Marija qamet u telqet tgħaġġel lejn l-għoljiet fil-belt ta’ Ġuda (Lq v.39).

Marija qamet u telqet tgħaġġel lejn l-għoljiet fil-belt ta’ Ġuda (Lq v.39).

F’dawk il-jiem Marija marret tgħaġġel lejn belt ċkejkna qrib Ġerusalemm biex tiltaqa’ ma’ Eliżabetta.  Iżda fil-15 ta’ dan ix-xahar, is-Solennita’ tal-Assunta, nikkontemplawha fit-triq tagħha lejn Ġerusalemm Ċelesti, biex fl-aħħar tiltaqa’ mal-wiċċ tal-Missier u terġa’ tara wiċċ Binha Ġesù. Tant drabi tul ħajjitha kienet terrqet għoljiet, sal-aħħar waħda ta’ niket, dik tal-Kalvarju, magħquda mal-misteru tal-passjoni ta’ Kristu.  Illum narawha tasal fuq il-muntanja ta’ Alla, «liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha u, fuq rasha, kuruna ta’ tnax-il kewkba» (Ap. 12,1) – kif jgħid il-Ktieb tal-Apokalissi – u narawha tgħaddi mill-għatba tal-patrija ċelesti. Kienet l-ewwel waħda li emmnet fl-Iben t’Alla, u hi l-ewwel waħda li ttellegħet fis-sema bir-ruħ u l-ġisem.  Kienet l-ewwel li laqgħet u żammet f’dirgħajha lil Ġesù meta kien għadu tarbija u hija l-ewwel waħda li ntlaqgħet f’dirajgħ biex tiddaħħal fis-Saltna eterna tal-Missier.  Marija, umli u sempliċi tfajla minn villaġġ itturufnat fil-periferija tal-imperu ruman, propju għax laqgħet u għexet l-Evanġelju, Alla jdaħħalha għall-eternità maġenb it-tron ta’ Ibnu.  Hu b’dal-mod li l-Mulej iniżżel lis-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u jgħolli liċ-ċkejknin (cfr Luqa 1,52). It-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija hu misteru kbir li jolqot lilna lkoll, jolqot il-futur tagħna.  Infatti, Marija mxiet qabilna t-triq li mexjin fiha dawk kollha li, bis-saħħa tal-Magħmudija, rabtu ħajjithom ma’ Ġesù, kif Marija rabtet tagħha miegħu.  Din il-festa ġġegħelna nħarsu lejn is-sema, tħabbrilna “s-smewwiet ġodda u l-art il-ġdida”, bir-rebħa ta’ Kristu Rxoxt fuq il-mewt u t-telfa definittiva li ġarrab il-malinn.  Għaldaqstant l-eżultanza tat-tfajla umli mill-Galileja kif mistqarra fil-kantiku tal-Magnificat, issir l-għanja tal-umanità kollha kemm hi, li tifraħ meta tara lill-Mulej imil fuq il-bnedmin kollha, ħlejjaq umli, u jeħdhom miegħu fis-sema. Il-Mulej imil fuq l-umli biex jerfagħhom, kif jistqarr il-kantiku tal-Magnificat.  Dan il-kantiku ta’ Marija jgħinna naħsbu wkoll f’tant sitwazzjonijiet ta’ niket attwali, partikolarment in-nisa mikdudin mill-piżijiet tal-ħajja u mid-dramm tal-vjolenza, in-nisa skjavi tal-prepotenza tas-setgħana, il-bniet imġegħlin jagħmlu xogħol diżuman, in-nisa imġegħlin iċedu bil-ġisem u bl-ispirtu tagħhom għax-xewqat laxki tal-irġiel.  Jalla mingħajr dewmien, taslilhom ħajja ta’ paċi, ġustizzja, imħabba, bl-istennija li fl-aħħar, jum wieħed, iħossuhom maqbudin minn idejn li ma jumiljawhomx, imma li bit-tenerezza jerfugħhom u jmexxuhom fit-triq tal-ħajja, sas-sema.  Marija, tfajla, mara, li batiet ħafna tul ħajjitha, twassalna naħsbu f’dawn in-nisa li tant ibatu.  Nitolbu ‘l-Mulej biex Hu stess jaqbadhom minn idejhom, imexxihom fit-triq tal-ħajja u jeħslihom minn dan il-jasar. F’dan l-ispirtu ejjew ngħixu dawn il-jiem tal-festa sabiex tkun tassew festa nisranija li tgħoġob lil Alla u lil Ommu Marija u fl-istess ħin tgħati ġieħ lil Patrun tagħna San...