokkjali. Bħala preparazzjoni għall-Griżma, nhar il-Ħamis ser ikun hawn servizz tal-qrar fil-Knisja Parrokkjali mill-5.30pm sas-7.30pm għat-tfal tal-Griżma flimkien mal-ġenituri u l-parrini. Nhar is-Sibt fil-5.30pm issir iċ-Ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof fil-Knisja Parrokkjali. Ma jkunx hemm quddiesa fit-7.45pm. Ikun hemm quddies fil-5.30pm fil-Knisja tal-Kunċizzjoni u fis-6.30pm fil-Knisja ta’ Lapsi. Ħin tax-Xitwa: Il-weekend li ġej indawru l-arloġġ siegħa lura u għalhekk mill-Ħadd li ġej 27 ta’ Ottubru, il-quddiesa ta’ filgħaxija, kemm tal-Ħadd, kif ukoll ta’ matul il-ġimgħa tkun fis-6.30pm. Il-quddies tas-Sibt filgħaxija jibqa’ l-istess. Winter Hours: Next weekend we shall by turning back the clock by one hour, so as from 27th October all evening masses will be at 6.30pm, except for Saturdays which remain...

Read More

Parroċċa Ħajja iżda….

Parroċċa Ħajja iżda….

Żgur li huma ħafna dawk li ilhom ma jieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd fil-knejjes tal-parroċċa tagħna.  Għal grazzja t’Alla sa issa għad għandna quddiesa tas-Sibt fil-għaxija u l-Ħadd f’diversi knejjes fil-parroċċa, inkluż il-knisja parrokkjali. Issib min lgħidlek “Mhux xorta fejn tisma’ ?  L-aqwa li tisma !” Quddiem dan il-ħsieb u din l-espressjoni rridu nwasslu dawn iż-żewġ riflessjonijiet: Il-quddiesa mhux tismagħha imma TIEĦU SEHEM FIHA. U tieħu sehem fil-quddiesa billi TIPPARTEĊIPA b’mod mill-aħjar. Ma naħsbux li xorta fejn nipparteċipaw fil-quddiesa tal-Ħadd. Jekk uliedek kull nhar ta’Ħadd jgħidulek li sejrin jieklu għand xi ħadd ma naħsibx li tieħu gost ! L-ikla tal-Ħadd f’nofsinhar hija okkażżjoni biex kulħadd ikun miġbur flimkien mal-mejda – okkażżjoni biex il-familja tkun magħquda flimkien. Daqstant ieħor l-ikla tal-Mulej tal-Ħadd, hija okkażżjoni biex mhux biss tiltaqa’ mal-Mulej, imma biex tiltaqa’ mal-familja parrokkjali tagħna – il-komunita’ Ġiljaniża.  Dan huwa li jagħmilna komunita’ u parroċċa ħajja. Hawn min jgħidlek “aħna qatt ma drajna niġu quddiesa San Ġiljan allavolja issa ilna noqgħdu hawn!” jew “aħna bqajna mmorru fit-tali knisja fit-tali raħal.”  U dawn illum iħossuhom maqtugħa għal kollox mill-komunita’ Ġiljaniża.  Forsi tarahom biss darba fis-sena fil-festa ! B’dan il-ħsieb nixtiequ nħeġġu lil kulħadd, speċjalment lil dawk li jħossuhom verament Ġiljaniżi, biex ilkoll kemm aħna nkunu membri ħajja tal-parroċċa billi almenu nagħżlu d-dar tal-Mulej li għandna fil-parroċċa tagħna għal-laqgħa tagħna tal-Mulej ta’ kull nhar ta’Ħadd. Din tagħmel differenza kbira biex inkomplu nkabbru u nsaħħu l-komunita’ Ġiljaniża – dejjem jekk verament għandna għal qalbna lil San Ġiljan u jekk tixtieq li jkollna parroċċa u komunita’...

