AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 ta’ Ġunju 2020

AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 27 – 28 ta’ Ġunju 2020

  Solennita’ ta’ S. Pietru u S. Pawl: Nhar it-Tnejn, Festa ta’ S. Pietru u S. Pawl, hija festa pubblika. Il-ħinijiet tal-quddies ikunu bħal bħal ta’ fost il-ġimgħa. Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa f’din is-Solennita’.   Ordinazzjoni Presbiterali: Nhar it-Tnejn ukoll se ssir l-ordinazzjoni ta’ 10 djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Parroċċa Kristu Re, Paola fis-6.30pm. Din l-ordinazzjoni ser tixxandar fuq TVM2.  Inzommuhom fit-talb tagħna.   Anniversarju tal-Ordinazzjoni: Din il-ġimgħa għandhom ukoll l-anniversarju tal-ordinazzjoni tagħhom Fr Paul, Fr Stefan u Fr Marco. Nawgurawlhom għall-ħidma tagħhom u nitolbu għalihom.   L-Ewwel Ġimgħa tax-xahar: Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa u wara adorazzjoni fil-Knisja Parrokkjali.   Knisja ta’ Lapsi: Nhar il-Ħadd il-knisja ta’ Lapsi se tkun miftuħa għall-quddies tad-9.00am.  Sakemm ma navżawkomx mod ieħor, il-quddies tal-Ħadd biss se jsir għalissa.  30 ruħ biss jistgħu joqogħdu fil-Knisja.   Kors ta’ Kana: Dawk il-koppji li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin huma mħeġġa jattendu għall-Kors ta’ Kana.  Fil-parroċċa tagħna, dan il-kors isir nhar ta’ Ħadd filgħodu u jibda fl-aħħar ta’ Settembru.  Min hu interessat jista’ japplika fl-Uffiċċju Parrokkjali permess ta’ appuntament billi wieħed iċempel l-Uffiċċju jew permezz ta’ email.   Ġabra: Matul il-weekend li ġej, se ssir ġabra speċjali għall-bżonnijiet...

