AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 11th to 12th January 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES ST JULIANS PARISH 11th to 12th January 2020

  Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi l-laqgħa li jmiss tal-Grupp Ħbiberija se tkun quddiesa fid-9.00am ġewwa Paceville segwita minn buffet breakfast nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Jannar. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja. Grupp Ħbiberija: A mass at 9.00am at Our Lady of Good Counsel Church, Paceville followed by a buffet breakfast in aid of the Parish is to be held on Friday 17th January. One can contact the parish office for further information. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fi żmien sitt xhur u li attendew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja. Laqgħa mill-Qrib: There is going to be a meeting on Sunday 26th January at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course.  Bookings are to be made at the Parish Office. Donazzjoni tad-demm: Il-kunsill lokali jixtieq javża li l-Mobile Blood Donation Unit se jkun fil-Pjazza Qalb ta’ Gesu nhar l-Erbgħa 15 ta’ Jannar għal min jixtieq jagħmel donazzjoni tad-demm. Blood donation: The local council would like to advise that the Mobile Blood Donation Unit is going to be in Pjazza Qalb ta’ Gesu on Wednesday 15th January should one wish to make a blood...

Read More

Tħabbira tal-Festi 2020

Tħabbira tal-Festi 2020

Bħalma jsir kull sena fl-Epifanija, l-knisja tħabbrilna l-festi għas-sena 2020. Ħuti għeżież, f’dawn il-ġranet deher fostna s-sebħ tal-Mulej u se jibqa’ jidher sa ma jerġa’ jiġi b’setgħa u glorja kbira. Tul is-sena kollha, flimkien mal-Knisja, aħna ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna, li jilħaq il-qofol tiegħu fit-tlett ijiem imqaddsa tal-Għid, li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet. Din is-sena l-ferħ tal-Għid il-Kbir li jixxerred ma’ kullimkien fid-dinja, se ngħixuh mal-Knisja kollha fit-12 ta’ April. Iżda kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-Għid, għax kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tiċċelebra il-misteru kbir tal-fidwa tagħna u tfakkarna li l-Mulej bil-mewt tiegħu qered il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet tana ħajja ġdida. Marbutin ma’ din il-festa tas-salvazzjoni tagħna hemm il-jum qaddis tal-bidu tar-Randan Imqaddes li din is-sena se niċċelebrawh fis-26 ta’ Frar; hemm it-tlugħ tal-Mulej fis-sema li se jiġi fl-24 ta’ Mejju; hemm, fil-31 ta’ Mejju, jum Għid il-Ħamsin li jagħlaq iż-żmien ta’ l-Għid il-Kbir tal-Mulej. U hemm imbagħad l-ewwel Ħadd tal-Avvent fid-29 ta’ Novembru, meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-Għid meta, matul is-sena, tiċċelebra l-festi tal-Imqaddsa Verġni Marija, Omm Alla u Omm il-Knisja tal-Appostli u tal-Qaddisin fosthom San Giljan fit-30 t’Awwissu, tal-Martri u tar-Ragħajja tal-Erwieħ u tal-Verġni, u kull meta tagħmel it-tifkira ta’ ħutna l-mejtin, waqt li tagħti tifħir, ġieh, glorja u radd il-ħajr lill-Mulej Ġesù, li kien li hu, u li jibqa’ għal dejjem, Sid iż-żminijiet u Sultan tal-Ħolqien kollu....

Read More

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Jannar 2020

AVVIŻI – PARISH NOTICES – PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Jannar 2020

