Il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb ta’ Ġenesi

F’dak iż-żmien, ġiet il-kelma tal-Mulej lil Abram f’dehra u qallu:

«La tibżax, Abram! Jiena tarka għalik; ħlasek ikun kbir ħafna.»

U Abram qallu: «Sidi Mulej, x’se tagħtini, għax se nibqa’ bla tfal,

u l-werriet ta’ dari se jkun Eligħeżer ta’ Damasku.» U Abram żied

jgħid: «Ara, int lili ma tajtnix nisel, u qaddej dari se jiritni.» U ara,

waslitlu l-kelma tal-Mulej u qallu: «Ma jirtekx dan, imma wieħed

ħiereġ mill-ġewwieni tiegħek, hu għad jirtek.»

U ħarġu barra u qallu: «Ħares sewwa lejn is-smewwiet u għodd

il-kwiekeb, jekk għandek ħila tgħoddhom.» U żied jgħidlu: «Hekk

għad ikun nislek.» U hu emmen fil-Mulej, u dan għaddhulu

b’ġustizzja.

U l-Mulej żar lil Sara bħalma kien qalilha, u għamel magħha dak

li kien wegħedha. U Sara tqalet u wildet iben lil Abraham fi xjuħitu,

fiż-żmien li kien qallu Alla. U Abraham semma ’l ibnu li twelidlu, li

kienet wilditlu Sara, Iżakk.

 

Salm Responsorjali

Rl. : Jaħweh hu Alla tagħna! Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu

Faħħru l-Mulej u xandru ismu,

għarrfu lill-ġnus bl-għemejjel tiegħu.

Għannulu u doqqulu,

xandru l-għeġubijiet tiegħu kollha. Rl.

 

Ftaħru bl-isem qaddis tiegħu;

tifraħ il-qalb ta’ dawk li jfittxu l-Mulej.

Ħabirku biex tagħrfu l-Mulej u l-qawwa tiegħu,

fittxu ‘l wiċċu l-ħin kollu. Rl.

 

Ftakru fil-ħwejjeġ kbar li għamel,

fl-għeġubijiet u l-ġudizzji tiegħu.

Nisel Abraham, il-qaddej tiegħu,

ulied Ġakobb, il-maħtur tiegħu. Rl.

 

Jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu,

fil-kelma li ta għal elf nisel,

fil-patt li għamel ma’ Abraham,

fil-wegħda li ħalef lil Iżakk. Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ittra lil-Lhud

Ħuti, kienet il-fidi li ġagħlet lil Abraham jobdi s-sejħa ta’ Alla, meta

dan qallu biex imur f’art li kien se jagħtih b’wirt; u telaq, bla ma kien

jaf fejn kien sejjer.

Kienet ukoll il-fidi li biha Sarah, mara mdaħħla fiż-żmien, setgħet

titqal, għax hija għarfet li ta’ kelmtu kien dak li għamlilha l-wegħda.

Kien għalhekk li minn bniedem wieħed, li kien tista’ tgħid mejjet,

twieldu nies bil-kotra daqs il-kwiekeb tas-sema u daqs ir-ramel ta’

xatt il-baħar, li ħadd ma jista’ jgħoddu.

Kienet il-fidi li ġagħlet lil Abraham joffri ’l Iżakk meta Alla ġarrbu; u

kien se joffri lil ibnu l-waħdieni sewwasew dak li kien ħa l-wegħdiet,

hu li Alla kien qallu: «Minn Iżakk int għad ikollok nisel.» Huwa

fehem li Alla kellu s-setgħa saħansitra li jqajjem mill-mewt; u, fis-sens

ta’ tixbiha, ħadu tabilħaqq lura mill-mewt.

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna

ħafna drabi u b’ħafna manjieri permezz tal-profeti.

Issa f’dan l-aħħar żmien, huwa kellimna permezz ta’ Ibnu.

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont

il-Liġi ta’ Mosè, Marija u Ġużeppi ħadu lil Ġesù Ġerusalemm biex

jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej: «Kull

tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej» – u biex joffru

b’sagrifiċċju par gamiem jew żewġ bċieċen, kif jingħad ukoll fil-Liġi

tal-Mulej.

F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb,

li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu.

L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma

jara l-Messija tal-Mulej. Mar mela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu,

u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù biex jagħmlulu dak li kienet

trid il-Liġi, huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:

«Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek

imur fis-sliem, skont kelmtek,

għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek

li int ħejjejt għall-popli kollha,

dawl biex idawwal il-ġnus,

u glorja tal-polpu tiegħek Iżrael.»

Missieru u ommu baqgħu mistagħġba b’dak li kien qiegħed jingħad

fuqu. Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija: «Ara, dan se jġib

il-waqgħa u l-qawmien ta’ ħafna f’Iżrael; se jkun sinjal li jmeruh,

– u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! – biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija

fil-qlub ta’ ħafna.»

Kien hemm ukoll waħda profetissa, Anna, bint Fanwel, mit-tribù

ta’ Aser. Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien; wara xbubitha kienet

għamlet seba’ snin miżżewġa, u mbagħad romlot. Sa ma kellha

erbgħa u tmenin sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u

nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb. Dak il-ħin stess waslet, u bdiet

trodd ħajr lil Alla u titkellem fuq it-tarbija ma’ dawk kollha li kienu

jistennew il-fidwa ta’ Ġerusalemm.

Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-Liġi tal-Mulej

reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom ta’ Nazaret. U t-tifel

baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli bl-għerf. U l-grazzja ta’ Alla kienet

fuqu.

About the author

Ikkummenta