Betlehem

Betlehem

Ġużeppi, flimkien ma’ martu Marija, tela’ “fil-belt ta’ David jisimha Betlehem” (Lq 2:4) Betlehem: l-isem ifisser dar il-ħobż. F’din id-“dar” il-Mulej illum qed jagħti appuntament lill-umanità. Hu jaf li għandna bżonn tal-ikel biex ngħixu. Imma jaf ukoll li l-ikel kollu ta’ din id-dinja ma jista’ qatt jaqta’ l-ġuħ tal-qalb. Fl-Iskrittura, id-dnub oriġinali tal-umanità hu assoċjat proprju ma’ li wieħed jieħu l-ikel: “ħadet mill-frott u kielet”, jgħid il-ktieb tal-Ġenesi (3:6). Ħadet u kielet. Il-bniedem sar rgħib u miklub għall-ġid. Ħafna jfittxu s-sens tal-ħajja f’li jkollhom, f’li jimtlew bil-ġid. L-istorja tal-bnedmin hi mmarkata minn din il-kilba li ma xxabbagħha b’xejn, sal-paradossi ta’ żmienna, meta l-ftit jieklu fil-lussu u l-ħafna ma għandhomx ħobż biex jgħixu.   Betlehem hi l-post fejn tinbidel id-direzzjoni tal-istorja. Hemm Alla, fid-dar tal-ħobż, jitwieled f’maxtura. Bħallikieku jrid jgħidilna: Arawni, ġejt bħala ikel tagħkom. Ma jieħu xejn, anzi joffrilna x’nieklu; ma jagħtiniex xi ħaġa, imma lilu nnifsu. F’Betlehem niskopru li Alla mhuwiex xi ħadd li jieħu l-ħajja, imma Dak li jagħtiha. Lill-bniedem, imdorri sa minn għeruqu jieħu f’idejh u jiekol, Ġesù jgħidlu: “Ħudu u kulu. Dan huwa ġismi” (Mt 26:26). Il-ġisem ċkejken tat-Tarbija ta’ Betlehem qed tniedi xempju ta’ ħajja ġdida: tiblax u tikkapparrax, imma aqsam u agħti. Alla jiċċekken biex isir l-ikel tagħna. Jekk nitrejqu bih, Ħobż tal-ħajja, nistgħu nitwieldu mill-ġdid fl-imħabba u nkissru ċ-ċirku vizzjuż tar-regħba u tal-kilba għall-ġid.  Minn “dar il-ħobż”, Ġesù jreġġa’ lura lill-bniedem f’daru, biex isir qarib ta’ Alla tiegħu u ħu l-proxxmu tiegħu. Quddiem il-maxtura, nifhmu li dak li jitma’ l-ħajja mhuwiex il-ġid, imma l-imħabba; mhix il-kilba għall-ġid, imma l-karità; mhix l-abbundanza biex noqogħdu niddandnu biha, imma s-sempliċità biex inħarsuha.   Il-Mulej jaf li għandna bżonn ta’ kuljum li nieklu. Għalhekk kull jum ta’ ħajtu offra ruħu lilna, mill-maxtura ta’ Betlehem saċ-ċenaklu ta’ Ġerusalemm. U llum mill-ġdid fuq l-altar isir Ħobż maqsum għalina: iħabbat fuq il-bieb tagħna biex jidħol u jiekol magħna (ara Apok 3:20). Fil-Milied nirċievu fuq l-art lil Ġesù, Ħobż tas-Sema: hu ikel li ma jaqta’ qatt, imma jagħtina li ntiegħmu minn issa l-ħajja ta’ dejjem.   F’Betlehem niskopru li l-ħajja ta’ Alla tiġri fil-vini tal-umanità. Jekk nilqgħuha, l-istorja tinbidel ibda minn kull wieħed u waħda minna. Għax meta Ġesù jibdel il-qalb, iċ-ċentru tal-ħajja ma jibqax il-jien tiegħi mġewwaħ u egoista, imma jsir Hu, li jitwieled u jgħix għall-imħabba. Imsejħin illejla biex nitilgħu Betlehem, dar il-ħobż, ejjew nistaqsu: liema hu l-ikel tal-ħajja tiegħi, li ma nistax ngħaddi mingħajru? Huwa l-Mulej jew xi ħaġa oħra? Imbagħad, waqt li nidħlu fil-grotta, u nilmħu fil-faqar ħelu tat-Tarbija fwieħa ġdida ta’ ħajja, dik tas-sempliċità, nistaqsu: veru li għandi bżonn ta’ ħafna affarijiet, ta’ riċetti kkumplikati biex ngħix? Jirnexxieli ngħaddi mingħajr tant kontorni superfiċjali, biex nagħżel ħajja iżjed sempliċi?  F’Betlehem, quddiem Ġesù, nilmħu nies li mxew, bħal Marija, Ġużeppi u...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ Diċembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 14 – 15 ta’ Diċembru 2019

