Messaġġ mill-Kappillan – Lulju 2018

Messaġġ mill-Kappillan – Lulju 2018

Il-Ħajja tad-Dixxiplu Fl-aħħar parti tad-diskors missjunarju tal-Imgħallem tagħna li jinsab f’kapitlu 10 tal-Evanġelju ta’ San Mattew (cfr 10, 37-42), insibu lil Ġesù jgħallem lid-dixxipli tiegħu, fil-mument li fih għall-ewwel darba jibgħathom f’missjoni fil-villaġġi tal-Gallileja u tal-Ġudeja.  F’din l-aħħar parti Ġesù jisħaq dwar żewġ aspetti essenzjali għall-ħajja tad-dixxiplu missjunajru: l-ewwel, li l-għaqda tiegħu ma’ Ġesù hija aktar sfieqa minn kull irbit ieħor; it-tieni, li l-missjunarju ma jirrappreżentax lilu nnifsu imma lil Ġesù, u biH, l-imħabba tal-Missier Etern. Dawn iż-żewġ aspetti huma marbutin katina għax Ġesù jkun iċ-ċentru tal-qalb u tal-ħajja tad-dixxiplu, aktar ma’ dan id-dixxiplu hu “trasprenti” fil-preżenza tiegħu.  It-tnejn imorru flimkien id f’id. «Min iħobb lil missieru u lil ommu aktar minni ma jistħoqqlux li jkun miegħi…» (v. 37), jgħid Ġesù.  L-imħabba ta’ missier, it-tgħanniqa ta’ omm, il-ħbiberija ħelwa bejn l-aħwa, dan kollu, minkejja li hu tajjeb ħafna u leġittimu, ma jistax jitqiegħed qabel Kristu.  Mhux għaliex hu jridna bla qalb jew neqsin mir-rikonoxxenza, anzi, bil-maqlub, għaliex il-kundizzjoni tad-dixxiplu tesiġi relazzjoni prijoritarja mal-Imgħallem.  Għal kull dixxiplu kemm jekk ikun lajk, lajka, saċerdot, isqof: ir-relazzjoni hi prijoritarja.  Forsi l-ewwel mistoqsija li għandna nagħmlu lin-Nisrani hija: “Imma int tiltaqa’ ma’ Ġesù?  Inti titolbu lil Ġesù?”  Ir-relazzjoni.  Kważi nistgħu niġbru f’parafrasi l-Ktieb tal-Ġenesi: Għalhekk ir-raġel jitlaq lil missieru u lil ommu u jingħaqad ma’ Ġesù Kristu u t-tnejn isiru ħaġa waħda (cfr Ġen 2,24). Inħallu li dir-rabta ta’ mħabba u ta’ ħajja mal-Mulej Ġesù, tiġbidna lejha, u tagħmilna rappreżentanti tiegħu, “ambaxxaturi” tiegħu, fuq kollox bil-mod kif inġibu ruħna, kif ngħixu.  Sal-punt li hu u jibgħat lid-dixxipli f’missjoni Ġesù stess jgħid: «Min jilqa’ lilkom jilqa’ lili, u min jilqa’ lili jilqa’ lil dak li bagħatni» (Mt 10,40).  Hemm bżonn li n-nies jaraw li għal dak id-dixxiplu Ġesù hu verament “il-Mulej”, hu verament iċ-ċentru ta’ ħajtu, il-“kollox” fil-ħajja.  Ma jimpurtax imbagħad illi, bħal kull persuna umana, hu jkollu l-limitazzjonijiet tiegħu u anki l-iżbalji tiegħu – sakemm ikollu l-umiltà li jammettihom – l-importanti hu li ma jkollux ħajja parallela – dan hu perikoluż. U hawn, l-esperjenza tagħna ta’ saċerdoti tgħallimna ħaġa sabiħa ħafna, ħaġa importanti ħafna: hi propju din l-akkoljenza tal-poplu qaddis ta’ Alla, hi propju «it-tazza ilma frisk» (v. 42) li jitkellem dwarha l-Mulej fl-Evanġelju tal-lum, mogħtija bil-fidi, li tgħinek tkun saċerdot tajjeb!  Anki fil-missjoni hemm ir-reċiproċità: jekk int tħalli kollox għal Ġesù, in-nies fik jagħrfu l-Mulej; imma fl-istess ħin tgħinek tikkonverti lejH kuljum, tiġġedded u ssaffi lilek innifsek mill-kompromessi u tegħleb it-tentazzjonijiet.  Aktar ma s-saċerdot ikun qrib tal-poplu t’Alla, aktar iħossu qrib ta’ Ġesù, u aktar ma s-saċerdot ikun qrib Ġesù aktar iħossu qrib tal-poplu t’Alla. Il-Verġni Marija ħasset personalment xi jfisser tħobb lil Ġesù, billi inqatgħet minnha nfisha u tat sens ġdid lir-rabtiet familjari, ibda mill-fidi fiH.  Bl-interċessjoni materna tagħha hi tgħinna...

