Tħabbira tal-Festi 2020

Tħabbira tal-Festi 2020

Bħalma jsir kull sena fl-Epifanija, l-knisja tħabbrilna l-festi għas-sena 2020. Ħuti għeżież, f’dawn il-ġranet deher fostna s-sebħ tal-Mulej u se jibqa’ jidher sa ma jerġa’ jiġi b’setgħa u glorja kbira. Tul is-sena kollha, flimkien mal-Knisja, aħna ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna, li jilħaq il-qofol tiegħu fit-tlett ijiem imqaddsa tal-Għid, li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet. Din is-sena l-ferħ tal-Għid il-Kbir li jixxerred ma’ kullimkien fid-dinja, se ngħixuh mal-Knisja kollha fit-12 ta’ April. Iżda kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-Għid, għax kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tiċċelebra il-misteru kbir tal-fidwa tagħna u tfakkarna li l-Mulej bil-mewt tiegħu qered il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet tana ħajja ġdida. Marbutin ma’ din il-festa tas-salvazzjoni tagħna hemm il-jum qaddis tal-bidu tar-Randan Imqaddes li din is-sena se niċċelebrawh fis-26 ta’ Frar; hemm it-tlugħ tal-Mulej fis-sema li se jiġi fl-24 ta’ Mejju; hemm, fil-31 ta’ Mejju, jum Għid il-Ħamsin li jagħlaq iż-żmien ta’ l-Għid il-Kbir tal-Mulej. U hemm imbagħad l-ewwel Ħadd tal-Avvent fid-29 ta’ Novembru, meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-Għid meta, matul is-sena, tiċċelebra l-festi tal-Imqaddsa Verġni Marija, Omm Alla u Omm il-Knisja tal-Appostli u tal-Qaddisin fosthom San Giljan fit-30 t’Awwissu, tal-Martri u tar-Ragħajja tal-Erwieħ u tal-Verġni, u kull meta tagħmel it-tifkira ta’ ħutna l-mejtin, waqt li tagħti tifħir, ġieh, glorja u radd il-ħajr lill-Mulej Ġesù, li kien li hu, u li jibqa’ għal dejjem, Sid iż-żminijiet u Sultan tal-Ħolqien kollu....

Read More

Parroċċa Ħajja iżda….

Parroċċa Ħajja iżda….

Żgur li huma ħafna dawk li ilhom ma jieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd fil-knejjes tal-parroċċa tagħna.  Għal grazzja t’Alla sa issa għad għandna quddiesa tas-Sibt fil-għaxija u l-Ħadd f’diversi knejjes fil-parroċċa, inkluż il-knisja parrokkjali. Issib min lgħidlek “Mhux xorta fejn tisma’ ?  L-aqwa li tisma !” Quddiem dan il-ħsieb u din l-espressjoni rridu nwasslu dawn iż-żewġ riflessjonijiet: Il-quddiesa mhux tismagħha imma TIEĦU SEHEM FIHA. U tieħu sehem fil-quddiesa billi TIPPARTEĊIPA b’mod mill-aħjar. Ma naħsbux li xorta fejn nipparteċipaw fil-quddiesa tal-Ħadd. Jekk uliedek kull nhar ta’Ħadd jgħidulek li sejrin jieklu għand xi ħadd ma naħsibx li tieħu gost ! L-ikla tal-Ħadd f’nofsinhar hija okkażżjoni biex kulħadd ikun miġbur flimkien mal-mejda – okkażżjoni biex il-familja tkun magħquda flimkien. Daqstant ieħor l-ikla tal-Mulej tal-Ħadd, hija okkażżjoni biex mhux biss tiltaqa’ mal-Mulej, imma biex tiltaqa’ mal-familja parrokkjali tagħna – il-komunita’ Ġiljaniża.  Dan huwa li jagħmilna komunita’ u parroċċa ħajja. Hawn min jgħidlek “aħna qatt ma drajna niġu quddiesa San Ġiljan allavolja issa ilna noqgħdu hawn!” jew “aħna bqajna mmorru fit-tali knisja fit-tali raħal.”  U dawn illum iħossuhom maqtugħa għal kollox mill-komunita’ Ġiljaniża.  Forsi tarahom biss darba fis-sena fil-festa ! B’dan il-ħsieb nixtiequ nħeġġu lil kulħadd, speċjalment lil dawk li jħossuhom verament Ġiljaniżi, biex ilkoll kemm aħna nkunu membri ħajja tal-parroċċa billi almenu nagħżlu d-dar tal-Mulej li għandna fil-parroċċa tagħna għal-laqgħa tagħna tal-Mulej ta’ kull nhar ta’Ħadd. Din tagħmel differenza kbira biex inkomplu nkabbru u nsaħħu l-komunita’ Ġiljaniża – dejjem jekk verament għandna għal qalbna lil San Ġiljan u jekk tixtieq li jkollna parroċċa u komunita’...

