Messaġġ mill-Kappillan għal Mejju 2017

Messaġġ mill-Kappillan għal Mejju 2017

Marija qamet u telqet tgħaġġel lejn l-għoljiet fil-belt ta’ Ġuda   F’dawk il-jiem, jgħidilna San Luqa fl-Evanġelju, li Marija marret tgħaġġel lejn belt ċkejkna qrib Ġerusalemm biex tiltaqa’ mal-kuġina tagħha Eliżabetta. Tant drabi tul ħajjitha Marija kienet terrqet għoljiet, sal-aħħar waħda ta’ niket, dik tal-Kalvarju, magħquda mal-misteru tal-passjoni ta’ Kristu. Kienet l-ewwel waħda li emmnet fl-Iben t’Alla, u hi l-ewwel waħda li ttellegħet fis-sema bir-ruħ u l-ġisem.  Kienet l-ewwel li laqgħet u żammet f’dirgħajha lil Ġesù meta kien għadu tarbija u hija l-ewwel waħda li ntlaqgħet f’dirajgħ biex tiddaħħal fis-Saltna eterna tal-Missier.  Marija, umli u sempliċi tfajla minn villaġġ itturufnat fil-periferija tal-imperu ruman, propju għax laqgħet u għexet l-Evanġelju, Alla jdaħħalha għall-eternità maġenb it-tron ta’ Ibnu.  Hu b’dal-mod li l-Mulej iniżżel lis-setgħana minn fuq it-tron tagħhom u jgħolli liċ-ċkejknin (cfr Luqa 1,52). Infatti, Marija mxiet qabilna t-triq li mexjin fiha dawk kollha li, bis-saħħa tal-Magħmudija, rabtu ħajjithom ma’ Ġesù, kif Marija rabtet tagħha miegħu. Għaldaqstant l-eżultanza tat-tfajla umli mill-Galileja kif mistqarra fil-kantiku tal-Magnificat, issir l-għanja tal-umanità kollha kemm hi, li tifraħ meta tara lill-Mulej imil fuq il-bnedmin kollha, ħlejjaq umli, u jeħdhom miegħu fis-sema. Il-Mulej imil fuq l-umli biex jerfagħhom, kif jistqarr il-kantiku tal-Magnificat.  Dan il-kantiku ta’ Marija jgħinna naħsbu wkoll f’tant sitwazzjonijiet ta’ niket attwali, partikolarment in-nisa mifnija mill-piżijiet tal-ħajja u mid-dramm tal-vjolenza domestika u psikoloġika, n-nisa skjavi tal-prepotenza tas-setgħana, il-bniet imġegħlin jagħmlu xogħol diżuman, in-nisa imġegħlin iċedu bil-ġisem u bl-ispirtu tagħhom għax-xewqat laxki tal-irġiel.  Jalla mingħajr dewmien, taslilhom ħajja ta’ paċi, ġustizzja, imħabba, bl-istennija li fl-aħħar, jum wieħed, iħossuhom maqbudin minn idejn li ma jumiljawhomx, imma li bit-tenerezza jerfugħhom u jmexxuhom fit-triq tal-ħajja, sas-sema.  Marija, tfajla, mara, li batiet ħafna tul ħajjitha, twassalna naħsbu f’dawn in-nisa li tant ibatu.  Nitolbu ‘l-Mulej biex Hu stess jaqbadhom minn idejhom, imexxihom fit-triq tal-ħajja u jeħslihom minn dan il-jasar Fr...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Messaġġ mill-Kappillan Dun Claude Portelli