  Mother and baby club: The Mother and Baby club will resume its meetings on Monday. Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew mit-Tnejn 6 ta’ Jannar bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II.   Catechism: Catechism classes will start again this week as usual after the Christmas holidays. Katekiżmu: Il-klassijiet tal-Katekiżmu jerġgħu jibdew bħas-soltu wara l-vaganzi tal-Milied.   Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend. Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Mass for newly married couples: A mass will be held on Saturday 11th January at 5.30pm at St John’s Co-Cathedral led by the Archbishop, with a special invitation for newly married couples. Stedina għall-Miżżewġin Ġodda: Nhar is-Sibt, 11 ta’ Jannar, fil-5.30pm  se ssir Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Gwann, il-Belt, mmexxija mill-Arċisqof għal dawk il-koppji kollha li żżewġu matul 2019.   Laqgħa mill-Qrib: There will be a meeting on Sunday 26th September at 10.30am for those couples who are getting married in the next 6 months and who completed the Cana Course. Bookings are to be made at the Parish Office. Laqgħa tal-Għarajjes – Preparazzjoni mill-Qrib: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fi żmien sitt xhur u li attendew il-Kors ta’ Kana, huma mistiedna jattendu l-laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib li ser issir nhar il-Ħadd 26 ta’ Jannar fl-10.30am fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Min jixtieq jattendi għandu jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali biex jibbukkja.   Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office as from Monday.  Our thanks goes to all the helpers and volunteers. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali minn nhar it-Tnejn. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.   Collection in aid of Dar tal-Providenza: We would like to thank you for the contributions you have made during New Year’s Day Masses in which the sum of Eur3,500 was collected. On behalf of Dar tal-Providenza we thank you for your generosity. Ġabra Dar tal-Providenza: Niringrazzjawkom tal-ġabra li ghamilna fl-ewwel tas-sena li laħqet is-somma sabiħa ta’ Eur3,500. Grazzi tal-ġenerożita’ tagħkom.   Prayers for our faithful departed: We pray for Charles Smith Pierre Griscti, Christopher Mamo, Mario Briffa, Nazzareno Parnis and John Casa. who entered eternal life during the past month. Eternal rest grant unto them O Lord … Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar li għadda għadda/ew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Charles Smith, Pierre Griscti, Christopher Mamo, Mario Briffa, Nazzareno Parnis u John Casa. Agħtih/om O Mulej il-mistrieħ ta’...

Read More

Parish Notices ST JULIANS PARISH 21st to 22nd December 2019

Parish Notices ST JULIANS PARISH 21st to 22nd December 2019

  Confession on Christmas Eve: There will be the service of confession on Christmas Eve in the Parish Church from 9.30am until noon.   Christmas Eve Masses: Immaculate Conception Chapel:                              5.30pm          Mass   Lapsi Church:                    8.30pm          Mass in English   Parish Church:                  6.30pm          Christmas Eve Mass 11.00pm          Hymns by Amadeus Choir Traditional Children’s Christmas Sermon Midnight Mass   Christmas Day: Mass times will be at 8.00am, 9.30am, 11.00am and 12.15pm.   Parish Office: The parish office will be closed until Friday 3rd January.   Feast of the Holy Family: A special Mass for families will be said on Sunday at 9.30am at the Parish Church.    Appreciation: A special thank you goes to those who provided cooked meals and food hampers during this month.   Greetings: The Parish Priest and clergy wish you all a Blessed...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ Diċembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 21 – 22 ta’ Diċembru 2019

Servizz ta’ Qrar Lejlet il-Milied: Filgħodu se jsir servizz ta’ qrar mid-9.30am sal-12.00pm.   Quddies għal Lejlet il-Milied Kappella tal-Kunċizzjoni: 5.30pm     Quddiesa   Knisja ta’ Lapsi:                 8.30pm      Quddiesa bl-Ingliż   Knisja Parrokkjali:             6.30pm      Quddiesa tal-Vġili 11.00pm   Għanjiet tal-Milied mill-Amadeus Chamber Choir Priedka tat-tfal Quddiesa ta’ nofsillejl   Jum il-Milied: Ħinijiet tal-Quddies ikunu fit-8.00am, 9.30am, 11.00am u 12.15pm.   Uffiċċju Parrokkjali: Minn nhar it-Tlieta, l-uffiċċju parrokkjali se jkun magħluq għal żmien il-festi u jerġa’ jiftaħ nhar it-Tnejn 6 ta’ Jannar.   Festa tal-Familja Mqaddsa: Nhar il-Ħadd fil-Knisja Parrokkjali, ser issir quddiesa speċjali għall-familji fid-9.30am u tiġdid tal-wegħdiet taż-Żwieġ.   Grazzi: Grazzi minn qalbna lil kull min ta ikel, hamper jew ikliet sħan dan il-Milied.   Awguri: Il-Kappillan u l-kleru jawguraw l-isbaħ xewqat għall-Milied ħieni lil...

