“Erġgħu duru lejja bi qlubkom kollha, erġgħu duru lejn il-Mulej” (Ġoel 2:12,13)

“Erġgħu duru lejja bi qlubkom kollha, erġgħu duru lejn il-Mulej” (Ġoel 2:12,13)

Permezz ta’ dan il-vers il-profeta Ġoel f’isem il-Mulej idur fuq il-poplu; ħadd ma seta’ jħossu li tħalla barra: “Għajtu x-xjuħ, iġbru t-tfal, u t-trabi tal-ħalib; […] l-għarus […] u l-għarusa” (v. 16). Il-Poplu fidil kollu ta’ Alla hu msejjaħ biex jibda miexi u jqim lil Alla tiegħu, “għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla, u kollu tjieba” (v. 13).   Anki aħna rridu nagħmlu eku ta’ din is-sejħa, irridu nerġgħu lura lejn il-qalb ħanina tal-Missier. F’dan iż-żmien ta’ grazzja li qed nibdew illum, ejjew niffissaw ħarsitna għal darb’oħra fuq il-ħniena tiegħu. Ir-Randan hu triq: twassalna għar-rebħa tal-ħniena fuq dak kollu li jipprova jgħaffiġna jew jirriduċina għal kull ħaġa li mhix skont id-dinjità ta’ wlied Alla. Ir-Randan hu t-triq mill-jasar għal-libertà, mit-tbatija għall-ferħ, mill-mewt għall-ħajja. Il-ġest tal-irmied, li bih nibdew il-mixja tagħna, ifakkarna fil-qagħda oriġinali tagħna: ilkoll tqajjimna mill-art, aħna magħmulin mit-trab. Iva, imma trab fl-idejn kollha mħabba ta’ Alla li nefaħ l-ispirtu tal-ħajja tiegħu fuq kull wieħed u waħda minna u hekk irid ikompli jagħmel; irid jibqa’ jagħtina dak in-nifs tal-ħajja li jsalvana minn għamliet oħra ta’ nifs: il-qtugħ ta’ nifs li jifga, ipprovokat mill-egoiżmu tagħna, qtugħ ta’ nifs li ġej mill-ambizzjonijiet imsejkna tagħna u l-indifferenzi siekta tagħna; qtugħ ta’ nifs li joħnoq l-ispirtu, iliġġem ix-xefaq u jilloppja t-taħbita tal-qalb. In-nifs tal-ħajja ta’ Alla jsalvana minn dan il-qtugħ ta’ nifs li jitfi l-fidi tagħna, ikessaħ l-imħabba tagħna u jġib fix-xejn it-tama tagħna. Ngħixu r-Randan ifisser nixxenqu għal dan in-nifs tal-ħajja li l-Missier ma jehda qatt joffrilna qalb it-tajn tal-istorja tagħna.   In-nifs tal-ħajja ta’ Alla jeħlisna minn dak il-qtugħ ta’ nifs li ħafna drabi lanqas nintebħu bih u li saħansitra drajna “ninnormalizzawh”, anki jekk l-effetti tiegħu jinħassu; jidhrilna normali għax drajna nieħdu n-nifs f’arja fejn it-tama saret ħaġa rari, arja ta’ diqa u ta’ rassenjazzjoni, arja li tifgak bil-paniku u l-ostilità.   Ir-Randan hu ż-żmien biex ngħidu le. Le għall-qtugħ ta’ nifs tal-ispirtu minħabba fit-tinġis ikkawżat mill-indifferenza, mit-traskuraġni ta’ min jaħseb li l-ħajja tal-ieħor mhix biċċa tiegħu; għal kull tentattiv li nibbanalizzaw il-ħajja, speċjalment dik ta’ min f’ġismu jġorr it-toqol ta’ tant superfiċjalità. Ir-Randan ifisser ngħidu le għat-tinġis velenuż tal-kliem vojt u bla sens, tal-kritika ħarxa u mgħaġġla, tal-analiżijiet sempliċistiċi li ma jafux iħaddnu l-kumplessità tal-problemi umani, speċjalment il-problemi ta’ dawk li l-aktar qed ibatu. Ir-Randan hu ż-żmien li ngħidu le; le għall-qtugħ ta’ nifs ta’ talb biex inserrħu l-kuxjenza, ta’ karità biex inħossuna sodisfatti, ta’ sawm li bih inħossuna f’postna. Ir-Randan hu ż-żmien biex ngħidu le għall-qtugħ ta’ nifs li jiġi mill-‘intimiżmi’ li jeskludu, li jridu jaslu għand Alla imma jiskansaw il-pjagi ta’ Kristu preżenti fil-pjagi ta’ ħutu: dawk l-ispiritwalitajiet li jirriduċu l-fidi għal kulturi tal-getto u ta’ esklużjoni. Ir-Randan hu ż-żmien biex nerġgħu nibdew nieħdu n-nifs,...