Read More

Got questions ? Try ALPHA !

Got questions ?  Try ALPHA !

Over 15 million people worldwide have now attended an Alpha course, an opportunity to explore the meaning of life, running in tens of thousands of churches of all denominations across the world. “What distinguishes Alpha from other initiatives is the easy-going, relaxed feel of the proceedings – that, and its astonishing success.” – The Times, London What is Alpha? The Alpha course, is an opportunity for anyone to explore the Christian faith. It’s relaxed, low key, friendly and fun. Listen, learn, discuss and discover. And ask anything. Alpha is a place where no question is too simple or too hostile. And it’s supported by all the main Christian denominations. What’s involved? Food, talk and good conversation… Food Whether it’s a group of friends gathered around a kitchen table, or a quick catch up over coffee and cake, food has a way of bringing people together. It’s no different at Alpha! Each session starts with food because it’s a great way to build community and get to know each other. Talk The talks are designed to engage and inspire conversation. Usually around thirty minutes long and delivered over about eleven weeks, they can be presented as a live talk or on video. They explore the big issues around faith and unpack the basics of Christianity. Discussion Probably the most important part of any Alpha: the chance to share thoughts and ideas on the topic, and simply discuss it in small groups. There’s no obligation to say anything and there’s nothing you cant say (seriously). it’s an opportunity to hear from others and contribute your own perspective in an honest, friendly and open...

Read More

Alpha Sessions for EVERYONE

Alpha Sessions for EVERYONE

Alpha will be starting on September 26th at 7.30pm at our new Parish Centre. Alpha is a series of sessions exploring the Christian faith. It typically occurs over eleven weeks. Each talk looks at a different question concerning our faith and is designed to create conversation. Alpha is organized all around the globe, and everyone is welcome. It is held in cafés, churches, universities, homes – you name it. No two Alphas look the same, but generally they have three key things in common: FOOD, A TALK and GOOD CONVERSATION. Alpha is for everyone; there’s no pressure, no follow up and no charge. Contact us for more information – [email protected] and [email protected]  . We’d love to hear from you. Try Alpha. Why not?  ...

Read More

Programm taċ-Ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-Festa Titulari ta’ San Ġiljan Ospitalier

Programm taċ-Ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni tal-Festa Titulari ta’ San Ġiljan Ospitalier