Misteru Kbir tal-Imħabba t’Alla Ejjew nieqfu quddiem il-qabar vojt ta’ Ġesù u nimmeditaw bi stgħaġib u gratitudni l-misteru kbir     tal-qawmien tal-Mulej. Il-ħajja għelbet il-mewt.  Il-ħniena u l-imħabba għelbu d-dnub!  Hemm bżonn il-fidi u t-tama biex ninfetħu għal dan ix-xefaq ġdid u meraviljuż.  U aħna nafu li l-fidi u t-tama huma rigal ta’ Alla, u għandna nitolbuh: “Mulej, agħtini l-fidi, agħtini t-tama. Neħtiġuhom ħafna.”  Inħallu l-emozzjonijiet li jidwu fis-sekwenza tal-Għid jinvaduna: «Iva, aħna ċerti minn dan: Kristu qam tassew».  Il-Mulej qam fostna.  Din il-verità mmarkat b’mod li ma jitħassarx il-ħajja tal-Appostli li, wara l-qawmien, ħassew mill-ġdid il-bżonn li jimxu wara l-Imgħallem tagħhom u, wara li rċevew l-Ispirtu s-Santu, marru mingħajr biża’ jħabbru lil kulħadd dak li kienu raw b’għajnejhom u dak li kienu ħassew personalment. Aħna msejħin biex insibu mill-ġdid u nilqgħu b’intensità partikolari l-aħbar li tfarraġ tal-qawmien: «Kristu, tama tiegħi, qam»  Jekk Kristu qam, nistgħu nħarsu lejn kull ma’ jiġri f’ħajjitna, anki dak li jkun negattiv, b’għajnejn u qalb ġodda.  Il-waqtiet tad-dlam, ta’ falliment u anki tad-dnub jistgħu jinbidlu u jħabbru triq ġdida.  Meta nkunu missejna l-qiegħ tal-miżerja u tad-dgħufija tagħna, Kristu Rxoxt itina l-qawwa biex nerġgħu nqumu.  Jekk nintelqu f’idejh, il-grazzja tiegħu ssalvana.  Il-Mulej imsallab u mqajjem hu r-rivelazzjoni sħiħa tal-ħniena, preżenti u taħdem fl-istorja.  Dan hu l-messaġġ tal-Għid li jidwi u għad jibqa’ jidwi tul iż-żmien kollu tal-Għid sal-Pentekoste. Xhud sieket tal-avvenimenti tal-passjoni u tal-qawmien ta’ Ġesù kienet Marija.  Hi kienet wieqfa taħt is-salib: ma għotritx quddiem in-niket, imma l-fidi tagħha saħħitha.  Fil-qalb imċarrta tagħha ta’ omm, dejjem baqgħet mixgħula l-fjamma tat-tama.  Nitolbuha tgħinna biex anki aħna nilqgħu bis-sħiħ it-tħabbira tal-qawmien, ħalli ninkarnawha fil-konkretezza tal-ħajja tagħna ta’ kuljum. Jalla l-Verġni Marija ttina ċ-ċertezza tal-fidi (biex nifhmu) li kull pass iebes tal-mixja tagħna, imdawwal mid-dawl tal-Għid, isir barka u ferħ għalina u għall-oħrajn, speċjalment għal dawk li jbatu minħabba l-egoiżmu u l-indifferenza. Nawgura lil kull familja tal-parroċċa Għid Qaddis imfawwar bil-ferħ tal-Mulej Irxoxt.   Fr...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan għal Marzu 2017

