L-Epifanija tal-Mulej

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

Qum! Ħa jiddi wiċċek!

Id-dawl tiegħek wasal!

Jiddi fuqek sebħ il-Mulej!

Ara d-dlamijiet jiksu l-art, u sħab iswed il-popli:

iżda fuqek jiddi l-Mulej, u s-sebħ tiegħu jfiġġ fuqek.

Il-ġnus għad jimxu fid-dawl tiegħek,

u s-slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek.

Għolli u dawwar għajnejk madwarek u ara:

ilkoll miġbura ġejjin għandek.

Uliedek ġejjin mill-bogħod,

u bnietek iġorruhom fuq id-dirgħajn.

Imbagħad tħares u wiċċek jiddi,

u tħabbat u timtela qalbek,

għax fuqek taqa’ l-kotra tal-ġid tal-ibħra,

u l-għana tal-ġnus jiġi għandek.

Imrieħel ta’ iġmla għad jgħattuk,

l-iġmla żgħar ta’ Midjan u Għefa;

ilkoll minn Seba jiġu, mgħobbija bid-deheb u l-inċens,

u jxandru t-tifħir tal-Mulej.

 

Salm Responsorjali

Rl. : Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima, Mulej

 

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek,

il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,

biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja,

u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek. Rl.

 

Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja,

u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar.

Isaltan minn baħar sa baħar,

u mix-xmara sa truf l-art. Rl.

 

Is-slaten ta’ Tarsis u tal-gżejjer jagħtuh ir-rigali,

is-slaten ta’ Seba u ta’ Saba għotjiet iġibulu.

Iqimuh is-slaten kollha,

il-ġnus kollha lilu jaqdu. Rl.

 

Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu,

u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu.

Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar;

il-ħajja tal-fqajrin isalva. Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għall-ġid tagħkom,

jiġifieri, li permezz ta’ rivelazzjoni għarrafni l-misteru.

Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet l-imgħoddija ma kienx

mgħarraf lill-bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-appostli qaddisa

tiegħu u lill-profeti fl-Ispirtu, jiġifieri, li l-pagani huma msejħa biex

ikollhom sehem mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem,

ikollhom sehem mill-istess wegħda, fi Kristu Ġesù permezz

tal-Evanġelju.

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

Rajna l-kewkba tiegħu tielgħa,

u ġejna nqimu l-Mulej.

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew

Meta twieled Ġesù f’Betlehem tal-Lhudija, fi żmien is-sultan

Erodi, xi maġi mil-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: «Fejn hu dak

li twieled sultan tal-Lhud? Għax rajna l-kewkba tiegħu tielgħa,

u ġejna nqimuh.» Is-sultan Erodi sama’ bihom, u tħawwad hu u

Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u

l-kittieba kollha tal-poplu, u ried jaf mingħandhom fejn kellu

jitwieled il-Messija. U huma qalulu: «F’Betlehem tal-Lhudija, għax

hekk inkiteb mill-profeta: “U int, Betlehem, art ta’ Ġuda, le, m’intix

l-iżgħar fost il-bliet il-kbar ta’ Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li

jirgħa l-poplu tiegħi Iżrael.”»

Erodi mbagħad sejjaħ lill-maġi bil-moħbi, u tkixxef bir-reqqa kollha

mingħandhom iż-żmien li fih dehritilhom il-kewkba; bagħathom

Betlehem u qalilhom: «Morru, staqsu sewwa għat-tifel, u meta ssibuh

ejjew għiduli, ħalli jien ukoll niġi nqimu.»

Dawk, wara li semgħu lis-sultan, telqu, u ara, il-kewkba li kienu

raw tielgħa bdiet miexja quddiemhom sakemm waslet u waqfet fuq

il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewkba mtlew b’ferħ kbir

tassew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw lit-tifel ma’ ommu Marija,

inxteħtu fl-art iqimuh; fetħu t-teżori tagħhom u offrewlu rigali deheb,

inċens u mirra. Imbagħad, billi kienu mwissijin f’ħolma biex ma

jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra.

About the author

Ikkummenta