Il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja

Il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja

Il-melħ jagħti t-togħma lill-ikel u d-dawl ma jdawwalx lilu nnifsu. Daqstant hi sempliċi x-xhieda li għandu jagħti n-Nisrani lill-oħrajn bla ma joqgħod jiftaħar bil-merti tiegħu, l-akbar xhieda li jista’ jagħti n-Nisrani hi li jagħti ħajtu bħalma għamel Ġesù, jiġifieri l-martirju. Iżda hemm xhieda oħra, dik tal-ħajja ta’ kuljum, li tibda minn filgħodu, mal-qawmien, u tintemm billejl meta mmorru norqdu. Tidher xi ħaġa bla wisq importanza, iżda l-Mulej bl-affarijiet żgħar jagħmel il-mirakli, iwettaq il-meravilji. Għalhekk jeħtieġ li jkollna atteġġjament ta’ umiltà li fil-fatt ifisser li nfittxu dejjem inkunu melħ u dawl. Melħ u dawl għall-oħrajn għax il-melħ ma jagħtix it-togħma lilu nnifsu, imma qiegħed hemm biex jagħti t-togħma lil xi ħaġa oħra. Ftit melħ jgħin fl-ikel. Fil-fatt, mill-ħanut ma tixtrix il-melħ bil-qnatar, tixtri ftit għax ikun biżżejjed. Bl-istess mod il-melħ ma joqgħodx jitkabbar bih innifsu, għax waħdu ma jiswa għal xejn. Dejjem qiegħed hemm biex jaqdi lil xi ħaġa oħra. Li tkun Nisrani fil-ħajja ta’ kuljum, għalhekk, ifisser li tkun ukoll bħad-dawl, tkun għan-nies bħad-dawl li qiegħed hemm biex jgħinna fid-dlam. Il-Mulej jgħidilna, ‘Int il-melħ, int id-dawl.’ Hekk hu, Mulej. Iżda meta nkunu qed nieklu, aħna ma ngħidux: ‘Kemm hu tajjeb il-melħ!’ iżda, ‘Kemm hu tajjeb l-ikel!’ U meta filgħaxija mmorru norqdu, ma ngħidux, ‘Kemm hu tajjeb id-dawl,’ anzi d-dawl ninjorawh għax ngħixu bid-dawl li jdawwal verament. B’hekk aħna l-Insara niksbu d-dimensjoni li fil-ħajja nkunu anonimi. Aħna m’aħniex il-protagonisti tal-merti tagħna, u għalhekk m’għandniex nagħmlu bħall-fariżew li mar jirringrazzja lil Alla għax kien jidhirlu li hu qaddis. Talba sabiħa fi tmiem il-jum, tista’ tkun: ‘Illum kont melħ? Illum kont dawl?’ Din hi l-qdusija tal-ħajja ta’ kuljum. Jalla l-Mulej jgħinna biex dan nifhmuh sewwa.   Fr Claude...