  Grupp Ħbiberija – Ikla għall-Milied: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi ser issir ikla għall-Milied nhar l-Erbgħa 18 ta’ Diċembru għall-membri tal-Grupp Ħbiberija. Kull min jixtieq aktar dettalji jew min jixtieq jibbukkja, għandu jikkuntattja l-Uffiċċju Parrokkjali. Grupp Ħbiberija – Christmas Lunch: The Diocesan Commission advises that the Christmas lunch will take place on Wednesday 18th December and is open to all Group members. Anyone who wishes to book may do so by calling the parish office until the 16th December. Nhar il-Ħadd 22 ta’ Diċembru: Fid-9.30am ikun hawn quddiesa għall-familji u tberik tal-Bambini. Bejn 10am u 12.00pm, Mons Arcisqof se jkun qiegħed jilqa’ l-awguri tal-Milied u s-sena l-ġdida. Fis-7.30pm ikun hawn Kunċert tal-Milied fil-Knisja Parrokkjali mal-Amadeus Chamber Choir. Sunday 22nd December: The 9.30am mass in the Parish Church will be especially for families and there will be the blessing of Baby Jesus. From 10am until noon, Mons Archbishop will be receiving greetings for Christmas and the new year. At 7.30pm there is going to be the Christmas Concert in the Parish Church, animated by the Amadeus Chamber Choir. Kummissjoni Djakonija: Filwaqt li nirringrazzjawkom tal-ġenerosita’ tagħkom bl-għotjiet li poġġejtu fil-qfief fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja, infakkrukom li dawn l-oġġetti tal-ikel se jibqgħu jintlagħu matul din il-ġimgħa biex imbagħad il-ġimgħa ta’ wara jitqassmu lill-familji fil-bżonn. Diaconia Commission: While we thank you for your generosity for all the food items you placed in the baskets at the back of the church, may we remind you that we shall continue to accept food items during this week so that they will be distributed to needy families during the following week. Bejgħ ta’ Ponsjetti u affarijiet tal-Milied: Dan il-weekend se jkun hawn ponsjetti għall-bejgħ. Il-Book Centre għandhom ukoll għall-bejgħ ornamenti, kotba għall-Milied u l-kartolini tal-Parroċċa. Sale of poinsettias and Christmas items: Ponsettias will be available for sale this weekend near the Book Centre, who also sell ornamental items, Christmas related books and Parish...

Read More

Parish Notices ST JULIANS PARISH 7th to 8th December 2019

Parish Notices ST JULIANS PARISH 7th to 8th December 2019

    Coffee morning: A coffee morning in aid of the Parish is to be held at the Hall next to the Parish Church on Tuesday from 9.30am onwards.   Retreat: A half-day retreat for Advent is being held on Friday, a national holiday, at the Sisters of St Clare Monastery from 9.30am until 1pm, including Mass.  One can call the parish office to book.   Divine Mercy Adoration: A Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church on Friday at 3.00pm. Everyone is welcome to attend.   Wedding Anniversaries Mass: Married couples who are celebrating their wedding anniversary throughout this month, are invited together with their families to a thanksgiving mass on Sunday at 6.30pm in the Parish Church.   Grupp Ħbiberija – Christmas Lunch: The Diocesan Commission advises that the Christmas lunch will take place on Wednesday 18th December and is open to all Group members. Anyone who wishes to book may do so by calling the parish office until the 16th December.   Diocesan Commission: The Diocesan Commission have prepared a Christmas Tree at the back of the Parish Church where one can collect a ‘Christmas Cracker’ in order to help the needy in our Parish. Contributions may be placed in the baskets placed in our churches.  Thank you for your donations.   Sale of poinsettias and Christmas items: Ponsettias will be available for sale next weekend near the Book Centre, who also sell ornamental items, Christmas related books and Parish cards.   Donations for Albania: Caritas Malta is appealing for your monetary contribution to allow us to help our brothers who lost their houses and families following the earthquake.  Help is needed urgently and Caritas has set up a fund for this aim.  More details are available on the Caritas website.   Transport for blood donations: The council is offering transport for blood donors for those who need it during the blood donation day on the 14th December. One can contact the council for more...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 7 – 8 ta’ Diċembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 7 – 8 ta’ Diċembru 2019

