It-Tieni Ħadd tar-Randan

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

F’dak iż-żmien, Alla ried iġarrab lil Abraham u qallu: «Abraham!»

U hu wieġbu: «Hawn jien!» U qallu: «Aqbad lil ibnek il-waħdieni,

li inti tħobb, lil Iżakk; u mur lejn l-art ta’ Morija, u hemm offrih

b’sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek.»

U waslu fil-post li kien semmielu Alla. U Abraham medd idu u

qabad is-sikkina biex joqtol lil ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-Mulej

mis-smewwiet u qallu: «Abraham, Abraham!» U dan wieġbu: «Hawn

jien.» U qallu: «La tmiddx idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda

ħsara; għax issa naf li inti tibża’ minn Alla, u ma ċaħħadtnix minn

ibnek il-waħdieni.»

U Abraham rafa’ għajnejh, ta ħarsa madwaru, u ra muntun warajh

maqbud minn qrunu fil-friegħi. U Abraham mar u qabad il-muntun,

u offrieh b’sagrifiċċju tal-ħruq minflok ibnu.

U għat-tieni darba l-anġlu tal-Mulej sejjaħ lil Abraham

mis-smewwiet u qallu: «Naħlef fuq ruħi – oraklu tal-Mulej – la darba

int għamilt ħaġa bħal din, u ma ċaħħadtnix minn ibnek il-waħdieni,

jien imbierkek żgur u nkattarlek sewwa lil nislek bħall-kwiekeb

tas-sema u bħar-ramel f’xatt il-baħar; u nislek għad jiret bwieb

l-għedewwa tiegħu. U jitbierku b’nislek il-ġnus kollha tal-art talli

smajt minn kelmti.»

 

Salm Responsorjali

Rl. : Jien nimxi quddiem il-Mulej f’art il-ħajjin

Bqajt nemmen, imqar meta għedt:

«Jien imdejjaq ħafna!»

Għażiża f’għajnejn il-Mulej

hi l-mewt tal-ħbieb tiegħu. Rl.

 

Iva, Mulej, jien qaddej tiegħek,

jien qaddej tiegħek, bin il-qaddejja tiegħek.

Int ħallejtli l-irbit tiegħi.

Lilek noffri sagrifiċċju ta’ radd il-ħajr,

u isem il-Mulej insejjaħ. Rl.

 

Intemm lill-Mulej il-wegħdiet tiegħi,

quddiem il-poplu tiegħu kollu,

fil-btieħi ta’ dar il-Mulej,

ġo nofsok, Ġerusalemm! Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti, jekk Alla hu magħna min jista’ jkun kontra tagħna? Hu,

li lanqas lil Ibnu stess ma ħafirha, imma tah għalina lkoll, kif ma

jagħtiniex ukoll kollox miegħu?

Min se jakkuża l-magħżulin ta’ Alla? Alla stess hu dak li

jiġġustifikahom. Min se jikkundannahom? Kristu Ġesù li miet, jew

aħjar, li qam mill-imwiet, jinsab fuq il-lemin ta’ Alla, hu li jidħol

għalina.

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Minn ġos-sħaba kollha dawl instama’ leħen il-Missier jgħid:

«Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi, isimgħu lilu.»

Rl. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni,

tellagħhom weħidhom fuq muntanja għolja, u tbiddel quddiemhom.

Ilbiesu sar abjad u jgħammex b’dija tal-għaġeb: ebda ħassiel

fid-dinja ma jista’ jġib il-ħwejjeġ bojod daqshekk. U dehrilhom

Elija ma’ Mosè, jitkellmu ma’ Ġesù.

Qabad Pietru u qal lil Ġesù: «Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn!

Ħa ntellgħu tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè, u waħda

għal Elija.» Dan qalu għax ma kienx jaf x’jaqbad jgħid bil-biża’ kbir li

waqa’ fuqhom.

Imbagħad ġiet sħaba u għattiethom, u minn ġos-sħaba nstama’ leħen

jgħid: «Dan hu Ibni l-għażiż, isimgħu lilu.» Minnufih taw ħarsa

madwarhom, u ma raw lil ħadd iżjed magħhom ħlief lil Ġesù waħdu.

Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, tahom ordni biex ma jitkellmu

ma’ ħadd fuq li kienu raw qabel ma Bin il-bniedem ikun qam

mill-imwiet. Huma żammew kollox moħbi, iżda bdew jistaqsu

lil xulxin x’kien ifisser tqum mill-imwiet.

About the author

Ikkummenta