Read More

TLIET INVOKAZZJONIJIET ĠODDA MAL-LITANIJA

TLIET INVOKAZZJONIJIET ĠODDA MAL-LITANIJA

“Mater misericordiæ”, il-Latin għal “Omm tal-ħniena”; “Mater spei”, jew “Omm it-tama”; u “Solacium migrantium”, jew “Faraġ tal-migranti” huma l-invokazzjonijiet ġodda lill-Verġni Mqaddsa Marija fil-Litanija Lawretana, li spiss tingħad fi tmiem ir-Rużarju. Iż-żieda li l-Papa Franġisku għadu kemm għamel lil-Litanija Lawretana ġiet ippromulgata mill-Kongregazzjoni għall-Kult Divin u d-Dixxiplina tas-Sagramenti nhar is-Sibt 20 ta’ Ġunju 2020, fl-istess jum tal-Festa tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija. F’ittra lill-Presidenti tal-Konferenzi tal-Isqfijiet mad-dinja kollha, il-Kardinal Robert Sarah, il-Prefett tal-Kongregazzjoni, u s-Segretarju tagħha, l-Arċisqof Arthur Roche, jgħidu li mal-medda tas-sekli, l-Insara ilhom jużaw għadd bla tarf ta’ invokazzjonijiet u titli biex bihom isejħu lill-Verġni Marija, “bħala t-triq ipprivileġġjata u żgura għal-laqgħa ma’ Kristu”. Tweġiba għall-ħtiġijiet ta’ żmienna Huma jgħidu li “f’rabta ma’ żminijietna, immarkati minn sentimenti ta’ inċertezza u biża’, il-Poplu ta’ Alla jirrikorri b’qima għandha, kollu mħabba u fiduċja”. “Wara li għarbel dan is-sentimenti u laqa’ x-xewqat espressi”, spjegat il-Kongregazzjoni, “il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku jixtieq jipprovdi li fil-formularju tal-Litanija tal-Verġni Mqaddsa Marija, imsejħa l-‘Litanija Lawretana’, jiddaħħlu l-invokazzjonijiet ‘Mater misericordiæ’, ‘Mater spei’ u ‘Solacium migrantium’”. Skont id-direttivi, l-invokazzjoni “Omm tal-ħniena” għandha tiddaħħal wara “Omm il-Knisja”, “Omm it-tama” wara “Omm tal-grazzja ta’ Alla”, u “Faraġ tal-migranti” wara “Kenn tal-midinbin”. F’intervista, l-Arċisqof Roche spjega li dawn l-invokazzjonijiet “iwieġbu għar-realtajiet taż-żminijiet li qed ngħixu fihom”. Ħafna nies mad-dinja kollha jħossuhom imġarrba b’ħafna modi, mhux biss minħabba l-pandemija tal-Covid-19, imma anki għax imġiegħla jħallu djarhom minħabba faqar, ġlied u raġunijiet oħra, u għalhekk jersqu jitolbu f’riġlejn il-Verġni Mbierka. L-invokazzjonijiet mhumiex ġodda L-Arċisqof Roche qal li l-Papa ried iwieġeb għal dan il-mument billi jinkludi dawn l-invokazzjonijiet. L-Arċisqof innota li dawn l-invokazzjonijiet mhumiex ġodda għax huma parti mit-tradizzjoni tal-Knisja li tmur lura sekli sħaħ, bħalma hi t-talba-innu, “Sliem għalik, Sultana, Omm tal-ħniena, tama tagħna…”. “Dawn l-invokazzjonijiet kollha”, qal, “tqiegħdu fil-Litanija Lawretana, li hi għal qalb tant nies mad-dinja kollha. Issa din qed twieġeb għal bżonn veru li d-dinja tagħna llum għandha tal-għajnuna tal-Verġni Mbierka”. X’inhi l-Litanija Lawretana? Il-Litanija Lawretana tieħu isimha mis-Santwarju Marjan ta’ Loreto fl-Italja, fejn jingħad li kienet ilha tintuża sa mill-1531. Ġiet approvata uffiċjalment fl-1587 mill-Papa Sistu V, li neħħa l-litaniji Marjani l-oħra kollha li kienu jintużaw pubblikament. Il-Litanija Lawretana hi l-unika Litanija Marjana approvata. Imma, ħafna litaniji Marjani oħra kienu u għadhom jintużaw, imma huma mmirati għad-devozzjoni privata, kif jidher, ngħidu aħna, fl-hekk imsejħa Officia Mariana. Mal-medda tas-sekli, tal-inqas ġew miżjuda 7 invokazzjonijiet ġodda. San Ġwanni Pawlu II żied “Omm il-Knisja” fl-1980, u “Sultana tal-familji” fl-1995. Il-Papa Franġisku issa żied tlieta oħra. Jeżistu wkoll litaniji oħra, bħal tal-Qaddisin, tal-Ismijiet ta’ Ġesù, tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, ta’ San Ġużepp (1909), tad-Demm Imqaddes u anki tal-Ħniena Divina. Ara l-ittra lill-President tal-Konferenza tal-Isqfijiet …. IL-LITANIJA LAWRETANA Mulej, ħniena.     Mulej, ħniena. Kristu, ħniena.     Kristu, ħniena. Mulej, ħniena.      Mulej, ħniena. Kristu, ismagħna.     Ħenn għalina. Kristu, ilqa’ t-talb tagħna. Missier Etern Alla. Iben Alla li fdejt id-dinja. Spirtu Qaddis...