Read More

Waslet il-Festa

Waslet il-Festa

F’dawn ix-xhur ta’ festi l-irħula u l-bliet Maltin jilbsu libsa differenti għal ftit jiem. Libsa li hija waħda festiva u kulurita. Libsa li ħafna huma dawk li jkunu qed jaħdmu ghaliha matul ix-xhur tas-sena qabel ma tasal il-ġimgha tant mistennija tal-festa. Ta min jibda jsaqsi jekk dawn il-jiem tal-festi li jiġu u jmorru daqs żiffa riħ humiex qed iħallu impatt pożittiv fil-bniedem li jemmen. Hija rejalta, sfortunatament, li l-festi Maltin saru vetrina tal-kultura u l-arti pero’ mhux daqstant tal-fidi nisranija. Huwa fatt magħruf u aċċettat li l-festi esterni f’ħafna mill-parroċċi Maltin qed jikbru filwaqt li l-attivitajiet hekk imsejħa ta’ ġewwa qed ibattu. Qed tingħata ħafna importanza u enerġija lil dak li jidher, lil dak li huwa l-qoxra ta’ barra imma mhux lis-sustanza, dak li huwa essenzjali. Ma nafx kemm hawn nies li jiġu jiċċelebraw il-festa ta’ San Ġiljan u jafu tassew il-ħajja ta’ dan il-qaddis jew inkella x’inhuma l-virtujiet li jiddistingwu lil dan il-qaddis. Forsi jaslu biex jgħidu li qatel lil missieru u lil ommu imma jieqfu s’hemm. Ir-raġunijiet l-għalfejn sar qaddis jibqgħu mistura. Fl-istess waqt aħna msejħin ukoll li nimitaw dawn il-virtujiet sabiex b’hekk inkunu qed ngħatu ġieħ tassew lill-qaddis patrun tagħna. Il-festa f’ġieħ il-qaddis qiegħda hemm sabiex aħna li qegħdin nimxu f’dan il-pellegrinaġġ terren ikollna wkoll eżempji idejali fuq xiex nibbażaw il-ħajja u l-għażliet kostanti li ġġib magħha. Huwa kunċett żbaljat għall-aħħar li wieħed jaħseb li l-festa tiġi biss biex niltaqgħu flimkien nixorbu u ngħaddu siegħa żmien nitpaxxew bin-nar sabiħ fil-bajja ta’ Spinola. Hemm bżonn urġenti li niskopru l-għeruq vera tal-festa Maltija f’ġieħ il-qaddisin li l-parroċċi tagħna qed jipproponulna bħala xhieda awtentika tal-Evanġelju u eżempju konkret li nistgħu nibnu l-ħajja nisranija fuqu. Ma nistgħux naqgħu fin-nasba li dawn il-festi nirriduċuhom f’xalata ta’ paganiżmu sfrenat u minflok ma jkunu ta’ xhieda għaż-żgħar tagħna u għall-barranin qed iservu f’xi ċirkostanzi bħala okkażjoni ta’ skandlu. Dawk li tassew għandhom għal qalbhom il-Patrun tagħna San Ġiljan għandhom jieħdu l-ġimgħa tal-festa bħala opportunita’ oħra fejn ngħatu xhieda tal-imħabba lejn dan il-qaddis mhux bil-kliem u ċ-ċapċip imma bil-fatti konkreti. Tkun tassew festa xierqa lill-qaddis patrun tagħna San Ġiljan jekk niskopru mill-ġdid il-virtujiet li ħaddan hu wara l-konverżjoni tiegħu u ngħixuhom llkoll kemm aħna li nħobbuh, biex dak li nkanataw fl-Innu Popolari lil San Ġiljan “qima kbira b’hekk nuruk” ma jkunx kliem biss imma jissarraf f’azzjoni konkreta dejjiema.   Nawgura lil kulħadd il-festa t-tajba.   Fr Claude...