Read More

Messaġġ mill-kappillan Dun Claude Portelli

Messaġġ mill-kappillan Dun Claude Portelli

  Marija Omm Alla, Sultana tal-Paċi Fil-jiem li għaddew tal-Milied il-ħarsa ta’ adorazzjoni tagħna kienet fuq Iben Alla, imwieled f’Betlem: fil-bidu tas-sena ġdida nibdewha bis-Solennità ta’ Marija Santissma Omm Alla, indawru għajnejna lejn l-Omm, imma fl-istess ħin nikkuntemplaw ir-rabta sfieqa li hemm bejniethom.  Dir-rabta ma tieqafx biss mal-fatt li hi nisslet u li ġie mnissel: Ġesù «twieled minn mara» (Gal. 4,4), għall-missjoni tas-salvazzjoni u ommu mhix maqtugħa barra minn dil-missjoni, anzi hi assoċjata intimament.  Marija tagħraf dan, għalhekk ma tingħalaqx fiha nfisha u tieqaf filli tikkunsidra biss ir-relazzjoni materna ma’ Ġesù, imma tibqa’ miftuħa u mimlija premura lejn l-avvenimenti kollha li jiġrulu: iżżomm u timmedita, tgħarrex u tidħol fil-fond kif ifakkarna l-Evanġelju (cfr Luqa 2, 19).  Diġa qalet l-iva tagħha u wriet li hi disponibbli li titwaħħad mat-twettiq tal-pjan tas-salvazzjoni ta’ Alla li «xerred l-imkabbra f’qalbhom, niżżel lis-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, għolla liċ-ċkejknin, temgħa ‘l min hu bil-ġuħ u l-għonja bagħthom ‘il barra b’xejn» (Luqa 1, 51-53).  Issa, siekta u attenta, tipprova tifhem x’irid Alla minnha jum wara l-ieħor. Iż-żjara tar-rgħajja toffrilha l-okkażjoni biex tifhem xi ħaġa mill-volontà ta’ Alla li juri ruħu fil-preżenza ta’ dawn in-nies umli u foqra.  L-evanġelista Luqa jirrakuntalna ż-żjara tar-rgħajja b’sensiela insistenti ta’ verbi li jesprimu moviment.  Jgħid hekk: huma marru minnufih, sabu lit-tarbija ma’ Marija u Ġużeppi, rawh, irrakkuntaw dak li kien intqalilhom u fl-aħħar ifaħħru ‘l Alla (cfr Luqa 2, 16-20).  Marija ssegwi dal-passaġġ bl-attenzjoni, dak li jgħidu r-rgħajja, x’kien ġralhom, għax diġà qed tara fih il-moviment tas-salvazzjoni li għad jinbet mill-opra ta’ Ġesù u taddatta ruħha, lesta għal kull ma’ jitlob minnha l-Mulej.  Lil Marija, Alla ma jitlobhiex biss li tkun omm Ibnu l-waħdieni imma wkoll biex tikkopera miegħu fil-pjan tas-salvazzjoni, sabiex fiha, qaddejja umli, isibu l-milja tagħhom  l-opri l-kbar tal-ħniena divina. U hekkhu, aħna u nikkuntemplaw bħalma għamlu r-rgħajja, l-ikona tal-Bambin f’dirgħajn Ommu, inħossu joktor fi qlubna sens ta’ rikonoxxenza immensa lejn Dik li tat lid-dinja s-Salvatur.  Għalhekk, fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida ngħidulha: Grazzi, O Omm Qaddisa tal-Iben t’Alla, Ġesù, Omm qaddisa ta’ Alla!  Grazzi għall-umiltà tiegħek li ġibdet fuqha l-ħarsa t’Alla’ grazzi għall-fidi li biha lqajt Kelmtu.  Grazzi għall-kuraġġ li bih għidt «hawn jien», insejt lilek innifsek għax imsaħħra mill-Imħabba Qaddisa, magħquda ħaġa waħda mat-tama tiegħu.  Grazzi, O Omm Qaddisa ta’ Alla!  Itlob għalina, pellegrini fiż-żmien, għinna nimxu fit-triq tal-paċi.  Ammen. Awguri ta’ paċi u sliem fil-bidu tas-sena ġdida 2018 lil kulħadd....