Messaġġ mill-Kappillan għal Marzu 2017

Nagħrfu li aħna midinbin biex nilqgħu l-ħniena t’Alla Fil-Ktieb tal-Profeta Ġeremija jidher ċar li Alla hu dejjem fidil għax ma jistax jiċħad lilu nnifsu, filwaqt li l-poplu ma jagħtix widen għall-Kelma tiegħu. Għalhekk, Ġeremija jirrakkuntalna x’għamel Alla biex jerġa’ jikseb għalih il-qlub tal-poplu. Imma l-poplu jibqa’ jwebbes rasu fl-infedeltà. Din l-infedeltà tal-poplu t’Alla u li hija l-infedeltà tagħna wkoll, twebbes il-qalb, tagħlaqha: Ma tħallix il-Kelma tal-Mulej li, bħala missier li jħobb, jitlobna dejjem biex inkunu miftuħin għall-ħniena tiegħu u għal imħabbtu. F’wieħed mis-salmi fil-Liturġija tal-Kelma matul dawn il-jiem tar-Randan insibu: Isimgħu leħen il-Mulej, la twebbsux qalbkom! Hekk ikellimna dejjem il-Mulej, bl-imħabba ta’ missier jgħidilna: Erġgħu duru lejja b’qalbkom kollha għax jien ħanin u ta’ qalb tajba. Imma meta l-qalb tkun iebsa din l-istedina ma nifhmuhiex. Il-ħniena t’Alla nifhmuha biss meta jkollna l-ħila niftħu qalbna, ħalli jkun jista’ jidħol Hu. F’waħda mis-siltiet tal-Vanġelu skont San Luqa naraw li Ġesù jkun konfrontat minn dawk li kienu studjaw l-Iskrittura, l-imgħallmin tal-liġi li kienu jafu t-teoloġija, imma kienu magħluqin għal kollox. Kellhom qalbhom iebsa wisq u kienu mmexxijin mill-Liġi biss u xejn iżjed. Filwaqt li naraw li l-folla kienet mistgħaġba, kif ukoll kellha l-fidi f’Ġesù, kellha qalbha miftuħa: imperfetta, midinba, imma qalb miftuħa. Imma dawn it-teoloġi, kellhom atteġġjament ta’ għeluq. Kienu dejjem ifittxu spjegazzjoni, basta ma jifhmux il-messaġġ ta’ Ġesù, kienu jitolbuh sinjal mis-sema. Kellhom qalbhom u moħħhom dejjem magħluqin. Għalihom, kien Ġesù li kellu jiġġustifika dak li kien qiegħed jagħmel u mhux huma. Din hi l-istorja, l-istorja ta’ fedeltà falluta, l-istorja tal-qlub magħluqa li ma jħallux il-ħniena t’Alla tidħol fihom, li tilfu t-tifsira tal-kelma “maħfra”. “Aħfirli Mulej!” Imma dawn l-Imgħallmin tal-Liġi kienu hekk rashom iebsa u qalbhom iebsa għax ma kienux iħossu li huma midinbin: kienu jħossuhom biss imħallfin tal-oħrajn u li huma biss kienu ġusti quddiem Alla. U din il-fedeltà falluta Ġesù jispjegaha bi kliem ċar ħafna biex b’hekk jagħlaq ħalq it-tpaċpiċ ta’ dawn l-ipokriti: Min mhux miegħi hu kontra tiegħi. Fi kliem ieħor Ġesu’ qed jgħid: Jew inti fidil, b’qalbek miftuħa għal Alla li hu fidil, jew int kontrih. Min mhux miegħi hu kontra tiegħi. Nitolbu l-Mulej itina l-grazzja tal-fedeltà. U l-ewwel pass fit-triq tal-fedeltà hu li tagħraf li inti midneb. Jekk int ma tħossx li inti midneb, bdejt ħażin. Nitolbu l-grazzja li qalbna ma tibbiesx, li tkun miftuħa għall-ħniena t’Alla b’mod speċjali matul dawn l-erbgħin jum tar-Randan Imqaddes u għall-grazzja tal-fedeltà. Nitolbu l-grazzja li aħna, infidili, inkunu kapaċi nitolbu maħfra wkoll sabiex b’hekk inkunu nistgħu lkoll induqu u naraw kemm hu tajjeb il-Mulej. Fr...

Read More

Missierna

Missierna

Ġesù jiġbor it-talba kollha fil-kelma Missier. Dal-Missier jaf dak li neħtieġu qabel ma nitobuhulu. Hu Missier li jisma’ fil-moħbi, u Ġesù jgħidilna biex nitolbu fil-kamra waħedna. Dal-Missier, itina l-identità ta’ ulied u meta jien ngħid “Missier” nuri li l-identità nisranija tiegħi tagħmilni iben. Din hi grazzja mill-Ispirtu s-Santu. Ġesù kien juża l-kelma Missier fil-mumenti l-aktar qawwija ta ħajtu, meta kien ikun mimli ferħ u emozzjoni: Missier infaħħrek għax dawn l-affarijiet urejthom li min hu żgħir; jew meta kien imbikki quddiem il-qabar ta’ Lazzru: Missier irroddlok ħajr għax smajtni; jew wara, fil-waqt aħħari ta’ tmiem ħajtu fuq is-salib. F’dawn il-mumenti qawwija Ġesù jgħid “Missier”. Din hi l-kelma li juża. Hu jkellem lill-Missier. Di hi d-dimensjoni tat-talb. Jekk ma nħossuniex ulied, it-talb tagħna jkun pagan,ikun talb tal-kliem biss. Naturalment, nistgħu nitolbu lill-Madonna, lill-anġli u l-qaddisin. Imma l-ġebla tax-xewka tat-talb tagħna hija l-Missierna. Jekk ma jkollniex ħila nibdew minn dil-kelma, talbna mhux sejjer tajjeb. Irridu nħossu l-ħarsa tal-Missier fuqna, inħossu li dik il-kelma Missier mhix xi ħaġa żejda bħalma hu t-talblib tal-pagani. Hija sejħa lil dak li tani l-identità ta’ iben. Dan hu t-talb nisrani. Imbagħad ħalli nitolbu lill-Madonna, lill-anġli, lill-qaddisin, nagħmlu pellegrinaġġi u purċissjonijiet. Kollox hu sabiħ imma dejjem mibdi mill-kelma Missier u bl-għarfien li aħna ulied u għandna Missier li jħobbna u jaf il-ħtiġijiet tagħna kollha. Għalhekk jekk it-talb tagħna jibda’ bil-kelma Missier ikompli bil-kelma Missierna, aħna aħwa, familja. Il-Missier, jtina l-identità ta’ familja. Għalhekk hu importanti li nkunu nafu naħfru, ninsew, ninsew l-offiżi, indaħħlu fina dik id-drawwa sabiħa li ngħidu: ħalliha għaddejja, ħa jagħmel il-Mulej u ma nbejtu xejn f’qalbna, ebda ħsieb ta’ tpattija. Meta nitolbu ‘l Alla u naħfru lil kulħadd, ninsew l-offiżi, din tkun l-aktar talba tajba li tista’ tagħmel. Tajjeb li kultant nagħmlu ftit eżami tal-kuxjenza dwar dan. Għalija Alla hu Missier?, inħossu bħala Missieri? U jekk ma nħossux hekk nitlob lill-Ispirtu s-Santu biex jgħallimni nħoss dan. B’hekk jien ikolli ħila ninsa l-offiżi, u jekk le, nitlob lill-Missier hekk: dawn ukoll huma uliedek, għamluli xi ħaġa ħażina, Mulej għinni biex naħfer. Nagħmlu dan l-eżami tal-kuxjenza għax hu ta’ fejda għalina. Missier, Missierna: dan itina l-identità ta’ ulied u jtina familja biex fil-ħajja nimxu lkoll flimkien u qatt waħedna. Fr...

