Messaġġ mill-kappillan għax-xahar t’Ottubru

Messaġġ mill-kappillan għax-xahar t’Ottubru

Mhux biżżejjed inkunu Nsara tajbin, jeħtieġ nidħlu fil-misteru ta’ Ġesù Il-qalba tal-misteru ta’ Ġesù Kristu hi li Hu ħabbni u ta lilu nnifsu għalija. Tajjeb li mmorru l-quddies u nitolbu, biex inkunu Nsara tajbin, imma l-kwistjoni ċentrali hi jekk aħna dħalniex fil-misteru ta’ Ġesù Kristu. Fl-ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, l-Appostlu juża d-dnub, id-diżubbidjenza, il-grazzja, il-maħfra biex jgħinna nifhmu li wara dan kollu hemm storja ta’ salvazzjoni. Iżda minħabba li m’hemmx kliem biżżejjed li bih nistgħu nispjegaw lil Kristu, San Pawl jixprunana, għax aħna nitfixklu quddiem il-misteru ta’ Kristu. Dal-kliem hu biss passi mill-mixja biex nidħlu fil-misteru, li mhux faċli tifhmu. Li nifhmu x’inhu Ġesù Kristu għalija, għalik, għalina, ifisser li nidħlu fil-misteru tiegħu. Jista’ jkun hemm min hu lest li jagħti ħajtu għal xi ħadd tajjeb imma kien Kristu biss li ta ħajtu għalija, midneb. B’dal-kliem San Pawl irid jgħinna nidħlu fil-misteru ta’ Kristu, li mhux faċli imma hu grazzja. Dan ma fehmuhx biss il-qaddisin kanonizzati imma bosta qaddisin oħra moħbija fil-ħajja ta’ kuljum, bnedmin umli li daħlu fil-misteru u ttamaw bis-sħiħ fil-Mulej. Daħlu fil-misteru ta’ Ġesù msallab – bluha, jgħidilna San Pawl, u jżid jgħid li hu jiftaħar biss bi dnubietu u bis-salib ta’ Kristu. Għalhekk meta mmorru l-quddies aħna nafu li Hu jinsab fil-Kelma u jiġi jiltaqa’ magħna. Imma dan mhux biżżejjed biex nidħlu fil-misteru. Il-misteru hu ħafna aktar minn hekk. Il-misteru hu li nintelqu fl-abbiss tal-ħniena li ma tistax titfisser bil-kliem: hi biss tgħanniqa ta’ mħabba, l-imħabba li wasslitu jmut għalina. Meta mmorru nqerru dnubietna u nitolbu maħfra, inħossuna kalmi u ferħanin. Iżda dan mhux biżżejjed biex nidħlu fil-misteru ta’ Kristu. Meta mmur inqerr, immur niltaqa’ma’ Ġesù, nidħol fit-tgħanniqa ta’ maħfra li jgħidilna dwarha Pawlu: ir-rigal tal-maħfra. Meta jistaqsuna: Min hu Ġesù għalik?, tista’ twieġeb li hu Iben Alla, tgħid il-Kredu, tkun taf il-Katekiżmu kollu, iżda mbagħad naslu f’punt meta ma nkunux nistgħu ngħidu li ċ-ċentru tal-misteru ta’ Ġesù Kristu huwa li Hu ħabbni, ta lilu nnifsu għalija. Il-misteru ta’ Ġesù mhux suġġett tal-istudju għax lil Ġesù nifhmuh biss bil-grazzja. Il-Via Sagra tgħinna nifhmu aktar dan għax hi mixja ma’ Ġesù fil-waqt li fih itina t-tgħanniqa tal-maħfra u l-paċi. Tajjeb ukoll li nagħmlu l-Via Sagra fi djarna u naħsbu dwar il-Passjoni tal-Mulej. Il-qaddisin il-kbar kollha jgħidulna li aħna nibdew il-ħajja spiritwali tagħna bil-laqgħa mal-misteru ta’ Ġesù msallab. Santa Tereża kienet tgħid lis-sorijiet biex jitolbu bil-kontemplazzjoni u t-talba l-aktar għolja kienet tibdieha bil-meditazzjoni dwar il-Passjoni tal-Mulej. Hi qalbi li trid tipprova tifhem li Hu ħabbni u ta lilu nnifsu għalija bil-mewt fuq is-salib. Dan hu li jrid jispjegalna San Pawl, li jrid idaħħalna fl-abbiss tal-misteru ta’ Kristu. Nista ngħid li jien Nisrani tajjeb għax immur il-quddies il-Ħadd, nagħmel opri ta’ ħniena, nitlob, ngħallem u nrabbi lil uliedi tajjeb....

