AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ Lulju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ Lulju 2018

Ikla: Se ssir ikla fuq il-bejt tal-lukanda Alexandra nhar il-Ħamis 26 ta’ Lulju fit-8.00pm. Għal iktar informazzjoni u bookings, irrokorru l-Ufficcju Parrokkjali jew il-Bookshop.   Meal: St Julian’s Parish is organising a buffet dinner on the rooftop of the Alexandra Hotel on Thursday 26th July at 8pm.  For further information and booking, please contact the Parish Office or the...

Read More

Jiena parti minn dan ix-xogħol !

Jiena parti minn dan ix-xogħol !

Kif tafu bħalissa għaddej ħafna u ħafna xogħol marbut mal-parroċċa ta’ San Ġiljan.  L-akbar biċċa xogħol minn wara l-bini tal-knisja parrokkjali ħamsin sen’ilu !  Inti wkoll tista tkun parti minn dan ix-xogħol….inti tista’ tagħti sehemek….jaddi iż-żmien u inti tgħid jiena kelli parti minnu ! Jekk tħossok parti mill-komunita’ Ġiljaniża, issa huwa ċ-ċans li inti wkoll tagħti sehmek lill-parroċċa.  Issa għandna bżonn ukoll l-għajnuna finanzjarja tiegħek.  Tista’ tgħin permezz ta’ donazzjoni, hi kemm hi. Il-ftit mill-ħafna tagħmel differenza. Agħti d-donazzjoni tiegħek f’dan il-kont: Isem tal-Kont: Uffiċċju Parrokkjali tal-Amministrazzjoni Bank: HSBC Numru tal-Kont: MTHBMT002036127001 IBAN: MT51MMEB44026000000002036127001 Nirringrazzjawkom bil-quddiem tal-ġenerożita’ tagħkom.     This slideshow requires...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan – Lulju 2018

