Marzu – Ikomplu l-Family Visits

Marzu – Ikomplu l-Family Visits

Ikomplu l-Family Visits Data Triq 05-Mar Triq Wied Ghomor Triq Patrick Brydone 06-Mar Triq Lapsi minn Triq San Mark sa Telgħet B’Kara (iż-żewġ naħat)   12-Mar Triq Claire E Engel (in-naħa ta’ San Ġiljan) Triq J Buontempo 13-Mar Triq Claire E Engel (in-naħa ta’ San Gwann) 20-Mar Triq il-Karmnu 26-Mar Triq Sant’Anglu Triq Sant’Elija 27-Mar Triq Lapsi (Lapsi Court sa Triq San Mark – in-naħa tax-xellug) 02-Apr Triq Lapsi (mill-Uffiċċju Parrokkjali sa Triq San Mark – in-naħa...

Read More

Nibdew żmien ir-Randan Imqaddes

Nibdew żmien ir-Randan Imqaddes

Nhar il-Erbgħa 26 ta’ Frar 2020, nagħtu bidu għar-Randan Imqaddes.  F’dan il-jum hemm l-obbligu tas-sawm u astinenza.  Obbligati għas-sawm dawk bejn 18-59 sena waqt li għall-astinenza dawn kollha minn 14-il sena l-fuq. Fil-quddies kollu jsir it-tiswib tal-irmied fuq rasna b’sinjal ta’ ndiema u penitenza.  Kulħadd huwa mitlub li jħares dan il-jum b’quddiesa, Qrara u Tqarbina. Indem u emmen…Trab kont u trab terġa ssir. Is-Sawm u l-Penitenza ma rridux inħarsu lejhom biss bħala forom ta’ ċaħda iżda bħala gwadann fil-ħajja tagħna kollha kemm hi; bħala mezz kif nerġgħu inqumu b’enerġija ġdida li nagħmlu t-tajjeb għalina nfusna u l-ġid lil ta’ madwarna, ġid li kultant nitilfu minħabba r-rutina u l-għaġġla tal-ħajja li lkoll ngħixu. Is-Sawm u l-Penitenza huma mezzi li Alla joffrilna biex mill-ġdid inħarsu lejn il-mera tiegħu u nagħrfu mill-ġdid is-sbuħija tagħna bħala persuni u bħala komunità, mhux kif naraw lilna nfusna aħna jew skont il-mudelli li timponi fuqna ċertu tip ta’ kultura, iżda kif jarana Alla nnifsu li jħobbna bi mħabba bla qjies. Il-Liturġija matul ir-Randan: Żmien ir-Randan huwa żmien liturġiku qawwi. Jibda nhar l-Erbgħa ta’ l-Irmied (Ras ir-Randan) bis-sejħa: “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba!” Fih 5 iĦdud. Nhar Ħadd il-Palm tibda l-Ġimgħa Mqaddsa. Ħamis ix-Xirka filgħaxija jibda t-Tridu Mqaddes ta’ l-Għid li jwassal għall-“Festa tal-festi kollha”. “Il-Misteru tal-Qawmien mill-imwiet, li fih Kristu ħassar il-mewt, jimla ż-żmien il-qadim tagħna bil-qawwa setgħana tiegħu, sakemm iġib kollox taħtu”. Katekiżmu tal-Knisja Kattolika,1169 Ir-Randan hu żmien penitenzjali, u allura l-liturġija tgħinna nidħlu f’dan l-ispirtu…billi m’hemmx fjuri fuq l-artal orgni jindaqq baxx vjola: sinjal ta’ penitenza Ejja ma nitilfux l-opportunita’ li jtina dan...

Read More

Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku – Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Ejjew nilqgħu b’qalb kbira lill-Papa Franġisku – Ittra Pastorali mill-Isqfijiet

