It-Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

 

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb ta’ l-Eżodu

Dan jgħid il-Mulej:

«La taħqarx il-barrani, u la tgħakksux, għax intom ukoll kontu

barranin fl-art ta’ l-Eġittu.

La taħqrux l-armla jew l-iltim, għax jekk taħqruhom, u huma

jsejħuli, jien żgur nismagħha l-għajta tagħhom; u l-qilla tiegħi

tixgħel, neqridkom bix-xabla; u n-nisa tagħkom jormlu u wliedkom

jisfaw iltiema.

Jekk inti tislef lil xi fqir mill-poplu tiegħi, iġġibx ruħek miegħu bħal

wieħed sellief, u teħodlux imgħax.

Jekk lil għajrek teħodlu l-libsa tiegħu b’rahan, agħtihielu lura qabel

inżul ix-xemx; għax hu dik biss għandu biex jitgħatta, dik biss

l-għata ta’ ġismu; inkella fiex tridu jorqod? Għax jekk isejjaħli, jiena

nisimgħu, għax jien ħanin.»

 

Salm Responsorjali

Rl. : Inħobbok, Mulej, qawwa tiegħi

 

Inħobbok, Mulej, qawwa tiegħi!

Il-Mulej blata tiegħi,

fortizza u ħellies tiegħi. Rl.

 

Alla tiegħi, sur tal-kenn tiegħi u tarka tiegħi,

qawwa tas-salvazzjoni tiegħi u kenn tiegħi!

Insejjaħ lill-Mulej, li hu ta’ min ifaħħru,

u nkun meħlus mill-għedewwa tiegħi. Rl.

 

Ħaj il-Mulej! Imbierek hu, il-blata tiegħi!

Ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi!

Hu jkabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu,

juri mħabbtu mal-midluk tiegħu. Rl.

 

It-Tieni Qari

 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonkin

Ħuti, intom tafu kif ġibna ruħna meta konna fostkom għall-ġid

tagħkom.

Intom sirtu tixbhu lilna u l-Mulej, billi lqajtu l-kelma fost ħafna

taħbit bil-ferħ ta’ l-Ispirtu s-Santu. Hekk intom sirtu mudell għal

dawk kollha li emmnu fil-Maċedonja u l-Akaja. Mhux biss il-kelma

tal-Mulej ħarġet minn għandkom u xterdet fil-Maċedonja u l-Akaja,

imma l-fidi li għandkom f’Alla xterdet ma’ kullimkien b’mod li aħna

ma għandna għalfejn ngħidu xejn.

Huma stess jgħidu x’laqgħa kellna għandkom, u kif dortu lejn Alla u

tlaqtu l-idoli biex taqdu lil Alla ħaj u veru u tistennew ġej mis-sema

lil Ibnu, li hu qajjem mill-imwiet, Ġesù li ħelisna mill-korla li ġejja.

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-Mulej

u Missieri jħobbu,

u aħna niġu u ngħammru għandu.

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

 

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, il-Fariżej, meta semgħu kif lis-Sadduċej kien

saddilhom ħalqhom, inġabru madwaru, u wieħed minnhom, għaref

fil-Liġi, għamillu din il-mistoqsija biex iġarrbu: «Mgħallem, liema

hu l-kmandament il-kbir, fil-Liġi?» Qallu Ġesù: «“Ħobb lill-Mulej,

Alla tiegħek, b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, u b’moħħok kollu.”

Dan hu l-kmandament il-kbir u l-ewwel wieħed. U t-tieni jixbhu:

“Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.” Dawn iż-żewġ kmandamenti

huma l-qofol tal-Liġi kollha u tal-Profeti.»

About the author

Ikkummenta