Read More

Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda

Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda

Is-Sagrament tad-Dilka tal-Morda, jagħtina li mmissu b’idejna l-ħniena ta’ Alla għall-bniedem.  Fl-imgħoddi kien jissejjaħ “L-Aħħar Dilka”, għax konna nħarsu lejh bħala faraġ spiritwali għal min kien wasal biex imut.  Jekk min-naħa l-oħra nitkellmu dwar “Dilka tal-Morda”, dan jgħinna nwessgħu l-ħarsa tagħna għall-esperjenza tal-mard u tat-tbatija, fid-dawl tal-ħniena ta’ Alla.   Hemm ikona Biblika li tesprimi fil-profondità kollha tiegħu l-misteru li joħroġ fid-Dilka tal-Morda: din hi l-parabbola tas-“Samaritan it-tajjeb”, fil-Vanġelu ta’ Luqa (10:30-35).  Kull darba li niċċelebraw dan is-sagrament, il-Mulej Ġesù, fil-persuna tas-saċerdot, joqrob lejn min ikun qed ibati u hu marid serjament, jew anzjan.  Il-parabbola tgħid li s-Samaritan it-tajjeb ħa ħsieb ta’ dak ir-raġel batut billi diliklu l-ġrieħi tiegħu biż-żejt u l-inbid.  Iż-żejt ifakkarna f’dak li jiġi mbierek mill-Isqof kull sena, fil-Quddiesa tat-Tberik taż-Żjut nhar Ħamis ix-Xirka, sewwa sew fid-dawl tad-Dilka tal-Morda.  L-inbid, min-naħa l-oħra, hu sinjal ta’ l-imħabba u tal-grazzja ta’ Kristu li joħorġu mid-don ta’ ħajtu għalina u jesprimu ruħhom fl-għana kollu tagħhom fil-ħajja sagramentali tal-Knisja.  Fl-aħħar nett, il-persuna batuta tiġi fdata f’idejn tal-lukanda, biex jista’ jkompli jieħu ħsiebha, mingħajr ma joqgħod jagħti kas ta’ l-ispejjeż.  Issa min hu dan tal-lukanda?  Hi l-Knisja, il-komunità Nisranija, aħna, li lilna l-lum il-Mulej Ġesù qed jafdalna lil dawk kollha li huma mħabbtin, fil-ġisem u fir-ruħ, biex nistgħu nkomplu nsawbu fuqhom bla heda l-ħniena u s-salvazzjoni tiegħu.   Dan il-mandat hu mtenni b’mod espliċitu u preċiż fl-Ittra ta’ Ġakbu, fejn jirrikkmanda: “Hemm xi ħadd marid fostkom?  Ħalli dan isejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja, biex dawn jitolbu għalih u jidilkuh biż-żejt f’isem il-Mulej; it-talba tal-fidi ssalva lill-marid, u l-Mulej iqajmu; u jekk ikun għamel xi dnubiet, jinħafrulu” (5:14-15).  Mela din hi prassi li diġà kienet b’saħħitha fi żmien l-Appostli.  Fil-fatt Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu biex juru l-istess għożża għall-morda u l-batuti u tahom il-ħila u l-missjoni li f’ismu u skond is-sentimenti ta’ qalbu jkomplu jxerrdu s-serħan u l-paċi, permezz tal-grazzja speċjali ta’ dan is-sagrament.  Imma dan ma jridx jintilef fit-tiftixa ossessiva tal-miraklu jew fil-preżunzjoni li jista’ dejjem u f’kull każ jikseb il-fejqan.  Imma hu jiżgura lil min hu marid li Ġesù hu qrib tiegħu, u anki lill-anzjan, għax kull anzjan, kull persuna ta’ fuq 65 sena, tista’ tirċievi dan is-sagrament, li permezz tiegħu Ġesù nnifsu hu li joqrob lejna.   Imma meta jkun hemm xi marid, xi drabi jgħaddilna minn moħħna l-ħsieb: “Inċemplu lis-saċerdot biex jiġi”; “Le, għax imbagħad il-marid jitwerwer”.  Għaliex naħsbu hekk?  Għax xi ftit jew wisq hemm l-idea li wara s-saċerdot imbagħad jasal il-funeral.  U dan m’hux dejjem minnu.  Is-saċerdot jiġi biex jgħin lill-marid jew l-anzjan; għalhekk hi tant importanti ż-żjara tas-saċerdoti lill-morda.  Hemm bżonn li nsejħu s-saċerdot qrib il-marid u ngħidulu: “Ejja agħtih id-dilka, u bierku”.  Hu Ġesù nnifsu li jiġi biex iserraħ lill-marid, biex isaħħu, biex jagħtih it-tama, biex...