Read More

PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 t’Ottubru 2019

PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 t’Ottubru 2019

  Griżma: Nhar it-Tlieta se ssir il-laqgħa għall-ġenituri u parrini fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30pm. Confirmation: A meeting for all parents and godparents taking part in the forthcoming Confirmation is going to be held at the Parish Church on Tuesday at 7.30pm. Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa 18 t’Ottubru se ssir Ħarġa. Trasport jitlaq mill-Bajja ta’ Spinola fl-9.45am. Min jixtieq izjed informazzjoni jista’ jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission reminds you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday 18th October.  Transport will leave at 9.45am from Spinola.  All those who wish to book may do so by calling the Parish Office until Tuesday evening. Quddiesa għat-tfal: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa mit-tfal għall-familja kollha fid-9.30am fejn ser issir ukoll il-preżentazzjoni tat-tfal li se jirċievu l-Griżma fis-26 t’Ottubru. Mass for Children: A children’s mass will be held next Sunday at 9.30am and the candidates for Confirmation will be attending. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 7.00pm in the Parish Church. Ġurnata Missjunarja: Il-Weekend li ġej ser issir ġabra speċjali għall-Missjoni. Mission Sunday: A special collection will be organised next Sunday being Mission...

Read More

Messaġġ mill-kappillan għax-xahar t’Ottubru

Messaġġ mill-kappillan għax-xahar t’Ottubru

Mhux biżżejjed inkunu Nsara tajbin, jeħtieġ nidħlu fil-misteru ta’ Ġesù Il-qalba tal-misteru ta’ Ġesù Kristu hi li Hu ħabbni u ta lilu nnifsu għalija. Tajjeb li mmorru l-quddies u nitolbu, biex inkunu Nsara tajbin, imma l-kwistjoni ċentrali hi jekk aħna dħalniex fil-misteru ta’ Ġesù Kristu. Fl-ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, l-Appostlu juża d-dnub, id-diżubbidjenza, il-grazzja, il-maħfra biex jgħinna nifhmu li wara dan kollu hemm storja ta’ salvazzjoni. Iżda minħabba li m’hemmx kliem biżżejjed li bih nistgħu nispjegaw lil Kristu, San Pawl jixprunana, għax aħna nitfixklu quddiem il-misteru ta’ Kristu. Dal-kliem hu biss passi mill-mixja biex nidħlu fil-misteru, li mhux faċli tifhmu. Li nifhmu x’inhu Ġesù Kristu għalija, għalik, għalina, ifisser li nidħlu fil-misteru tiegħu. Jista’ jkun hemm min hu lest li jagħti ħajtu għal xi ħadd tajjeb imma kien Kristu biss li ta ħajtu għalija, midneb. B’dal-kliem San Pawl irid jgħinna nidħlu fil-misteru ta’ Kristu, li mhux faċli imma hu grazzja. Dan ma fehmuhx biss il-qaddisin kanonizzati imma bosta qaddisin oħra moħbija fil-ħajja ta’ kuljum, bnedmin umli li daħlu fil-misteru u ttamaw bis-sħiħ fil-Mulej. Daħlu fil-misteru ta’ Ġesù msallab – bluha, jgħidilna San Pawl, u jżid jgħid li hu jiftaħar biss bi dnubietu u bis-salib ta’ Kristu. Għalhekk meta mmorru l-quddies aħna nafu li Hu jinsab fil-Kelma u jiġi jiltaqa’ magħna. Imma dan mhux biżżejjed biex nidħlu fil-misteru. Il-misteru hu ħafna aktar minn hekk. Il-misteru hu li nintelqu fl-abbiss tal-ħniena li ma tistax titfisser bil-kliem: hi biss tgħanniqa ta’ mħabba, l-imħabba li wasslitu jmut għalina. Meta mmorru nqerru dnubietna u nitolbu maħfra, inħossuna kalmi u ferħanin. Iżda dan mhux biżżejjed biex nidħlu fil-misteru ta’ Kristu. Meta mmur inqerr, immur niltaqa’ma’ Ġesù, nidħol fit-tgħanniqa ta’ maħfra li jgħidilna dwarha Pawlu: ir-rigal tal-maħfra. Meta jistaqsuna: Min hu Ġesù għalik?, tista’ twieġeb li hu Iben Alla, tgħid il-Kredu, tkun taf il-Katekiżmu kollu, iżda mbagħad naslu f’punt meta ma nkunux nistgħu ngħidu li ċ-ċentru tal-misteru ta’ Ġesù Kristu huwa li Hu ħabbni, ta lilu nnifsu għalija. Il-misteru ta’ Ġesù mhux suġġett tal-istudju għax lil Ġesù nifhmuh biss bil-grazzja. Il-Via Sagra tgħinna nifhmu aktar dan għax hi mixja ma’ Ġesù fil-waqt li fih itina t-tgħanniqa tal-maħfra u l-paċi. Tajjeb ukoll li nagħmlu l-Via Sagra fi djarna u naħsbu dwar il-Passjoni tal-Mulej. Il-qaddisin il-kbar kollha jgħidulna li aħna nibdew il-ħajja spiritwali tagħna bil-laqgħa mal-misteru ta’ Ġesù msallab. Santa Tereża kienet tgħid lis-sorijiet biex jitolbu bil-kontemplazzjoni u t-talba l-aktar għolja kienet tibdieha bil-meditazzjoni dwar il-Passjoni tal-Mulej. Hi qalbi li trid tipprova tifhem li Hu ħabbni u ta lilu nnifsu għalija bil-mewt fuq is-salib. Dan hu li jrid jispjegalna San Pawl, li jrid idaħħalna fl-abbiss tal-misteru ta’ Kristu. Nista ngħid li jien Nisrani tajjeb għax immur il-quddies il-Ħadd, nagħmel opri ta’ ħniena, nitlob, ngħallem u nrabbi lil uliedi tajjeb....