Read More

L-Iva ta’ Marija għall-ħajja

L-Iva ta’ Marija għall-ħajja

L-Iva ta’ Marija għall-ħajja   Alla jiġi jgħammar fostna, isir bniedem bħalna.  U dan sar possibbli permezz ta’ “iva” kbira – dak tad-dnub kien il-“le” – din hi l-“iva”, l-“iva” l-kbira – l-“iva” ta’ Marija fil-waqt tat-tħabbira.  Minħabba din l-iva Ġesù beda l-mixja tiegħu fit-toroq tal-umanità; bdieha f’Marija, u għadda l-ewwel xhur ta’ ħajtu fil-ġuf ta’ ommu: ma deherx bħala bniedem adult u qawwi, imma għadda mill-esperjenzi li jgħaddi minnhom il-bniedem.  Sar bħalna f’kollox minbarra f’ħaġa waħda, dik il-“le”, minbarra d-dnub.  Għalhekk għażel lil Marija, l-unika kreatura mingħajr dnub, immakulata.  Fl-Evanġelju, hemm kelma waħda, “bil-grazzja mimlija” (Lq 1,28), jiġifieri mingħajr tebgħa.  Ifisser li Hi mimlija bil-grazzja minnufih, m’hemmx wisa’ għad-dnub. Aħna wkoll, meta nduru lejHa, nagħrfu dan il-ġmiel: ninvokawHa bħala “mimlija bil-grazzja”, mingħajr ebda dell ta’ dnub. Marija twieġeb għall-istedina ta’ Alla u tgħid: «Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej» (Lq v. 38).  Ma tgħidx: «Tajjeb, did-darba nagħmel ir-rieda t’Alla, nuri li jien disposta, imbaħgad wara naraw….”  Le, l-”iva” tagħha hi sħiħa, għal ħajjitha kollha, mingħajr kundizzjonijiet.  U bħalma dik il-“le” tal-oriġini kienet għalqet it-triq ta’ bejn Alla u l-bniedem, dik l-“iva” ta’ Marija fetħet it-triq biex Alla jiġi fostna.  Hi l-“iva” l-aktar importanti tal-istorja, l-“iva” fidila li tfejjaq id-diżubbidjenza, l-“iva” disponibbli li taqleb ta’  taħt fuq l-egoiżmu tad-dnub. Aħna wkoll, kull wieħed u waħda minna għandna storja ta’ salvazzjoni magħmula minn iva u le.  Però  kultant aħna esperti biex ngħidu nofs iva, aħna bravi biex nagħmlu tabirruħna li mhux nifhmu dak li jrid Alla u dak li tkun qed tissuġġerilna l-kuxjenza.  Moħħna jilħqilna biżżejjed biex ma ngħidux le veru lil Alla u ngħidu: “Skużani, imma ma nistax”, “mhux illum imma għada”; “għada nkun aħjar, għada fi ħsiebni nitlob, nagħmel il-ġid, għada”.  U dil-makakkerija tbegħedna mill-iva, tbegħedna minn Alla u tressaqna lejn il-le, il-le tad-dnub, il-le tal-medjokrità.  Il-famuża “iva…. imma”; “iva, Mulej, imma……”  Però b’hekk nagħlaqu l-bieb għat-tajjeb u l-ħażen japprofitta ruħu minn dawn il-ħafna “iva” bla ħeġġa ta’ xejn.  Kull wieħed u waħda minna għandna kollezzjoni minn dawn ġo fina.  Naħsbu ftit, u nsibu tant “iva” li m’għidniex.  Iżda kull iva sħiħa lil Alla hi l-bidu ta’ storja ġdida: l-iva lil Alla hi xi ħaġa verament “oriġinali”, hi oriġini, mhux id-dnub li jxejjaħna minn ġewwa.  Qatt ħsibtuha din, li d-dnub ixejjaħna minn ġewwa?  Ixejjaħna f’qasir żmien.  Kull iva lil Alla hu l-bidu ta’ storja ta’ salvazzjoni għalina u għall-oħrajn bħalma għamlet Marija bl-iva tagħha.  ...