Read More

THE SUPREME LOVE

THE SUPREME LOVE

“Whoever loves father or mother, son or daughter, more than Me is not worthy of Me.” —Matthew 10:37 The Church proclaims “the supremacy of the bond with Christ” (Catechism of the Catholic Church, 1619). Our relationship with Jesus is in a class by itself. We are called to love Jesus much more than we love anyone else (see Mt 10:37). We must love Jesus so much that we lose our worldly lives, give our lives to Him, suffer in love for Him, take up our crosses daily in imitation of Him, and even die for Him (see Mt 10:37-38). Because of the supremacy of our relationship with Jesus, those things we “used to consider gain” we “have now reappraised as loss” (Phil 3:7). We “have come to rate all as loss in the light of the surpassing knowledge of [our] Lord Jesus Christ” (Phil 3:8). For love of Jesus, we have “forfeited everything” and “have accounted all else rubbish so that Christ may be” our Wealth (Phil 3:8). Because of the supremacy of the relationship with the Lord, each Christian is privileged to say: “I have been crucified with Christ, and the life I live now is not my own; Christ is living in me. I still live my human life, but it is a life of faith in the Son of God, Who loved me and gave Himself for me” (Gal 2:19-20). We are supremely honored and loved in having the opportunity to “live no longer” for ourselves but for Him Who for our sakes “died and was raised up” (2 Cor 5:15). Accept the invitation of the crucified and glorified Christ. Give your life totally to Him. Love Jesus supremely. PRAYER: Sacred Heart of Jesus, as this month of the Sacred Heart ends, I consecrate my life to You. I am all Yours. PROMISE: “The favors of the Lord I will sing forever; through all generations my mouth shall proclaim Your faithfulness.” —Ps 89:2 PRAISE: Praise You, Jesus! You are “the Beginning, the First-Born of the dead” (see Col 1:18). Your Resurrection gives us hope. For the full Readings please go to: https:thewordonsunday.blogspot.com John...

Read More

Direttivi dwar il-Quddiesa tal-Funeral

Direttivi dwar il-Quddiesa tal-Funeral

Wara l-laqgħa bejn l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex u l-Awtoritajiet tas-Saħħa, il-Knisja b’konsultazzjoni mal-istess awtoritajiet qed tippubblika direttivi dwar il-Quddiesa tal-funeral li jidħlu fis-seħħ mil-lum, il-Ġimgħa 22 ta’ Mejju. Dawn id-direttivi jistabbilixxu l-miżuri li qed jittieħdu bil-għan li titħares is-saħħa tal-persuni li jattendu għall-Quddiesa u fl-istess waqt tingħata tislima xierqa lill-għeżież tagħna. Il-Quddiesa tal-funeral ser tkun tista’ ssir fil-miftuħ bħal f’ċimiterji jew fuq iz-zuntier tal-knisja, jew fi knejjes kbar biss b’numru limitat ta’ nies. Il-knejjes fejn jista’ jsir funeral huma dawk akbar minn 500 metru kwadru filwaqt li n-numru ta’ persuni li jistgħu jidħlu fil-knisja huwa ta’ 20 ruħ. Fiċ-ċirkustanzi attwali għandha tingħata preferenza liċ-ċelebrazzjonijiet fil-miftuħ. Id-direttivi li qed jiġu ppubblikati hawn taħt jistabilixxu l-proċeduri li jridu jiġu osservati qabel, waqt u wara l-Quddiesa. Il-post fejn ser issir il-Quddiesa tal-funeral ser jitħejja b’sinjali apposta li jindikaw l-ispazji ‘l bogħod minn xulxin fejn in-nies jistgħu joqogħdu waqt iċ-ċelebrazzjoni liturġika. Mal-wasla, persuna liebsa maskra jew visor ser tieħu t-temperatura bl-użu ta’ termometri li ma jeħtiġux kuntatt mal-persuna, u wara tindikalhom l-użu tal-hand sanitizer li ser ikun disponibbli. Persuni bid-deni jew li ma jikkoperawx mhux ser jitħallew jidħlu għall-Quddiesa. Waqt il-Quddiesa fl-ebda ħin m’għandu jkun hemm kuntatt fiżiku ma’ persuni oħra, lanqas fl-għoti tal-paċi. Għat-Tqarbin, il-persuni jintalbu jibqgħu f’posthom u jkun is-saċerdot li jmur iqarben fl-idejn lil dawk preżenti b’maskra jew visor u wara li jkun ħasel idejh bis-sanitizer. L-istqarrija ta’ fidi fejn is-saċerdot jgħid “Il-Ġisem ta’ Kristu” u l-persuna li qed titqarben twieġeb “Ammen” tingħad darba biss minn fuq l-artal. Fi tmiem il-Quddiesa, dawk preżenti għall-funeral iridu joħorġu b’mod ordnat u b’ħarsien tal-miżuri ta’ distanza soċjali. Wara l-Quddiesa ssir id-diżinfestazzjoni tal-bankijiet jew tas-siġġijiet. Dawn il-miżuri dettaljati għall-prevenzjoni tat-tixrid tal-imxija tal-coronavirus ġew ikkomunikati lill-kappillani mill-Isqfijiet fil-jiem li għaddew. Aqra it-text kollu hawn...