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Ejja Spirtu s-Santu Il-festa tal-Għid il-Ħamsin li niċċelebraw fil-bidu ta’ dan ix-xahar ta’ Ġunju tgħinna nerġgħu ngħixu l-bidu tal-Knisja.  Il-ktieb tal-Atti tal-Appostli jirrakkonta li, ħamsin jum wara l-Għid, fid-dar fejn kienu jinsabu d-dixxipli ta’ Ġesù, “f’daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi… u mtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b’ilsna oħra” (2, 2-4).  Minn dan it-tiswib id-dixxipli jiġu mibdula kompletament: flok il-biża jidħol il-kuraġġ, l-għelqu iċedi postu għat-tħabbir u kull dubju jiġi mkeċċi mill-fidi mimlija mħabba.  Din hija l-“magħmudija” tal-Knisja, li hekk bdiet il-mixja tagħha fl-istorja, immexxija mill-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Dik il-ġrajja, li tibdel il-qalb u l-ħajja tal-Appotli u tad-dixxipli l-oħra, tinħass malajr ‘l barra miċ-Ċenaklu.  Fil-fatt, dak il-bieb li nżamm magħluq għal ħamsin jum fl-aħħar jinfetaħ beraħ u l-ewwel Komunità nisranija, li issa ma tibqax magħluqa fiha nfisha, tibda tkellem lill-folol ġejjin minn postijiet differenti fuq il-ħwejjeġ kbar li għamel Alla (cfr v. 11), jiġifieri dwar il-Qawmien mill-imwiet ta’ Ġesù, li kien imsallab.  U kull wieħed li kien preżenti jisma’ lid-dixxipli jitkellmu b’ilsienu.  Id-don tal-Ispirtu jerġa’ jġib l-għaqda fost il-lingwi li kienet intilfet f’Babel u jħabbar minn qabel il-ftuħ universali tal-missjoni tal-Appostli.  Il-Knisja ma titwilidx iżolata, imma titwieled universali, waħda, kattolika, b’identà ċara imma miftuħa għal kulħadd, mhux magħluqa, identità li tilqa’ fi ħdanha id-dinja kollha, bla ma tħalli lil ħadd barra.  Ommna l-Knisja ma tagħlaq bibienha f’wiċċ ħadd, lanqas f’wiċċ l-ikbar midneb.  Il-Knisja Omm tiftaħ beraħ il-bibien tagħha għal kulħadd għax hi omm. L-Ispirtu s-Santu msawwab f’qalb id-dixxipli nhar  Għid il-Ħamsin hu l-bidu ta’ staġun ġdid: l-istaġun tax-xhieda u tal-fraternità.  Huwa staġun li jiġi mill-għoli, li jiġi minn Alla, bħal dawk l-ilsna tan-nar li waqfu fuq ras kull wieħed mid-dixxipli.  Kienet il-ħuġġieġa ta’ mħabba li taħraq kull qrusa; kien l-ilsien tal-Vanġelu li jaqbeż il-konfini mqiegħeda mill-bnedmin u li jmiss il-qlub ta’ ħafna, bla distinzjoni ta’ lingwa, razza jew nazzjonalità.  Bħal dakinhar ta’  Għid il-Ħamsin, l-Ispirtu s-Santu jissawwab il-ħin kollu llum fuq il-Knisja u fuq kull wieħed minna sabiex aħna nitilqu’ mill-medjokrità tagħna u noħorġu mill-għeluq tagħna u mwasslu lid-dinja kollha l-imħabba kollha ħniena tal-Mulej.  Inwasslu l-imħabba kollha ħniena tal-Mulej:  din hija l-missjoni tagħna.  Anke lilna ġew mogħtija r-rigali tal-“ilsien” tal-Vanġelu u tan-“nar” tal-Ispirtu s-Santu, sabiex waqt li nxandru lil Kristu Rxoxt, li hu ħaj u jinsab fostna, insaħħnu l-qalb tagħna u anke l-qlub tal-popli billi rresquhom lejH, it-triq, il-verità u l-ħajja. Ejjew nintelqu fl-interċessjoni materna tal-imqaddsa Marija, li kienet preżenti bħala Omm f’nofs id-dixxipli fiċ-Ċenaklu: hi omm il-Knisja, omm Ġesù li saret omm il-Knisja.  Nintelqu f’idejha sabiex l-Ispirtu s-Santu jinżel bil-qawwa bl-abbundanza fuq il-Knisja ta’ żmienna, jimla’ l-qlub tal-insara kollha u jħeġġeġ fihom in-nar tal-imħabba tiegħu. Fr Claude...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan għal Mejju 2017

