Il-Ħames Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

L-ewwel Qari

Qari mill-Ktieb ta’ Ġob

Ġob tkellem u qal:

«Ħajjet il-bniedem mhix forsi xogħol bilfors fuq l-art?

U għomru mhux bħal jiem il-ħaddiem mikri?

Bħalma lsir jixxennaq għad-dell,

u bħalma l-mikri jistenna l-ħlas,

hekk xhur fiergħa kienu sehmi,

u ljieli dwejjaq messew lili.

Jekk nimtedd, ngħid: “Meta se nqum?”

u meta nqum, ngħid: “Meta se jidlam?”

u hekk nixba’ nhewden sa ma jidlam.

Eħfef minn mekkuk għaddew jiemi,

u bla tama ntemmu.

Ftakar li ħajti buffura riħ,

u għajnejja ma jerġgħux jaraw ir-riżq.»

 

Salm Responsorjali

Rl. : Faħħru l-Mulej, li jfejjaq il-qlub maqsuma

Faħħru l-Mulej, għax tajjeb li tgħanni lil Alla tagħna;

għax ħelu u xieraq it-tifħir tiegħu.

Jibni ’l Ġerusalemm il-Mulej,

jiġma’ l-imxerrdin ta’ Iżrael. Rl.

 

Hu jfejjaq il-qlub maqsuma,

hu jorbot il-ġrieħi tagħhom.

Hu jgħodd in-numru tal-kwiekeb;

kollha jsejħilhom b’isimhom. Rl.

 

Kbir Sidna l-Mulej, u ta’ qawwa kbira;

bla tarf id-dehen tiegħu.

Jerfa’ l-imsejknin il-Mulej,

u jniżżel sal-art il-ħżiena. Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Ħuti, jekk jiena nxandar l-Evanġelju ma għandix biex niftaħar; jien

obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju!

Jekk dan nagħmlu minn rajja, ikolli dritt għall-ħlas; imma jekk

nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qiegħed nagħmel ix-xogħol li

Alla fdali f’idejja. X’inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar

l-Evanġelju, inxandru b’xejn, bla ma nfittex id-dritt li jagħtini

l-Evanġelju stess.

Għax għad li ma jiena marbut ma’ ħadd, jien għamilt lili nnifsi lsir

ta’ kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sirt dgħajjef mad-dgħajfin, biex

nirbaħ id-dgħajfin. Sirt kollox ma’ kulħadd, biex insalva lil kulħadd.

Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sehem minnu.

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

Kristu rafa’ fuqu d-dgħufija tagħna,

u tgħabba bil-mard tagħna.

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli ħarġu mis-sinagoga u baqgħu

sejrin ma’ Ġakbu u Ġwanni għand Xmun u Indri. Issa omm il-mara

ta’ Xmun kienet fis-sodda bid-deni, u malajr qalulu biha. Resaq

lejha, qabadha minn idha u qajjimha. U d-deni ħallieha, u bdiet

isservihom.

Filgħaxija, imbagħad, fi nżul ix-xemx, ħadulu quddiemu lil dawk

kollha li kienu morda jew li kienu maħkuma mix-xitan. U quddiem

il-bieb inġabret il-belt bi ħġarha. U fejjaq ħafna morda minn kull

xorta ta’ mard, u ħareġ għadd kbir ta’ xjaten li hu ma kienx iħallihom

jitkellmu, għax huma kienu jafu min kien.

L-għada filgħodu kmieni, qabel ma żernaq, qam, ħareġ u mar f’post

imwarrab u qagħad hemm jitlob. Xmun u sħabu l-oħrajn marru

jfittxuh. Kif sabuh, qalulu: «Kulħadd jistaqsi għalik.» U qalilhom:

«Ejjew immorru band’oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nippriedka

hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt.»

U dar il-Galilija kollha, jippriedka fis-sinagogi tagħhom u joħroġ

ix-xjaten.

About the author

Ikkummenta