Read More

JUM INTERNAZZJONALI TAL-FAMILJA 15 TA’ MEJJU 2020

JUM INTERNAZZJONALI TAL-FAMILJA  15 TA’ MEJJU 2020

Il-Ġnus Magħquda kienet iddikjarat fil-1993 li kull 15 ta’ Mejju jkun jum li titfakkar l-importanza tal-familja fl-umanita għal aktar solidarjeta soċjali u soċjeta sħiħa u serena.  Minn 1996 il-Ġnus Magħquda iffissat tema differenti kull sena għall-familja: din is sena 2020 it-tema hija “Il-Familji fi Żvilupp”. L-iskop ta’ din it-tema, skont il-Ġnus Magħquda  huwa biex isir enfasi fiż-żmien il-pandemija tal-Covid-19, kemm il-familji tagħna huma importanti u kemm ifissru għalina.  Forsi mingħajr ma tajna kas, u anke forsi b’ aljenazzjoni,  il-ħajja qabel il-pandemija kienet xelfet l-iskop veru ta’ familja u ħonqot l-iżvillupp tagħha biex b’hekk iddgħajjfet u magħha konsegwetament iddgħajjfet is-soċjeta.  Il-pandemija wriet li l-familja hija l-post fejn taqsam id-dwejjaq tiegħek, itaffi ftit l-uġigħ u l-ansjeta, u fejn issib sapport u faraġ.  Il-familja huwa l-lok fejn tista tissielet kontra il-beżgħat soċjali u individwali f’ mumenti iebsin iżda anke fejn taqsam il-ferħ ma’ min verament iħobbok. Huwa fatt li l-pandemija tal-Covid-19 ġabet disastru fis-sistemi tal-ekonomija soċjali u forsi kemm se jkun kbir dan l-iskoss għadna ma nafuhx sew. Iżda ġabetna wkoll nirrejaliżżaw il-valur kbir tal-familja fi żmien meta donnu kollox kien qed jinqaleb ta’ taħt fuq f’ dinja mgħaġġla u bla nifs.  Ġabet lura l-attenzjoni ta’ dar b’ erbgħa ħitan fejn il-membri tal-familja setgħu jerġu jiltaqaw u jitkellmu flimkien, jaqsmu ħsiebijiethom ma’ xulxin u anke jagħmlu xi attivitajiet flimkien.  Meta fid-dinja kollha konna qed niġu mogħtija parir biex ma nitħalltux ma’ nies oħra, biex inżommu l-bogħod distanzi soċjali anke meta noħorġu nixtru, fil-familja stajna nibqgħu ingawdu lil xulxin. Il-pandemija ġabet ħafna uġigħ fil-familji tagħna: speċjalment jekk tlifna lil xi ħadd għażiż għalina u lanqas biss stajna nattendu l-funeral; jew jekk kellna noqgħodu il-bogħod minn xi ħadd li nħobbu bħal nanniet u neputijiet.  Qed naħseb ukoll f’ dawk li kienu involuti fis-servizzi mediċi li ma setgħux jirritornaw id-dar mal-familja biex jipproteġu lil dawk li jħobbu.  Iżda il-pandemija tatna l-opportunita wkoll  li nergħu nagħtu valur lil familja qabel kien ikun tard wisq.  Il-familja reġgħet qiegħda fi żvillupp biex tiskopri u ssaħħaħ lilha...