Messaġġ mill-Kappillan għal Mejju 2017

Marija qamet u telqet tgħaġġel lejn l-għoljiet fil-belt ta’ Ġuda   F’dawk il-jiem, jgħidilna San Luqa fl-Evanġelju, li Marija marret tgħaġġel lejn belt ċkejkna qrib Ġerusalemm biex tiltaqa’ mal-kuġina tagħha Eliżabetta. Tant drabi tul ħajjitha Marija kienet terrqet għoljiet, sal-aħħar waħda ta’ niket, dik tal-Kalvarju, magħquda mal-misteru tal-passjoni ta’ Kristu. Kienet l-ewwel waħda li emmnet fl-Iben t’Alla, u hi l-ewwel waħda li ttellegħet fis-sema bir-ruħ u l-ġisem.  Kienet l-ewwel li laqgħet u żammet f’dirgħajha lil Ġesù meta kien għadu tarbija u hija l-ewwel waħda li ntlaqgħet f’dirajgħ biex tiddaħħal fis-Saltna eterna tal-Missier.  Marija, umli u sempliċi tfajla minn villaġġ itturufnat fil-periferija tal-imperu ruman, propju għax laqgħet u għexet l-Evanġelju, Alla jdaħħalha għall-eternità maġenb it-tron ta’ Ibnu.  Hu b’dal-mod li l-Mulej iniżżel lis-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u jgħolli liċ-ċkejknin (cfr Luqa 1,52). Infatti, Marija mxiet qabilna t-triq li mexjin fiha dawk kollha li, bis-saħħa tal-Magħmudija, rabtu ħajjithom ma’ Ġesù, kif Marija rabtet tagħha miegħu. Għaldaqstant l-eżultanza tat-tfajla umli mill-Galileja kif mistqarra fil-kantiku tal-Magnificat, issir l-għanja tal-umanità kollha kemm hi, li tifraħ meta tara lill-Mulej imil fuq il-bnedmin kollha, ħlejjaq umli, u jeħdhom miegħu fis-sema. Il-Mulej imil fuq l-umli biex jerfagħhom, kif jistqarr il-kantiku tal-Magnificat.  Dan il-kantiku ta’ Marija jgħinna naħsbu wkoll f’tant sitwazzjonijiet ta’ niket attwali, partikolarment in-nisa mifnija mill-piżijiet tal-ħajja u mid-dramm tal-vjolenza domestika u psikoloġika, n-nisa skjavi tal-prepotenza tas-setgħana, il-bniet imġegħlin jagħmlu xogħol diżuman, in-nisa imġegħlin iċedu bil-ġisem u bl-ispirtu tagħhom għax-xewqat laxki tal-irġiel.  Jalla mingħajr dewmien, taslilhom ħajja ta’ paċi, ġustizzja, imħabba, bl-istennija li fl-aħħar, jum wieħed, iħossuhom maqbudin minn idejn li ma jumiljawhomx, imma li bit-tenerezza jerfugħhom u jmexxuhom fit-triq tal-ħajja, sas-sema.  Marija, tfajla, mara, li batiet ħafna tul ħajjitha, twassalna naħsbu f’dawn in-nisa li tant ibatu.  Nitolbu ‘l-Mulej biex Hu stess jaqbadhom minn idejhom, imexxihom fit-triq tal-ħajja u jeħslihom minn dan il-jasar Fr...