PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 t’Ottubru 2019

PARISH NOTICES – AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 12 – 13 t’Ottubru 2019

  Griżma: Nhar it-Tlieta se ssir il-laqgħa għall-ġenituri u parrini fil-Knisja Parrokkjali fis-7.30pm. Confirmation: A meeting for all parents and godparents taking part in the forthcoming Confirmation is going to be held at the Parish Church on Tuesday at 7.30pm. Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa 18 t’Ottubru se ssir Ħarġa. Trasport jitlaq mill-Bajja ta’ Spinola fl-9.45am. Min jixtieq izjed informazzjoni jista’ jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali. Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission reminds you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday 18th October.  Transport will leave at 9.45am from Spinola.  All those who wish to book may do so by calling the Parish Office until Tuesday evening. Quddiesa għat-tfal: Nhar il-Ħadd ser issir quddiesa mit-tfal għall-familja kollha fid-9.30am fejn ser issir ukoll il-preżentazzjoni tat-tfal li se jirċievu l-Griżma fis-26 t’Ottubru. Mass for Children: A children’s mass will be held next Sunday at 9.30am and the candidates for Confirmation will be attending. Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-7.00pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għali Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 7.00pm in the Parish Church. Ġurnata Missjunarja: Il-Weekend li ġej ser issir ġabra speċjali għall-Missjoni. Mission Sunday: A special collection will be organised next Sunday being Mission...

Read More

Messaġġ mill-kappillan għax-xahar t’Ottubru

Messaġġ mill-kappillan għax-xahar t’Ottubru

Mhux biżżejjed inkunu Nsara tajbin, jeħtieġ nidħlu fil-misteru ta’ Ġesù Il-qalba tal-misteru ta’ Ġesù Kristu hi li Hu ħabbni u ta lilu nnifsu għalija. Tajjeb li mmorru l-quddies u nitolbu, biex inkunu Nsara tajbin, imma l-kwistjoni ċentrali hi jekk aħna dħalniex fil-misteru ta’ Ġesù Kristu. Fl-ittra ta’ San Pawl lir-Rumani, l-Appostlu juża d-dnub, id-diżubbidjenza, il-grazzja, il-maħfra biex jgħinna nifhmu li wara dan kollu hemm storja ta’ salvazzjoni. Iżda minħabba li m’hemmx kliem biżżejjed li bih nistgħu nispjegaw lil Kristu, San Pawl jixprunana, għax aħna nitfixklu quddiem il-misteru ta’ Kristu. Dal-kliem hu biss passi mill-mixja biex nidħlu fil-misteru, li mhux faċli tifhmu. Li nifhmu x’inhu Ġesù Kristu għalija, għalik, għalina, ifisser li nidħlu fil-misteru tiegħu. Jista’ jkun hemm min hu lest li jagħti ħajtu għal xi ħadd tajjeb imma kien Kristu biss li ta ħajtu għalija, midneb. B’dal-kliem San Pawl irid jgħinna nidħlu fil-misteru ta’ Kristu, li mhux faċli imma hu grazzja. Dan ma fehmuhx biss il-qaddisin kanonizzati imma bosta qaddisin oħra moħbija fil-ħajja ta’ kuljum, bnedmin umli li daħlu fil-misteru u ttamaw bis-sħiħ fil-Mulej. Daħlu fil-misteru ta’ Ġesù msallab – bluha, jgħidilna San Pawl, u jżid jgħid li hu jiftaħar biss bi dnubietu u bis-salib ta’ Kristu. Għalhekk meta mmorru l-quddies aħna nafu li Hu jinsab fil-Kelma u jiġi jiltaqa’ magħna. Imma dan mhux biżżejjed biex nidħlu fil-misteru. Il-misteru hu ħafna aktar minn hekk. Il-misteru hu li nintelqu fl-abbiss tal-ħniena li ma tistax titfisser bil-kliem: hi biss tgħanniqa ta’ mħabba, l-imħabba li wasslitu jmut għalina. Meta mmorru nqerru dnubietna u nitolbu maħfra, inħossuna kalmi u ferħanin. Iżda dan mhux biżżejjed biex nidħlu fil-misteru ta’ Kristu. Meta mmur inqerr, immur niltaqa’ma’ Ġesù, nidħol fit-tgħanniqa ta’ maħfra li jgħidilna dwarha Pawlu: ir-rigal tal-maħfra. Meta jistaqsuna: Min hu Ġesù għalik?, tista’ twieġeb li hu Iben Alla, tgħid il-Kredu, tkun taf il-Katekiżmu kollu, iżda mbagħad naslu f’punt meta ma nkunux nistgħu ngħidu li ċ-ċentru tal-misteru ta’ Ġesù Kristu huwa li Hu ħabbni, ta lilu nnifsu għalija. Il-misteru ta’ Ġesù mhux suġġett tal-istudju għax lil Ġesù nifhmuh biss bil-grazzja. Il-Via Sagra tgħinna nifhmu aktar dan għax hi mixja ma’ Ġesù fil-waqt li fih itina t-tgħanniqa tal-maħfra u l-paċi. Tajjeb ukoll li nagħmlu l-Via Sagra fi djarna u naħsbu dwar il-Passjoni tal-Mulej. Il-qaddisin il-kbar kollha jgħidulna li aħna nibdew il-ħajja spiritwali tagħna bil-laqgħa mal-misteru ta’ Ġesù msallab. Santa Tereża kienet tgħid lis-sorijiet biex jitolbu bil-kontemplazzjoni u t-talba l-aktar għolja kienet tibdieha bil-meditazzjoni dwar il-Passjoni tal-Mulej. Hi qalbi li trid tipprova tifhem li Hu ħabbni u ta lilu nnifsu għalija bil-mewt fuq is-salib. Dan hu li jrid jispjegalna San Pawl, li jrid idaħħalna fl-abbiss tal-misteru ta’ Kristu. Nista ngħid li jien Nisrani tajjeb għax immur il-quddies il-Ħadd, nagħmel opri ta’ ħniena, nitlob, ngħallem u nrabbi lil uliedi tajjeb....

