Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent

L-Ewwel Qari

Qari mit-Tieni Ktieb ta’ Samwel

Meta s-Sultan David mar joqgħod f’daru, u l-Mulej serrħu

mill-għedewwa kollha ta’ madwaru, is-sultan qal lil Natan il-profeta:

«Issa, ara jien qiegħed f’dar taċ-ċedru, u l-arka ta’ Alla qiegħda f’nofs

ta’ tinda!» U qal Natan lis-sultan: «Kull ma għandek fi ħsiebek li

tagħmel, mur agħmlu, għax il-Mulej miegħek.»

Imma dak il-lejl stess ġiet il-kelma tal-Mulej lil Natan u qallu: «Mur

għid lill-qaddej tiegħi David: “Dan jgħid il-Mulej: Se tibnili int dar

biex noqgħod fiha? Ara, jiena ħadtek mill-mergħat minn wara

l-imrieħel biex tkun prinċep fuq il-poplu tiegħi Iżrael. Dejjem kont

miegħek f’kull ma kont tidħol għalih; u meta int qridt l-għedewwa

tiegħek kollha minn quddiemek. Issa jiena nibnilek isem kbir jixbah

l-ismijiet il-kbar li hawn fid-dinja.

Nagħmel post għall-poplu tiegħi Iżrael, u nqiegħdu hemm fejn

jgħammar bla biża’, u ma jgħakksuhx iżjed il-ħżiena bħalma għamlu

sa minn dejjem, jiġifieri sa minn meta qajjimt l-imħallfin fuq il-poplu

tiegħi Iżrael; u nserrħek mill-għedewwa tiegħek kollha.

Lilek imbagħad il-Mulej jagħtik kelma li jibnilek dar. U meta inti

ttemm żmienek, u tkun striħajt ma’ missirijietek, jiena nqajjem nislek

warajk, nisel ħiereġ mill-ġewwieni tiegħek, u nsaħħaħ is-saltna

tiegħu. Jiena nkun għalih missier, u hu jkun għalija iben.

Il-familja tiegħek u s-saltna tiegħek jibqgħu sħaħ għal dejjem

quddiemi. It-tron tiegħek jibqa’ sħiħ għal dejjem.”»

 

Salm Responsorjali

Rl. : It-tjieba tal-Mulej irrid dejjem ngħanni

 

F’kull żmien ixandar fommi l-fedeltà tiegħek.

Għax jien għedt:

«Tjubitek tibqa’ sħiħa għal dejjem;

bħas-smewwiet int wettaqt il-fedeltà tiegħek.» Rl.

 

«Għamilt patt mal-magħżul tiegħi,

ħlift lil David, il-qaddej tiegħi:

Jien nagħmel li nislek jibqa’ għal dejjem,

li f’kull żmien jibqa’ sħiħ it-tron tiegħek.» Rl.

 

«Hu jsejjaħli: “Int missieri

u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi!”

It-tjieba tiegħi nżommha fuqu għal dejjem,

u l-patt tiegħi miegħu jibqa’ sħiħ.» Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti, lil Alla li għandu l-qawwa

li jwettaqkom fl-Evanġelju li nħabbar jien,

jien u nxandar lil Ġesù Kristu,

skont ir-rivelazzjoni tal-misteru

li kien moħbi fis-skiet tal-eternità;

lil dan li Alla issa rrivelalna dan il-misteru,

u għarrfu lill-ġnus bil-kitba tal-Profeti,

skont l-ordni tiegħu, Alla ta’ dejjem,

biex iwassalhom għall-ubbidjenza tal-fidi;

lil dan Alla, waħdu fl-għerf, il-glorja għal dejjem ta’ dejjem

b’Ġesù Kristu. Ammen.

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej:

ħa jsir minni skont kelmtek!

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Alla bagħat l-anġlu Gabrijel f’belt tal-Galilija, jisimha

Nazaret, għand xebba, mgħarrsa ma’ raġel jismu Ġużeppi mid-dar

ta’ David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u

qalilha: «Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.»

Hi tħawdet ħafna għal dan il-kliem, u bdiet taħseb bejnha u bejn

ruħha x’setgħet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha:

«Tibżax, Marija, għax int sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se

tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesù. Hu jkun kbir, u jkun

jissejjaħ Bin l-Għoli. Il-Mulej Alla jagħtih it-tron ta’ David missieru,

u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakobb, u ma jkunx hemm tmiem

għas-saltna tiegħu.»

Iżda Marija qalet lill-anġlu: «Kif ikun dan, ladarba ma nagħrafx

raġel?» Wieġeb l-anġlu u qalilha: «L-Ispirtu s-Santu jiġi fuqek, u

l-qawwa tal-Għoli tixħet id-dell tagħha fuqek. U għalhekk dak li

jitwieled minnek ikun qaddis, u jissejjaħ Bin Alla. Ara, l-qariba

tiegħek Eliżabetta, fi xjuħitha, hi wkoll nisslet iben fil-ġuf, u ġa

għandha sitt xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal,

għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir.»

Imbagħad qalet Marija: «Ara, jien il-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni

skont kelmtek!» U l-anġlu telaq minn quddiemha.

About the author

Ikkummenta