Read More

Il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja

Il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja

Il-melħ jagħti t-togħma lill-ikel u d-dawl ma jdawwalx lilu nnifsu. Daqstant hi sempliċi x-xhieda li għandu jagħti n-Nisrani lill-oħrajn bla ma joqgħod jiftaħar bil-merti tiegħu, l-akbar xhieda li jista’ jagħti n-Nisrani hi li jagħti ħajtu bħalma għamel Ġesù, jiġifieri l-martirju. Iżda hemm xhieda oħra, dik tal-ħajja ta’ kuljum, li tibda minn filgħodu, mal-qawmien, u tintemm billejl meta mmorru norqdu. Tidher xi ħaġa bla wisq importanza, iżda l-Mulej bl-affarijiet żgħar jagħmel il-mirakli, iwettaq il-meravilji. Għalhekk jeħtieġ li jkollna atteġġjament ta’ umiltà li fil-fatt ifisser li nfittxu dejjem inkunu melħ u dawl. Melħ u dawl għall-oħrajn għax il-melħ ma jagħtix it-togħma lilu nnifsu, imma qiegħed hemm biex jagħti t-togħma lil xi ħaġa oħra. Ftit melħ jgħin fl-ikel. Fil-fatt, mill-ħanut ma tixtrix il-melħ bil-qnatar, tixtri ftit għax ikun biżżejjed. Bl-istess mod il-melħ ma joqgħodx jitkabbar bih innifsu, għax waħdu ma jiswa għal xejn. Dejjem qiegħed hemm biex jaqdi lil xi ħaġa oħra. Li tkun Nisrani fil-ħajja ta’ kuljum, għalhekk, ifisser li tkun ukoll bħad-dawl, tkun għan-nies bħad-dawl li qiegħed hemm biex jgħinna fid-dlam. Il-Mulej jgħidilna, ‘Int il-melħ, int id-dawl.’ Hekk hu, Mulej. Iżda meta nkunu qed nieklu, aħna ma ngħidux: ‘Kemm hu tajjeb il-melħ!’ iżda, ‘Kemm hu tajjeb l-ikel!’ U meta filgħaxija mmorru norqdu, ma ngħidux, ‘Kemm hu tajjeb id-dawl,’ anzi d-dawl ninjorawh għax ngħixu bid-dawl li jdawwal verament. B’hekk aħna l-Insara niksbu d-dimensjoni li fil-ħajja nkunu anonimi. Aħna m’aħniex il-protagonisti tal-merti tagħna, u għalhekk m’għandniex nagħmlu bħall-fariżew li mar jirringrazzja lil Alla għax kien jidhirlu li hu qaddis. Talba sabiħa fi tmiem il-jum, tista’ tkun: ‘Illum kont melħ? Illum kont dawl?’ Din hi l-qdusija tal-ħajja ta’ kuljum. Jalla l-Mulej jgħinna biex dan nifhmuh sewwa.   Fr Claude...

