It-Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

It-Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

 Qari I Jiena nagħmel minnek dawl għall-ġnus. Is 49, 3.5-6 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Il-Mulej qalli: “Iżrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun imfaħħar”. Issa tkellem il-Mulej, li minn ġuf ommi għamilni qaddej tiegħu, biex għandu nraġġa’ lura lil Ġakobb, u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid – għax jien kont imfaħħar f’għajnejn il-Mulej, u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi – u Hu qalli: “Tkun ħaġa żgħira wisq għalik, li inti tkun il-qaddej tiegħi, biex tqajjem it-tribù ta’ Ġakobb, u traġġa’ lura l-fdal ta’ Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus, biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 39 (40), 2.4ab.7-8a.8b-9.10 R/. (8a.9a): Hawn jien, Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej; hu niżel ħdejja u sama’ l-għajta tiegħi. Qegħedli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta’ tifħir lil Alla tagħna. R/. Int ma titgħaxxaqx b’sagrifiċċji u b’offerti; imma widnejja inti ftaħtli; ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija. Imbagħad jien għedt: “Hawn jien, ġej”. R/. “Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek. Alla tiegħi, dan jogħġobni; il-liġi tiegħek ġewwa qalbi”. R/. Xandart il-ġustizzja f’ġemgħa kbira; xufftejja ma żammejthomx magħluqa. Mulej, dan inti tafu. R/. Qari II Grazzja lilkom u sliem minn Alla Missierna u Sidna Ġesù Kristu. 1 Kor 1, 1-3 Bidu tal-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin Pawlu, li Alla ried isejjaħlu biex ikun appostlu ta’ Kristu Ġesù, u Sòsteni ħuna, lill-knisja ta’ Alla li qiegħda f’Korintu; lil dawk li tqaddsu fi Kristu Ġesù, imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma’ dawk kollha li f’kull pajjiż isejħu l-isem ta’ Ġesù Kristu, is-Sid tagħhom u tagħna; grazzja u sliem mingħand Alla missierna u l-Mulej Ġesù Kristu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Ġw 1, 14a.12a Hallelujah. R/. Hallelujah Il-Verb sar bniedem u għammar fostna, u lil dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla. R/. Hallelujah Evanġelju Hawn hu l-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ġw 1, 29-34 Qari mill-Evanġelju skond San Ġwann F’dak iż-żmien, Ġwanni, ra lil Ġesù riesaq lejh, u qal: “Araw il-Ħaruf ta’ Alla, li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih għedtilkom: “Warajja ġej bniedem li hu aqwa minni, għax kien qabli”. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt ngħammed bl-ilma, biex hu jkun mgħarraf lil Iżrael”. U Ġwanni xehed għalih u qal: “Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Tabilħaqq, anqas jien ma kont nafu; imma dak li bagħatni ngħammed bl-ilma, hu stess qalli: “Fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jgħammed bl-Ispirtu s-Santu”. Dan rajtu b’għajnejja, u għalhekk xhedt, dan hu l-Iben ta’ Alla”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek...