Messaġġ mill-Kappillan – Lulju 2018

Il-Ħajja tad-Dixxiplu Fl-aħħar parti tad-diskors missjunarju tal-Imgħallem tagħna li jinsab f’kapitlu 10 tal-Evanġelju ta’ San Mattew (cfr 10, 37-42), insibu lil Ġesù jgħallem lid-dixxipli tiegħu, fil-mument li fih għall-ewwel darba jibgħathom f’missjoni fil-villaġġi tal-Gallileja u tal-Ġudeja.  F’din l-aħħar parti Ġesù jisħaq dwar żewġ aspetti essenzjali għall-ħajja tad-dixxiplu missjunajru: l-ewwel, li l-għaqda tiegħu ma’ Ġesù hija aktar sfieqa minn kull irbit ieħor; it-tieni, li l-missjunarju ma jirrappreżentax lilu nnifsu imma lil Ġesù, u biH, l-imħabba tal-Missier Etern. Dawn iż-żewġ aspetti huma marbutin katina għax Ġesù jkun iċ-ċentru tal-qalb u tal-ħajja tad-dixxiplu, aktar ma’ dan id-dixxiplu hu “trasprenti” fil-preżenza tiegħu.  It-tnejn imorru flimkien id f’id. «Min iħobb lil missieru u lil ommu aktar minni ma jistħoqqlux li jkun miegħi…» (v. 37), jgħid Ġesù.  L-imħabba ta’ missier, it-tgħanniqa ta’ omm, il-ħbiberija ħelwa bejn l-aħwa, dan kollu, minkejja li hu tajjeb ħafna u leġittimu, ma jistax jitqiegħed qabel Kristu.  Mhux għaliex hu jridna bla qalb jew neqsin mir-rikonoxxenza, anzi, bil-maqlub, għaliex il-kundizzjoni tad-dixxiplu tesiġi relazzjoni prijoritarja mal-Imgħallem.  Għal kull dixxiplu kemm jekk ikun lajk, lajka, saċerdot, isqof: ir-relazzjoni hi prijoritarja.  Forsi l-ewwel mistoqsija li għandna nagħmlu lin-Nisrani hija: “Imma int tiltaqa’ ma’ Ġesù?  Inti titolbu lil Ġesù?”  Ir-relazzjoni.  Kważi nistgħu niġbru f’parafrasi l-Ktieb tal-Ġenesi: Għalhekk ir-raġel jitlaq lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma’ Ġesù Kristu u t-tnejn isiru ħaġa waħda (cfr Ġen 2,24). Inħallu li dir-rabta ta’ mħabba u ta’ ħajja mal-Mulej Ġesù, tiġbidna lejha, u tagħmilna rappreżentanti tiegħu, “ambaxxaturi” tiegħu, fuq kollox bil-mod kif inġibu ruħna, kif ngħixu.  Sal-punt li hu u jibgħat lid-dixxipli f’missjoni Ġesù stess jgħid: «Min jilqa’ lilkom jilqa’ lili, u min jilqa’ lili jilqa’ lil dak li bagħatni» (Mt 10,40).  Hemm bżonn li n-nies jaraw li għal dak id-dixxiplu Ġesù hu verament “il-Mulej”, hu verament iċ-ċentru ta’ ħajtu, il-“kollox” fil-ħajja.  Ma jimpurtax imbagħad illi, bħal kull persuna umana, hu jkollu l-limitazzjonijiet tiegħu u anki l-iżbalji tiegħu – sakemm ikollu l-umiltà li jammettihom – l-importanti hu li ma jkollux ħajja parallela – dan hu perikoluż. U hawn, l-esperjenza tagħna ta’ saċerdoti tgħallimna ħaġa sabiħa ħafna, ħaġa importanti ħafna: hi propju din l-akkoljenza tal-poplu qaddis ta’ Alla, hi propju «it-tazza ilma frisk» (v. 42) li jitkellem dwarha l-Mulej fl-Evanġelju tal-lum, mogħtija bil-fidi, li tgħinek tkun saċerdot tajjeb!  Anki fil-missjoni hemm ir-reċiproċità: jekk int tħalli kollox għal Ġesù, in-nies fik jagħrfu l-Mulej; imma fl-istess ħin tgħinek tikkonverti lejH kuljum, tiġġedded u ssaffi lilek innifsek mill-kompromessi u tegħleb it-tentazzjonijiet.  Aktar ma s-saċerdot ikun qrib tal-poplu t’Alla, aktar iħossu qrib ta’ Ġesù, u aktar ma s-saċerdot ikun qrib Ġesù aktar iħossu qrib tal-poplu t’Alla. Il-Verġni Marija ħasset personalment xi jfisser tħobb lil Ġesù, billi inqatgħet minnha nfisha u tat sens ġdid lir-rabtiet familjari, ibda mill-fidi fiH.  Bl-interċessjoni materna tagħha hi tgħinna...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 7 – 8 ta’ Lulju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 7 – 8 ta’ Lulju 2018

  Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ġimgħa bejn it-3.00pm u l-4.00pm issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja Parrokkjali.  Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church.  Everyone is welcome to attend.   Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għalihom.  Wedding Anniversaries Mass:  Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 7.00pm in the Parish...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 30 ta’ Ġunju – 1 ta’ Lulju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 30 ta’ Ġunju – 1 ta’ Lulju 2018

L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali. First Friday: At 7.00pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali din il-ġimgħa minn nhar it-Tnejn. Flimkien: Helpers who distribute the Flimkien may collect their copies from the Parish Office as from Monday. Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Ġunju għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Mary Rogers, John Portelli, Antoinette Zrinzo u Marie Anne Caruana.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem… Prayers for our faithful departed: We pray for Mary Rogers, John Portelli, Antoinette Zrinzo and Marie Anne Caruana who entered eternal life during the month of June.  Eternal rest give unto them O Lord...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 23 – 24 ta’ Ġunju 2018

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 23 – 24 ta’ Ġunju 2018

Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala ħdejn il-Knisja Parrokkjali mid-9.30am ‘l quddiem.   Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl: Nhar il-Ġimgħa, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal ta’ fost il-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jisma’ quddiesa f’din is-Solennita’.   Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda l-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali fil-ħinijiet tal-uffiċċju.   Ikla: Fid-29 ta’ Ġunju se tkun organiżżata ikla b’risq il-Parroċċa. Dettalji mill-Uffiċċju Parrokjali jew fuq...

Read More