Read More

Waslet il-Festa

Waslet il-Festa

F’dawn ix-xhur ta’ festi l-irħula u l-bliet Maltin jilbsu libsa differenti għal ftit jiem. Libsa li hija waħda festiva u kulurita. Libsa li ħafna huma dawk li jkunu qed jaħdmu ghaliha matul ix-xhur tas-sena qabel ma tasal il-ġimgha tant mistennija tal-festa. Ta min jibda jsaqsi jekk dawn il-jiem tal-festi li jiġu u jmorru daqs żiffa riħ humiex qed iħallu impatt pożittiv fil-bniedem li jemmen. Hija rejalta, sfortunatament, li l-festi Maltin saru vetrina tal-kultura u l-arti pero’ mhux daqstant tal-fidi nisranija. Huwa fatt magħruf u aċċettat li l-festi esterni f’ħafna mill-parroċċi Maltin qed jikbru filwaqt li l-attivitajiet hekk imsejħa ta’ ġewwa qed ibattu. Qed tingħata ħafna importanza u enerġija lil dak li jidher, lil dak li huwa l-qoxra ta’ barra imma mhux lis-sustanza, dak li huwa essenzjali. Ma nafx kemm hawn nies li jiġu jiċċelebraw il-festa ta’ San Ġiljan u jafu tassew il-ħajja ta’ dan il-qaddis jew inkella x’inhuma l-virtujiet li jiddistingwu lil dan il-qaddis. Forsi jaslu biex jgħidu li qatel lil missieru u lil ommu imma jieqfu s’hemm. Ir-raġunijiet l-għalfejn sar qaddis jibqgħu mistura. Fl-istess waqt aħna msejħin ukoll li nimitaw dawn il-virtujiet sabiex b’hekk inkunu qed ngħatu ġieħ tassew lill-qaddis patrun tagħna. Il-festa f’ġieħ il-qaddis qiegħda hemm sabiex aħna li qegħdin nimxu f’dan il-pellegrinaġġ terren ikollna wkoll eżempji idejali fuq xiex nibbażaw il-ħajja u l-għażliet kostanti li ġġib magħha. Huwa kunċett żbaljat għall-aħħar li wieħed jaħseb li l-festa tiġi biss biex niltaqgħu flimkien nixorbu u ngħaddu siegħa żmien nitpaxxew bin-nar sabiħ fil-bajja ta’ Spinola. Hemm bżonn urġenti li niskopru l-għeruq vera tal-festa Maltija f’ġieħ il-qaddisin li l-parroċċi tagħna qed jipproponulna bħala xhieda awtentika tal-Evanġelju u eżempju konkret li nistgħu nibnu l-ħajja nisranija fuqu. Ma nistgħux naqgħu fin-nasba li dawn il-festi nirriduċuhom f’xalata ta’ paganiżmu sfrenat u minflok ma jkunu ta’ xhieda għaż-żgħar tagħna u għall-barranin qed iservu f’xi ċirkostanzi bħala okkażjoni ta’ skandlu. Dawk li tassew għandhom għal qalbhom il-Patrun tagħna San Ġiljan għandhom jieħdu l-ġimgħa tal-festa bħala opportunita’ oħra fejn ngħatu xhieda tal-imħabba lejn dan il-qaddis mhux bil-kliem u ċ-ċapċip imma bil-fatti konkreti. Tkun tassew festa xierqa lill-qaddis patrun tagħna San Ġiljan jekk niskopru mill-ġdid il-virtujiet li ħaddan hu wara l-konverżjoni tiegħu u ngħixuhom llkoll kemm aħna li nħobbuh, biex dak li nkanataw fl-Innu Popolari lil San Ġiljan “qima kbira b’hekk nuruk” ma jkunx kliem biss imma jissarraf f’azzjoni konkreta dejjiema.   Nawgura lil kulħadd il-festa t-tajba.   Fr Claude...