Read More

Il-Magħmudija tal-Mulej minn Ġwanni l-Battista – Festa

Il-Magħmudija tal-Mulej minn Ġwanni l-Battista – Festa

Qari I Araw il-qaddej tiegħi li fih qalbi strieħet. Is 42, 1-4.6-7 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Dan jgħid il-Mulej: “Araw il-qaddej tiegħi, li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet! Qegħedt l-ispirtu tiegħi fuqu, biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jgħajjatx, ma jgħollix leħnu; ma jsemmax leħnu fil-pjazez, qasba mġelġla ma jiksirhiex, musbieħ inemnem ma jitfihx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa. Ma jegħjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art; u l-gżejjer imbiegħda jistennew il-liġi tiegħu. Jien il-Mulej, sejjaħtlek fis-sewwa, qbadtek minn idek u ħaristek, u għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għall-ġnus, biex int tiftaħ għajnejn l-għomja, toħroġ lill-ilsiera mill-ħabs, u lil dawk li hemm fid-dlam minn dar l-għeluq”.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 28 (29), 1a-2.3ac-4.3b u 9b-10 R/. (11b): Il-Mulej ibierek il-poplu tiegħu bis-sliem Agħtu lill-Mulej, ulied Alla, agħtu lill-Mulej glorja u qawwa. Agħtu lill-Mulej il-glorja ta’ ismu, qimu l-Mulej fl-għamara mqaddsa tiegħu. R/. Leħen il-Mulej fuq l-ibħra; il-Mulej fuq l-ibħra kotrana. Leħen il-Mulej bil-qawwa, leħen il-Mulej bil-glorja. R/. Alla tal-glorja jriegħed, u fit-tempju tiegħu kulħadd jgħid: “Glorja!”. Il-Mulej jaħkem fuq l-għargħar; isaltan il-Mulej għal dejjem. R/.   Qari II Alla jikkonsagra lil Ġesù ta’ Nażaret bl-Ispirtu s-Santu. Atti 10, 34-38 Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli F’dak iż-żmien, Pietru qabad jitkellem u qal: “Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa’ lil kull min għandu l-biża’ tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun minn liema poplu jkun. Huwa bagħat il-Kelma tiegħu lil ulied Iżrael u xandrilhom is-sliem permezz ta’ Ġesù Kristu, li hu s-Sid ta’ kollox. Intom tafu b’dak li ġara mal-Lhudija kollha, ibda mill-Galilija, wara li Ġwanni kien xandar il-magħmudija; tafu kif Alla kkonsagra lil Ġesù ta’ Nażaret bl-Ispirtu s-Santu u bil-qawwa, u kif dan Ġesù għadda jagħmel il-ġid u jfejjaq lil dawk kollha li kienu maħkuma mix-xitan, għax Alla kien miegħu”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju ara Mk 9, 7 Hallelujah. R/. Hallelujah Is-smewwiet infetħu, u leħen il-Missier instama’: “Dan hu Ibni l-għażiż: isimgħu lilu”. R/. Hallelujah Evanġelju Ġesù wara li tgħammed, ra l-Ispirtu ta’ Alla nieżel u jieqaf fuqu. Mt 3, 13-17 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew F’dak iż-żmien, Ġesù ġie mill-Galilija lejn il-Ġordan għand Ġwanni biex jitgħammed minnu. Imma Ġwanni ma ħalliehx, u qallu: “Jiena hu li jeħtieġ li nitgħammed minnek, u inti tiġi għandi?”. Ġesù qallu: “Inti għalissa ħallik minn dan, għax hekk jixraq nagħmlu, biex intemmu s-sewwa kollu”. Imbagħad Ġwanni ħallieh jitgħammed. Ġesù, wara li tgħammed, minnufih tala’ mill-ilma; u ara, is-smewwiet infetħu, u ra l-Ispirtu ta’ Alla nieżel qisu ħamiema u ġej għal fuqu. U mis-smewwiet instama’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż: fih sibt l-għaxqa tiegħi”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek...