Read More

Grazzi Mulej ta’ dawn l-Għaxar Snin

Grazzi Mulej ta’ dawn l-Għaxar Snin

Messaġġ mill-Kappillan  Fil-21 ta’ Lulju bl-għajnuna t’Alla se ngħalaq għaxar snin bħala ragħaj spiritwali tagħkom. Hekk kif inħares lura lejn dawn is-snin inħoss li għaddew bħal ħolma, kienu snin ta’ ħidma bla waqfien f’diversi oqsma tal-ħajja tal-komunita’ tagħna u li flimkien komplejna nibnu fuq it-tajjeb li ħallewlna ta qabilna. Dawn l-aħħar erba snin kienu karateriżżati mix-xogħol tal-proġett tal-bini taċ-Ċentru Parrokkjali li kien jinkorpora fih l-estenzjoni taz-zuntier tal-knisja parrokkjali, it-tisbiħ tal-faċċata tal-knisja kif ukoll ġewwa li kien proġett ambizzjuz imam li għax ħdimna flimkien stajna nlestuh. Ma nistax ma nsemmix il-proġett tar-restawr tal-vara titular ta’ San Ġiljan li saret is-sena l-oħra fl-okkażjoni tal-125 sena minn mindu inġiebet għall-ewwel darba f’San Ġiljan. Dan il-proġett tar-restawr seta jseħħ biss minħabba l-għajnuna u l-kontribuzzjonijiet finanzjarji li diversi minnkom tajtu matul is-sena. Dawn huma ftit mill-ħafna proġetti li ħdimna u qed inkomplu naħdmu fuqhom. Pero’ il-parroċċa tgħati wkoll diversi opportunijiet sbieħ biex bħala kappillan niltaqa’ ma nies ġodda, nidħol fil-ħajja ta’ diversi familji u nakkumpnajhom fid-diversi esperjenzi li jgħaddu minnhom kemm dawk sbieħ kif ukoll dawk ta’ dieqa. Il-mixja flimkien fl-esperjenza tal-ħajja nisranija tkompli tibni l-komunita’ nisranija fil-milja kollha tagħha. Dawn l-esperjenzi tal-ħajja filwaqt li joffru sfida lil bniedem, joffru wkoll opportunita’ biex il-bniedem jifhem iżjed l-identita’ tiegħu bħala nisrani u jgħinuh jikber ukoll fl-għarfien tal-umanita’ tiegħu, li għalkemm hi dgħajfa hija mifdija mid-demm ta’ Kristu. L-esperjenza ta’ dawn l-għaxar snin fostkom bħala kappillan, biex ma nsemmix is-sitt snin ta’ qabel bħala viċi wkoll, u allura dawn is-sittax-il sena kienu esperjenza li diffiċli li tiġi deskritta fi ftit kliem. Pero’ permezz ta’ dan l-artiklu nixtieq inrodd ħajr lil Alla għal dak kollu li għamel miegħi u permezz tiegħi matul dawn is-sittax –il sena li ili magħkom il-Ġiljanizi, għaxra minnhom bħala Kappillan. Inrodd ħajr lil Alla tas-saċerdoti li ħdimt magħhom u li m’ghadhomx magħna kif ukol dawk li qed naħdem magħhom illum il-ġurnata. Nizzikħajr lil Mulej ukoll għal bosta lajċi li ħdimt magħhom matul dawn is-snin li minnhom tgħallimt ħafna u li kienu eżempju mill-isbaħ ta’ qdusija u imħabba vera. Nizzikħajr lil Mulej ukoll tal-esperjenzi kollha li għext fejn tgħallimt mid-diversi żbalji tiegħi u fl-istess waqt skoprejt ukoll f’diversi ċirkustanzi talenti moħbija li ma kontx ntbaħt li kelli. Żgur li dawn l-esperjenzi se jkomplu jgħinuni biex bl-għajnuna t’Alla nkompli immexxi din il-komunita’ afdata f’idejja mingħajr ma jistħoqqli, li nispera nkun nista’ nkompli nservi bl-enerġija kollha li jislifni l-Mulej fi snin li ġejjien. Nisperaw li jkollna l-opportunita li flimkien inkomplu naħdmu għall-bini tal-komunita’ parrokkjali li kulma jgħaddi ż-żmien dejjem qed tinbidel u tevolvi. Huwa fatt li San Ġiljan inbidel ħafna matul dawn is-snin, jien rajtu li nbidel ferm minn meta ġejt għall-ewwel darba, għaldaqstant issa rridu naraw kif fiċ-ċirkustanzi preżenti nkunu nistgħu ngħamlu dak kollu li...