Coffee Morning: Nhar it-Tlieta ser isir Coffee Morning b’risq il-Parroċċa fis-Sala tal-Konferenzi mid-9.30am ‘l quddiem.   Irtir: Il-Ġimgħa 13 ta’ Diċembru, festa nazzjonali, se jkun hawn nofstanhar irtir għall-Avvent fil-monasteru tal-Klarissi mid-9.30am sas-1.00pm u tinkludi quddiesa. Iktar dettalji u għall-bookings wieħed jista’ jċempel lill-uffiċċju parrokkjali.   Adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ġimgħa fit-3.00pm, l-Appostolat tal-Ħniena Divina ser jorganizza siegħa adorazzjoni fil-Knisja ta’ Lapsi. Kulħadd mistieden.   Quddiesa Anniversarju Żwieġ: Dawk il-koppji li għandhom l-Anniversarju taż-Żwieġ tagħhom matul dan ix-xahar huma mistiedna flimkien mal-familjari tagħhom għal quddiesa ta’ radd il-ħajr nhar il-Ħadd li ġej fis-6.30pm fil-Knisja Parrokkjali fejn isir talb speċjali għalihom.   Grupp Ħbiberija – Ikla għall-Milied: Il-Kummissjoni Djakonija tavża illi ser issir ikla għall-Milied nhar l-Erbgħa 18 ta’ Diċembru għall-membri tal-Grupp Ħbiberija. Kull min jixtieq aktar dettalji jew min jixtieq jibbukkja, għandu jikkuntattja l-Uffiċċju Parrokkjali.   Kummissjoni Djakonija: Infakkru li fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja Parrokkjali hemm is-siġra tal-Milied tal-Kummissjoni Djakonija;  min jixtieq jgħin lil min hu fil-bżonn, jista’ jieħu Christmas Cracker, jixtri dak li hemm miktub u jpoġġi l-affarijiet tal-ikel fil-qfief apposta (li jinsabu wkoll Lapsi u l-Kunċizzjoni). Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom.   Bejgħ ta’ Ponsjetti u affarijiet tal-Milied: Il-weekend li ġej se jkun hawn ponsjetti għall-bejgħ. Il-Book Centre għandhom ukoll għall-bejgħ ornamenti, kotba għall-Milied u l-kartolini tal-Parroċċa.   Donazzjonijiet għall-Albanija: Caritas Malta qiegħda tappella għal kontribuzzjoni ta’ flus biex jiġu megħjuna ħutna li tilfu lil nieshom u djarhom kawża tat-terremot fl-Albanija. Hemm urġenza kbira għall-għajnuna.  Il-Caritas waqqfet fond għal dan il-għan.  Iktar dettalji minn fuq il-website tal-Caritas.   Trasport għall-għotja tad-demm: Il-Kunsill se jorganiżża trasport għal dawk li jixtiequ jagħtu d-demm fi żmien il-Milied. Dan ser isir nhar is-Sibt 14 ta’ Diċembru fl-10.30am.  Kull min jixtieq, jista’ jċempel...

Read More

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 30 ta’ Novembru u 1 ta’ Diċembru 2019

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 30	 ta’ Novembru u 1 ta’ Diċembru 2019