Read More

Grazzi Mulej ta’ dawn l-Għaxar Snin

Grazzi Mulej ta’ dawn l-Għaxar Snin

Messaġġ mill-Kappillan  Fil-21 ta’ Lulju bl-għajnuna t’Alla se ngħalaq għaxar snin bħala ragħaj spiritwali tagħkom. Hekk kif inħares lura lejn dawn is-snin inħoss li għaddew bħal ħolma, kienu snin ta’ ħidma bla waqfien f’diversi oqsma tal-ħajja tal-komunita’ tagħna u li flimkien komplejna nibnu fuq it-tajjeb li ħallewlna ta qabilna. Dawn l-aħħar erba snin kienu karateriżżati mix-xogħol tal-proġett tal-bini taċ-Ċentru Parrokkjali li kien jinkorpora fih l-estenzjoni taz-zuntier tal-knisja parrokkjali, it-tisbiħ tal-faċċata tal-knisja kif ukoll ġewwa li kien proġett ambizzjuz imam li għax ħdimna flimkien stajna nlestuh. Ma nistax ma nsemmix il-proġett tar-restawr tal-vara titular ta’ San Ġiljan li saret is-sena l-oħra fl-okkażjoni tal-125 sena minn mindu inġiebet għall-ewwel darba f’San Ġiljan. Dan il-proġett tar-restawr seta jseħħ biss minħabba l-għajnuna u l-kontribuzzjonijiet finanzjarji li diversi minnkom tajtu matul is-sena. Dawn huma ftit mill-ħafna proġetti li ħdimna u qed inkomplu naħdmu fuqhom. Pero’ il-parroċċa tgħati wkoll diversi opportunijiet sbieħ biex bħala kappillan niltaqa’ ma nies ġodda, nidħol fil-ħajja ta’ diversi familji u nakkumpnajhom fid-diversi esperjenzi li jgħaddu minnhom kemm dawk sbieħ kif ukoll dawk ta’ dieqa. Il-mixja flimkien fl-esperjenza tal-ħajja nisranija tkompli tibni l-komunita’ nisranija fil-milja kollha tagħha. Dawn l-esperjenzi tal-ħajja filwaqt li joffru sfida lil bniedem, joffru wkoll opportunita’ biex il-bniedem jifhem iżjed l-identita’ tiegħu bħala nisrani u jgħinuh jikber ukoll fl-għarfien tal-umanita’ tiegħu, li għalkemm hi dgħajfa hija mifdija mid-demm ta’ Kristu. L-esperjenza ta’ dawn l-għaxar snin fostkom bħala kappillan, biex ma nsemmix is-sitt snin ta’ qabel bħala viċi wkoll, u allura dawn is-sittax-il sena kienu esperjenza li diffiċli li tiġi deskritta fi ftit kliem. Pero’ permezz ta’ dan l-artiklu nixtieq inrodd ħajr lil Alla għal dak kollu li għamel miegħi u permezz tiegħi matul dawn is-sittax –il sena li ili magħkom il-Ġiljanizi, għaxra minnhom bħala Kappillan. Inrodd ħajr lil Alla tas-saċerdoti li ħdimt magħhom u li m’ghadhomx magħna kif ukol dawk li qed naħdem magħhom illum il-ġurnata. Nizzikħajr lil Mulej ukoll għal bosta lajċi li ħdimt magħhom matul dawn is-snin li minnhom tgħallimt ħafna u li kienu eżempju mill-isbaħ ta’ qdusija u imħabba vera. Nizzikħajr lil Mulej ukoll tal-esperjenzi kollha li għext fejn tgħallimt mid-diversi żbalji tiegħi u fl-istess waqt skoprejt ukoll f’diversi ċirkustanzi talenti moħbija li ma kontx ntbaħt li kelli. Żgur li dawn l-esperjenzi se jkomplu jgħinuni biex bl-għajnuna t’Alla nkompli immexxi din il-komunita’ afdata f’idejja mingħajr ma jistħoqqli, li nispera nkun nista’ nkompli nservi bl-enerġija kollha li jislifni l-Mulej fi snin li ġejjien. Nisperaw li jkollna l-opportunita li flimkien inkomplu naħdmu għall-bini tal-komunita’ parrokkjali li kulma jgħaddi ż-żmien dejjem qed tinbidel u tevolvi. Huwa fatt li San Ġiljan inbidel ħafna matul dawn is-snin, jien rajtu li nbidel ferm minn meta ġejt għall-ewwel darba, għaldaqstant issa rridu naraw kif fiċ-ċirkustanzi preżenti nkunu nistgħu ngħamlu dak kollu li...