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Ieqaf, ħares u erġa’ lura. Erġa’ lura fid-dar ta’ Missierek Żmien ir-Randan hu ż-żmien it-tajjeb biex insewwu l-kordi stunati tal-ħajja Nisranija tagħna u nilqgħu l-aħbar dejjem ġdida, hienja u kollha tama tal-Għid tal-Mulej. Il-Knisja, fl-għerf tagħha ta’ omm, tipproponilna li nagħtu attenzjoni speċjali għal dak kollu li jista’ jberred jew ifarrak lill-qalb tagħna li temmen. It-tentazzjonijiet li għalihom aħna esposti huma ħafna. Kull wieħed u waħda minna jaf x’inhuma d-diffikultajiet li jrid iħabbat wiċċu magħhom. U hu ta’ swied il-qalb naraw kif, quddiem il-ġrajjiet tal-ħajja ta’ kuljum, jinstemgħu ilħna li, waqt li japprofittaw mill-uġigħ u d-dubji tal-oħrajn, ma jafux jiżirgħu għajr il-qtigħ il-qalb. U jekk il-frott tal-fidi hu l-karità – kif kienet tħobb ittenni Madre Teresa ta’ Calcutta – il-frott tal-qtigħ il-qalb huma l-apatija u r-rassenjazzjoni. Qtigħ il-qalb, apatija u rassenjazzjoni: ix-xjaten li jmewtu u jipparalizzaw ir-ruħ tal-poplu li jemmen. Ir-Randan hu żmien prezzjuż biex inneżżgħu l-maskra ta’ dawn it-tentazzjonijiet u oħrajn, waqt li nħallu l-qalb tagħna terġa’ tibda tħabbat mat-taħbita tal-qalb ta’ Ġesù … ieqaf, ħares u erġa’ lura. Ieqaf ftit, ħalli din l-aġitazzjoni u dan il-ġiri kollu bla sens li jimla l-qalb bl-imrar għax tħossok li qatt m’int qed tasal imkien. Ieqaf, ħalli warajk dan l-obbligu li trid bilfors tgħix bl-għaġla, li jxerred, jaqsam u jispiċċa biex jeqred il-ħin tal-familja, iż-żmien tal-ħbiberija, iż-żmien tal-ulied, iż-żmien tan-nanniet, iż-żmien ta’ Alla. Ieqaf ftit mill-bżonn li tidher u jarak kulħadd, li toqgħod kontinwament “ġol-vetrina”, li jnessik il-valur tal-intimità u tal-ġabra. Ieqaf ftit mill-ħarsa arroganti, il-kumment vojt u ta’ disprezz li tagħmlu għax tkun insejt il-ħlewwa, it-tjieba u r-rispett għal-laqgħa mal-oħrajn, speċjalment dawk vulnerabbli, miġruħa u anki mgħaddsa fid-dnub u fl-iżball. Ieqaf ftit mill-urġenza li tħoss li trid tikkontrolla kollox, tkun taf kollox, tħarbat kollox, li jiġi mill-fatt li nsejt il-gratitudni għad-don tal-ħajja u għal tant ġid li rċivejt. Ieqaf ftit mill-istorbju jtarrax li jdgħajjef u jistordi lil widnejna u li jnessina l-qawwa għammiela u ħallieqa tas-skiet. Ħares. Ħares lejn is-sinjali li jistgħu jżommuk milli titfi fik l-imħabba, li jżommu ħajja l-fjamma tal-fidi u tat-tama. Uċuħ ħajjin tat-tama u tat-tjieba ta’ Alla li jaħdem f’nofsna. Ħares lejn il-wiċċ tal-familji tagħna li jum wara l-ieħor għadhom jidħlu għall-isfidi, bi sforz kbir biex jimxu ’l quddiem fil-ħajja u, qalb tant ħwejjeġ li jonqsuhom u diffikultajiet, ma jħallu jaħarbilhom l-ebda tentattiv biex jagħmlu mid-dar tagħhom skola ta’ mħabba. Ħares lejn l-uċuħ, li jisfidawna, l-uċuħ tat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna mimlija bil-futur u bit-tama, mimlija bil-ġejjieni u bil-potenzjalitajiet li jesiġu dedikazzjoni u protezzjoni. Ħares lejn l-uċuħ tal-anzjani tagħna migrufa biż-żmien li għadda minn fuqhom: uċuħ li jġorru l-memorja ħajja ta’ niesna. Uċuħ tal-għerf irżin ta’ Alla. Ħares lejn l-uċuħ tal-morda tagħna u ta’ tant li jduru bihom; uċuħ li fil-vulnerabbiltà tagħhom u fis-servizz tagħhom ifakkruna li l-valur ta’ kull persuna ma jista’ qatt ikun ridott għal kwistjoni ta’ xi kalkolu jew ta’...