Read More

“Kristu Qam, Hallelujah!”

“Kristu Qam, Hallelujah!”

 “U morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu li hu qam mill-imwiet” (Mt 28:7). Inħossu tintqal lilna wkoll din l-istedina biex “immorru malajr” inħabbru lill-irġiel u nisa ta’ żmienna dan il-messaġġ ta’ ferħ u ta’ tama. Ta’ tama żgura, għax minn meta, ma’ sbiħ it-tielet jum, Ġesù mislub qam mill-mewt, l-aħħar kelma m’għadhiex iżjed tal-mewt, imma tal-ħajja! U din hi ċ-ċertezza tagħna. L-aħħar kelma mhix il-qabar, mhix il-mewt, imma l-ħajja! Għalhekk intennu tant: “Kristu qam”. Għax fih il-qabar ġie mirbuħ, twieldet il-ħajja. Grazzi għal din il-ġrajja, li ġġib il-veru u proprju ġdid fl-istorja tal-bniedem, aħna msejħa nkunu bnedmin ġodda skont l-Ispirtu, u naffermaw il-valur tal-ħajja. Dan diġà hu l-bidu tal-qawmien tagħna. Inkunu rġiel u nisa tal-qawmien, irġiel u nisa tal-ħajja, jekk, qalb il-ġrajjiet li jġarrbu lid-dinja tagħna – għandna tant minnhom illum – qalb il-mondanità li tbegħidna minn Alla, nagħrfu nagħmlu ġesti ta’ solidarjetà, ġesti ta’ akkoljenza, inseddqu x-xewqa universali tal-paċi u l-aspirazzjoni għal ambjent ħieles mill-qerda. Huma sinjali komuni u umani, imma li, imwieżna u mmexxija mill-fidi fi Kristu Rxoxt, jiksbu effett wisq ogħla mill-ħiliet tagħna. U dan huwa hekk għax Kristu hu ħaj u jaħdem fl-istorja permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu: jifdina mill-miżerji tagħna, jilħaq kull qalb umana u jrodd it-tama lil kull min hu maħqur u qed ibati. Il-Verġni Marija, xhud siekta tal-mewt u tal-qawmien ta’ Binha Ġesù, tgħinna nkunu sinjali ċari ta’ Kristu Rxoxt qalb il-ġrajjiet tad-dinja tagħna, biex kull min iħossu mġarrab u f’diffikultà ma jibqax vittma tal-pessimiżmu u tat-telfa, tar-rassenjazzjoni, imma jsib fina tant aħwa li joffru l-għajnuna u l-faraġ tagħhom. L-Omm tagħna tgħinna nemmnu bil-qawwa kollha fil-qawmien ta’ Ġesù: Ġesù qam, hu ħaj hawn, fostna, u dan hu misteru hekk tal-għaġeb tas-salvazzjoni li kapaċi jibdel il-qlub u l-ħajjiet tagħna. U tidħol b’mod partikulari għall-komunitajiet Insara ppersegwitati u maħqura li llum, f’tant irkejjen tad-dinja, huma msejħa għal xhieda aktar iebsa u qalbiena. Nawgura għaldaqstant lil kulħadd Għid Qaddis mimli bil-ferħ u l-paċi li jaf joffrilna biss Kristu Rxoxt. Fr...