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Misteru Kbir tal-Imħabba t’Alla Ejjew nieqfu quddiem il-qabar vojt ta’ Ġesù u nimmeditaw bi stgħaġib u gratitudni l-misteru kbir     tal-qawmien tal-Mulej. Il-ħajja għelbet il-mewt.  Il-ħniena u l-imħabba għelbu d-dnub!  Hemm bżonn il-fidi u t-tama biex ninfetħu għal dan ix-xefaq ġdid u meraviljuż.  U aħna nafu li l-fidi u t-tama huma rigal ta’ Alla, u għandna nitolbuh: “Mulej, agħtini l-fidi, agħtini t-tama. Neħtiġuhom ħafna.”  Inħallu l-emozzjonijiet li jidwu fis-sekwenza tal-Għid jinvaduna: «Iva, aħna ċerti minn dan: Kristu qam tassew».  Il-Mulej qam fostna.  Din il-verità mmarkat b’mod li ma jitħassarx il-ħajja tal-Appostli li, wara l-qawmien, ħassew mill-ġdid il-bżonn li jimxu wara l-Imgħallem tagħhom u, wara li rċevew l-Ispirtu s-Santu, marru mingħajr biża’ jħabbru lil kulħadd dak li kienu raw b’għajnejhom u dak li kienu ħassew personalment. Aħna msejħin biex insibu mill-ġdid u nilqgħu b’intensità partikolari l-aħbar li tfarraġ tal-qawmien: «Kristu, tama tiegħi, qam»  Jekk Kristu qam, nistgħu nħarsu lejn kull ma’ jiġri f’ħajjitna, anki dak li jkun negattiv, b’għajnejn u qalb ġodda.  Il-waqtiet tad-dlam, ta’ falliment u anki tad-dnub jistgħu jinbidlu u jħabbru triq ġdida.  Meta nkunu missejna l-qiegħ tal-miżerja u tad-dgħufija tagħna, Kristu Rxoxt itina l-qawwa biex nerġgħu nqumu.  Jekk nintelqu f’idejh, il-grazzja tiegħu ssalvana.  Il-Mulej imsallab u mqajjem hu r-rivelazzjoni sħiħa tal-ħniena, preżenti u taħdem fl-istorja.  Dan hu l-messaġġ tal-Għid li jidwi u għad jibqa’ jidwi tul iż-żmien kollu tal-Għid sal-Pentekoste. Xhud sieket tal-avvenimenti tal-passjoni u tal-qawmien ta’ Ġesù kienet Marija.  Hi kienet wieqfa taħt is-salib: ma għotritx quddiem in-niket, imma l-fidi tagħha saħħitha.  Fil-qalb imċarrta tagħha ta’ omm, dejjem baqgħet mixgħula l-fjamma tat-tama.  Nitolbuha tgħinna biex anki aħna nilqgħu bis-sħiħ it-tħabbira tal-qawmien, ħalli ninkarnawha fil-konkretezza tal-ħajja tagħna ta’ kuljum. Jalla l-Verġni Marija ttina ċ-ċertezza tal-fidi (biex nifhmu) li kull pass iebes tal-mixja tagħna, imdawwal mid-dawl tal-Għid, isir barka u ferħ għalina u għall-oħrajn, speċjalment għal dawk li jbatu minħabba l-egoiżmu u l-indifferenza. Nawgura lil kull familja tal-parroċċa Għid Qaddis imfawwar bil-ferħ tal-Mulej Irxoxt.   Fr...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan għal Marzu 2017

