Għid il-Ħamsin – Solennità

Għid il-Ħamsin – Solennità

Qari I Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu. Atti 2, 1-11 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli Meta wasal jum Għid il-Ħamsin, huma kienu lkoll flimkien f’post wieħed. F’daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bħal ta’ riħ qawwi, u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U dehrulhom ilsna qishom tan-nar, li tqassmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Imtlew ilkoll bl-Ispirtu s-Santu u bdew jitkellmu b’ilsna oħra, skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom li jitkellmu. F’Ġerusalemm kien hemm xi Lhud, nies twajba minn kull nazzjon li hawn taħt is-sema. Malli nstama’ dan il-ħoss, inġabret kotra kbira, ilkoll imħawdin għax kull wieħed minnhom kien jismagħhom jitkellmu bl-ilsien tiegħu. Miblugħin u mistagħġbin, bdew jgħidu: “Dawn li qegħdin jitkellmu mhumiex ilkoll mill-Galilija? Mela kif kull wieħed minna qiegħed jismagħhom jitkellmu bi lsien art twelidu? Partin, Medin u Għelamin, nies mill-Mesopotamja, mil-Lhudija, mill-Kappadoċja, minn Pontu, mill-Asja, mill-Friġja, mill-Pamfilja, mill-Eġittu, mill-inħawi tal-Libja madwar Ċireni, nies li ġew minn Ruma, kemm Lhud u kemm prosèliti, oħrajn minn Kreta u Għarab, aħna lkoll qegħdin nisimgħuhom ixandru bl-ilsna tagħna l-għeġubijiet ta’ Alla!” Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 103 (104), 1ab.24aċ.29bċ-30.31.34 R/. (30): Ibgħat l-Ispirtu tiegħek, Mulej, u ġedded il-wiċċ tal-art jew R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Bierek ruħ tiegħi, lill-Mulej! Mulej, Alla tiegħi, inti kbir bil-bosta! Kemm huma kotrana l-għemejjel tiegħek, Mulej! Mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. R/. Jekk teħdilhom nifishom, imutu, u lejn it-trab jerġgħu jmorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek, jinħolqu, u inti ġġedded il-wiċċ tal-art. R/. Jibqa’ sebħ il-Mulej għal dejjem! Jifraħ il-Mulej bl-għemejjel tiegħu! Ħa togħġbu l-għanja tiegħi, għax jiena fil-Mulej l-hena tiegħi. R/. Qari II Ilkoll tgħammidna fi Spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed. 1 Kor 12, 3b-7.12-13 Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin Ħuti, ħadd ma jista’ jgħid: “Ġesù hu l-Mulej!”. jekk mhux imqanqal mill-Ispirtu s-Santu. Hemm imbagħad diversi doni, imma l-istess wieħed hu l-Ispirtu; hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed hu l-Mulej; hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla, li jaħdem kollox f’kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għall-ġid ta’ kulħadd. Bħalma l-ġisem hu wieħed u fih ħafna membri, u l-membri kollha tal-ġisem, għad li huma ħafna, jagħmlu ġisem wieħed, hekk ukoll Kristu. Għax aħna wkoll, ilkoll tgħammidna fi Spirtu wieħed biex nagħmlu ġisem wieħed, sew Lhud sew Griegi, sew ilsiera sew ħielsa, u lkoll xrobna minn Spirtu wieħed. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Sekwenza Spirtu s-Santu, ejja fina, raġġ ta’ dawl qaddis agħtina, xerrdu f’ruħna mis-smewwiet. O Missier il-foqra tiegħek, inti ġġib id-doni miegħek, tagħni b’dawlek qalb l-ulied. Inti l-aqwa faraġ tagħna, fik kull hena xħin tkun magħna, tħossok fewġa ħelwa r-ruħ. Fl-għaja, lejn is-serħ twassalna; jekk imħeġġa wisq, trażżanna; mill-għajnejn tixxotta d-dmugħ. O dawl hieni ta’ qdusija, nitolbuk li bik mimlija tkun il-qalb ta’ kull fidil....