Għeżież, Huwa b’ferħ kbir li lqajna l-aħbar li l-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku se jżur Malta fil-31 ta’ Mejju 2020, nhar Għid il-Ħamsin. Meta f’Jannar li għadda kien qed jagħmel ir-riflessjoni tiegħu fuq is-silta mill-Atti tal-Appostli, li titkellem fuq kif l-Appostlu Missierna San Pawl wasal Malta fin-nawfraġju, il-Papa kellu kummenti sbieħ ħafna fuq il-Maltin li laqgħu lil Pawlu u lin-nies tal-ġifen. Hu qal: “Il-Maltin huma twajba, huma ġentili, huma akkoljenti, diġà sa minn dak iż-żmien.” Sejħilna “poplu hekk qalbu tajba”.[1] Hu reġa’ kkummenta fuq din is-silta meta għamel ir-riflessjoni waqt il-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda bejn l-Insara. Il-Papa qal: “meta rifsu Malta, daqu l-ospitalità tan-nies tal-gżira, il-ħlewwa u l-umanità tagħhom.”[2] Bi ħlewwa liema bħalha B’rabta ma’ din is-silta li tant laqtet lill-Papa Franġisku, it-tema magħżula għal din iż-żjara tiegħu fostna hi: “ġabu ruħhom magħna bi ħlewwa liema bħalha” (Atti 28:2). Iż-żjara tas-suċċessur ta’ Pietru fil-gżira ta’ Pawlu għandha tgħinna biex dak li l-Kelma ta’ Alla tgħid fuqna l-Maltin ikompli jkun ta’ ispirazzjoni kontinwa f’ħajjitna. Il-Papa Franġisku għamel din ir-riflessjoni fuq kif Pawlu u n-nies tal-ġifen intlaqgħu mill-Maltin: “F’kuntrast mal-vjolenza qalila tal-baħar f’tempesta, jirċievu x-xhieda tal-‘ħlewwa liema bħalha’ tan-nies tal-gżira. Dawn in-nies, li għalihom kienu barranin, jidhru attenti għall-ħtiġijiet tagħhom. Iqabbdulhom in-nar biex jisħnu, joffrulhom kenn mix-xita u l-ikel x’jieklu. Imqar jekk għadhom ma rċivewx l-Aħbar it-Tajba ta’ Kristu, juruhom l-imħabba ta’ Alla f’għemejjel konkreti ta’ ħlewwa. Fil-fatt, l-ospitalità spontanja u l-ġesti ta’ għożża jwasslu xi ħaġa mill-imħabba ta’ Alla. U l-ospitalità tal-Maltin titħallas lura bil-mirakli ta’ fejqan li Alla jwettaq permezz ta’ Pawlu fuq il-gżira. Għalhekk, jekk in-nies ta’ Malta għall-Appostlu kienu sinjal tal-Providenza ta’ Alla, huwa wkoll kien xhud tal-imħabba ħanina ta’ Alla għalihom.”[3] Illum, kważi elfejn sena wara din il-ġrajja, irridu nirringrazzjaw lil Alla għall-imħabba tiegħu għalina sa mill-ewwel snin tax-xandir tal-Evanġelju u tul l-istorja tagħna. Irridu nuru wkoll l-apprezzament tagħna lill-Papa Franġisku, u nilqgħuh u niftħu qalbna għalih biex jgħinna nagħrfu xi tfisser li ngħixu “bi ħlewwa liema bħalha” quddiem l-isfidi ta’ żmienna. Il-Papa Franġisku ġej fostna biex bil-preżenza tiegħu u bil-kelma tiegħu jħeġġiġna f’dan. Fiż-żjara qasira, imma mimlija tifsira li se jagħmel Malta, se jkollu l-okkażjoni li jiċċelebra u jitlob mal-Maltin u mal-Għawdxin u jurina kif, ippurifikati mill-Ispirtu ta’ Alla li jnaddafna minn ħtijietna, nistgħu ngħixu f’rikonċiljazzjoni vera ma’ xulxin u nittrattaw lil xulxin b’dinjità u “bi ħlewwa liema bħalha”. Kull ħajja umana hi prezzjuża Hija wkoll ix-xewqa speċifika tal-Papa li jiltaqa’ mal-migranti waqt din iż-żjara, bħalma għamel f’postijiet oħra fil-Mediterran. Dan kien il-kliem tiegħu hu u jirrifletti fuq is-silta tan-nawfraġju ta’ Pawlu: “Illum, il-baħar li fuqu nnawfragaw Pawlu u sħabu għadu post perikoluż għall-ħajja ta’ baħħara oħra. Fid-dinja kollha għandna migranti rġiel u nisa li qed jaffrontaw vjaġġi riskjużi biex jaħarbu mill-vjolenza, biex jaħarbu mill-gwerra, biex jaħarbu...

Read More

Programm ta’ Family Visits – Frar 2020

Programm ta’ Family Visits – Frar 2020

6 ta’ Frar Triq Ta’ Giorni (it-tieni parti) 7 ta’ Frar Qasam tal-Bini tal-Gvern, Blocks H & I (Triq Jean Houel) Qasam tal-Bini tal-Gvern, Block J 13 ta’ Frar Triq il-Fraxxnu Triq il-Fagu 14 ta’ Frar Triq E. Brockmann Triq E. Savelli Triq H. Stumre Triq Carlo Zabarella Triq Andre’ Maurois (djar) Triq Albert Mayer (djar) 20 ta’ Frar Qasam tal-Bini tal-Gvern, Blocks A, B u C 21 ta’ Frar Telgħet B’Kara (minn Sqaq Ciantar sat-traffic lights, iż-żewġ naħat) 27 ta’ Frar Qasam tal-Bini tal-Gvern, Block D Qasam tal-Bini tal-Gvern, Blocks F u G (Triq Jean Houel) 28 ta’ Frar Triq Abbe’ de Vertot Triq Nicholas Monserrat Triq E.W. Schemerhorn Qasam tal-Bini tal-Gvern, Blocks E &...

