It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tnejn u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Is-sultan tad-dinja għad iqajjimna għall-ħajja ta’ dejjem. 2 Makk 7, 1-2. 9-14 Qari mit-Tieni Ktieb tal-Makkabej F’dak iż-żmien, qabdu sebat aħwa u ’l ommhom; u s-sultan beda biex jisfurzahom bid-daqqiet tas-swat u tan-nerv biex jieklu l-laħam tal-majjal li ma jiswiex. Wieħed minnhom beda jitkellem f’isem l-oħrajn u qal: “X’int tfittex tistaqsi u trid taf minna? Aħna lesti mmutu, imma m’aħniex lesti niksru l-liġijiet ta’ missirijietna”. U t-tieni wieħed, kif kien fl-aħħar nifs, qallu: “Int, bniedem mill-agħar, int se ċċaħħadna mill-ħajja ta’ issa, imma s-sultan tad-dinja għad iqajjimna għall-ħajja ta’ dejjem, lilna li se mmutu għal-liġijiet tiegħu”. Imbagħad wara dan bdew jittorturaw it-tielet wieħed u malli talbuh ħareġ minnufih ilsienu u bla biza’ ta’ xejn midd idejh u ta’ qalbieni li kien għajjat: “Mis-sema ksibthom dawn, u għal-liġijiet tiegħu jien nistmerrhom, għax mingħandu nittama li għad nerġa’ niksibhom”. Saħansitra s-sultan u dawk ta’ madwaru stagħġbu bil-qawwa ta’ dan iż-żagħżugħ, kif l-uġigħ ma kien iqisu xejn. Meta miet dan bdew jittorturaw u jbiċċru r-raba’ wieħed bl-istess mod. Meta wasal fl-aħħar qal: “Aħjar li wieħed imut b’idejn il-bnedmin meta jkollu t-tama mingħand Alla li għad iqajmu mill-ġdid. Imma għalik m’hemmx qawmien għall-ħajja”.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 16 (17), 1.5-6.8b u 15 R/. (15b): Meta nqum nithenna bid-dehra tiegħek Isma’, Mulej, il-kawża ġusta tiegħi, ilqa’ l-għajta tiegħi, agħti widen għat-talb tiegħi; bla qerq huma xufftejja. R/. Il-mixi tiegħi żammejt fi triqatek, qatt ma għotru riġlejja. Insejjaħlek, għax int tweġibni, o Alla; ressaq widintek lejja, isma’ kliemi. R/. Għad-dell ta’ ġwenħajk kenninni. Jien, fil-ħaqq, għad nara ’l wiċċek; meta nqum, nithenna bid-dehra tiegħek. R/.   Qari II Il-Mulej isaħħaħkom f’kull għemil u kelma tajba. 2 Tess 2, 16 – 3, 5 Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonikin Ħuti, Sidna Ġesù Kristu stess u Alla Missierna, li ħabbna u tana l-kuraġġ ta’ dejjem u t-tama sħiħa bil-grazzja, jqawwilkom qalbkom u jsaħħaħkom f’kull għemil u kelma tajba. Mill-bqija, ħuti, itolbu għalina biex il-kelma tal-Mulej tiġri l-ġirja tagħha u tkun milqugħa bil-ġieħ bħalma ġara fostkom. Itolbu biex inkunu meħlusa minn nies ħżiena u bla liġi. Għax mhux kulħadd għandu l-fidi. Iżda l-Mulej hu fidil: hu jwettaqkom u jħariskom mill-Ħażin. Aħna żguri minnkom fil-Mulej, jiġifieri, li intom qegħdin tagħmlu u għad tagħmlu dak li ordnajnielkom. Jalla l-Mulej iwassal lil qlubkom għall-imħabba ta’ Alla u s-sabar ta’ Kristu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Apok 1, 5a. 6b Hallelujah. R/. Hallelujah Ġesù Kristu, il-Kbir fost il-mejtin: lilu l-glorja u s-setgħa għal dejjem ta’ dejjem. R/. Hallelujah Evanġelju Mhuwiex Alla tal-mejtin, iżda tal-ħajjin. Lq 20, 27-38 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, resqu fuqu xi wħud mis-sadduċej, dawk li jiċħdu l-qawmien mill-imwiet, u...