Read More

Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Solennità

Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Solennità

Qari I Kien meħud ’il fuq waqt li huma kienu jħarsu lejh. Atti 1, 1-11 Bidu tal-Ktieb tal-Atti tal-Appostli Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesù kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema, wara li, permezz tal-Ispirtu s-Santu, ta l-ordnijiet tiegħu lill-appostli li hu kien għażel. Wara l-passjoni tiegħu dehrilhom u tahom ħafna provi li hu ħaj; f’erbgħin jum rawh kemm-il darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-Saltna ta’ Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier, “li fuqha – qalilhom – smajtu x’kont għedtilkom: Ġwanni għammed bl-ilma, imma intom, fi ftit jiem oħra titgħammdu bl-Ispirtu s-Santu”. Kif kienu flimkien staqsewh: “Mulej, hu dan iż-żmien li fih int se terġa’ twaqqaf is-Saltna ta’ Iżrael?”. Hu weġibhom: “M’hijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u ż-żmien li l-Missier għażel bis-setgħa tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu s-Santu, intom tirċievu l-qawwa, u tkunu xhieda tiegħi f’Ġerusalemm, fil-Lhudija kollha u s-Samarija u sa truf l-art”. Wara li qal dan, huma u jħarsu lejh, kien meħud ’il fuq, u sħaba ħadithulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu b’għajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f’daqqa waħda dehru ħdejhom żewġt irġiel libsin l-abjad, u qalulhom: “Irġiel tal-Galilija, x’intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesù, li kien meħud minn magħkom lejn is-sema, għad jerġa’ jiġi kif rajtuh sejjer”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 46 (47), 2-3.6-7.8-9 R/. (6): Tela’ Alla b’għajat ta’ ferħ Jew Hallelujah, hallelujah, hallelujah Popli kollha, ċapċpu idejkom, għajtu b’leħen ta’ ferħ lil Alla! Għax il-Mulej, l-Għoli, hu tal-biża’, sultan kbir fuq l-art kollha. R/. Tela’ Alla b’għajat ta’ ferħ, il-Mulej bid-daqq tat-trombi. Għannu lil Alla, għannu, għannu lis-sultan tagħna, għannu. R/. Għax Alla s-sultan tal-art kollha: għannulu bis-sengħa għanja sabiħa. Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha, joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. R/. Qari II Alla qiegħed lil Sidna Ġesù fil-lemin tiegħu fis-smewwiet. Ef 1, 17-23 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin Ħuti, Alla ta’ Sidna Ġesù Kristu, il-Missier tal-glorja, jagħtikom spirtu ta’ għerf u rivelazzjoni biex tagħrfuh sewwa. Hu jdawlilkom l-għajnejn ta’ qalbkom biex tagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom; x’inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li takom taqsmu mal-qaddisin. Tagħrfu x’inhu l-kobor bla qjies tas-setgħa tiegħu fina li emminna, skond il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu li ħaddem fi Kristu, meta qajmu mill-imwiet u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewwiet, ’il fuq minn kull Saltna u Setgħa, minn kull Qawwa u Ħakma, ’il fuq minn kull isem li jissemma, mhux biss għaż-żmien ta’ issa, imma wkoll għal li ġej. Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh, u għamlu ras fuq il-Knisja kollha, li hi Ġismu, il-milja ta’ dak li jimla kollox f’kollox. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr...