Read More

Tħabbira tal-Festi 2020

Tħabbira tal-Festi 2020

Bħalma jsir kull sena fl-Epifanija, l-knisja tħabbrilna l-festi għas-sena 2020. Ħuti għeżież, f’dawn il-ġranet deher fostna s-sebħ tal-Mulej u se jibqa’ jidher sa ma jerġa’ jiġi b’setgħa u glorja kbira. Tul is-sena kollha, flimkien mal-Knisja, aħna ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna, li jilħaq il-qofol tiegħu fit-tlett ijiem imqaddsa tal-Għid, li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’ Kristu mill-imwiet. Din is-sena l-ferħ tal-Għid il-Kbir li jixxerred ma’ kullimkien fid-dinja, se ngħixuh mal-Knisja kollha fit-12 ta’ April. Iżda kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-Għid, għax kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tiċċelebra il-misteru kbir tal-fidwa tagħna u tfakkarna li l-Mulej bil-mewt tiegħu qered il-mewt tagħna u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet tana ħajja ġdida. Marbutin ma’ din il-festa tas-salvazzjoni tagħna hemm il-jum qaddis tal-bidu tar-Randan Imqaddes li din is-sena se niċċelebrawh fis-26 ta’ Frar; hemm it-tlugħ tal-Mulej fis-sema li se jiġi fl-24 ta’ Mejju; hemm, fil-31 ta’ Mejju, jum Għid il-Ħamsin li jagħlaq iż-żmien ta’ l-Għid il-Kbir tal-Mulej. U hemm imbagħad l-ewwel Ħadd tal-Avvent fid-29 ta’ Novembru, meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna. Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-Għid meta, matul is-sena, tiċċelebra l-festi tal-Imqaddsa Verġni Marija, Omm Alla u Omm il-Knisja tal-Appostli u tal-Qaddisin fosthom San Giljan fit-30 t’Awwissu, tal-Martri u tar-Ragħajja tal-Erwieħ u tal-Verġni, u kull meta tagħmel it-tifkira ta’ ħutna l-mejtin, waqt li tagħti tifħir, ġieh, glorja u radd il-ħajr lill-Mulej Ġesù, li kien li hu, u li jibqa’ għal dejjem, Sid iż-żminijiet u Sultan tal-Ħolqien kollu....

Read More

Parroċċa Ħajja iżda….

Parroċċa Ħajja iżda….

Żgur li huma ħafna dawk li ilhom ma jieħdu sehem fil-quddiesa tal-Ħadd fil-knejjes tal-parroċċa tagħna.  Għal grazzja t’Alla sa issa għad għandna quddiesa tas-Sibt fil-għaxija u l-Ħadd f’diversi knejjes fil-parroċċa, inkluż il-knisja parrokkjali. Issib min lgħidlek “Mhux xorta fejn tisma’ ?  L-aqwa li tisma !” Quddiem dan il-ħsieb u din l-espressjoni rridu nwasslu dawn iż-żewġ riflessjonijiet: Il-quddiesa mhux tismagħha imma TIEĦU SEHEM FIHA. U tieħu sehem fil-quddiesa billi TIPPARTEĊIPA b’mod mill-aħjar. Ma naħsbux li xorta fejn nipparteċipaw fil-quddiesa tal-Ħadd. Jekk uliedek kull nhar ta’Ħadd jgħidulek li sejrin jieklu għand xi ħadd ma naħsibx li tieħu gost ! L-ikla tal-Ħadd f’nofsinhar hija okkażżjoni biex kulħadd ikun miġbur flimkien mal-mejda – okkażżjoni biex il-familja tkun magħquda flimkien. Daqstant ieħor l-ikla tal-Mulej tal-Ħadd, hija okkażżjoni biex mhux biss tiltaqa’ mal-Mulej, imma biex tiltaqa’ mal-familja parrokkjali tagħna – il-komunita’ Ġiljaniża.  Dan huwa li jagħmilna komunita’ u parroċċa ħajja. Hawn min jgħidlek “aħna qatt ma drajna niġu quddiesa San Ġiljan allavolja issa ilna noqgħdu hawn!” jew “aħna bqajna mmorru fit-tali knisja fit-tali raħal.”  U dawn illum iħossuhom maqtugħa għal kollox mill-komunita’ Ġiljaniża.  Forsi tarahom biss darba fis-sena fil-festa ! B’dan il-ħsieb nixtiequ nħeġġu lil kulħadd, speċjalment lil dawk li jħossuhom verament Ġiljaniżi, biex ilkoll kemm aħna nkunu membri ħajja tal-parroċċa billi almenu nagħżlu d-dar tal-Mulej li għandna fil-parroċċa tagħna għal-laqgħa tagħna tal-Mulej ta’ kull nhar ta’Ħadd. Din tagħmel differenza kbira biex inkomplu nkabbru u nsaħħu l-komunita’ Ġiljaniża – dejjem jekk verament għandna għal qalbna lil San Ġiljan u jekk tixtieq li jkollna parroċċa u komunita’...

Read More