Read More

L-Epifanija tal-Mulej – Solennità  

L-Epifanija tal-Mulej  – Solennità   

Qari I Is-sebħ tal-Mulej jiddi fuqek. Is 60, 1-6 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija Qum! Ħa jiddi wiċċek! Id-dawl tiegħek wasal! Jiddi fuqek sebħ il-Mulej! Ara d-dlamijiet jiksu l-art, u sħab iswed il-popli: iżda fuqek jiddi l-Mulej, u s-sebħ tiegħu jfiġġ fuqek. Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek, u s-slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Għolli u dawwar għajnejk madwarek u ara: ilkoll miġbura ġejjin għandek. Uliedek ġejjin mill-bogħod, u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħajn. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi, u tħabbat u timtela qalbek, għax fuqek taqa’ l-kotra tal-ġid tal-ibħra, u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta’ iġmla għad jgħattuk, l-iġmla żgħar ta’ Midjan u Għefa; ilkoll minn Seba jiġu, mgħobbija bid-deheb u l-inċens, u jxandru t-tifħir tal-Mulej.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Salm Responsorjali Salm 71 (72), 1-2.7-8.10-11,12-13 R/. (ara 11): Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima, Mulej O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan, biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja, u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek. R/. Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja, u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltan minn baħar sa baħar, u mix-xmara sa truf l-art. R/. Is-slaten ta’ Tarsis u tal-gżejjer jagħtuh ir-rigali, is-slaten ta’ Seba u ta’ Saba għotjiet iġibulu. Iqimuh is-slaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. R/. Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu, u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu. Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar; il-ħajja tal-fqajrin isalva. R/. Qari II Issa ġie rrivelat li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wegħda. Ef 3, 2-3a. 5-6 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għall-ġid tagħkom, jiġifieri, li permezz ta’ rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet l-imgħoddija ma kienx mgħarraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-appostli qaddisa tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri, li l-pagani huma msejħa biex ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem, ikollhom sehem mill-istess wegħda, fi Kristu Ġesù permezz tal-Evanġelju. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju ara Mt 2, 2 Hallelujah. R/. Hallelujah Rajna l-kewkba tiegħu tielgħa mil-Lvant, u ġejna nqimu l-Mulej. R/. Hallelujah   Evanġelju Ġejna mil-Lvant nagħtu qima lis-Sultan. Mt 2, 1-12 Qari mill-Evanġelju skont San Mattew Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan Erodi, xi maġi mil-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: “Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa, u ġejna nqimuh”. Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu jitwieled il-Messija. U huma qalulu: “F’Betlehem tal-Lhudija, għax hekk inkiteb mill-profeta: “U int, Betlehem, art ta’ Ġuda, le, m’intix l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael”. Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha mingħandhom iż-żmien...

Read More

1 ta’ Jannar L-Imqaddsa Omm Alla Marija Solennità

1 ta’ Jannar  L-Imqaddsa Omm Alla Marija  Solennità

Qari I Isejħu ismi fuq ulied Iżrael, u jiena nberikhom. Num 6, 22-27 Qari mill-Ktieb tan-Numri Il-Mulej kellem lil Mosè u qallu: “Kellem lil Aron u lil uliedu u għidilhom: “Meta tbierku lil ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom: Ibierkek il-Mulej u jħarsek! Jixħet il-Mulej id-dija ta’ wiċċu fuqek, u jurik il-ħniena! Iħares lejk il-Mulej bi mħabba, u jagħtik is-sliem!” Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael, u jiena nberikhom”. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 66 (67), 2-3.5.6.8 R/. (2a). Iħenn għalina Alla, u jberikna Iħenn għalina Alla, u jberikna; idawwar għal fuqna d-dija ta’ wiċċu! Biex jingħarfu fuq l-art triqatek, fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. R/. Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ, għax trieġi l-popli bis-sewwa, u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. R/. Ifaħħruk il-popli, o Alla, ifaħħruk il-popli kollha. Iberikna Alla, u tibża’ minnu l-art kollha minn tarf għall-ieħor! R/. Qari II Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara. Gal 4, 4-7 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin Ħuti, meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-Liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-Liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta’ wlied. U għax intom ulied, Alla bagħat l-Ispirtu ta’ Ibnu f’qalbna jgħajjat: “Abbà! Missier!”. U hekk m’intix iżjed ilsir, iżda iben: u jekk iben, werriet ukoll bil-grazzja ta’ Alla. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Lhud 1, 1-2 Hallelujah. R/. Hallelujah Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi u b’ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f’dan l-aħħar żmien, huwa kellimna permezz ta’ Ibnu. R/. Hallelujah   Evanġelju Sabu lil Marija u lil Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Lq 2, 16-21 Qari mill-Evanġelju skont San Luqa F’dak iż-żmien, ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u lil Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kulma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha. Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Tifħir lilek...

