It-Tlieta u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

L-Ewwel Qari

Għeluq tal-Ktieb tal-Proverbi

Mara ta’ ħila min isibha?

Tiswa ħafna aktar mill-ġawhar.

Fuqha tistrieħ qalb żewġha,

u dan żgur ikunlu ta’ ġid.

Riżq tajjeb iġġiblu, u mhux ħażin,

il-jiem kollha ta’ ħajjitha.

Tfittex suf u ħjut tal-qoton,

u taħdmu bil-qalb b’idejha.

Tmidd idejha għall-magħżel,

jaqbdu d-dussies idejha.

Tiftaħ mal-fqir idejha,

tmidd idejha lejn l-imsejken.

Qarrieqa l-ħlewwa tal-mara, fiergħa sbuħitha;

mara li tibża’ mill-Mulej ta’ min ifaħħarha.

Agħtuha mill-frott ta’ xogħol idejha.

Ħa jfaħħruha f’bibien il-belt l-għemejjel tagħha.

 

Salm Responsorjali

Rl. : Hieni kull min jibża’ mill-Mulej

Hieni kull min jibża’ mill-Mulej,

kull min jimxi fit-triqat tiegħu!

Mix-xogħol ta’ idejk inti tiekol;

hieni int, u riżqek tajjeb! Rl.

 

Martek tkun bħal dielja għammiela

fl-irkejjen ta’ darek;

uliedek bħal xitel taż-żebbuġ

madwar il-mejda tiegħek. Rl.

 

Ara, kif ikun imbierek il-bniedem

li jibża’ mill-Mulej!

Ibierkek il-Mulej minn Sijon!

Jalla tara l-ġid ta’ Ġerusalemm

tul ħajtek kollha!

Jalla tara wlied uliedek! Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonkin

Dwar il-ħin u ż-żmien, ħuti, ma għandix bżonn niktbilkom. Intom

tafu sewwa li Jum il-Mulej jiġi għal għarrieda bħal ħalliel bil-lejl.

Meta kulħadd jibda jgħid: «Sliem u mistrieħ,» dak il-ħin stess, bħall-

uġigħ fuq mara li tkun waslet għall-ħlas, tiġi fuqhom għal għarrieda

l-qerda u ma jeħilsu b’xejn.

Ħuti, intom m’intomx fid-dlam biex Jum il-Mulej jeħodkom għal

għarrieda bħal ħalliel. Intom ilkoll ulied id-dawl u wlied il-jum;

aħna m’aħniex ulied il-lejl, anqas ulied id-dlam.

Għalhekk ma għandniex norqdu bħall-oħrajn, iżda nishru u ngħixu

bil-qjies.

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom, jgħid il-Mulej;

min jibqa’ fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott.

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabbola:

«Wieħed li kien se jsiefer, sejjaħ lill-qaddejja tiegħu u ħallielhom

ġidu f’idejhom. Lil wieħed tah ħames talenti, lil ieħor tnejn, u lil

ieħor wieħed, kull wieħed skond il-ħila tiegħu. U siefer.

Dak li kien ħa l-ħames talenti mar minnufih iħaddimhom u qala’

ħamsa oħra. Hekk ukoll dak li kien ħa tnejn qala’ tnejn oħra. Iżda

dak li ħa wieħed mar ħaffer fl-art u ħeba flus sidu.

Wara ħafna, sid dawk il-qaddejja raġa’ lura u beda jagħmel

il-kontijiet magħhom. Resaq quddiemu dak li kien ħa ħames talenti

u ġieblu ħames talenti oħra. “Sinjur – qallu – ħames talenti ħallejtli

f’idejja; hawn, ara, qlajt ħamsa oħra.” Qallu s-sinjur: “Sewwa,

qaddej tajjeb u fidil; int kont fidil fil-ftit, u jien se nafdak fuq ħafna;

idħol fl-hena ta’ sidek.”

Resaq ukoll dak li kien ħa żewġ talenti, u qallu: “Sinjur, żewġ talenti

ħallejtli f’idejja; hawn, ara, qlajt tnejn oħra.” Qallu s-sinjur: “Sewwa,

qaddej tajjeb u fidil; int kont fidil fil-ftit, u jien se nafdak fuq ħafna;

idħol fl-hena ta’ sidek.”

Iżda resaq ukoll dak li kien ħa talent wieħed, u qal: “Sinjur, lilek

nafek bħala raġel aħrax, taħsad fejn ma żrajtx u tiġbor fejn ma

xerridtx. Bżajt, u mort ħbejt it-talent tiegħek fl-art: hawn, ara,

għandek dak li hu tiegħek.”

Qabeż is-sinjur u qallu: “Qaddej ħażin u għażżien, kont taf li jien

naħsad fejn ma żrajtx u niġbor fejn ma xerridtx. Mela kien imissek

mort qegħedt flusi l-bank biex, meta niġi, kont immur niġborhom

bl-imgħax. Ħudulu mela t-talent u agħtuh lil dak li għandu

l-għaxar talenti. Għax kull min għandu, jingħatalu, u jkollu żżejjed

ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li għandu.

U lil dan il-qaddej bla fejda itfgħuh ’il barra fid-dlam; hemmhekk

ikun hekk il-biki u t-tgħażżiż tas-snien.”»

About the author

Ikkummenta