Read More

Tinġis, Skart u Kultura tar-Rimi

Tinġis, Skart u Kultura tar-Rimi

Dan ix-xahar t’Ottubru li fil-bidu tiegħu niċċelebraw lil San Franġisk t’Assisi,, xtaqt naqsam ftit ħsibijiet mill-Enċiklika tal-Papa Franġisku, Laudato Si. Il-Papa Franġisku jitkellem dwar il-kultura tal-iskart u r-rimi li lkoll nafu ħakmet is-soċjeta tagħna u b’xi mod lanqas biss qed nintebħu kif tlifna l-kontroll tagħha wkoll. Il-Papa Franġisku jgħidilna f’paragrafi 20-22 li jeżistu għamliet ta’ tinġis li lin-nies qed jolqtuhom ta’ kuljum.  Meta wieħed hu espost għal tinġis fl-atmosfera, is-saħħa tiegħu hi milquta b’bosta modi, u dan iseħħ b’mod partikulari fil-każ ta’ dawk li huma l-iktar foqra, u jwassal għal miljuni ta’ mwiet bikrija.  Ngħidu aħna, wieħed jimrad għax jibla’ man-nifs kwantitajiet għolja ta’ duħħan minn karburanti li nużaw biex insajru jew biex nisħnu.  Ma’ dan inżidu t-tinġis li jolqot lil kulħadd, ikkawżat mit-trasport, mid-dħaħen tal-fabbriki, mir-rimi ta’ sustanzi li jarmu l-aċtu fil-ħamrija u l-ilma, mill-fertilizzanti, insettiċidi, fungiċidi, erbiċidi u pestiċidi ġeneralment velenużi.  It-teknoloġija li, marbuta mal-interessi finanzjarji, tippretendi li hi s-soluzzjoni waħdanija għall-problemi, fil-fatt mhix kapaċi tilmaħ il-misteru tal-għadd ta’ relazzjonijiet li jeżistu bejn l-affarijiet, u minħabba f’hekk xi kultant tħoll problema u toħloq oħra ġdida. Il-Papa Franġisku jkompli jgħid li ta’ min iqis ukoll it-tinġis mill-iskart, inkluż dak perikuluż li nsibu f’diversi ambjenti.  Kull sena jinħolqu mijiet ta’ tunnellati ta’ skart, ħafna minnu mhux bijodegradabbli: skart domestiku u kummerċjali, skart tal-kostruzzjoni, skart kliniku, elettroniku jew industrijali, skart velenuż u radjuattiv ħafna.  Id-dinja, id-dar tagħna, donnha qed tinbidel dejjem iżjed f’depożitu kbir ta’ żibel.  