Read More

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi Festa

Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi  Festa

Qari I Sir 3, 2-6. 12-14 Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak. Il-Mulej għolla l-missier fuq it-tfal, u saħħaħ dritt l-omm fuq l-ulied. Min jibża’ minn missieru jagħmel tajjeb għal dnubietu, u min iweġġaħ lil ommu qisu qed jiġma’ f’teżor. Min jibża’ minn missieru jifraħ b’uliedu, u meta jitlob jinstama’. Min iweġġaħ lil missieru jkollu għomor twil, u min iserraħ lil ommu jkun qed jisma’ mill-Mulej. Ibni, ieqaf ma’ missierek fi xjuħitu, u matul ħajtu tweġġagħlux qalbu. Ukoll jekk moħħu jeħfief, agħdru, u tonqsux mill-ġieħ meta għadek f’saħħtek, għax il-ħniena ma’ missierek ma tintesiex, imma tingħaddlek bi ħlas għal dnubietek. Il-Kelma tal-Mulej. R/. Irroddu ħajr lil Alla. Salm Responsorjali Salm 127 R/. Hieni kull min jibża’ mill-Mulej! Hieni kull min jibża’ mill-Mulej, kull min jimxi fit-triqat tiegħu! Mix-xogħol ta’ idejk inti tiekol; hieni int, u riżqek tajjeb! R/. Martek tkun bħal dielja għammiela fl-irkejjen ta’ darek; uliedek bħal xitel taż-żebbuġ madwar il-mejda tiegħek. R/. Ara, kif ikun imbierek il-bniedem li jibża’ mill-Mulej! Ibierkek il-Mulej minn Sijon! Jalla tara l-ġid ta’ Ġerusalemm tul ħajtek kollha! R/. Qari II Kol 3: 12-21 Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Kolossin. Ħuti, intom il-magħżulin ta’ Alla, il-qaddisin u l-maħbubin tiegħu. Ilbsu mela sentimenti ta’ ħniena, tjieba, umiltà, ħlewwa u sabar. Stabru b’xulxin, u, jekk xi ħadd minnkom ikollu xi jgħid ma’ ħaddieħor, aħfru lil xulxin; bħalma l-Mulej ħafer lilkom, hekk agħmlu intom ukoll. U fuq kollox ilbsu l-imħabba, li hi l-qofol tal-perfezzjoni. Ħalli s-sliem ta’ Kristu jsaltan fi qlubkom, dak issliem li għalih kontu msejħa biex issiru ġisem wieħed. U ta’ dan roddu ħajr lil Alla. Ħalli l-kelma ta’ Kristu tgħammar sħiħa fikom; għallmu bl-għerf kollu u widdbu lil xulxin b’salmi u innijiet u b’għana spiritwali, u b’radd il-ħajr kantaw f’qalbkom innijiet lil Alla. Kulma tagħmlu jew tgħidu, agħmlu kollox f’isem il-Mulej Ġesù, u roddu ħajr lil Alla l-Missier permezz tiegħu. Intom, nisa miżżewġa, obdu lil żwieġkom, kif għandu jkun fil-Mulej. Intom imbagħad, irġiel miżżewġa, ħobbu n-nisa tagħkom, u tkunux iebsa magħhom. Intom, tfal, isimgħu millġenituri tagħkom f’kollox, għax dan hu li jogħġob lill-Mulej. Intom missirijiet, la ddejqux lil uliedkom, għax inkella jistgħu jaqtgħu qalbhom. Il-Kelma tal-Mulej. R/. Irroddu ħajr lil Alla. Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Kol 3: 15a.16a R/. Hallelujah. Ħalli s-sliem ta’ Kristu jsaltan fi qlubkom; ħalli l-kelma ta’ Kristu tgħammar sħiħa fikom. R/. Hallelujah. Evanġelju Mt 2: 13-15.19-23 Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta telqu l-Maġi, deher anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u lil ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi se jfittex lit-tifel biex joqtlu”. Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u lil ommu bil-lejl u telaq lejn l-Eġittu, u baqa’ hemmhekk sal-mewt ta’ Erodi, biex hekk iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal:...