Is-Sibt, 17 t’Awwissu Jum it-Tħabbira tal-Festa 7.45PM Quddiesa f’Xatt is-Sajjieda, Bajja Spinola mill-W.R. Kappillan Dun Claude Portelli. Wara l-quddiesa jkun hemm Lejla Maltija fl-istess post bis-sehem tal-Banda San Ġiljan. Ma ssirx il-quddiesa tat-7.45pm fil-Knisja Parrokkjali.   Il-Ħadd, 18 t’Awwissu Jum il-Familja 7.00PM Fil-Knisja Parrokkjali, quddiesa għall-familji kollha tal-parroċċa mir-Rev.du Dun Marco Portelli, saċerdot mill-parroċċa u direttur spiritwali tal-GianFranġisk Abela Junior College tal-Università ta’ Malta. Mistiedna jattendu koppji li ngħaqdu fis-sagrament taż-żwieġ mill-festa tas-sena l-oħra sal-lum u koppji li għalqu xi anniversarju taż-żwieġ.   It-Tnejn, 19 t’Awwissu Jum id-Dilettanti tal-Festa Ħruġ tal-Vara min-Niċċa   7.00PM Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali mill-W.R. Kappillan Dun Claude Portelli, u animata mis-St. Julian’s Choral Group, immexxi mis-Sur Pio Dalli. Mistiedna speċjali membri tal-għaqdiet li jorganizzaw jew jieħdu sehem attiv fil-festa ta’ San Ġiljan, dilettanti tal-festa u persuni li jisimhom għal qaddis patrun tagħna San Ġiljan.   Wara l-quddiesa, il-vara titulari ta’ San Ġiljan tinħareġ min-niċċa tagħha u titwassal fuq fuq iz-zuntier tal-knisja, fejn tiġi milqugħa mill-Banda San Ġiljan li tatiha tislima permezz tad-daqq tal-innu popolari u marċi oħra.   It-Tlieta, 20 t’Awwissu Jum l-Anzjani u l-Morda 6.30PM Fil-Knisja Parrokkjali l-Antika (Ta’ Lapsi), quddiesa għall-anzjani u l-morda organizzata mill-Kummissjoni Djakonija, li fiha jiġi amministrat is-sagrament tal-griżma tal-morda. Il-quddiesa tkun immexxija mir-Rev.du Dun Ryan Lee Pace, Viċi-Parroku tal-Knisja Arċipretali tal-Madonna ta’ Stella Maris, Tas-Sliema, u animata mis-St Julian’s Choral Group.   Wara jkun hemm riċeviment żgħir għall-anzjani fuq iz-zuntier tal-Knisja ta’ Lapsi.   Fis-7.00pm ikun hemm xorta waħda quddiesa fil-Knisja Parrokkjali.   L-Erbgħa, 21 t’Awwissu L-Ewwel Jum tat-Tridu Jum it-Tfal u l-Adolexxenti 7.00PM Fil-Knisja Parrokkjali tiġi ċċelebrata quddiesa għat-tfal u l-adolexxenti kollha tal-parroċċa mir-Rev.du Dun Jean Gove’, saċerdot novell. Il-quddiesa tkun animata mill-Folk Group.   Wara ssir manifestazzjoni għat-tfal u l-adolexxenti bl-istatwa ta’ San Ġiljan mill-Knisja Parrokkjali u tgħaddi minn Triq il-Kbira, Triq il-Karmnu, Triq Sant’Anġlu, Triq Lapsi sal-Knisja ta’ Lapsi. Il-purċissjoni tiġi akkumpanjata mill-Banda Spinola. X’ħin il-vara tasal quddiem il-knisja l-antika tkun milqugħa bil-briju organizzat mit-tfal għat-tfal.   Il-Ħamis, 22 t’Awwissu It-Tieni Jum tat-Tridu Jum l-Għaqdiet   7.00PM Fil-Knisja Parrokkjali ssir quddiesa b’ringrazzjament għad-don tas-saċerdozju  mir-Rev.du Dun Aayrton-Ray Muscat, saċerdot novell li huwa assenjat fil-parroċċa tagħna. Għal din il-quddiesa, li qed tiġi organizzata mill-Kunsill Pastorali Parrokkjali, huma mistiedna l-kummissjonijiet parrokkjali u l-għaqdiet reliġjużi u soċjali tal-parroċċa. Il-quddiesa tkun animata mis-St Julian’s Choral Group, taħt it-tmexxija tas-Sur Pio Dalli.   F’din il-quddiesa, il-membri tal-kummissjonijiet u l-għaqdiet jippreżentaw l-għotja b’risq il-proġetti ta’ karità tal-Parroċċa.   Il-Ġimgħa, 23 t’Awwissu   It-Tielet Jum tat-Tridu   6.00PM Fil-Knisja Parrokkjali l-Antika (Ta’ Lapsi), quddiesa letta mir-Rev.du Dun Peter Ellul, saċerdot novell. Wara l-quddiesa, il-W.R. Kan. Dr Joseph Zammit, Kanonku tal-Kolleġġjata u Bażilika ta’ San Ġorġ Martri tal-Belt Victoria, Għawdex, jinseġ prietka b’tifħir u glorja lil San Ġiljan. Hekk kif tintemm il-prietka, tingħad il-kurunella,...