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Ieqaf, ħares u erġa’ lura. Erġa’ lura fid-dar ta’ Missierek Żmien ir-Randan hu ż-żmien it-tajjeb biex insewwu l-kordi stunati tal-ħajja Nisranija tagħna u nilqgħu l-aħbar dejjem ġdida, hienja u kollha tama tal-Għid tal-Mulej. Il-Knisja, fl-għerf tagħha ta’ omm, tipproponilna li nagħtu attenzjoni speċjali għal dak kollu li jista’ jberred jew ifarrak lill-qalb tagħna li temmen. It-tentazzjonijiet li għalihom aħna esposti huma ħafna. Kull wieħed u waħda minna jaf x’inhuma d-diffikultajiet li jrid iħabbat wiċċu magħhom. U hu ta’ swied il-qalb naraw kif, quddiem il-ġrajjiet tal-ħajja ta’ kuljum, jinstemgħu ilħna li, waqt li japprofittaw mill-uġigħ u d-dubji tal-oħrajn, ma jafux jiżirgħu għajr il-qtigħ il-qalb. U jekk il-frott tal-fidi hu l-karità – kif kienet tħobb ittenni Madre Teresa ta’ Calcutta – il-frott tal-qtigħ il-qalb huma l-apatija u r-rassenjazzjoni. Qtigħ il-qalb, apatija u rassenjazzjoni: ix-xjaten li jmewtu u jipparalizzaw ir-ruħ tal-poplu li jemmen. Ir-Randan hu żmien prezzjuż biex inneżżgħu l-maskra ta’ dawn it-tentazzjonijiet u oħrajn, waqt li nħallu l-qalb tagħna terġa’ tibda tħabbat mat-taħbita tal-qalb ta’ Ġesù … ieqaf, ħares u erġa’ lura. Ieqaf ftit, ħalli din l-aġitazzjoni u dan il-ġiri kollu bla sens li jimla l-qalb bl-imrar għax tħossok li qatt m’int qed tasal imkien. Ieqaf, ħalli warajk dan l-obbligu li trid bilfors tgħix bl-għaġla, li jxerred, jaqsam u jispiċċa biex jeqred il-ħin tal-familja, iż-żmien tal-ħbiberija, iż-żmien tal-ulied, iż-żmien tan-nanniet, iż-żmien ta’ Alla. Ieqaf ftit mill-bżonn li tidher u jarak kulħadd, li toqgħod kontinwament “ġol-vetrina”, li jnessik il-valur tal-intimità u tal-ġabra. Ieqaf ftit mill-ħarsa arroganti, il-kumment vojt u ta’ disprezz li tagħmlu għax tkun insejt il-ħlewwa, it-tjieba u r-rispett għal-laqgħa mal-oħrajn, speċjalment dawk vulnerabbli, miġruħa u anki mgħaddsa fid-dnub u fl-iżball. Ieqaf ftit mill-urġenza li tħoss li trid tikkontrolla kollox, tkun taf kollox, tħarbat kollox, li jiġi mill-fatt li nsejt il-gratitudni għad-don tal-ħajja u għal tant ġid li rċivejt. Ieqaf ftit mill-istorbju jtarrax li jdgħajjef u jistordi lil widnejna u li jnessina l-qawwa għammiela u ħallieqa tas-skiet. Ħares. Ħares lejn is-sinjali li jistgħu jżommuk milli titfi fik l-imħabba, li jżommu ħajja l-fjamma tal-fidi u tat-tama. Uċuħ ħajjin tat-tama u tat-tjieba ta’ Alla li jaħdem f’nofsna. Ħares lejn il-wiċċ tal-familji tagħna li jum wara l-ieħor għadhom jidħlu għall-isfidi, bi sforz kbir biex jimxu ’l quddiem fil-ħajja u, qalb tant ħwejjeġ li jonqsuhom u diffikultajiet, ma jħallu jaħarbilhom l-ebda tentattiv biex jagħmlu mid-dar tagħhom skola ta’ mħabba. Ħares lejn l-uċuħ, li jisfidawna, l-uċuħ tat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna mimlija bil-futur u bit-tama, mimlija bil-ġejjieni u bil-potenzjalitajiet li jesiġu dedikazzjoni u protezzjoni. Ħares lejn l-uċuħ tal-anzjani tagħna migrufa biż-żmien li għadda minn fuqhom: uċuħ li jġorru l-memorja ħajja ta’ niesna. Uċuħ tal-għerf irżin ta’ Alla. Ħares lejn l-uċuħ tal-morda tagħna u ta’ tant li jduru bihom; uċuħ li fil-vulnerabbiltà tagħhom u fis-servizz tagħhom ifakkruna li l-valur ta’ kull persuna ma jista’ qatt ikun ridott għal kwistjoni ta’ xi kalkolu jew ta’...