Read More

Kif inhi l-fidi tiegħi f’Ġesù Kristu ?

Kif inhi l-fidi tiegħi f’Ġesù Kristu ?

  Biex nifhmu verament lil Ġesù ma jistax ikollna qalbna magħluqa. Mill-Vanġelu naraw kif in-nies tagħmel minn kollox biex tersaq lejn Ġesù mingħajr ma taħseb dwar ir-riskji li tista’ tidħol fihom, basta li tisimgħu jew tmissu ftit. Fir-rakkont tal-fejqan tal-magħtub kif jippreżentahulna San Mark, tant kienet kbira l-folla li biex sħabu ħaduh għand Ġesù kellhom jaqalgħu biċċa mis-saqaf. Din kienet il-fidi tagħhom, l-istess bħal dik tal-mara li missitlu t-tarf tal-libsa biex tfiq u taċ-ċenturjun li xtaq il-fejqan tal-qaddej tiegħu. Il-fidi qawwija hi kuraġġuża, timxi ‘l quddiem għax il-qalb tkun miftuħa. Bil-fejqan tal-magħtub, Ġesù jagħmel pass ‘il quddiem. Fil-bidu tal-ministeru tiegħu f’Nażaret kien mar fis-sinagoga fejn qal li kien ġie mibgħut biex jeħles lill-imjassrin, lill-ħabsin u jrodd id-dawl lil-għomja. Hawnhekk jagħmel xi ħaġa aktar: mhux biss ifejjaq imma jaħfer id-dnubiet ukoll. Kien hemm min kellu qalb magħluqa u kien jaċċetta, sa ċertu punt, li Ġesù kien ifejjaq il-mard. Imma li jaħfer id-dnubiet. M’għandux dritt jgħid dan għax Alla biss jaħfer id-dnubiet. Imma Ġesù jaqralhom ħsibijiethom mingħajr ma jgħid li hu Alla. Minflok jistaqsihom: għaliex qed taħsbu hekk? Biex jemmnu li l-Iben t’Alla għandu s-setgħa jaħfer id-dnubiet qal lill-marid: qum, erfa’ friexek u mur. Hawnhekk Ġesù jibda’ juża lingwaġġ li f’ċertu punt beda jgerrex lin-nies. Kien diskors iebes meta qal li l-ikel tat-triq tas-salvazzjoni huwa Ġismu. Aħna nifhmu, li Alla jiġi biex ifejjaqna mill-mard, imma qabel kollox biex jeħlsina minn dnubietna u jwassalna għand il-Missier. Għalhekk ġie mibgħut. U dan hu diffiċli ħafna biex jinftiehem mhux mill-Iskribi biss. Meta Ġesù jidher li għandu setgħa akbar minn dik ta’ bniedem, li jaħfer, li jagħti l-ħajja, biex joħloq mill-ġdid lill-umanità, anki d-dixxipli tiegħu daħlulhom id-dubji. U wħud minnhom telqu. Ġesù mbagħad jistieden lill-dawk li baqgħu miegħu biex jekk iridu jitilqu huma wkoll. Din hi l-fidi, il-fidi f’Ġesù Kristu. Kif inhi l-fidi tiegħi fih ? Nemmen li Ġesù Kristu hu Alla, Iben Alla? Din il-fidi qed tibdilli ħajti ? Jalla l-Mulej ikattrilna l-fidi. In-nies kienu jfittxuh għax kien jitkellem bis-setgħa mhux kif kienu jagħmlu l-Iskribi. Kienu jmorru warajh għax kien jagħmel il-mirakli wkoll. Imma fl-aħħar, wara dak kollu li raw dawn in-nies, baqgħu mistgħaġbin u bdew ifaħħru ‘l Alla.   Fr...