Read More

Il-Wieħed u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Il-Wieħed u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Int tħenn għal kulħadd għax tħobb il-ħlejjaq kollha. Għerf 11, 22 – 12, 2 Qari mill-Ktieb tal-Għerf Mulej, quddiemek id-dinja kollha qisha traba fil-miżien, jew qatra nida tal-għodwa li tinżel fuq l-art. Iżda int tħenn għal kulħadd, għax tista’ kollox; int tagħlaq għajnejk għal dnubiet il-bnedmin biex huma jindmu. Għax int tħobb il-ħlejjaq kollha, u xejn ma tistmell minn kulma għamilt; li kien hemm xi ħaġa li stajt tobgħodha, int ma kontx tagħmilha. Kif setgħet tibqa’ xi ħaġa fid-dinja kieku int ma ridthiex? Jew kif setgħet iżżomm, kieku int ma sejjaħtilhiex? Imma int, o Sid li tħobb kulma jgħix, lil kulħadd tagħder, għax kollox huwa tiegħek. Għax f’kulħadd hemm nifsek bla ma qatt jintemm. Għalhekk int twiddeb bil-ftit il-ftit lil dawk li jonqsu, twissihom u tfakkarhom fejn dinbu, biex jerġgħu lura mill-ħażen tagħhom, u fik, Mulej, iqiegħdu t-tama tagħhom. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 144 (145), 1-2.8-9.10-11. 13ċd-14 R/. (1) Mulej, inbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem. Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, sultan, u nbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem. Kuljum irrid inbierkek, u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem. R/. Twajjeb u ħanin il-Mulej, idum biex jagħdab u kollu tjieba. Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej, tjubitu fuq kulma għamel. R/. Kulma għamilt iroddlok ħajr, Mulej; iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu. R/. Ta’ kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha, twajjeb f’dak kollu li għamel. Iwieżen il-Mulej ’il kull min se jaqa’, iqajjem ’il kull min hu mitluq. R/.   Qari II L-isem ta’ Sidna Ġesù Kristu jkun igglorifikat fikom, u intom fih. 2 Tess 1, 11 – 2, 2 Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonikin Ħuti, aħna dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmilkom denji tas-sejħa tiegħu, u jagħmel li bil-qawwa tiegħu sseħħ kull rieda tajba tagħkom għall-ġid u kull ħidma tal-fidi tagħkom. U hekk l-isem ta’ Sidna Ġesù Kristu jkun igglorifikat fikom u intom fih skont il-grazzja ta’ Alla tagħna u tal-Mulej Ġesù Kristu. Ħuti, għal dak li għandu x’jaqsam mal-miġja ta’ Sidna Ġesù Kristu u l-ġemgħa tagħna biex ningħaqdu miegħu, nitolbukom biex ma toqogħdux tħawdu raskom malajr u tinħasdu bħallikieku l-miġja ta’ jum il-Mulej qorbot, u la jekk tkunu mnebbħin mill-ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi ittra taparsi mingħandna. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 3, 16 Hallelujah. R/. Hallelujah Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem. R/. Hallelujah Evanġelju Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf. Lq 19, 1-10 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel, jismu Żakkew; dan kien wieħed mill-kapijiet...