Read More

Messaġġ mill-Viċi Dun Pawl Mizzi

Messaġġ mill-Viċi Dun Pawl Mizzi

Fix-xahar ta’ Frar niftakru f’żewġ mumenti importanti fil-fidi tagħna –  Il-preżentazzjoni tal-Mulej fit-tempju u n-Nawfraġju ta’ San Pawl ġewwa gżiritna. Dawn iż-żewġ festi kbar fil-Knisja Maltija jfakkruna fid-dawl tal-fidi tagħna. Fil-liturġija, is-simbolu tad-dawl nsibuh jispikka, tista’ tgħid kontinwament; nużaw x-xemgħat fuq l-altar u f’festi solenni jakkumpanjaw l-Evanġelju. Il-lampier li jinħaraq quddiem it-tabernaklu hu s-sinjal ta’ adorazzjoni u talb kontinwu quddiem il-preżenza rejali ta’ Ġesu.  Fil-magħmudija tiġi mogħtija xemgħa lill-imgħammed ġdid li tinxtegħel mill-blandun, li jintuża wkoll fil-funerali għax dik il-fjamma li nxtegħlet fina fil-magħmudija tagħna u li qaddset ħajjitna permezz tas-sagramenti, takkumpanjana fil-ħajja eterna.  Nixegħlu x-xemgħa quddiem ikoni, pitturi u xbiehat qaddisa bħala sinjal ta’ ferħ.  Il-purċissjonijiet aux flambeaux juru minn barra l-fidi tal-kommunità li tishar. Mit-tifsiriet kollha li joħorġu mid-dawl meta użat fil-knisja, il-blandun tal-Għid għandu it-tifsira l-iktar kbira u importanti. Il-Blandun tal-Għid jirrapreżenta lill-Mulej (Lumen Christi), ix-xemx li qatt ma tgħib.  Jiġi mixgħul fid-dlam ċappa tal-lejl min-nar ġdid, għax fl-Għid jiġġedded kollox.  Id-dwal l-oħra jiġu mixgħula direttament mill-blandun. It-tifsira kollha tad-dawl tal-Għid hi rrakkontata fl-innu sabiħ li l-Knisja tkanta fil-lejl tal-Għid – Exultet. Dan jiġbor fih it-tħabbira tal-ħelsien tal- Għid, li deher l-ewwel ħjiel tiegħu fil-ġrajjiet tal-Antik Testment u imbagħad seħħ bil-qawmien ta’ Kristu. Il-purċissjoni tad-dawl ta’ Kristu fil-lejl tal-Għid fejn il-blandun jimxi l-ewwel u warajh il-kommunità turi, li Ġesù li qam hu dawl fid-dlamijiet, hu dawwal lill-ġnus bil-qawmien tiegħu. Il-festa tal-Preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju (msejħa wkoll bħala il-Kandlora) turi propju l-preżenza ta’ Kristu bħala dawl li jdawwal il-ġnus filwaqt li l-festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl fostna tfakkarna li aħna ircevejna dan id-dawl fil-bidu tal-Knisja. Sfortunatament, minkejja li għandna d-dawl (artifiċjali, naturali u spiritwali), xorta id-dlam fil-ħajja tagħna ma sparixxiex la fil-familja u s-soċjetà u lanqas fil-Knisja (kommunita’). Tajjeb li niriflettu fuq kemm qed inħallu lil Ġesu jkun verament id-dawl fil-ħajja tagħna u biex jgħina f’din ir-riflessjoni.  Ħa nagħlaq b’ versi partikulari mill-Vanġelju skont San Ġwann li jitkellmu dwar Ġesu bħala id-dawl: “Id-dawl jiddi fid-dlam imma d-dlam ma għelbux”. (Ġw 1:5) “Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixhed għad-dawl, dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa u ġej fid-dinja”. (Ġw 1:8-9) “U l-ġudizzju huwa dan: li d-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin ħabbew id-dlam aktar mid-dawl għax l-għemil tagħhom kien ħażin.” (Ġw 3:19) “Jiena d-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja.” (Ġw 8:12) “Ftit ieħor baqagħlu magħkom id- Mela ibqgħu miexja sakemm għandkom id-dawl, biex id-dlam ma jilħaqkomx. Min jimxi fid-dlam ma jafx fejn hu sejjer.” (Ġw 12:35) Fr...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan għax-xahar ta’ Jannar