Messaġġ mill-Kappillan għal Marzu 2017

Nagħrfu li aħna midinbin biex nilqgħu l-ħniena t’Alla Fil-Ktieb tal-Profeta Ġeremija jidher ċar li Alla hu dejjem fidil għax ma jistax jiċħad lilu nnifsu, filwaqt li l-poplu ma jagħtix widen għall-Kelma tiegħu. Għalhekk, Ġeremija jirrakkuntalna x’għamel Alla biex jerġa’ jikseb għalih il-qlub tal-poplu. Imma l-poplu jibqa’ jwebbes rasu fl-infedeltà. Din l-infedeltà tal-poplu t’Alla u li hija l-infedeltà tagħna wkoll, twebbes il-qalb, tagħlaqha: Ma tħallix il-Kelma tal-Mulej li, bħala missier li jħobb, jitlobna dejjem biex inkunu miftuħin għall-ħniena tiegħu u għal imħabbtu. F’wieħed mis-salmi fil-Liturġija tal-Kelma matul dawn il-jiem tar-Randan insibu: Isimgħu leħen il-Mulej, la twebbsux qalbkom! Hekk ikellimna dejjem il-Mulej, bl-imħabba ta’ missier jgħidilna: Erġgħu duru lejja b’qalbkom kollha għax jien ħanin u ta’ qalb tajba. Imma meta l-qalb tkun iebsa din l-istedina ma nifhmuhiex. Il-ħniena t’Alla nifhmuha biss meta jkollna l-ħila niftħu qalbna, ħalli jkun jista’ jidħol Hu. F’waħda mis-siltiet tal-Vanġelu skont San Luqa naraw li Ġesù jkun konfrontat minn dawk li kienu studjaw l-Iskrittura, l-imgħallmin tal-liġi li kienu jafu t-teoloġija, imma kienu magħluqin għal kollox. Kellhom qalbhom iebsa wisq u kienu mmexxijin mill-Liġi biss u xejn iżjed. Filwaqt li naraw li l-folla kienet mistgħaġba, kif ukoll kellha l-fidi f’Ġesù, kellha qalbha miftuħa: imperfetta, midinba, imma qalb miftuħa. Imma dawn it-teoloġi, kellhom atteġġjament ta’ għeluq. Kienu dejjem ifittxu spjegazzjoni, basta ma jifhmux il-messaġġ ta’ Ġesù, kienu jitolbuh sinjal mis-sema. Kellhom qalbhom u moħħhom dejjem magħluqin. Għalihom, kien Ġesù li kellu jiġġustifika dak li kien qiegħed jagħmel u mhux huma. Din hi l-istorja, l-istorja ta’ fedeltà falluta, l-istorja tal-qlub magħluqa li ma jħallux il-ħniena t’Alla tidħol fihom, li tilfu t-tifsira tal-kelma “maħfra”. “Aħfirli Mulej!” Imma dawn l-Imgħallmin tal-Liġi kienu hekk rashom iebsa u qalbhom iebsa għax ma kienux iħossu li huma midinbin: kienu jħossuhom biss imħallfin tal-oħrajn u li huma biss kienu ġusti quddiem Alla. U din il-fedeltà falluta Ġesù jispjegaha bi kliem ċar ħafna biex b’hekk jagħlaq ħalq it-tpaċpiċ ta’ dawn l-ipokriti: Min mhux miegħi hu kontra tiegħi. Fi kliem ieħor Ġesu’ qed jgħid: Jew inti fidil, b’qalbek miftuħa għal Alla li hu fidil, jew int kontrih. Min mhux miegħi hu kontra tiegħi. Nitolbu l-Mulej itina l-grazzja tal-fedeltà. U l-ewwel pass fit-triq tal-fedeltà hu li tagħraf li inti midneb. Jekk int ma tħossx li inti midneb, bdejt ħażin. Nitolbu l-grazzja li qalbna ma tibbiesx, li tkun miftuħa għall-ħniena t’Alla b’mod speċjali matul dawn l-erbgħin jum tar-Randan Imqaddes u għall-grazzja tal-fedeltà. Nitolbu l-grazzja li aħna, infidili, inkunu kapaċi nitolbu maħfra wkoll sabiex b’hekk inkunu nistgħu lkoll induqu u naraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Fr...

