It-Tieni Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ewwel Ktieb ta’ Samwel

F’dak iż-żmien, Samwel kien mimdud fit-tempju tal-Mulej, fejn kien

hemm l-arka ta’ Alla.

Il-Mulej sejjaħ: «Samwel!» U dan wieġeb: «Hawn jien!» U mar

jiġri għand Għeli. «Hawn jien,» qallu, «għalfejn sejjaħtli?» «Ma

sejjaħtlekx,» wieġeb, «erġa’ mur imtedd.» U raġa’ mar jorqod.

U ssokta l-Mulej isejjaħ: «Samwel!» U Samwel qam u mar għand

Għeli u qallu: «Hawn jien! Għalfejn sejjaħtli?» «Ma sejjaħtlekx, ibni,»

wieġeb, «erġa’ mur orqod.» Samwel kien għadu ma għarafx il-Mulej,

u anqas kienet għadha ma ttgħarrfitlu l-kelma tal-Mulej.

U ssokta l-Mulej isejjaħ: «Samwel!» għat-tielet darba. U dan qam, u

mar għand Għeli, u qallu: «Hawn jien! Għalfejn sejjaħtli?» U Għeli

fehem li l-Mulej kien qiegħed isejjaħ iż-żagħżugħ. U qal lil Samwel:

«Mur orqod. Jekk jerġa’ jsejjaħlek, wieġeb: Tkellem, Mulej, għax

il-qaddej tiegħek qiegħed jisma’.» U Samwel mar jorqod f’postu.

U l-Mulej ġie, waqaf ħdejh, u sejjaħ bħal drabi oħra: «Samwel!

Samwel!» U Samwel wieġeb: «Tkellem, għax il-qaddej tiegħek

qiegħed jisma’.»

Samwel kiber, u l-Mulej kien miegħu, u ma ħalla ebda kelma milli

qal tmur fix-xejn.

 

Salm Responsorjali

Rl.: Hawn jien, Mulej, ġej nagħmel ir-rieda tiegħek

 

Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej;

hu niżel ħdejja u sama’ l-għajta tiegħi.

Qegħedli fuq fommi għanja ġdida,

għanja ta’ tifħir lil Alla tagħna. Rl.

 

Int ma titgħaxxaqx b’sagrifiċċji u offerti;

imma widnejja inti ftaħtli;

ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija.

Imbagħad jien għedt: «Hawn jien, ġej.» Rl.

 

«Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi

li nagħmel ir-rieda tiegħek.

Alla tiegħi, dan jogħġobni;

il-liġi tiegħek ġewwa qalbi.» Rl.

 

Xandart il-ġustizzja f’ġemgħa kbira;

xufftejja ma żammejthomx magħluqa.

Mulej, dan inti tafu. Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Ħuti, il-ġisem mhuwiex għaż-żína iżda għall-Mulej, u l-Mulej huwa

għall-ġisem. U Alla qajjem il-Mulej u jqajjem lilna wkoll bil-qawwa

tiegħu.

Ma tafux li l-iġsma tagħkom huma membri ta’ Kristu? Min

jingħaqad mal-Mulej hu ruħ waħda miegħu. Aħarbu ż-żína! Kull

dnub li wieħed jagħmel hu ’l barra minn ġismu, iżda min jagħmel

iż-żína jkun qiegħed jidneb kontra ġismu stess.

Jew ma tafux li ġisimkom hu tempju tal-Ispirtu s-Santu, li jinsab

jgħammar fikom, li għandkom minn Alla? Ma tafux li intom

m’intomx tagħkom infuskom? Bil-għoli kontu mixtrija! Mela agħtu

ġieħ lil Alla permezz ta’ ġisimkom.

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

«Sibna l-Messija:»

Il-grazzja u l-verità seħħu permezz tiegħu.

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġwanni kien hemm ma’ tnejn mid-dixxipli tiegħu.

Ħares lejn Ġesù li kien għaddej minn hemm, u qal: «Araw il-Ħaruf

ta’ Alla.» Iż-żewġ dixxipli semgħuh jgħid dan, u marru wara Ġesù.

Ġesù dar u rahom mexjin warajh, u qalilhom: «Xi tridu?» Iżda

huma staqsewh: «Rabbi» – li tfisser, Mgħallem – «fejn toqgħod?» .

Hu weġibhom: «Ejjew u taraw.» U marru miegħu u raw fejn kien

joqgħod, u dak in-nhar baqgħu miegħu. Kien ħabta tal-erbgħa ta’

waranofsinhar.

Wieħed mit-tnejn li semgħu x’kien qal Ġwanni u marru wara Ġesù

kien Indri, ħu Xmun Pietru. L-ewwel ma għamel mar isib lil ħuh

Xmun, u qallu: «Sibna l-Messija» – li tfisser Kristu. U ħadu għand

Ġesù. Ġesù ħares lejh u qallu: «Inti Xmun, bin Ġwanni. Inti tissejjaħ

Kefa» – jew Pietru.

About the author

Ikkummenta