Messaġġ mill-Kappillan għax-xahar ta’ Jannar

Flimkien mal-Mulej fis-Sena Ġdida Il-festi sbieħ tal-Milied jiġu fi tmiemhom biċ-ċelebrazzjoni tal-Epifanija u eżatt warajha l-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Wara li Ġesù irċieva l-magħmudija minn Ġwanni fix-xmara Ġordan, “infetħu s-smewwiet għalih” (Mt 3,16).  Dan iwassal fis-seħħ il-profeziji.  Fil-fatt, hemm il-vokazzjoni li l-liturġija tal-Avvent tfakkarna minn żmien għal żmien: “Mhux li kien iċċarrat is-smewwiet u tinżel!” (Iż. 63,19).  Jekk is-smewwiet jibqgħu magħluqin, l-orizzont tal-ħajja tagħna fuq din l-art jibqa’ mdallam, imċaħħad mit-tama.  Imma, bit-tifkira tal-Milied, il-fidi tagħna għal darb’oħra taċċertana li s-smewwiet reġgħu iċċartu bil-miġja ta’ Ġesù.  U f’jum il-magħmudija ta’ Ġesù għal darb’oħra nħarsu lejn is-smewwiet miftuħa.  Id-dehra tal-Iben ta’ Alla fuq l-art timmarka l-bidu ta’ żmien qawwi ta’ ħniena, wara li d-dnub kien għalaq is-smewwiet, u tella’ bħal qisu ħajt bejn il-bniedem u l-Ħallieq tiegħu.  Bit-twelid ta’ Ġesù is-smewwiet jinfetħu.  F’Ġesù Alla jtina l-garanzija ta’ mħabba li ma tistax tinqered.  Minn mindu l-Verb sar bniedem nistgħu għalhekk naraw is-smewwiet miftuħa.  Dan kien possibbli għar-rgħaja ta’ Betlehem, għall-Maġi li ġew mil-Lvant, għall-Għammiedi, għall-Appostli ta’ Ġesù, għal San Stiefnu, l-ewwel martri, li għajjat: “Qed nara s-smewwiet miftuħa!” (Att 7,56).  U dan huwa possibbli għal kull wieħed u waħda minna, jekk inħallu l-imħabba ta’ Alla taħkimna, din l-imħabba li tingħatalna għall-ewwel darba fil-magħmudija permezz tal-Ispirtu s-Santu.  Ejjew inħallu l-imħabba ta’ Alla taħkimna. Dan hu ż-żmien qawwi tal-ħniena!  Meta Ġesù rċieva l-magħmudija tal-indiema minn Ġwanni l-Battista, billi juri s-solidarjetà mal-poplu niedem – Hu, li hu bla dnub, m’għandux bżonn ta’ konverżjoni –, Alla l-Missier semma’ leħnu mis-sena “Dan hu Ibni, il-maħbub: fih insib l-għaxqa tiegħi” (v 17).  Ġesù jirċievi l-approvazzjoni tal-Missier tas-sema, li bagħtu fid-dinja proprju biex jaċċetta li jaqsam magħna l-qagħda tagħna, il-faqar tagħna.  Li taqsam xi ħaġa ma’ xi ħadd hu l-veru mod kif turi kemm tħobbu.  U għalhekk lilna jagħmilna ulied, flimkien miegħu, ta’ Alla l-Missier.  Din hi l-wirja u l-għajn tal-imħabba vera.  Dan hu iż-żmien qawwi tal-ħniena. Ma jidhrilkomx li fi żmienna hemm bżonn ta’ żjieda fl-imħabba fraterna u fil-qsim tal-ġid?  Ma jidhrilkomx li lkoll għandna bżonn żjieda fl-imħabba lejn il-proxxmu? Mhux dik il-karità li sseraħ il-kuxjenza billi tagħti xi ħaġa darba kultant b’mod li ma tagħtix każ, b’mod indifferenti, imma dik il-karità li permezz tagħha veru naqsmu dak li għandna, li tħoss it-tbatija u d-dwejjaq tal-aħwa.  X’togħma differenti tieħu l-ħajja meta nħallu l-imħabba ta’ Alla taħkimna. B’dawn il-ħsibijiet f’qalbna ejjew inħarsu ‘l quddiem lejn din is-sena ġdida 2019 u nippruvaw nagħtu aħna lkoll xhieda tal-identita’ nisranija tagħna f’kull qasam tal-ħajja tagħna. Minn qalbi nawgura lilek li qed taqra u lil-familjari tiegħek paċi u ġid għas-sena...

Read More