F’ħafna nħawi tal-pjaneta, l-anzjani jiftakru b’nostalġija l-pajsaġġi ta’ dari, li issa jidhru mirduma taħt imniezel ta’ żibel mixħut ’l hawn u ’l hinn.  Kemm l-iskart industrijali u kemm il-prodotti kimiċi użati fl-ibliet u fl-għelieqi, jistgħu jipproduċu effett ta’ ‘bijoakkumulazzjoni’ fl-organiżmi ta’ dawk li jgħixu fl-inħawi tal-madwar, li tinħass anki meta l-livell ta’ preżenza ta’ element tossiku f’dak il-post hu baxx.  Ħafna drabi jittieħdu miżuri biss meta jkunu diġà dehru effetti irriversibbli għas-saħħa tal-persuni. Dawn il-problemi, skont Papa Franġisku, huma marbuta bil-kbir mal-kultura tar-rimi, li tolqot lill-persuni mwarrba bħalma tolqot lill-oġġetti li f’qasir żmien jinbidlu f’żibel.  Ngħidu aħna, sewwa nintebħu li l-parti l-kbira tal-karta li tinħadem qed tintrema bla ma tiġi rriċiklata.  Donna nsibuha bi tqila nifhmu li l-mod kif jaħdmu l-ekosistemi naturali għandu jservi ta’ xempju għalina: il-pjanti jissintetizzaw sustanzi nutrittivi li fuqhom jgħixu l-erbivori; dawn min-naħa tagħhom jgħajxu lill-karnivori, li jfornu kwantitajiet importanti ta’ rimi organiku, li mbagħad jagħtu lok għal ġenerazzjoni ġdida ta’ pjanti.  Għall-kuntrarju, is-sistema industrijali, fit-tarf taċ-ċiklu ta’ produzzjoni u ta’ konsum, ma żviluppatx il-ħila li tassorbixxi u tutilizza mill-ġdid l-iskart u l-prodotti sekondarji.  Għadu ma rnexxilniex nadottaw mudell ċirkulari ta’ produzzjoni li jiżgura riżorsi għal kulħadd u għall-ġenerazzjonijiet ta’ warajna, u li jitlob minna li nillimitaw kemm nistgħu l-użu tar-riżorsi mhux rinnovabbli, nimmoderaw il-konsum, u nżidu l-użu effiċjenti, l-użu...

Read More

Marija qamet u telqet tgħaġġel lejn l-għoljiet fil-belt ta’ Ġuda (Lq v.39).

Marija qamet u telqet tgħaġġel lejn l-għoljiet fil-belt ta’ Ġuda (Lq v.39).