Read More

Betlehem

Betlehem

Ġużeppi, flimkien ma’ martu Marija, tela’ “fil-belt ta’ David jisimha Betlehem” (Lq 2:4) Betlehem: l-isem ifisser dar il-ħobż. F’din id-“dar” il-Mulej illum qed jagħti appuntament lill-umanità. Hu jaf li għandna bżonn tal-ikel biex ngħixu. Imma jaf ukoll li l-ikel kollu ta’ din id-dinja ma jista’ qatt jaqta’ l-ġuħ tal-qalb. Fl-Iskrittura, id-dnub oriġinali tal-umanità hu assoċjat proprju ma’ li wieħed jieħu l-ikel: “ħadet mill-frott u kielet”, jgħid il-ktieb tal-Ġenesi (3:6). Ħadet u kielet. Il-bniedem sar rgħib u miklub għall-ġid. Ħafna jfittxu s-sens tal-ħajja f’li jkollhom, f’li jimtlew bil-ġid. L-istorja tal-bnedmin hi mmarkata minn din il-kilba li ma xxabbagħha b’xejn, sal-paradossi ta’ żmienna, meta l-ftit jieklu fil-lussu u l-ħafna ma għandhomx ħobż biex jgħixu.   Betlehem hi l-post fejn tinbidel id-direzzjoni tal-istorja. Hemm Alla, fid-dar tal-ħobż, jitwieled f’maxtura. Bħallikieku jrid jgħidilna: Arawni, ġejt bħala ikel tagħkom. Ma jieħu xejn, anzi joffrilna x’nieklu; ma jagħtiniex xi ħaġa, imma lilu nnifsu. F’Betlehem niskopru li Alla mhuwiex xi ħadd li jieħu l-ħajja, imma Dak li jagħtiha. Lill-bniedem, imdorri sa minn għeruqu jieħu f’idejh u jiekol, Ġesù jgħidlu: “Ħudu u kulu. Dan huwa ġismi” (Mt 26:26). Il-ġisem ċkejken tat-Tarbija ta’ Betlehem qed tniedi xempju ta’ ħajja ġdida: tiblax u tikkapparrax, imma aqsam u agħti. Alla jiċċekken biex isir l-ikel tagħna. Jekk nitrejqu bih, Ħobż tal-ħajja, nistgħu nitwieldu mill-ġdid fl-imħabba u nkissru ċ-ċirku vizzjuż tar-regħba u tal-kilba għall-ġid.  Minn “dar il-ħobż”, Ġesù jreġġa’ lura lill-bniedem f’daru, biex isir qarib ta’ Alla tiegħu u ħu l-proxxmu tiegħu. Quddiem il-maxtura, nifhmu li dak li jitma’ l-ħajja mhuwiex il-ġid, imma l-imħabba; mhix il-kilba għall-ġid, imma l-karità; mhix l-abbundanza biex noqogħdu niddandnu biha, imma s-sempliċità biex inħarsuha.   Il-Mulej jaf li għandna bżonn ta’ kuljum li nieklu. Għalhekk kull jum ta’ ħajtu offra ruħu lilna, mill-maxtura ta’ Betlehem saċ-ċenaklu ta’ Ġerusalemm. U llum mill-ġdid fuq l-altar isir Ħobż maqsum għalina: iħabbat fuq il-bieb tagħna biex jidħol u jiekol magħna (ara Apok 3:20). Fil-Milied nirċievu fuq l-art lil Ġesù, Ħobż tas-Sema: hu ikel li ma jaqta’ qatt, imma jagħtina li ntiegħmu minn issa l-ħajja ta’ dejjem.   F’Betlehem niskopru li l-ħajja ta’ Alla tiġri fil-vini tal-umanità. Jekk nilqgħuha, l-istorja tinbidel ibda minn kull wieħed u waħda minna. Għax meta Ġesù jibdel il-qalb, iċ-ċentru tal-ħajja ma jibqax il-jien tiegħi mġewwaħ u egoista, imma jsir Hu, li jitwieled u jgħix għall-imħabba. Imsejħin illejla biex nitilgħu Betlehem, dar il-ħobż, ejjew nistaqsu: liema hu l-ikel tal-ħajja tiegħi, li ma nistax ngħaddi mingħajru? Huwa l-Mulej jew xi ħaġa oħra? Imbagħad, waqt li nidħlu fil-grotta, u nilmħu fil-faqar ħelu tat-Tarbija fwieħa ġdida ta’ ħajja, dik tas-sempliċità, nistaqsu: veru li għandi bżonn ta’ ħafna affarijiet, ta’ riċetti kkumplikati biex ngħix? Jirnexxieli ngħaddi mingħajr tant kontorni superfiċjali, biex nagħżel ħajja iżjed sempliċi?  F’Betlehem, quddiem Ġesù, nilmħu nies li mxew, bħal Marija, Ġużeppi u...

Read More