It-Tielet Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

6a00d83478341b53ef010536df9e38970bL-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġona

Il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u qallu: «Qum, mur f’Ninwè,

il-belt il-kbira, u xandrilha li ngħidlek jien.» U Ġona qam u mar

f’Ninwè kif qallu l-Mulej.

Issa Ninwè kienet belt kbira għall-aħħar, trid tlitt ijiem biex timxiha.

Ġona, kif daħal il-belt, beda ġurnata mixi, ixandar u jgħid: «Erbgħin

jum ieħor, u Ninwè ssir ħerba!»

In-nies ta’ Ninwè emmnu f’Alla, nedew sawma u libsu l-ixkejjer,

mill-kbir saż-żgħir.

U Alla ra x’għamlu, kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. U Alla

raġa’ bdielu mid-deni li qal li kien se jagħmlilhom, u ma għamlux.

 

Salm Responsorjali

Rl. : Triqatek, Mulej, għarrafni

Triqatek, Mulej, għarrafni,

il-mogħdijiet tiegħek għallimni.

Mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni,

għax int Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Rl.

 

Ftakar fil-ħniena u t-tjieba tiegħek,

għax huma minn dejjem, Mulej.

Inti tajjeb, Mulej;

ftakar fija skont it-tjieba tiegħek. Rl.

 

Tajjeb u sewwa l-Mulej;

għalhekk juri triqtu lill-ħatja.

Imexxi l-imsejkna fis-sewwa,

jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu. Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Dan ngħidilkom, ħuti: iż-żmien qsar. Ħa jkunu, mela, dawk li

għandhom mara, bħallikieku ma għandhomx; dawk li jibku,

bħallikieku ma jibkux; dawk li jifirħu, bħallikieku ma jifirħux;

dawk li jixtru, bħallikieku ma għandhom xejn; dawk li jgawdu

d-dinja, bħallikieku ma jgawduhiex; għax is-sura ta’ din id-dinja

għad tgħaddi!

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet;

indmu u emmnu fl-Evanġelju.

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesù mar il-Galilija jxandar l-Evanġelju

ta’ Alla u jgħid: «Iż-żmien huwa mitmum, u s-Saltna ta’ Alla waslet;

indmu u emmnu fl-Evanġelju.»

Waqt li kien għaddej ma’ xatt il-baħar tal-Galilija, lemaħ lil Xmun u

’l ħuh Indri qegħdin ikalaw ix-xbiek fil-baħar, għax kienu sajjieda.

U Ġesù qalilhom: «Ejjew warajja, u nagħmel minnkom sajjieda

tal-bnedmin.» U minnufih telqu x-xbiek, u marru warajh.

Wara li mexa ftit ieħor ra lil Ġakbu ta’ Żebedew u lil ħuh Ġwanni

fid-dgħajsa qegħdin isewwu x-xbiek, u minnufih sejħilhom.

U huma telqu lil missierhom Żebedew fid-dgħajsa mal-lavranti,

u marru warajh.

About the author

Ikkummenta