Read More

Messaġġ mill-Kappillan għax-xahar ta’ Marzu 2020

Messaġġ mill-Kappillan għax-xahar ta’ Marzu 2020

“Doqqu t-tromba f’Sijon! Ordnaw sawma” (Ġoel 2,15)   Ir-Randan jiftaħ b’ħoss li jtambar f’widnejna, hekk kif naqraw fl-ewwel qari ta’ Ras ir-Randan meħud mill-Profeta Ġoel, il-ħoss ta’ tromba li xejn ma joqgħod imelles lil widnejna, imma jordna sawma. Hu ħoss qawwi, li jixtieq inaqqas mill-għaġla tal-ħajja tagħna dejjem traxxnata, imma li spiss ma tafx fejn hi sejra sewwasew. Hi sejħa biex nieqfu – “ieqaf!” –, biex immorru għall-essenzjal, biex insumu minn dak li hu żejjed u jiddistrana.  Iqajjem lir-ruħ mir-raqda tagħha.   Ma’ dan id-daqq li jqajjimna mir-raqda hemm il-messaġġ li l-Mulej jgħaddilna b’fomm il-profeta, messaġġ qasir u ta’ twissija: “Erġgħu duru lejja” (Ġoel 2,12). Erġgħu duru. Jekk jeħtieġ nerġgħu nduru, dan ifisser li morna band’oħra. Ir-Randan hu ż-żmien biex insibu mill-ġdid ir-rotta ta’ ħajjitna. Għax tul il-mixja tal-ħajja, bħal f’kull mixja, dak li jiswa tassew hu li ma nitilfux il-mira tagħna. Imma meta fil-vjaġġ dak li jinteressana hu li noqogħdu nħarsu lejn il-pajsaġġ jew li nieqfu nieklu xi ħaġa, ma tantx ħa mmorru ’l bogħod. Kull wieħed u waħda minna jista’ jistaqsi: fil-mixja ta’ ħajti, qiegħed infittex ir-rotta? Jew nikkuntenta ruħi li ngħix il-ġurnata, ħsiebi biss kif ħa nkun sew, kif insolvi xi problema ’l hawn u ’l hinn u niddeverti xi ftit? X’rotta għandi? Forsi nfittex li nkun f’saħħti, li ħafna llum ipoġġu l-ewwel ħaġa qabel kollox imma li llum jew għada tgħaddi wkoll? Forsi l-ġid u l-benessri? Imma aħna ma ġejniex fid-dinja għal dan. Erġgħu duru lejja, jgħid il-Mulej. Lejja. Huwa l-Mulej id-destinazzjoni tal-vjaġġ tagħna fid-dinja. Ir-rotta għandna nfassluha fuqu.   Biex insibu mill-ġdid ir-rotta, f’Ras ir-Randan għandna sinjal: l-irmied fuq rasna. Hu sinjal li jgħinna naħsbu x’għandna f’rasna. Ħsibijietna spiss jiġru wara ħwejjeġ li jgħaddu, li jiġu u jmorru. Il-ftit irmied li se nirċievu qiegħed hemm biex jgħidilna, bil-ħlewwa u bil-verità: mill-ħafna affarijiet li għandek f’rasek, li tiġri warajhom u titħasseb fuqhom kuljum, mhu ħa jibqa’ xejn. Titħabat kemm titħabat, mill-ħajja m’inti se tieħu miegħek ebda għana. Ir-realtajiet ta’ din l-art jiġu fix-xejn, bħat-trab li jtir mar-riħ. Il-ġid hu proviżorju, il-poter jgħaddi, is-suċċess jgħib taħt ix-xefaq. Il-kultura tad-dehra, li llum hi dominanti, li twassalna biex ngħixu għall-ħwejjeġ li jgħaddu, hi ingann kbir. Għax hi bħal vampa: meta tgħaddi, jibqa’ biss l-irmied. Ir-Randan hu ż-żmien biex ninħelsu mill-illużjoni li ngħixu niġru wara l-irmied. Ir-Randan ifisser niskopru mill-ġdid li aħna magħmulin għal dak in-nar li dejjem iħeġġeġ, u mhux għall-irmied li malajr jintefa; għal Alla, u mhux għad-dinja; għall-eternità tas-Sema, mhux għall-qerq ta’ din l-art; għal-libertà ta’ wlied, mhux għall-jasar tal-ħwejjeġ. Illum nistgħu nistaqsu lilna nfusna: fuq liema naħa ninsab? Qed ngħix għan-nar jew għall-irmied?   F’dan il-vjaġġ lura għall-essenzjal li hu r-Randan, il-Vanġelu jipproponilna tliet tappi, li l-Mulej jitlobna nwettqu bla ipokrezija, bla ma noqogħdu nagħmlu tabirruħna: il-karità, it-talb, is-sawm....

Read More