Read More

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Qari I Qiegħdu idejhom fuqhom, u huma rċevew l-Ispirtu s-Santu. Atti 8, 5-8.14-17 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli F’dak iż-żmien, Filippu niżel f’belt tas-Samarija u xandar lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folol tan-nies b’fehma waħda kienu joqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu, meta kienu jisimgħuh u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena, u dawn b’għajat kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom; u ħafna nies oħrajn, mifluġa jew zopop, kienu jitfejqu. U kien hemm ferħ kbir f’dik il-belt. L-appostli, li kienu Ġerusalemm, semgħu li s-Samarija laqgħet il-kelma ta’ Alla, u bagħtu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li emmnu jirċievu l-Ispirtu s-Santu; għax l-Ispirtu s-Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom, imma kienu tgħammdu biss f’isem il-Mulej Ġesù. Imbagħad l-appostli qiegħdu idejhom fuqhom, u huma rċevew l-Ispirtu s-Santu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 65 (66), 1-3a.4-5.6-7a.16.20 R/. (1): Għajtu bil-ferħ lil Alla, bnedmin tad-dinja kollha Jew R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Għajtu bil-ferħ lil Alla, bnedmin tad-dinja kollha; għannu s-sebħ ta’ ismu, xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu. Għidu lil Alla: “Kemm int tal-biża’ f’għemilek! R/. L-art kollha tagħtik qima, tgħannilek u tgħanni lil ismek”. Ejjew, araw l-għemejjel ta’ Alla; tal-biża’ f’għemilu fost il-bnedmin. R/. Biddel il-baħar f’art niexfa, għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara. Għalhekk, nifirħu bih! Hu jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem. R/. Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom, intom ilkoll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x’għamel miegħi. Imbierek Alla, li ma warrabx it-talba tiegħi; ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu! R/. Qari II Ġie mogħti għall-mewt fil-ġisem, imma ħa l-ħajja fir-ruħ. 1 Piet 3, 15-18 Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu Għeżież, lill-Mulej Kristu qaddsu f’qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala tat-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħlewwa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex, meta jgħidu fuqkom, dawk stess li jkasbru l-imġiba tajba tagħkom fi Kristu jkollhom għalxiex jistħu. Jekk din tkun ir-rieda ta’ Alla, aħjar tbati għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll miet darba għal dejjem minħabba d-dnubiet; hu li kien ġust, miet għall-inġusti biex iressaqkom lejn Alla; kien mogħti l-mewt fil-ġisem, imma ħa l-ħajja fl-ispirtu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 14, 23 Hallelujah. R/. Hallelujah Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-Mulej; u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. R/. Hallelujah Evanġelju Jiena nitlob il-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor. Ġw 14, 15-21 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità, li d-dinja ma tistax tirċevih,...

Read More

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Il-Ħames Ħadd tal-Għid

Qari I Għażlu sebat irġiel mimlijin bl-Ispirtu s-Santu. Atti 6, 1-7 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli F’dawk il-jiem l-għadd tad-dixxipli kien qiegħed jiżdied; għalhekk sar xi tgergir mil-Lhud Griegi kontra l-Lhud, għax dehrilhom li ma kienx hemm min jieħu ħsieb ir-romol tagħhom fil-ministeru ta’ kuljum. Għalhekk it-Tnax sejħu l-ġemgħa tad-dixxipli u qalulhom: “Mhux sewwa li aħna nħallu l-kelma ta’ Alla biex naqdu fl-imwejjed. Mela, l-aħwa, ħudu ħsieb u agħżlu minn fostkom sebat irġiel li għandhom isem tajjeb u li huma mimlijin bl-Ispirtu u bl-għerf, u nħallu din il-ħidma f’idejhom. U aħna nagħtu ruħna għat-talb u għall-ministeru tal-Kelma”. Dan il-kliem għoġob lill-ġemgħa kollha; u għażlu lil Stiefnu, bniedem mimli bil-fidi u bl-Ispirtu s-Santu, lil Filippu, lil Prokoru, lil Nikanor, lil Timon, lil Parmena, u lil Nikola, prosèlita minn Antijokja. Lil dawn ressquhom quddiem l-appostli, li talbu u qiegħdu idejhom fuqhom. U l-kelma ta’ Alla kienet tixtered dejjem aktar; l-għadd tad-dixxipli kien jiżdied ħafna f’Ġerusalemm, u kotra kbira ta’ qassisin kienu joqogħdu għall-fidi. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 32 (33), 1-2.4-5.18-19 R/. (22): Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna, kif fik hi t-tama tagħna jew R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Għannu, ġusti, bil-ferħ lill-Mulej; jixirqilhom ifaħħruh in-nies sewwa. Faħħru l-Mulej bid-daqq taċ-ċetra; għannulu fuq l-arpa b’għaxar kordi. R/. Għax sewwa hi l-kelma tal-Mulej, kollox bil-fedeltà huwa għamel. Hu jħobb id-dritt u s-sewwa; bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. R/. Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu, biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom, u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. R/. Qari II Intom ġens maħtur, saċerdozju rjali. 1 Piet 2, 4-9 Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu Għeżież, ersqu lejn il-Mulej, li hu dik il-ġebla ħajja li kienet imwarrba mill-bennejja, imma magħżula minn Alla bħala ġebla għażiża. U intom ukoll, bħal ġebel ħaj, inbnew f’dar spiritwali, saċerdozju qaddis, biex toffru sagrifiċċji spiritwali li jogħġbu lil Alla permezz ta’ Ġesù Kristu. Għax hekk hemm miktub fl-Iskrittura: “Jien inqiegħed f’Sijon ġebla tax-xewka, magħżula u għażiża; min jemmen fiha ma jkollux għax jitħawwad”. Għalikom, mela, li temmnu, dan huwa ġieħ! Għal dawk li ma jemmnux, din l-istess ġebla li warrbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, ġebla ta’ tiġrif u tfixkil. Tfixklu għax ma qagħdux għall-kelma ta’ Alla. Għal dan kienu ddestinati. Imma intom ġens maħtur, saċerdozju rjali, nazzjon qaddis, poplu li Alla kiseb għalih, biex ixxandru t-tifħir ta’ dak li sejħilkom mid-dlam għad-dawl tiegħu tal-għaġeb. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 14, 6 Hallelujah. R/. Hallelujah Jiena hu t-Triq, il-Verità u l-Ħajja, jgħid il-Mulej; ħadd ma jmur għand il-Missier jekk mhux permezz tiegħi. R/. Hallelujah Evanġelju Jiena hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ġw 14, 1-12 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù qal...