Read More

2 ta’ Novembru L-Għid tal-Imwiet Tifkira Solenni  

2 ta’ Novembru  L-Għid tal-Imwiet  Tifkira Solenni   

Qari I Ġob 19:1.23-27a Qari mill-Ktieb ta’ Ġob Ġob wieġeb u qal: “Mhux li kien jiġi maħżuż fi ktieb, jew b’xafra tal-ħadid u ċ-ċomb għal dejjem fil-blat jitnaqqax! Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj, u fl-aħħar fuq it-trab iqum. U wara li jintemm ġildi, mingħajr laħmi nara ’l Alla, li jien narah maġenbi. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 26 R/. (ara 6): Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej f’art il-ħajjin! Il-Mulej hu d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi; minn min għandi nibża’? Il-Mulej hu l-kenn tiegħi; quddiem min għandi nitwerwer? R/. Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej, lilha nfittex: li ngħammar f’dar il-Mulej il-jiem kollha ta’ ħajti, biex nitgħaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej u nbakkar fit-tempju tiegħu. R/. Isma’, Mulej, il-leħen tiegħi: meta ngħajjat, ħenn għalija u weġibni. Jien infittex ’il wiċċek, Mulej; la taħbix wiċċek minni. R/.   Nemmen li għad nara t-tjieba tal-Mulej f’art il-ħajjin. Ittama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, ittama fil-Mulej. R/.   Qari II Rum 19:1.23-27a   Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Ħuti: It-tama ma tqarraqx bina, għaliex l-imħabba ta’ Alla ssawbet fina permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna. Meta kien il-waqt, u aħna konna għadna bla saħħa, Kristu miet għal dawk li kienu bla Alla. Wieħed bilkemm imut għal bniedem ġust, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed tajjeb. Iżda Alla wera mħabbtu lejna meta Kristu miet għalina, aħna ġġustifikati b’demmu, insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta’ Alla! Jekk meta konna għadna għedewwa ta’ Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta’ Ibnu, kemm aktar issa, li aħna ħbieb miegħu, insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu! Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f’Alla b’Sidna Ġesù Kristu, li permezz tiegħu issa ksibna l-ħbiberija ma’ Alla. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 6: 39 Hallelujah. R/. Hallelujah Ir-rieda ta’ Missieri hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. R/. Hallelujah   Evanġelju Ġw 6:37-40 Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann F’dak iż-żmien: Ġesù qal lin-nies: “Dak kollu li missieri jagħtini jiġi għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċihx ’il barra; għax jiena nżilt mis-sema biex nagħmel mhux ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta’ min bagħatni. Issa r-rieda ta’ min bagħatni hija din: li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ir-rieda ta’ Missieri hija din: li kull min jara l-Iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek...

Read More

It-Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I It-talba tal-umli tinfed is-sħab. Sir 35, 12-14.16-18 Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak Il-Mulej hu mħallef, u ma jħarisx lejn l-uċuħ. Ma joqgħodx iħares lejn wiċċ dak li jkun b’dannu tal-fqir, u jagħti widen għat-talba tal-magħkus. Ma jagħlaqx widnejh għat-talba bil-ħniena tal-iltim, jew tal-armla li tibki xortiha. Min jaqdi mill-qalb lil Alla jintlaqa’, u t-talba tiegħu titla’ m’ogħla s-sħab. It-talba tal-umli tinfed is-sħab, u ma toqgħodx bi kwietha qabel tasal qrib il-Mulej, u ma tiqafx qabel mal-Għoli jagħti widen, u jagħti raġun lill-ġusti u jagħmel ħaqq.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 33, 2-3.17-18.19 u 23 R/. (7a): Dan il-fqajjar sejjaħ u l-Mulej semgħu Kull ħin inbierek il-Mulej; tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-Mulej tiftaħar ruħi; jisimgħu l-fqajrin u jifirħu! R/. Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena, biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom. Jgħajtu l-ġusti għall-għajnuna, u l-Mulej jismagħhom; mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. R/. Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk b’ruħhom mifnija. Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu; kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti. R/.   Qari II Hemm merfugħa għalija l-kuruna tal-ġustizzja. 2 Tim 4, 6-8. 16-18 Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju Għażiż, demmi ġa mxerred b’sagrifiċċju, u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm merfugħa għalija l-kuruna tal-ġustizzja, li biha f’dak il-Jum iħallasni l-Mulej, l-Imħallef ġust, u mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-Dehra tiegħu. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi; kulħadd ħallieni. Jalla ma jkunx magħdud kontrihom! Imma l-Mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi l-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq l-iljun. Il-Mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni, sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta’ dejjem! Ammen.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju 2 Kor 5, 19 Hallelujah. R/. Hallelujah Alla kien li ħabeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta’ Kristu, u fdalna l-ministeru ta’ din il-ħbiberija. R/. Hallelujah Evanġelju Il-pubblikan niżel id-dar iġġustifikat. Lq 18, 9-14 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesù qalilhom din il-parabbola: “Żewġt irġiel, wieħed fariżew u l-ieħor pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-fariżew, wieqaf, talab hekk f’qalbu: “O Alla, niżżik ħajr li m’iniex bħall-bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dan il-pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta’ kulma ndaħħal”. Iżda l-pubblikan, bilwieqfa fil-bogħod anqas biss ried jerfa’ għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: “O Alla, ħenn għalija, għax jien midneb!”. Ngħidilkom jien li dan, u mhux l-ieħor, niżel id-dar iġġustifikat. Għax kull min jitkabbar,...