Read More

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena A

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena A

Qari I Arawha, ix-xebba ssir omm. Is 7, 10-14 Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija F’dak iż-żmien, il-Mulej issokta jkellem lil Aħaż u jgħidlu: “Itlob sinjal għalik mingħand il-Mulej, Alla tiegħek, f’qiegħ l-art jew fl-għoli tas-smewwiet”. U Aħaż wieġeb: “Ma nitlobx: ma rridx nittanta lill-Mulej”. U l-profeta wieġeb: “Isimgħu, mela, dar David! Mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin, biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi? Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess: Araw, ix-xebba titqal u tiled iben, u ssemmih Għimmanu-El”.   Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla   Salm Responsorjali Salm 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 R/. (7c.10b): Ħa jidħol il-Mulej, hu s-Sultan tal-glorja Tal-Mulej hi l-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha. Għax hu fuq l-ibħra waqqafha u fuq ix-xmajjar fis-sod qegħedha. R/. Min jista’ jitla’ fuq l-għolja tal-Mulej, min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu idejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għall-frugħa. R/. Dan ikollu barka mingħand il-Mulej, u l-ħlas li ħaqqu minn Alla, is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta’ dawk li jfittxuh; li jfittxu ’l wiċċek, Alla ta’ Ġakobb. R/. Qari II Ġesù Kristu, min-nisel ta’ David, u Iben ta’ Alla. Rum 1, 1-7 Bidu tal-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani Pawlu, qaddej ta’ Kristu Ġesù, imsejjaħ biex ikun appostlu, maħtur għall-Evanġelju ta’ Alla. Dan hu l-Evanġelju li Alla kien wiegħed permezz tal-profeti fil-Kotba Mqaddsa dwar Ibnu Ġesù Kristu Sidna li, skond it-tnissil tal-ġisem, twieled min-nisel ta’ David, u, skond l-Ispirtu s-Santu, ġie rivelat bħala l-Iben ta’ Alla b’kull qawwa permezz tal-qawmien mill-imwiet. Bih aħna rċevejna l-grazzja tal-appostolat biex inwasslu għall-ubbidjenza tal-fidi l-bnedmin fost il-ġnus kollha għall-ġieħ ta’ ismu. Fosthom tinsabu intom ukoll, imsejħin biex tkunu ta’ Ġesù Kristu; lill-maħbubin kollha ta’ Alla li jinsabu Ruma msejħin biex ikunu qaddisin: grazzja ilkom u sliem mingħand Alla Missierna u Sidna Ġesù Kristu. Il-Kelma tal-Mulej R/. Irroddu ħajr lil Alla Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju Mt 1, 23 Hallelujah. R/. Hallelujah Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben, u jsemmuh Għimmanu-El: “Alla magħna”. R/. Hallelujah Evanġelju Ġesù jitwieled minn Marija l-għarusa ta’ Ġużeppi, bin David. Mt 1, 18-24 Qari mill-Evanġelju skond San Mattew It-tnissil ta’ Ġesù l-Messija sar hekk: ommu Marija, wara li tgħarrset ma’ Ġużeppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien, saret omm bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu. Żewġha Ġużeppi, li kien raġel ġust u ma riedx ixandarha quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibgħatha bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, deherlu anġlu tal-Mulej fil-ħolm u qallu: “Ġużeppi, bin David, xejn la tibża’ tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu s-Santu. Hi se jkollha iben, u inti ssemmih Ġesù, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn dnubiethom”. Dan kollu ġara biex iseħħ dak li kien qal il-Mulej permezz tal-profeta, meta qal: “Ara, ix-xebba tnissel u jkollha...

Read More