Read More

Waslet il-Festa

Waslet il-Festa

F’dawn ix-xhur ta’ festi l-irħula u l-bliet Maltin jilbsu libsa differenti għal ftit jiem. Libsa li hija waħda festiva u kulurita. Libsa li ħafna huma dawk li jkunu qed jaħdmu ghaliha matul ix-xhur tas-sena qabel ma tasal il-ġimgha tant mistennija tal-festa. Ta min jibda jsaqsi jekk dawn il-jiem tal-festi li jiġu u jmorru daqs żiffa riħ humiex qed iħallu impatt pożittiv fil-bniedem li jemmen. Hija rejalta, sfortunatament, li l-festi Maltin saru vetrina tal-kultura u l-arti pero’ mhux daqstant tal-fidi nisranija. Huwa fatt magħruf u aċċettat li l-festi esterni f’ħafna mill-parroċċi Maltin qed jikbru filwaqt li l-attivitajiet hekk imsejħa ta’ ġewwa qed ibattu. Qed tingħata ħafna importanza u enerġija lil dak li jidher, lil dak li huwa l-qoxra ta’ barra imma mhux lis-sustanza, dak li huwa essenzjali. Ma nafx kemm hawn nies li jiġu jiċċelebraw il-festa ta’ San Ġiljan u jafu tassew il-ħajja ta’ dan il-qaddis jew inkella x’inhuma l-virtujiet li jiddistingwu lil dan il-qaddis. Forsi jaslu biex jgħidu li qatel lil missieru u lil ommu imma jieqfu s’hemm. Ir-raġunijiet l-għalfejn sar qaddis jibqgħu mistura. Fl-istess waqt aħna msejħin ukoll li nimitaw dawn il-virtujiet sabiex b’hekk inkunu qed ngħatu ġieħ tassew lill-qaddis patrun tagħna. Il-festa f’ġieħ il-qaddis qiegħda hemm sabiex aħna li qegħdin nimxu f’dan il-pellegrinaġġ terren ikollna wkoll eżempji idejali fuq xiex nibbażaw il-ħajja u l-għażliet kostanti li ġġib magħha. Huwa kunċett żbaljat għall-aħħar li wieħed jaħseb li l-festa tiġi biss biex niltaqgħu flimkien nixorbu u ngħaddu siegħa żmien nitpaxxew bin-nar sabiħ fil-bajja ta’ Spinola. Hemm bżonn urġenti li niskopru l-għeruq vera tal-festa Maltija f’ġieħ il-qaddisin li l-parroċċi tagħna qed jipproponulna bħala xhieda awtentika tal-Evanġelju u eżempju konkret li nistgħu nibnu l-ħajja nisranija fuqu. Ma nistgħux naqgħu fin-nasba li dawn il-festi nirriduċuhom f’xalata ta’ paganiżmu sfrenat u minflok ma jkunu ta’ xhieda għaż-żgħar tagħna u għall-barranin qed iservu f’xi ċirkostanzi bħala okkażjoni ta’ skandlu. Dawk li tassew għandhom għal qalbhom il-Patrun tagħna San Ġiljan għandhom jieħdu l-ġimgħa tal-festa bħala opportunita’ oħra fejn ngħatu xhieda tal-imħabba lejn dan il-qaddis mhux bil-kliem u ċ-ċapċip imma bil-fatti konkreti. Tkun tassew festa xierqa lill-qaddis patrun tagħna San Ġiljan jekk niskopru mill-ġdid il-virtujiet li ħaddan hu wara l-konverżjoni tiegħu u ngħixuhom llkoll kemm aħna li nħobbuh, biex dak li nkanataw fl-Innu Popolari lil San Ġiljan “qima kbira b’hekk nuruk” ma jkunx kliem biss imma jissarraf f’azzjoni konkreta dejjiema.   Nawgura lil kulħadd il-festa t-tajba.   Fr Claude...

Read More