Read More

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Id-Disgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Kull meta Mosè kien jerfa’ jdejh, Iżrael kien jirbaħ. Eż 17, 8-13 Qari mill-Ktieb tal-Eżodu F’dak iż-żmien, il-poplu ta’ Għamalek qam u tqabad ma’ Iżrael f’Rafidim. Mosè qal lil Ġożwè: “Agħżel irġiel u mur tqabad ma’ Għamalek; jien noqgħod wieqaf fuq il-quċċata tal-għolja, bil-ħatar ta’ Alla f’idi”. Ġożwè għamel kif qallu Mosè, u mar jitqabad mal-Għamalekin. Mosè, Aron u Ħur telgħu fuq il-quċċata tal-għolja. Kull meta Mosè kien jerfa’ jdejh, Iżrael kien jirbaħ; u kull meta kien iniżżel idejh, kienu jirbħu l-Għamalekin. Meta idejn Mosè bdew jitqalu, ħadu ġebla u qegħduhielu taħtu; u hu qagħad bilqiegħda, waqt li Aron u Ħur żammewlu dirgħajh, wieħed kull naħa. Hekk idejh baqgħu sodi merfugħa sa nżul ix-xemx. U Ġożwè qered lil Għamalek u l-poplu tiegħu b’xifer ix-xabla. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 120 (121), 1-2.3-4.5-6.7-8 R/. (2): L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej Nerfa’ għajnejja lejn l-għoljiet; mnejn se tiġini l-għajnuna? L-għajnuna tiegħi mingħand il-Mulej, li għamel is-sema u l-art. R/. Ma jħalli qatt li riġlek jogħtor; ma jongħosx dak li jħarsek. Ara, la jongħos u lanqas jorqod dak li jħares lil Iżrael. R/. Il-Mulej hu dak li jħarsek; il-Mulej hu d-dell tiegħek fuq lemintek. Ma tolqtokx ix-xemx binhar, anqas il-qamar billejl. R/. Iħarsek il-Mulej minn kull deni; hu jħarislek ħajtek. Il-Mulej iħarsek fil-ħruġ u d-dħul tiegħek, minn issa u għal dejjem. R/.   Qari II Il-bniedem ta’ Alla jkun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. 2 Tim 3, 14 – 4,2 Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju Għażiż, ibqa’ miexi f’dak li tgħallimt u emmint bis-sħiħ, għax taf mingħand min tgħallimtu, u għax sa minn żgħoritek sirt midħla tal-Kotba Mqaddsa, li jistgħu jagħtuk l-għerf li jwassal għas-salvazzjoni permezz tal-fidi fi Kristu Ġesù. L-Iskrittura kollha hija mnebbħa minn Alla, u tiswa biex wieħed jgħallem, iċanfar, iwiddeb u jrawwem fis-sewwa, biex hekk il-bniedem ta’ Alla jkun perfett, imħejji għal kull ħidma tajba. Nitolbok bil-ħerqa, quddiem Alla u Kristu Ġesù, li għandu jagħmel ħaqq mill-ħajjin u mill-mejtin, f’isem id-Dehra tiegħu u s-Saltna tiegħu: xandar il-kelma, insisti f’waqtu u barra minn waqtu, ċanfar, widdeb, wissi, bis-sabar kollu u bit-tagħlim.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Lhud 4, 12 Hallelujah. R/. Hallelujah Il-kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija, tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb. R/. Hallelujah Evanġelju Alla jagħmel ħaqq lill-magħżulin tiegħu. Lq 18, 1-8 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, Ġesù qal parabbola lid-dixxipli tiegħu biex jurihom li għandhom dejjem jitolbu bla ma jaqtgħu. Qalilhom: “Kien hemm f’belt wieħed imħallef, li la kien jibża’ minn Alla u lanqas iħabbel rasu minn ħadd. F’dik il-belt kien hemm waħda armla, u kienet tmur għandu u tgħidlu: “Agħmilli ħaqq kontra l-għadu tiegħi”. Hu...