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 t’Ottubru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 t’Ottubru 2019

  Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew minn nhar it-Tnejn bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Għal iktar informazzjoni tistgħu ċċemplu l-Uffiċju Parrokkjali.   Mother and Baby Club: The Mother and Baby Club meetings will be resumed as from Monday from 9.30am to 11.30am and will meet at Pope John Paul II Hall as usual.  One can call the Parish Office for further information.   Festa ta’ S. Fawstina Kowalska: Nhar it-Tnejn, fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali ikun hawn Adorazzjoni organizzata mill-Appostolat tal-Ħniena Divina u fis-7.00pm quddiesa f’ġieħ S. Fawstina Kowalska.   Feast of St Faustina Kowalska: On Monday, an Adoration organised by the Apostleship of Divine Mercy will be held on the occasion of the Feast of St Faustina at the Parish Church at 6.00pm followed by Mass at 7.00pm.   Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.    Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa 18 t’Ottubru se ssir Ħarġa. Min jixtieq izjed informazzjoni jista’ jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.   Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission informs you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday 18th October .  Anyone needing further information may do so by calling the Parish Office.    Xogħol fuq il-pont: Nixtiequ navżaw li Infrastructure Malta nhar it-Tnejn/għada se tibda x-xogħol ta’ manutenzjoni estensiv fuq il-pont ta’ quddiem il-Knisja Parrokkjali. Ghaldaqstant access għall-pont se jkun magħluq sakemm jitlestew ix-xogħolijiet.   Infrastructural work on the bridge: We would like to advise that on Monday/tomorrow, Infrastructure Malta will be commencing extensive maintenance on the bridge in front of the Parish Church. Access to the bridge will be closed during the works.    Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Settembru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Louis Vincenti, Carmelo Borg, Ronald John Pace, Enrica Rose Mifsud Bonnici, Anna Fabiola Pace u Leone Sciberras. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…   Prayers for our faithful departed: We pray for Louis Vincenti, Carmelo Borg, Ronald John Pace, Enrica Rose Mifsud Bonnici, Anna Fabiola Pace and Leone Sciberras who entered eternal life during the month of September. Eternal rest grant unto them O Lord …...

Read More