  First Friday: At 6.30pm there will be Mass followed by an adoration at the Parish Church. A prayer vigil will be held at the Immaculate Conception Chapel in front of the Blessed Sacrament at 9pm. L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Nhar il-Ġimgħa fis-30pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni. Fil-kappella tal-Kunċizzjoni jkun hemm velja ta’ talb quddiem Ġesu Sagramentat mid-9pm ‘l quddiem. Second Sunday of Advent and Feast of the Immaculate Conception: The Feast of the Immaculate Conception is on Sunday. Mass at the Immaculate Conception Chapel will be held at 8.30am. It-tieni Ħadd tal-Avvent u Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni: Nhar il-Ħadd niċċelebraw il-Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Il-quddiesa fil-Kappella tal-Kunċizzjoni tkun fit-8.30am. Baptism: On Sunday the sacrament of Baptism will be celebrated during the 11.00am mass in the Parish Church. Magħmudija: Nhar il-Ħadd, waqt il-quddiesa tal-11.00am fil-Knisja Parrokkjali, se jkun iċċelebrat is-sagrament tal-Magħmudija. Sale of mince pies: Mince pies will be available for sale next weekend. Mince Pies: Il-weekend li ġej se jkollna mince pies għall-bejgħ. Diocesan Commission: The Diocesan Commission have prepared a Christmas Tree at the back of the Parish Church where one can collect a ‘Christmas Cracker’ in order to help the needy in our Parish. Contributions may be placed in the baskets placed in our churches.  Thank you for your donations. Kummissjoni Djakonija: Fuq in-naħa ta’ wara tal-Knisja Parrokkjali hemm is-siġra tal-Milied tal-Kummissjoni Djakonija;  min jixtieq jgħin lil min hu fil-bżonn, jista’ jieħu Christmas Cracker, jixtri dak li hemm miktub u jpoġġi l-affarijiet tal-ikel fil-qfief apposta (li jinsabu wkoll Lapsi u l-Kunċizzjoni). Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom. Flimkien magazine: Helpers who distribute the Flimkien magazine may collect their copies from the Parish Office throughout the coming week.    The 2020 Parish calendar will be included as a gift from us. Flimkien: Il-helpers li jqassmu l-Flimkien jistgħu jiġbru l-pakkett tagħhom mill-Uffiċċju Parrokkjali matul din il-ġimgħa. Mal-ħarġa tax-xahar ta’ Diċembru se jitqassam b’rigal il-kalendarju tal-Parroċċa għas-sena 2020. New service by the Local Council: The St Julian’s Local Council advises that there is going to be a new mini van service every Tuesday and Thursday.  The van leaves from Ta’ Giorni and goes to Spinola at 9.30am and returns at noon.  The van service will start on the 2nd December.  Further details are available from the Local Council. Servizz ġdid mill-Kunsill Lokali: Il-Kunsill Lokali San Giljan ser jintroduċi servizz gdid ta’ transport ta’ mini van għall-anzjani kull nhar ta’ Tlieta u Ħamis. Dan jiltaq minn ta’ Giorni u jgħaddi minn diversi toroq sal-pjazza Imqaddsa (Spinola). It-tluq ikun fi 9.30 am u lura jkun f’nofsinhar. Dan is-servizz ser jibda’ min nhar it-Tlieta, 3 Dicembru. Għal aktar tagħrif, wieħed jista’ icempel lil kunsill jew jidħol fil-website [email protected] Prayers for our faithful departed: We pray for Rita...

Read More

AVVIŻI – Parish Notices ST JULIANS PARISH 24th to 25th November 2018

AVVIŻI – Parish Notices ST JULIANS PARISH 24th to 25th November 2018

  Festa Kristu Re: Il-Hadd fil‑5.00pm, l‑Arċisqof jibda korteo minn fejn il‑monument ta’ Kristu Re, il‑Furjana, li jimxi lejn il‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fejn issir it‑talba tal‑għasar u messaġġ minn Mons Arċisqof. Feast of Christ the King: Tomorrow/this evening Archbishop Charles J. Scicluna will lead Vespers and give his message on the feast of Christ the King. The procession leaves from Christ the King monument in Floriana at 5.00pm towards St John’s Cathedral. Organ Recital: Nhar l-Erbgħa fis-7.15m fil-Knisja Parrokkjali se jsir Organ Recital li jifforma parti mill-Festival Internazzjonali tal-Kor.  Kulħadd hu mistieden. Organ Recital: An organ recital  forming part of the International Choir Festival will be held on Wednesday at 7.15pm in the Parish Church.  Everyone is invited. Fund raising event: Is-Sibt li ġej se jsir Fund Raising Event b’risq il-proġett taċ-Ċentru ġewwa s-Sala tal-Konferenzi.  Nistiednukom tiġu u tgħidu lill-familjari tagħkom.  Biljetti jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali jew billi ċċemplu 21380270.  Mhux se jkun hemm biljetti fil-bieb. Fund raising event: A fund raising event will be held at the conference hall on Saturday 30th November in aid of the St Julians Centre. You and your families are invited. Tickets are available from the Parish Office or by calling 21380270.  No tickets will be available at the door. L-Ewwel Ħadd tal-Avvent: Fid-9.30am ħa jkollna quddiesa għall-familji li fiha jkun hemm tberik ta’ girlandi. 1st Sunday of Advent: On Sunday at 9.30am there will be a special Mass for families, followed by the blessing of the Advent wreaths. Ringrazzjament: Patri Garvin, il-missjunarju Karmelitan tal-Bolivia jixtieq jirringrazzjakom tad-donazzjonijiet tagħkom fil-weekend li għadda fejn inġabret is-somma sabiħa ta’ €3,000. Appreciation: Father Garvin, the Carmelite missionary in Bolivia, thanks you for the donations received last weekend where a lovely sum of €3,000 was donated. Applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja Fil-ġimghat li ġejjin se jintlaqgħu applikazzjonijiet għad-dħul ta’ tfal fl-Iskejjel tal-Knisja f’Settembru 2020. Iktar dettalji mill-iskejjel tal-knisja jew fuq il-website knisja.mt. Applications for Entry at Church Schools:  In the next few weeks applications will be recevied for entry of children at Church Schools in September 2020.  Further information may be obtained from Church Schools and the Curia’s website...

Read More