Read More

Ir-Randan huwa mixja ta’ riflessjoni dinamika u krejattiva

Ir-Randan huwa mixja ta’ riflessjoni dinamika u krejattiva

Il-Mulej qed isejħilna mill-ġdid għal darb’oħra biex insegwuh fl-itinerarju kwareżimali, mixja proposta ta’ kull sena lill-fidili kollha sabiex iġeddu t-tweġiba tagħhom personali u komunitarja għall-vokazzjoni tal-Magħmudija u jġibu l-frott ta’ konverżjoni. Ir-Randan huwa mixja ta’ riflessjoni dinamika u krejattiva, li tmexxi għall-penitenza biex issaħħaħ kull għan ta’ mpenn evanġeliku; mixja ta’ mħabba li tiftaħ ir-ruħ ta’ dawk li jemmnu lill-aħwa, waqt li tipproġettahom lejn Alla. Ġesù jitlob lid-dixxipli tiegħu biex jgħixu u jxerrdu l-karità, il-kmandament il-ġdid, li jirrapreżenta s-sommarju maġistrali tad-Dekalogu divin afdat lil Mosè fuq il-Muntanja Sinai. Fil-ħajja ta’ kuljum ingħatalna li niltaqgħu ma’ nies bil-ġuħ, bil-għatx, morda, emarġinati, migranti. Matul iż-żmien tar-Randan aħna mistiedna biex inħarsu b’iżjed attenzjoni lejn wiċċhom sofferenti; uċuh li jixhdu l-isfida tal-faqar ta’ żmienna. Il-Vangelu jenfasizza li l-Feddej iħoss kumpassjoni singulari għal dawk li jinsabu f’diffikultà; ikellimhom dwar is-Saltna ta’ Alla u jfejjaq fil-ġisem u fl-ispirtu lil dawk li jinħtieġu kura. Jgħid, imbagħad, lid-dixxipli: «Agħtuhom jieklu intom stess». Imma huma jintebħu li ma kellhomx għajr ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. Ukoll aħna, llum, bħal dik id-darba l-Appostli f’Betsajda, niddisponu minn meżżi bla dubju ta’ xejn insuffiċjenti biex inwieġbu b’mod effikaċi għal madwar tminn mitt miljun persuna bil-ġuħ jew mhux mitmugħa, li fuq l-għatba tas-sena Elfejn għadhom jissieltu għas-sopravivenza tagħhom. X’se nagħmlu mela? Inħallu l-affarijiet kif inhuma, waqt li nirrassenjaw ruħna għall-impotenza? Dan huwa l-interrogattiv li dwaru nixtieq niġbed l-attenzjoni, fil-bidu tar-Randan, l-attenzjoni ta’ kull fidil u tal-komunità ekkleżjali kollha kemm hi. Il-folla tal-imġewħin, magħmula minn tfal, nisa, xjuħ, migranti, rifuġjati u diżokkupati, tgħolli lejna l-għajta ta’ niket tagħha. Huma qegħdin jitolbuna, waqt li jittamaw li jkunu mismugħa. Kif nistgħu ma nirrendux attenti  widnejna u viġilanti qlubna, waqt li nibdew inqiegħdu għad-dispożizzjoni dawk il-ħames ħobżiet u ż-żewġ ħutiet li Alla qiegħed f’idejna? Ilkoll nistgħu nagħmlu xi ħaġa għalihom, billi kull wieħed u waħda minna  jġorr il-kontribut tiegħu. Dan jitlob  bla dubju xi sagrifiċcji, li jissuġġerixxu konverżjoni interna u profonda. Hemm bżonn bla dubju li nerġgħu niflu l-imġibiet konsumistiċi, nikkonbattu l-edoniżmu, nopponu għall-indifferenza u għad-delega tar-responsabiltajiet. Inkomplu għaldaqstant il-mixja tagħna matul dawn l-aħħar ġimgħat tar-Randan biex b’hekk nippreparaw ruħna biex ngħixu l-isbaħ żmien tas-sena liturġika, t-Tridu tal-Għid. Flimkien mal-Knisja nishru u nistennew biex ilkoll nkunu nistgħu nqumu għall-ħajja ġdida ma’ Kristu...