F’dawk il-jiem Marija marret tgħaġġel lejn belt ċkejkna qrib Ġerusalemm biex tiltaqa’ ma’ Eliżabetta.  Iżda fil-15 ta’ dan ix-xahar, is-Solennita’ tal-Assunta, nikkontemplawha fit-triq tagħha lejn Ġerusalemm Ċelesti, biex fl-aħħar tiltaqa’ mal-wiċċ tal-Missier u terġa’ tara wiċċ Binha Ġesù. Tant drabi tul ħajjitha kienet terrqet għoljiet, sal-aħħar waħda ta’ niket, dik tal-Kalvarju, magħquda mal-misteru tal-passjoni ta’ Kristu.  Illum narawha tasal fuq il-muntanja ta’ Alla, «liebsa x-xemx, bil-qamar taħt riġlejha u, fuq rasha, kuruna ta’ tnax-il kewkba» (Ap. 12,1) – kif jgħid il-Ktieb tal-Apokalissi – u narawha tgħaddi mill-għatba tal-patrija ċelesti. Kienet l-ewwel waħda li emmnet fl-Iben t’Alla, u hi l-ewwel waħda li ttellegħet fis-sema bir-ruħ u l-ġisem.  Kienet l-ewwel li laqgħet u żammet f’dirgħajha lil Ġesù meta kien għadu tarbija u hija l-ewwel waħda li ntlaqgħet f’dirajgħ biex tiddaħħal fis-Saltna eterna tal-Missier.  Marija, umli u sempliċi tfajla minn villaġġ itturufnat fil-periferija tal-imperu ruman, propju għax laqgħet u għexet l-Evanġelju, Alla jdaħħalha għall-eternità maġenb it-tron ta’ Ibnu.  Hu b’dal-mod li l-Mulej iniżżel lis-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u jgħolli liċ-ċkejknin (cfr Luqa 1,52). It-Tlugħ fis-Sema ta’ Marija hu misteru kbir li jolqot lilna lkoll, jolqot il-futur tagħna.  Infatti, Marija mxiet qabilna t-triq li mexjin fiha dawk kollha li, bis-saħħa tal-Magħmudija, rabtu ħajjithom ma’ Ġesù, kif Marija rabtet tagħha miegħu.  Din il-festa ġġegħelna nħarsu lejn is-sema, tħabbrilna “s-smewwiet ġodda u l-art il-ġdida”, bir-rebħa ta’ Kristu Rxoxt fuq il-mewt u t-telfa definittiva li ġarrab il-malinn.  Għaldaqstant l-eżultanza tat-tfajla umli mill-Galileja kif mistqarra fil-kantiku tal-Magnificat, issir l-għanja tal-umanità kollha kemm hi, li tifraħ meta tara lill-Mulej imil fuq il-bnedmin kollha, ħlejjaq umli, u jeħdhom miegħu fis-sema. Il-Mulej imil fuq l-umli biex jerfagħhom, kif jistqarr il-kantiku tal-Magnificat.  Dan il-kantiku ta’ Marija jgħinna naħsbu wkoll f’tant sitwazzjonijiet ta’ niket attwali, partikolarment in-nisa mikdudin mill-piżijiet tal-ħajja u mid-dramm tal-vjolenza, in-nisa skjavi tal-prepotenza tas-setgħana, il-bniet imġegħlin jagħmlu xogħol diżuman, in-nisa imġegħlin iċedu bil-ġisem u bl-ispirtu tagħhom għax-xewqat laxki tal-irġiel.  Jalla mingħajr dewmien, taslilhom ħajja ta’ paċi, ġustizzja, imħabba, bl-istennija li fl-aħħar, jum wieħed, iħossuhom maqbudin minn idejn li ma jumiljawhomx, imma li bit-tenerezza jerfugħhom u jmexxuhom fit-triq tal-ħajja, sas-sema.  Marija, tfajla, mara, li batiet ħafna tul ħajjitha, twassalna naħsbu f’dawn in-nisa li tant ibatu.  Nitolbu ‘l-Mulej biex Hu stess jaqbadhom minn idejhom, imexxihom fit-triq tal-ħajja u jeħslihom minn dan il-jasar. F’dan l-ispirtu ejjew ngħixu dawn il-jiem tal-festa sabiex tkun tassew festa nisranija li tgħoġob lil Alla u lil Ommu Marija u fl-istess ħin tgħati ġieħ lil Patrun tagħna San...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Ejja Spirtu s-Santu Il-festa tal-Għid il-Ħamsin li niċċelebraw fil-bidu ta’ dan ix-xahar ta’ Ġunju tgħinna nerġgħu ngħixu l-bidu tal-Knisja.  