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 t’Ottubru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 5 – 6 t’Ottubru 2019

  Mother and Baby Club: Il-laqgħat tal-Mother and Baby Club se jerġgħu jibdew minn nhar it-Tnejn bejn id-9.30am u l-11.30am u jiltaqgħu fis-Sala Papa Ġwanni Pawlu II. Għal iktar informazzjoni tistgħu ċċemplu l-Uffiċju Parrokkjali.   Mother and Baby Club: The Mother and Baby Club meetings will be resumed as from Monday from 9.30am to 11.30am and will meet at Pope John Paul II Hall as usual.  One can call the Parish Office for further information.   Festa ta’ S. Fawstina Kowalska: Nhar it-Tnejn, fis-6.00pm fil-Knisja Parrokkjali ikun hawn Adorazzjoni organizzata mill-Appostolat tal-Ħniena Divina u fis-7.00pm quddiesa f’ġieħ S. Fawstina Kowalska.   Feast of St Faustina Kowalska: On Monday, an Adoration organised by the Apostleship of Divine Mercy will be held on the occasion of the Feast of St Faustina at the Parish Church at 6.00pm followed by Mass at 7.00pm.   Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.    Grupp Ħbiberija: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi nhar il-Ġimgħa 18 t’Ottubru se ssir Ħarġa. Min jixtieq izjed informazzjoni jista’ jċempel l-Uffiċċju Parrokkjali.   Grupp Ħbiberija: The Diaconia Commission informs you that the next Grupp Hbiberija meeting is to be held on Friday 18th October .  Anyone needing further information may do so by calling the Parish Office.    Xogħol fuq il-pont: Nixtiequ navżaw li Infrastructure Malta nhar it-Tnejn/għada se tibda x-xogħol ta’ manutenzjoni estensiv fuq il-pont ta’ quddiem il-Knisja Parrokkjali. Ghaldaqstant access għall-pont se jkun magħluq sakemm jitlestew ix-xogħolijiet.   Infrastructural work on the bridge: We would like to advise that on Monday/tomorrow, Infrastructure Malta will be commencing extensive maintenance on the bridge in front of the Parish Church. Access to the bridge will be closed during the works.    Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ Settembru għaddew għall-ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna: Louis Vincenti, Carmelo Borg, Ronald John Pace, Enrica Rose Mifsud Bonnici, Anna Fabiola Pace u Leone Sciberras. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…   Prayers for our faithful departed: We pray for Louis Vincenti, Carmelo Borg, Ronald John Pace, Enrica Rose Mifsud Bonnici, Anna Fabiola Pace and Leone Sciberras who entered eternal life during the month of September. Eternal rest grant unto them O Lord …...

Read More

Got questions ? Try ALPHA !

Got questions ?  Try ALPHA !

Over 15 million people worldwide have now attended an Alpha course, an opportunity to explore the meaning of life, running in tens of thousands of churches of all denominations across the world. “What distinguishes Alpha from other initiatives is the easy-going, relaxed feel of the proceedings – that, and its astonishing success.” – The Times, London What is Alpha? The Alpha course, is an opportunity for anyone to explore the Christian faith. It’s relaxed, low key, friendly and fun. Listen, learn, discuss and discover. And ask anything. Alpha is a place where no question is too simple or too hostile. And it’s supported by all the main Christian denominations. What’s involved? Food, talk and good conversation… Food Whether it’s a group of friends gathered around a kitchen table, or a quick catch up over coffee and cake, food has a way of bringing people together. It’s no different at Alpha! Each session starts with food because it’s a great way to build community and get to know each other. Talk The talks are designed to engage and inspire conversation. Usually around thirty minutes long and delivered over about eleven weeks, they can be presented as a live talk or on video. They explore the big issues around faith and unpack the basics of Christianity. Discussion Probably the most important part of any Alpha: the chance to share thoughts and ideas on the topic, and simply discuss it in small groups. There’s no obligation to say anything and there’s nothing you cant say (seriously). it’s an opportunity to hear from others and contribute your own perspective in an honest, friendly and open...

Read More

Alpha Sessions for EVERYONE

Alpha Sessions for EVERYONE

Alpha will be starting on September 26th at 7.30pm at our new Parish Centre. Alpha is a series of sessions exploring the Christian faith. It typically occurs over eleven weeks. Each talk looks at a different question concerning our faith and is designed to create conversation. Alpha is organized all around the globe, and everyone is welcome. It is held in cafés, churches, universities, homes – you name it. No two Alphas look the same, but generally they have three key things in common: FOOD, A TALK and GOOD CONVERSATION. Alpha is for everyone; there’s no pressure, no follow up and no charge. Contact us for more information – [email protected] and [email protected]  . We’d love to hear from you. Try Alpha. Why not?  ...

Read More