Read More

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid

Qari I Alla lil Ġesù għamlu Mulej u Kristu. Atti 2, 14a.36-41 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli Nhar Għid il-Ħamsin, Pietru flimkien mal-Ħdax qam u qal lil-Lhud b’leħen għoli: “Ħa jkun jaf fiż-żgur il-poplu kollu ta’ Iżrael li lil dan Ġesù, li intom sallabtuh, Alla għamlu Mulej u Messija”. Dan il-kliem li semgħu laqtilhom qalbhom, u qalu lil Pietru u lill-appostli l-oħra: “L-aħwa, x’għandna nagħmlu aħna?”. U Pietru weġibhom: “Indmu, u jitgħammed kull wieħed minnkom fl-isem ta’ Ġesù Kristu għall-maħfra ta’ dnubietkom; u intom tirċievu d-don tal-Ispirtu s-Santu. Għax il-wegħda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-Mulej Alla tagħna sejħilhom”. U b’ħafna kliem ieħor tahom xhieda u wissiehom billi qalilhom: “Salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisel ħażin”. Għalhekk dawk li laqgħu kliemu tgħammdu u dakinhar ingħaqdu mad-dixxipli madwar tlitt elef ruħ. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 22 (23), 1-3a. 3b-4. 5. 6. R/. (1): Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi: xejn ma jonqosni Jew R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Il-Mulej hu r-ragħaj tiegħi: xejn ma jonqosni. F’mergħat kollha ħdura jqegħedni, ħdejn l-ilma, fejn nistrieħ, jeħodni. Hemm hu jrejjaqni. R/. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f’wied mudlam, ma nibżax mill-ħsara, għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-għasluġ tiegħek, huma jwennsuni. R/. Inti tħejji mejda għalija quddiem l-għedewwa tiegħi. Biż-żejt tidlikli rasi, u l-kalċi tiegħi tfawwarli. R/. Miegħi, iva, jimxu t-tjieba u l-ħniena il-jiem kollha ta’ ħajti. U ngħammar f’dar il-Mulej sakemm indum ħaj! R/. Qari II Intom erġajtu lura għand ir-ragħaj u l-għassies ta’ ruħkom. 1 Piet 2, 20b-25 Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu Għeżież, jekk tagħmlu t-tajjeb u ssofru t-tbatija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intom kontu msejħa, għax Kristu wkoll bata għalikom u ħallielkom eżempju, biex timxu fuq il-passi tiegħu: hu li ma kien għamel ebda dnub, u ebda qerq ma nstab f’fommu, meta għajruh ma weġibx bit-tagħjir, meta bata ma heddidx imma ħalla f’idejn l-Imħallef ġust. Hu tgħabba bi dnubietna sa fuq is-salib, biex aħna mmutu għad-dnubiet, u ngħixu għall-ġustizzja. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Intom kontu bħal nagħaġ mitlufa, imma issa rġajtu lura għand ir-ragħaj u l-għassies ta’ ruħkom. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 10, 14 Hallelujah. R/. Hallelujah Jiena r-ragħaj it-tajjeb, jgħid il-Mulej; jiena nagħraf in-nagħaġ tiegħi, u n-nagħaġ tiegħi jagħrfu lili. R/. Hallelujah   Evanġelju Il-bieb tan-nagħaġ huwa jien. Ġw 10, 1-10 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Tassew tassew ngħidilkom, min ma jidħolx fil-maqjel tan-nagħaġ mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra, dak hu ħalliel u brigant. Imma min jidħol mill-bieb hu r-ragħaj tan-nagħaġ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-nagħaġ minn leħnu jisimgħu, u hu jsejjaħ in-nagħaġ tiegħu...