Read More

Kristu twieled għalina, ejjew nifirħu fil-jum tas-salvazzjoni tagħna

Kristu twieled għalina, ejjew nifirħu fil-jum tas-salvazzjoni tagħna

Niftħu qlubna biex nilqgħu l-grazzja tal-jum li fih twieled is-Salvatur tagħna, li Hu Kristu nnifsu: Ġesù hu l-“jum” kollu dawl li żernaq fuq ix-xefaq ta’ l-umanità.  Jum ta’ ħniena, li fih Alla l-Missier wera lill-bnedmin kollha l-ħlewwa kbira tiegħu.  Jum ta’ dawl li jkeċċi d-dlam tal-biża’ u tad-diqa.  Jum ta’ paċi, fejn isir possibbli għalina li niltaqgħu ma’ xulxin, niddjalogaw, u fuq kollox nirrikonċiljaw ruħna.  Jum ta’ ferħ: “ferħ kbir” għaċ-ċkejknin u l-umli, u għall-poplu kollu (ara Lq 2:10).   F’dan il-jum, mill-Verġni Marija, twieled Ġesù, is-Salvatur.  Il-presepju jurina s-“sinjal” li Alla tana: “tarbija mfisqija u mimduda f’maxtura” (Lq 2:12).  Bħar-ragħajja ta’ Betlehem, anki aħna mmorru naraw dan is-sinjal, din il-ġrajja li ta’ kull sena tiġġedded fil-Knisja.  Il-Milied hu ġrajja li tiġġedded f’kull familja, f’kull parroċċa, f’kull komunità li tilqa’ l-imħabba ta’ Alla mlaħħma f’Ġesù Kristu.  Bħal Marija, il-Knisja turi lil kulħadd is-“sinjal” ta’ Alla: it-Tarbija li Hi ġarret f’ġufha u tatha d-dawl, imma li hi Bin il-Għoli, għax “ġej mill-Ispirtu s-Santu” (Mt 1:20).  Għalhekk Hu l-Feddej, għax hu l-Ħaruf ta’ Alla li jieħu fuqu d-dnub tad-dinja (ara Ġw 1:29).  Flimkien mar-ragħajja, ejjew nersqu nqimu lill-Ħaruf, naduraw it-Tjieba ta’ Alla li saret laħam, u nħallu d-dmugħ ta’ ndiema jfawwar xfar għajnejna u jnaddfilna qalbna.    Hu biss jista’ jsalvana.  Il-Ħniena ta’ Alla biss tista’ teħles lill-umanità minn tant xorta ta’ ħażen, xi drabi mostrużi, li l-egoiżmu jnissel fiha.  Il-grazzja ta’ Alla tista’ ddawwar il-qlub u tiftaħ toroq li bihom nistgħu ninqalgħu minn sitwazzjonijiet li umanament ma jistgħux jissolvew.   Fejn jitwieled Alla, titwieled it-tama: Hu jġib it-tama.  Fejn jitwieled Alla, titwieled il-paċi.  U fejn titwieled il-paċi, m’hemmx iżjed lok għall-mibegħda u għall-gwerra.  Nawgura minn qalbi li dan iż-żmien tant għażiż għalina lkoll ikun tassew żmien li jnissel fi qlubna Tama mġedda u Paċi dejjiema. J’Alla l-familji kollha tagħna jgħarfu jgħixu dan iż-żmien f’dan l-ispirtu ta’ għaqda u ta’ solidarjeta’ nisranija awtentika. Dan hu l-awgurju tiegħi lilkom ilkoll mhux biss għal dawn il-ġranet ta’ festa imma wkoll għas-sena l-ġdida li ġejja.   IL-MILIED IT-TAJJEB LIL KULĦADD   Fr...

Read More