Read More

“Erġgħu duru lejja bi qlubkom kollha, erġgħu duru lejn il-Mulej” (Ġoel 2:12,13)

“Erġgħu duru lejja bi qlubkom kollha, erġgħu duru lejn il-Mulej” (Ġoel 2:12,13)

Permezz ta’ dan il-vers il-profeta Ġoel f’isem il-Mulej idur fuq il-poplu; ħadd ma seta’ jħossu li tħalla barra: “Għajtu x-xjuħ, iġbru t-tfal, u t-trabi tal-ħalib; […] l-għarus […] u l-għarusa” (v. 16). Il-Poplu fidil kollu ta’ Alla hu msejjaħ biex jibda miexi u jqim lil Alla tiegħu, “għax hu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla, u kollu tjieba” (v. 13).   Anki aħna rridu nagħmlu eku ta’ din is-sejħa, irridu nerġgħu lura lejn il-qalb ħanina tal-Missier. F’dan iż-żmien ta’ grazzja li qed nibdew illum, ejjew niffissaw ħarsitna għal darb’oħra fuq il-ħniena tiegħu. Ir-Randan hu triq: twassalna għar-rebħa tal-ħniena fuq dak kollu li jipprova jgħaffiġna jew jirriduċina għal kull ħaġa li mhix skont id-dinjità ta’ wlied Alla. Ir-Randan hu t-triq mill-jasar għal-libertà, mit-tbatija għall-ferħ, mill-mewt għall-ħajja. Il-ġest tal-irmied, li bih nibdew il-mixja tagħna, ifakkarna fil-qagħda oriġinali tagħna: ilkoll tqajjimna mill-art, aħna magħmulin mit-trab. Iva, imma trab fl-idejn kollha mħabba ta’ Alla li nefaħ l-ispirtu tal-ħajja tiegħu fuq kull wieħed u waħda minna u hekk irid ikompli jagħmel; irid jibqa’ jagħtina dak in-nifs tal-ħajja li jsalvana minn għamliet oħra ta’ nifs: il-qtugħ ta’ nifs li jifga, ipprovokat mill-egoiżmu tagħna, qtugħ ta’ nifs li ġej mill-ambizzjonijiet imsejkna tagħna u l-indifferenzi siekta tagħna; qtugħ ta’ nifs li joħnoq l-ispirtu, iliġġem ix-xefaq u jilloppja t-taħbita tal-qalb. In-nifs tal-ħajja ta’ Alla jsalvana minn dan il-qtugħ ta’ nifs li jitfi l-fidi tagħna, ikessaħ l-imħabba tagħna u jġib fix-xejn it-tama tagħna. Ngħixu r-Randan ifisser nixxenqu għal dan in-nifs tal-ħajja li l-Missier ma jehda qatt joffrilna qalb it-tajn tal-istorja tagħna.   In-nifs tal-ħajja ta’ Alla jeħlisna minn dak il-qtugħ ta’ nifs li ħafna drabi lanqas nintebħu bih u li saħansitra drajna “ninnormalizzawh”, anki jekk l-effetti tiegħu jinħassu; jidhrilna normali għax drajna nieħdu n-nifs f’arja fejn it-tama saret ħaġa rari, arja ta’ diqa u ta’ rassenjazzjoni, arja li tifgak bil-paniku u l-ostilità.   Ir-Randan hu ż-żmien biex ngħidu le. Le għall-qtugħ ta’ nifs tal-ispirtu minħabba fit-tinġis ikkawżat mill-indifferenza, mit-traskuraġni ta’ min jaħseb li l-ħajja tal-ieħor mhix biċċa tiegħu; għal kull tentattiv li nibbanalizzaw il-ħajja, speċjalment dik ta’ min f’ġismu jġorr it-toqol ta’ tant superfiċjalità. Ir-Randan ifisser ngħidu le għat-tinġis velenuż tal-kliem vojt u bla sens, tal-kritika ħarxa u mgħaġġla, tal-analiżijiet sempliċistiċi li ma jafux iħaddnu l-kumplessità tal-problemi umani, speċjalment il-problemi ta’ dawk li l-aktar qed ibatu. Ir-Randan hu ż-żmien li ngħidu le; le għall-qtugħ ta’ nifs ta’ talb biex inserrħu l-kuxjenza, ta’ karità biex inħossuna sodisfatti, ta’ sawm li bih inħossuna f’postna. Ir-Randan hu ż-żmien biex ngħidu le għall-qtugħ ta’ nifs li jiġi mill-‘intimiżmi’ li jeskludu, li jridu jaslu għand Alla imma jiskansaw il-pjagi ta’ Kristu preżenti fil-pjagi ta’ ħutu: dawk l-ispiritwalitajiet li jirriduċu l-fidi għal kulturi tal-getto u ta’ esklużjoni. Ir-Randan hu ż-żmien biex nerġgħu nibdew nieħdu n-nifs,...

