It-Tlieta u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

L-Ewwel Qari

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Eżekjel

Dan jgħid il-Mulej:

«Lilek, o bniedem, qegħedtek għassies ta’ dar Iżrael. Meta tisma’

minn fommi xi kelma, għandek twiddibhom f’ismi.

Jekk jien ngħid lill-midneb: “Int tmut żgur,” u int ma tkellmux u

ma twiddbux biex jitlaq triqtu, hu, il-midneb, imut fi ħżunitu, imma

demmu nfittxu minn idejk.

Imma jekk inti twiddeb il-midneb dwar triqtu biex jerġa’ lura

minnha u ma jerġax, hu jmut fi dnubu, imma int tkun salvajt ħajtek.»

 

Salm Responsorjali

 

Rl. : Isimgħu leħen il-Mulej u la twebbsux qalbkom

 

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

ngħannulu b’għajat ta’ ferħ. Rl.

 

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkubbtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu. Rl.

 

Mhux li kontu illum tisimgħu leħnu!

«La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba,

bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt. » Rl.

 

It-Tieni Qari

 

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti, tkunu obbligati lejn ħadd ħlief li tħobbu lil xulxin. Kull min

iħobb ikun iħares il-bqija tal-Liġi.

Għax il-kmandamenti: «La tagħmilx adulterju, la toqtolx, la tisraqx,

la tkunx rgħib,» u kull preċett ieħor, hu liema hu, kollha jinġabru

f’kelma waħda: «Ħobb il-proxxmu tiegħek bħalek innifsek.»

L-imħabba ma tagħmilx deni lill-proxxmu; mela l-imħabba hi

l-milja tal-Liġi.

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu nnifsu permezz ta’ Kristu,

u fdalna l-ministeru ta’ din il-ħbiberija.

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

 

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: «Jekk ħuk jaqa’ f’xi

dnub, mur sibu waħdu u widdbu. Jekk jisma’ minnek, tkun irbaħt

lura lil ħuk. Jekk ma jismax, erġa’ mur u ħu miegħek wieħed jew

tnejn oħra, biex kull ma jingħad jissaħħaħ bil-kelma ta’ żewġ xhieda

jew tlieta. Jekk imbagħad anqas minnhom ma jkun irid jisma’, mur

għid lill-knisja. U jekk anqas mill-knisja ma jkun irid jisma’ żommu

b’wieħed pagan jew pubblikan.

Tassew ngħidilkom, li kull ma torbtu fuq l-art ikun marbut fis-sema,

u kull ma tħollu fuq l-art ikun maħlul fis-sema.

Ngħidilkom ukoll li jekk tnejn minnkom fuq l-art jgħollu

leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, Missieri li hu fis-smewwiet,

jagħtihielhom. Għax fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f’ismi

hemm inkun jien f’nofshom.»

About the author

Ikkummenta