Read More

It-Tielet Ħadd tal-Għid

It-Tielet Ħadd tal-Għid

Qari I Ma setax ikun li Ġesù jinżamm fl-irbit tal-mewt. Atti 2, 14.22-33 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli Nhar Għid il-Ħamsin, Pietru flimkien mal-Ħdax qam u qal lil-Lhud b’leħen għoli: “Nies tal-Lhudija, u intom ilkoll li toqogħdu f’Ġerusalemm, kunu afu dan u isimgħu sewwa x’se ngħidilkom jien. Ġesù ta’ Nażaret kien bniedem li Alla takom prova tiegħu permezz tal-mirakli u l-għeġubijiet u s-sinjali li għamel bih fostkom, kif intom stess tafu. Lil dan Ġesù, Alla telaqhulkom f’idejkom skond l-għerf u l-pjan li fassal minn qabel, u intom neħħejtuh billi sallabtuh permezz ta’ nies ħżiena. Imma Alla qajmu mill-imwiet billi ħall l-irbit tal-mewt, għaliex ma setax ikun li l-mewt iżżommu taħt is-setgħa tagħha. Għax David jgħid fuqu, “Żammejt lill-Mulej dejjem quddiemi, għax hu fuq il-lemin tiegħi, biex qatt ma nitħarrek. Għalhekk ferħet qalbi u mtela bl-hena lsieni; u ġismi wkoll jistrieħ fit-tama, għax inti ma titlaqx fl-imwiet lil ruħi, u ma tħallix il-Qaddis tiegħek jara t-taħsir. Inti għarraftni t-triq tal-ħajja, timlieni bil-ferħ meta nkun quddiemek”. Ħuti, ħalluni ngħidhielkom kif inħossha fuq il-patrijarka David; hu miet u kien midfun u l-qabar tiegħu għadu magħna sa llum stess. Issa hu kien profeta, u kien jaf li Alla ħaliflu b’ġurament li kellu jqiegħed fuq it-tron tiegħu bniedem ġej minn nislu. David ra minn qabel u ħabbar il-qawmien tal-Messija, u qal: “La kien mitluq fl-imwiet, u lanqas ġismu ma ra t-taħsir”. Lil dan Ġesù, Alla qajmu mill-imwiet, u ta’ dan aħna lkoll xhieda. Għalhekk, issa li Alla għollieh bil-leminija tiegħu, huwa rċieva mingħand il-Missier l-Ispirtu s-Santu li kien imwiegħed, u sawbu fuqna, kif qegħdin taraw u tisimgħu”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 15 (16) 1-2a.5.7-8.9-10.11 R/. (11a): Mulej, int tgħallimni t-triq tal-ħajja Jew R/. Hallelujah, hallelujah, hallelujah Ħarisni, o Alla, għax fik jien nistkenn. Jien għedt lill-Mulej: “Int Sidi, m’għandix ġid ieħor ħliefek”. Mulej, inti s-sehem tal-wirt u r-riżq tiegħi, inti żżomm f’idejk xortija. R/. Inbierek lill-Mulej li tani l-fehma; imqar billejl qalbi tgħallimni. Inżomm lill-Mulej dejjem quddiemi, għax bih f’leminti qatt ma nitħarrek. R/. Hekk tifraħ qalbi u tithenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. R/. Int tgħallimni t-triq tal-ħajja; hemm il-milja tal-ferħ quddiemek, hemm l-għaxqa għal dejjem f’lemintek. R/. Qari II Kontu mifdija bid-demm għażiż ta’ Kristu, bħal Ħaruf bla tebgħa. 1 Piet 1, 17-21 Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pietru Appostlu Għeżież, jekk intom issejħu Missier lil dak li, bla ma jħares lejn l-uċuħ, jagħmel ħaqq minn kulħadd skond l-għemil ta’ kull wieħed, għixu fil-biża’ ż-żmien tal-ħajja li qegħdin tgħaddu f’art barranija. Kunu afu li intom kontu mifdija mill-ħajja tagħkom fiergħa li ħadtu mingħand missirijietkom, mhux b’xi ħaġa li tintemm, bħalma hi l-fidda jew id-deheb, imma...

Read More