Read More

Missierna

Missierna

Ġesù jiġbor it-talba kollha fil-kelma Missier. Dal-Missier jaf dak li neħtieġu qabel ma nitobuhulu. Hu Missier li jisma’ fil-moħbi, u Ġesù jgħidilna biex nitolbu fil-kamra waħedna. Dal-Missier, itina l-identità ta’ ulied u meta jien ngħid “Missier” nuri li l-identità nisranija tiegħi tagħmilni iben. Din hi grazzja mill-Ispirtu s-Santu. Ġesù kien juża l-kelma Missier fil-mumenti l-aktar qawwija ta ħajtu, meta kien ikun mimli ferħ u emozzjoni: Missier infaħħrek għax dawn l-affarijiet urejthom li min hu żgħir; jew meta kien imbikki quddiem il-qabar ta’ Lazzru: Missier irroddlok ħajr għax smajtni; jew wara, fil-waqt aħħari ta’ tmiem ħajtu fuq is-salib. F’dawn il-mumenti qawwija Ġesù jgħid “Missier”. Din hi l-kelma li juża. Hu jkellem lill-Missier. Di hi d-dimensjoni tat-talb. Jekk ma nħossuniex ulied, it-talb tagħna jkun pagan,ikun talb tal-kliem biss. Naturalment, nistgħu nitolbu lill-Madonna, lill-anġli u l-qaddisin. Imma l-ġebla tax-xewka tat-talb tagħna hija l-Missierna. Jekk ma jkollniex ħila nibdew minn dil-kelma, talbna mhux sejjer tajjeb. Irridu nħossu l-ħarsa tal-Missier fuqna, inħossu li dik il-kelma Missier mhix xi ħaġa żejda bħalma hu t-talblib tal-pagani. Hija sejħa lil dak li tani l-identità ta’ iben. Dan hu t-talb nisrani. Imbagħad ħalli nitolbu lill-Madonna, lill-anġli, lill-qaddisin, nagħmlu pellegrinaġġi u purċissjonijiet. Kollox hu sabiħ imma dejjem mibdi mill-kelma Missier u bl-għarfien li aħna ulied u għandna Missier li jħobbna u jaf il-ħtiġijiet tagħna kollha. Għalhekk jekk it-talb tagħna jibda’ bil-kelma Missier ikompli bil-kelma Missierna, aħna aħwa, familja. Il-Missier, jtina l-identità ta’ familja. Għalhekk hu importanti li nkunu nafu naħfru, ninsew, ninsew l-offiżi, indaħħlu fina dik id-drawwa sabiħa li ngħidu: ħalliha għaddejja, ħa jagħmel il-Mulej u ma nbejtu xejn f’qalbna, ebda ħsieb ta’ tpattija. Meta nitolbu ‘l Alla u naħfru lil kulħadd, ninsew l-offiżi, din tkun l-aktar talba tajba li tista’ tagħmel. Tajjeb li kultant nagħmlu ftit eżami tal-kuxjenza dwar dan. Għalija Alla hu Missier?, inħossu bħala Missieri? U jekk ma nħossux hekk nitlob lill-Ispirtu s-Santu biex jgħallimni nħoss dan. B’hekk jien ikolli ħila ninsa l-offiżi, u jekk le, nitlob lill-Missier hekk: dawn ukoll huma uliedek, għamluli xi ħaġa ħażina, Mulej għinni biex naħfer. Nagħmlu dan l-eżami tal-kuxjenza għax hu ta’ fejda għalina. Missier, Missierna: dan itina l-identità ta’ ulied u jtina familja biex fil-ħajja nimxu lkoll flimkien u qatt waħedna. Fr...

Read More