Read More

Messaġġ mill-Viċi Dun Pawl Mizzi

Messaġġ mill-Viċi Dun Pawl Mizzi

Fix-xahar ta’ Frar niftakru f’żewġ mumenti importanti fil-fidi tagħna –  Il-preżentazzjoni tal-Mulej fit-tempju u n-Nawfraġju ta’ San Pawl ġewwa gżiritna. Dawn iż-żewġ festi kbar fil-Knisja Maltija jfakkruna fid-dawl tal-fidi tagħna. Fil-liturġija, is-simbolu tad-dawl nsibuh jispikka, tista’ tgħid kontinwament; nużaw x-xemgħat fuq l-altar u f’festi solenni jakkumpanjaw l-Evanġelju. Il-lampier li jinħaraq quddiem it-tabernaklu hu s-sinjal ta’ adorazzjoni u talb kontinwu quddiem il-preżenza rejali ta’ Ġesu.  Fil-magħmudija tiġi mogħtija xemgħa lill-imgħammed ġdid li tinxtegħel mill-blandun, li jintuża wkoll fil-funerali għax dik il-fjamma li nxtegħlet fina fil-magħmudija tagħna u li qaddset ħajjitna permezz tas-sagramenti, takkumpanjana fil-ħajja eterna.  Nixegħlu x-xemgħa quddiem ikoni, pitturi u xbiehat qaddisa bħala sinjal ta’ ferħ.  Il-purċissjonijiet aux flambeaux juru minn barra l-fidi tal-kommunità li tishar. Mit-tifsiriet kollha li joħorġu mid-dawl meta użat fil-knisja, il-blandun tal-Għid għandu it-tifsira l-iktar kbira u importanti. Il-Blandun tal-Għid jirrapreżenta lill-Mulej (Lumen Christi), ix-xemx li qatt ma tgħib.  Jiġi mixgħul fid-dlam ċappa tal-lejl min-nar ġdid, għax fl-Għid jiġġedded kollox.  Id-dwal l-oħra jiġu mixgħula direttament mill-blandun. It-tifsira kollha tad-dawl tal-Għid hi rrakkontata fl-innu sabiħ li l-Knisja tkanta fil-lejl tal-Għid – Exultet. Dan jiġbor fih it-tħabbira tal-ħelsien tal- Għid, li deher l-ewwel ħjiel tiegħu fil-ġrajjiet tal-Antik Testment u imbagħad seħħ bil-qawmien ta’ Kristu. Il-purċissjoni tad-dawl ta’ Kristu fil-lejl tal-Għid fejn il-blandun jimxi l-ewwel u warajh il-kommunità turi, li Ġesù li qam hu dawl fid-dlamijiet, hu dawwal lill-ġnus bil-qawmien tiegħu. Il-festa tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju (msejħa wkoll bħala il-Kandlora) turi propju l-preżenza ta’ Kristu bħala dawl li jdawwal il-ġnus filwaqt li l-festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fostna tfakkarna li aħna ircevejna dan id-dawl fil-bidu tal-Knisja. Sfortunatament, minkejja li għandna d-dawl (artifiċjali, naturali u spiritwali), xorta id-dlam fil-ħajja tagħna ma sparixxiex la fil-familja u s-soċjetà u lanqas fil-Knisja (kommunita’). Tajjeb li niriflettu fuq kemm qed inħallu lil Ġesu jkun verament id-dawl fil-ħajja tagħna u biex jgħina f’din ir-riflessjoni.  Ħa nagħlaq b’ versi partikulari mill-Vanġelju skont San Ġwann li jitkellmu dwar Ġesu bħala id-dawl: “Id-dawl jiddi fid-dlam imma d-dlam ma għelbux”. (Ġw 1:5) “Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl, dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa u ġej fid-dinja”. (Ġw 1:8-9) “U l-ġudizzju huwa dan: li d-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-għemil tagħhom kien ħażin.” (Ġw 3:19) “Jiena d-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja.” (Ġw 8:12) “Ftit ieħor baqagħlu magħkom id- Mela ibqgħu miexja sakemm għandkom id-dawl, biex id-dlam ma jilħaqkomx. Min jimxi fid-dlam ma jafx fejn hu sejjer.” (Ġw 12:35) Fr...

Read More