Ħadd il-Palm u l-Passjoni tal-Mulej

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

Sidi l-Mulej tani lsien ta’ wieħed jitgħallem,

biex nagħraf ngħin lill-għajjien b’xi kelma.

Ta’ kull filgħodu jqajjimli lil widinti,

biex nisma’ bħal wieħed jitgħallem.

Sidi l-Mulej fetaħli widinti,

u jiena ma webbistx rasi,

ma rġajtx lura.

Tajt dahri lil dawk li kienu jsawtuni,

ħaddejja lil dawk li kien jnittfuli lħiti;

ma ħbejtx wiċċi mit-tagħjir u l-bżieq.

Sidi l-Mulej jgħinni,

għalhekk ma nitħawwadx;

għalhekk għamilt wiċċi bħaż-żnied:

jien naf li ma jkollix mniex nistħi.

 

Salm Responsorjali

Rl. : Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni?

 

Dawk kollha li jarawni jidħku bija,

jgħajbuni, iħarrku rashom u jgħidu:

«F’idejn il-Mulej intelaq; ħa jeħilsu hu!

Ħa jsalvah hu, la bih jitgħaxxaq!» Rl.

 

Qabda klieb daru għalija;

ġemgħa nies ħżiena rassewni.

Taqqbuli idejja u riġlejja;

nista’ ngħodd għadmi kollu. Rl.

 

Ħwejġi jaqsmu bejniethom,

jaqtgħu x-xorti għal-libsa tiegħi.

Mulej, la titbegħidx minni;

qawwa tiegħi, fittex għinni! Rl.

 

Inxandar ismek lil ħuti;

infaħħrek f’nofs il-ġemgħa.

Faħħru l-Mulej, intom li tibżgħu minnu;

sebbħuh ilkoll, nisel Ġakobb!

ibżgħu minnu lkoll, ulied Iżrael! Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin

Ġesù Kristu li għad li kellu n-natura ta’ Alla,

ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla,

iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta’ lsir,

sar jixbah lill-bnedmin, u deher minn barra bħala bniedem;

ċekken lilu nnifsu, billi obda sal-mewt,

anzi sal-mewt tas-salib.

Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet

u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem,

biex fl-isem ta’ Ġesù

– fis-sema, fl-art u f’qiegħ l-art –

il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkupptejhom,

u kull ilsien jistqarr:

«Ġesù Kristu hu l-Mulej,»

għall-glorja ta’ Alla l-Missier.

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Minħabba fina Kristu obda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib.

Għalhekk Alla għollieh sas-smewwiet,

u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem.

Rl. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Il-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu skont San Mark

 

K Kien għad baqa’ jumejn għall-Għid u għall-Ażżmi, u l-qassisin

il-kbar u l-kittieba bdew ifittxu kif jaqbdu lil Ġesù bil-qerq ta’

moħħhom u jagħtuh il-mewt. Għax bdew jgħidu:

S «Mhux fil-festa, li ma tqumx xi rewwixta fil-poplu.»

K Ġesù kien qiegħed jiekol għand Xmun il-lebbruż f’Betanja.

Daħlet mara, b’vażett tal-alabastru biż-żejt ifuħ ta’ nard pur,

jiswa ħafna, kissret għonq il-vażett, u ferrgħet iż-żejt fuq ras

Ġesù. U kien hemm xi wħud li bdew jitmasħnu bejniethom u

jgħidu:

S «Dal-ħala kollu ta’ fwieħa għalfejn? Dil-fwieħa setgħet iġġib

aktar minn tliet mitt dinar u jingħataw lill-foqra.»

K U bdew jeħduha magħha. Imma Ġesù qal:

# «Ħalluha; għala qegħdin iddejquha? Ħaġa tajba għamlet

miegħi. Il-foqra ssibuhom dejjem magħkom, u tistgħu

tgħinuhom kull meta tridu. Imma lili mhux dejjem se ssibuni

magħkom. Hi għamlet li setgħet; dilkitli ġismi bil-fwieħa

għad-difna minn qabel. Tassew ngħidilkom, li kull fejn

jixxandar l-Evanġelju fid-dinja kollha li għamlet din jingħad

ukoll, b’tifkira tagħha.»

K Imbagħad Ġuda l-Iskarjota, wieħed mit-Tnax, mar għand

il-qassisin il-kbar biex jagħtihom lil Ġesù f’idejhom. Għal din

l-aħbar ferħu ħafna, u wegħduh li jagħtuh xi flus. U hu beda

jfittex il-waqt tajjeb biex jagħtihom lil Ġesù f’idejhom. Fl-ewwel

jum tal-Ażżmi, meta kienu jissagrifikaw il-ħaruf tal-Għid,

id-dixxipli tiegħu qalulu:

S «Fejn tridna mmorru nħejju biex tiekol l-ikla tal-Għid?»

K Imbagħad hu bagħat tnejn mid-dixxipli tiegħu u qalilhom:

# «Morru l-belt, u tiltaqgħu ma’ raġel iġorr ġarra ilma. Morru

warajh, u għidu lil sid id-dar ta’ fejn tarawh dieħel, “Qallek

l-Imgħallem: Fejn hi l-kamra tiegħi li fiha nista’ niekol l-ikla

tal-Għid mad-dixxipli tiegħi?” U hu jurikhom kamra kbira fuq,

mgħammra u lesta. Ħejjulna hemmhekk.»