Read More

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tmienja u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I Nagħman raġa’ lura għand il-bniedem ta’ Alla u stqarr lill-Mulej. 2 Slat 5, 14-17 Qari mit-Tieni Ktieb tas-Slaten F’dak iż-żmien, Nagħman, il-kmandant tal-eżerċtu tas-Sultan ta’ Aram, niżel fil-Ġordan, u għodos seba’ darbiet, bħalma qallu Eliżew, il-bniedem ta’ Alla, u ġismu raġa’ sarlu qisu l-ġisem ta’ tfajjel żagħżugħ, u ndaf mil-lebbra tiegħu. U raġa’ lura għand Eliżew, il-bniedem ta’ Alla, hu u kull min kellu miegħu; daħal, waqaf quddiemu u qallu: “Ara, issa naf, iva, li ma hemmx Alla ieħor fid-dinja kollha, ħlief f’Iżrael. Ilqa’, nitolbok, dan ir-rigal mingħand il-qaddej tiegħek”. U qallu Eliżew: “Daqs kemm hu ħaj il-Mulej li lilu naqdi, jien ma nieħu xejn”. U ma ħadhulux, għad li l-ieħor issikkah ħafna. Għalhekk Nagħman qallu: “La ma tridx, nitolbok li tingħata lill-qaddej tiegħek tagħbija ta’ żewġ bgħula ħamrija; għax il-qaddej tiegħek mhuwiex se jagħmel iżjed sagrifiċċji tal-ħruq u offerti lil allat oħra, jekk mhux lill-Mulej”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 97 (98), 1.2-3ab.3ċd-4 R/. (ara 2b): Il-Mulej għarraf is-salvazzjoni lill-ġnus Għannu lill-Mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa l-leminija tiegħu, u d-driegħ imqaddes tiegħu. R/. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu, f’għajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tjieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta’ Iżrael. R/. L-art kollha, minn tarf għall-ieħor, rat is-salvazzjoni ta’ Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, infexxu fil-hena, ifirħu u għannu! R/.   Qari II Jekk insofru bis-sabar, għad insaltnu ma’ Kristu. 2 Tim 2, 8-13 Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju Għażiż, ftakar f’Ġesù Kristu, li qam mill-imwiet, li hu min-nisel ta’ David, skont l-Evanġelju li ħabbart jien. Għalih jien qiegħed inbati sa l-irbit tal-ktajjen bħallikieku għamilt xi delitt. Imma l-kelma ta’ Alla mhijiex marbuta! Għalhekk kollox nieħu bis-sabar għall-imħabba ta’ dawk li Alla għażel, biex huma wkoll jiksbu s-salvazzjoni, li hi ta’ glorja għal dejjem fi Kristu Ġesù. Din hi kelma ta’ min joqgħod fuqha: Jekk aħna mitna miegħu, għad ngħixu miegħu wkoll; jekk insofru bis-sabar, għad insaltnu miegħu wkoll; jekk niċħduh, jiċħadna hu wkoll; jekk nonqsu mill-kelma li tajna, hu jibqa’ jżomm kelmtu; għax hu ma jistax iqarraq bih innifsu.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju 1 Tess 5, 18 Hallelujah. R/. Hallelujah Iżżu ħajr lil Alla f’kollox. Dan hu li jrid Alla mingħandkom fi Kristu Ġesù. R/. Hallelujah Evanġelju Ma kien hemm ħadd minnhom li raġa’ lura biex jagħti glorja lil Alla ħlief dan il-barrani. Lq 17, 11-19 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa Ġara li huwa u sejjer lejn Ġerusalemm, Ġesù għadda minn bejn is-Samarija u l-Galilija. Kif kien dieħel f’raħal, iltaqgħu miegħu għaxart irġiel morda bil-lebbra. Waqfu ’l bogħod minnu, għollew leħinhom u qalulu: “Ġesù, mgħallem, ikollok ħniena minna!”. Kif rahom, qalilhom: “Morru uru rwieħkom...

Read More