Il-ktieb tal-Atti tal-Appostli jirrakkonta li, ħamsin jum wara l-Għid, fid-dar fejn kienu jinsabu d-dixxipli ta’ Ġesù, “f’daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi… u mtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b’ilsna oħra” (2, 2-4).  Minn dan it-tiswib id-dixxipli jiġu mibdula kompletament: flok il-biża jidħol il-kuraġġ, l-għelqu iċedi postu għat-tħabbir u kull dubju jiġi mkeċċi mill-fidi mimlija mħabba.  Din hija l-“magħmudija” tal-Knisja, li hekk bdiet il-mixja tagħha fl-istorja, immexxija mill-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Dik il-ġrajja, li tibdel il-qalb u l-ħajja tal-Appotli u tad-dixxipli l-oħra, tinħass malajr ‘l barra miċ-Ċenaklu.  Fil-fatt, dak il-bieb li nżamm magħluq għal ħamsin jum fl-aħħar jinfetaħ beraħ u l-ewwel Komunità nisranija, li issa ma tibqax magħluqa fiha nfisha, tibda tkellem lill-folol ġejjin minn postijiet differenti fuq il-ħwejjeġ kbar li għamel Alla (cfr v. 11), jiġifieri dwar il-Qawmien mill-imwiet ta’ Ġesù, li kien imsallab.  U kull wieħed li kien preżenti jisma’ lid-dixxipli jitkellmu b’ilsienu.  Id-don tal-Ispirtu jerġa’ jġib l-għaqda fost il-lingwi li kienet intilfet f’Babel u jħabbar minn qabel il-ftuħ universali tal-missjoni tal-Appostli.  Il-Knisja ma titwilidx iżolata, imma titwieled universali, waħda, kattolika, b’identà ċara imma miftuħa għal kulħadd, mhux magħluqa, identità li tilqa’ fi ħdanha id-dinja kollha, bla ma tħalli lil ħadd barra.  Ommna l-Knisja ma tagħlaq bibienha f’wiċċ ħadd, lanqas f’wiċċ l-ikbar midneb.  Il-Knisja Omm tiftaħ beraħ il-bibien tagħha għal kulħadd għax hi omm. L-Ispirtu s-Santu msawwab f’qalb id-dixxipli nhar  Għid il-Ħamsin hu l-bidu ta’ staġun ġdid: l-istaġun tax-xhieda u tal-fraternità.  Huwa staġun li jiġi mill-għoli, li jiġi minn Alla, bħal dawk l-ilsna tan-nar li waqfu fuq ras kull wieħed mid-dixxipli.  Kienet il-ħuġġieġa ta’ mħabba li taħraq kull qrusa; kien l-ilsien tal-Vanġelu li jaqbeż il-konfini mqiegħeda mill-bnedmin u li jmiss il-qlub ta’ ħafna, bla distinzjoni ta’ lingwa, razza jew nazzjonalità.  Bħal dakinhar ta’  Għid il-Ħamsin, l-Ispirtu s-Santu jissawwab il-ħin kollu llum fuq il-Knisja u fuq kull wieħed minna sabiex aħna nitilqu’ mill-medjokrità tagħna u noħorġu mill-għeluq tagħna u mwasslu lid-dinja kollha l-imħabba kollha ħniena tal-Mulej.  Inwasslu l-imħabba kollha ħniena tal-Mulej:  din hija l-missjoni tagħna.  Anke lilna ġew mogħtija r-rigali tal-“ilsien” tal-Vanġelu u tan-“nar” tal-Ispirtu s-Santu, sabiex waqt li nxandru lil Kristu Rxoxt, li hu ħaj u jinsab fostna, insaħħnu l-qalb tagħna u anke l-qlub tal-popli billi rresquhom lejH, it-triq, il-verità u l-ħajja. Ejjew nintelqu fl-interċessjoni materna tal-imqaddsa Marija, li kienet preżenti bħala Omm f’nofs id-dixxipli fiċ-Ċenaklu: hi omm il-Knisja, omm Ġesù li saret omm il-Knisja.  Nintelqu f’idejha sabiex l-Ispirtu s-Santu jinżel bil-qawwa bl-abbundanza fuq il-Knisja ta’ żmienna, jimla’ l-qlub tal-insara kollha u jħeġġeġ fihom in-nar tal-imħabba tiegħu. Fr Claude...

Read More