Is-Sitt Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb tal-Levitiku

Il-Mulej kellem lil Mosè u lil Aron u qalilhom: «Meta xi ħadd ikollu

fil-ġilda xi qxur jew xi bużżieqa, jew xi tebgħa bajda, qisha ġerħa

tal-ġdiem, jeħduh għand Aron il-qassis, jew għand xi ħadd minn

uliedu l-qassisin.

Il-marid bil-ġdiem għandu jilbes ħwejjeġ imqattgħa u jħalli rasu

mikxufa, u jitgħatta sa geddumu, u jgħajjat: “Imniġġes! Imniġġes!”

Kemm idum marid ikun miżmum b’imniġġes li hu, u jgħix waħdu

f’postu barra mill-kamp.»

 

Salm Responsorjali

Rl. : Int kenn għalija, iddawwarni u tferraħni bil-ħelsien tiegħek

 

Hieni l-bniedem li ħtijietu maħfura,

li għandu d-dnub tiegħu mistur!

Hieni l-bniedem li ebda ħażen ma jgħoddlu l-Mulej,

u ma għandu ebda qerq f’qalbu! Rl.

 

Id-dnub tiegħi jien stqarrejtlek,

u l-ħażen tiegħi ma ħbejtulekx.

Jien għedt: «Quddiem il-Mulej nistqarr ħtijieti.»

U int ħfirtli l-ħażen tad-dnub tiegħi. Rl.

 

Ifirħu, twajbin, u thennew fil-Mulej;

għajtu bil-ferħ, intom ilkoll ta’ qalbkom safja. Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Apostlu lill-Korintin

Ħuti, sew jekk tieklu, sew jekk tixorbu, tagħmlu x’tagħmlu, agħmlu

kollox għall-glorja ta’ Alla. Tkunux ta’ tfixkil, la għal-Lhud, la

għall-Griegi, u lanqas għall-Knisja ta’ Alla. Hekk jiena nogħġob lil

kulħadd f’kollox, bla ma nfittex l-interessi tiegħi, imma tal-ħafna biex

isalvaw.

Ixbhu lili, bħalma jien nixbah lil Kristu.

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

Profeta kbir qam fostna,

u Alla żar il-poplu tiegħu.

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, resaq fuq Ġesù wieħed lebbruż jitolbu bil-ħerqa,

inxteħet għarkupptejh quddiemu u qallu: «Jekk trid, tista’ tfejjaqni!»

Imqanqal mill-ħniena, Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu: «Irrid,

kun imnaddaf!»

U minnufih il-lebbra marritlu u ġismu ndaf. U widdbu bis-sħiħ,

bagħtu malajr u qallu: «Qis li ma tgħid xejn lil ħadd; iżda mur uri

ruħek lill-qassis, u agħmel offerta għall-fejqan tiegħek kif ordna

Mosè, biex tkunilhom ta’ xhieda.»

Iżda dak, meta telaq, beda jxandar ma’ kullimkien u jxerred l-aħbar,

hekk li Ġesù f’ebda belt ma sata’ iżjed jidħol bid-dieher, imma kien

jibqa’ barra fil-kampanja u kienu jmorru ħdejh nies minn kullimkien.

About the author

Ikkummenta