Read More

Messaġġ mill-kappillan Dun Claude Portelli

Messaġġ mill-kappillan Dun Claude Portelli

  Marija Omm Alla, Sultana tal-Paċi Fil-jiem li għaddew tal-Milied il-ħarsa ta’ adorazzjoni tagħna kienet fuq Iben Alla, imwieled f’Betlem: fil-bidu tas-sena ġdida nibdewha bis-Solennità ta’ Marija Santissma Omm Alla, indawru għajnejna lejn l-Omm, imma fl-istess ħin nikkuntemplaw ir-rabta sfieqa li hemm bejniethom.  Dir-rabta ma tieqafx biss mal-fatt li hi nisslet u li ġie mnissel: Ġesù «twieled minn mara» (Gal. 4,4), għall-missjoni tas-salvazzjoni u ommu mhix maqtugħa barra minn dil-missjoni, anzi hi assoċjata intimament.  Marija tagħraf dan, għalhekk ma tingħalaqx fiha nfisha u tieqaf filli tikkunsidra biss ir-relazzjoni materna ma’ Ġesù, imma tibqa’ miftuħa u mimlija premura lejn l-avvenimenti kollha li jiġrulu: iżżomm u timmedita, tgħarrex u tidħol fil-fond kif ifakkarna l-Evanġelju (cfr Luqa 2, 19).  Diġa qalet l-iva tagħha u wriet li hi disponibbli li titwaħħad mat-twettiq tal-pjan tas-salvazzjoni ta’ Alla li «xerred l-imkabbra f’qalbhom, niżżel lis-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, għolla liċ-ċkejknin, temgħa ‘l min hu bil-ġuħ u l-għonja bagħthom ‘il barra b’xejn» (Luqa 1, 51-53).  Issa, siekta u attenta, tipprova tifhem x’irid Alla minnha jum wara l-ieħor. Iż-żjara tar-rgħajja toffrilha l-okkażjoni biex tifhem xi ħaġa mill-volontà ta’ Alla li juri ruħu fil-preżenza ta’ dawn in-nies umli u foqra.  L-evanġelista Luqa jirrakuntalna ż-żjara tar-rgħajja b’sensiela insistenti ta’ verbi li jesprimu moviment.  Jgħid hekk: huma marru minnufih, sabu lit-tarbija ma’ Marija u Ġużeppi, rawh, irrakkuntaw dak li kien intqalilhom u fl-aħħar ifaħħru ‘l Alla (cfr Luqa 2, 16-20).  Marija ssegwi dal-passaġġ bl-attenzjoni, dak li jgħidu r-rgħajja, x’kien ġralhom, għax diġà qed tara fih il-moviment tas-salvazzjoni li għad jinbet mill-opra ta’ Ġesù u taddatta ruħha, lesta għal kull ma’ jitlob minnha l-Mulej.  Lil Marija, Alla ma jitlobhiex biss li tkun omm Ibnu l-waħdieni imma wkoll biex tikkopera miegħu fil-pjan tas-salvazzjoni, sabiex fiha, qaddejja umli, isibu l-milja tagħhom  l-opri l-kbar tal-ħniena divina. U hekkhu, aħna u nikkuntemplaw bħalma għamlu r-rgħajja, l-ikona tal-Bambin f’dirgħajn Ommu, inħossu joktor fi qlubna sens ta’ rikonoxxenza immensa lejn Dik li tat lid-dinja s-Salvatur.  Għalhekk, fl-ewwel jum tas-sena l-ġdida ngħidulha: Grazzi, O Omm Qaddisa tal-Iben t’Alla, Ġesù, Omm qaddisa ta’ Alla!  Grazzi għall-umiltà tiegħek li ġibdet fuqha l-ħarsa t’Alla’ grazzi għall-fidi li biha lqajt Kelmtu.  Grazzi għall-kuraġġ li bih għidt «hawn jien», insejt lilek innifsek għax imsaħħra mill-Imħabba Qaddisa, magħquda ħaġa waħda mat-tama tiegħu.  Grazzi, O Omm Qaddisa ta’ Alla!  Itlob għalina, pellegrini fiż-żmien, għinna nimxu fit-triq tal-paċi.  Ammen. Awguri ta’ paċi u sliem fil-bidu tas-sena ġdida 2018 lil kulħadd....

Read More