K U d-dixxipli marru u daħlu fil-belt u sabu kollox kif kien

qalilhom hu; u ħejjew l-ikla tal-Għid.

Għall-ħin ta’ filgħaxija Ġesù ġie mat-Tnax. U kif kienu fuq

il-mejda jieklu qal:

# «Tassew ngħidilkom, li wieħed minnkom se jittradini, wieħed

li qiegħed jiekol miegħi.»

K Huma bdew isewdu qalbhom, u wieħed wara l-ieħor

staqsewh:

S «Jaqaw jien?»

K Qalilhom:

# «Wieħed mit-Tnax, li qiegħed ibill il-ħobż fi platt wieħed

miegħi. Għax Bin il-bniedem imur, kif hemm miktub fuqu;

imma ħażin għalih dak il-bniedem li permezz tiegħu Bin

il-bniedem ikun mogħti f’idejn l-għedewwa! Kien ikun aħjar

għalih dak il-bniedem li kieku ma twieled xejn!»

K Huma u jieklu, ħa l-ħobż f’idejh, qal il-barka, qasmu,

newwilhulhom u qal:

# «Ħudu, dan hu ġismi.»

K Imbagħad ħa l-kalċi f’idejh, radd il-ħajr, u newwilhulhom, u

lkoll xorbu minnu. U qalilhom:

# «Dan huwa demmi, id-demm tal-patt, li jixxerred għal ħafna.

Tassew ngħidilkom, li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dielja sa

dak in-nhar li nixrob inbid ġdid fis-Saltna ta’ Alla.»

K Imbagħad kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-Għolja taż-Żebbuġ.

U Ġesù qalilhom:

# «Ilkoll se titħawdu, għax hu miktub: “Nidrob ir-ragħaj, u

n-nagħaġ jitferrxu”. Imma wara li nqum mill-mewt, immur

il-Galilija qabilkom.»

K Qallu Pietru:

S «Ukoll jekk jitfixkel kulħadd, jiena ma nitfixkilx.»

K Qallu Ġesù:

# «Tassew ngħidlek, li llum, dal-lejl stess, qabel ma s-serduk ikun

idden darbtejn, int tkun ġa ċħadtni tliet darbiet.»

K Iżda Pietru tenna bil-qawwa kollha:

S «Le, ma niċħdekx, anqas jekk ikolli mmut miegħek!»

K U l-oħrajn ukoll, kollha qalu l-istess. Waslu f’qasam jismu

Ġetsemani, u qal lid-dixxipli tiegħu:

# «Oqogħdu bilqiegħda hawn sakemm nitlob.»

K U ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil Ġwanni, u bdew

jaħkmuh il-biża’ u d-dwejjaq. Qalilhom:

# «Inħossni mnikket għall-mewt; ibqgħu hawn u ishru.»

K Mexa kemmxejn ‘il quddiem, inxteħet fl-art, u talab li, jekk

jista’ jkun titwarrab minnu dik is-siegħa. U qal:

# «Abbà, Missier, kollox jista’ jkun għalik; biegħed minni dan

il-kalċi! Iżda mhux li rrid jien, imma li trid int.»

K Ġie ħdejhom u sabhom reqdin, u qal lil Pietru:

# «Xmun, rieqed? Ma flaħtx tishar siegħa waħda! Ishru u itolbu

biex ma tidħlux fit-tiġrib. L-ispirtu, iva, irid; imma l-ġisem

dgħajjef.»

K U raġa’ mar u tenna l-istess talba. Mill-ġdid ġie u għal

darb’oħra sabhom reqdin għax għajnejhom kienu tqal

bin-ngħas; u ma għarfux x’jaqbu jgħidulu. Ġie għat-tielet

darba u qalilhom:

# «Torqdu issa u tistrieħu? Biżżejjed. Is-siegħa waslet; araw li Bin

il-bniedem se jkun mogħti f’idejn il-midinbin. Qumu! Ejjew

immorru! Ara, dak li se jittradini hu fil-qrib!»

K Minnufih, kif kien għadu jitkellem, wasal Ġuda, wieħed

mit-Tnax, b’ġemgħa nies miegħu, armati bis-sjuf u l-bsaten,

mibgħuta mill-qassisin il-kbar u mill-kittieba u x-xjuħ. Issa dak

li kien se jittradih kien tahom sinjal minn qabel u qalilhom:

S «Dak li nbusu huwa hu; aqbduh u morru bih mgħasses tajjeb.»

K Malli mbagħad wasal, baqa’ sejjer fuqu u qallu:

S «Rabbi.»

K U biesu. Huma meddew idejhom fuqu u qabduh. Imma

wieħed minn dawk ta’ madwaru silet is-sejf, ta daqqa bih

lill-qaddej tal-qassis il-kbir u qatagħlu widintu.

Ġesù dar fuqhom u qalilhom:

# «Qiskom ħriġtu għal xi ħalliel, armati bis-sjuf u l-bsaten

biex taqbdu lili! Jien kuljum kont inkun fostkom fit-tempju

ngħallem u ma żammejtunix. Imma dan kollu ġara biex isseħħ

l-Iskrittura.»

K Imbagħad id-dixxipli tiegħu kollha telquh u ħarbu. Wieħed

żagħżugħ mar warajh imgeżwer b’liżar biss fuq xejn, u qabduh;

imma hu telqilhom il-liżar f’idejhom u ħarab għeri. Ħadu lil

Ġesù għand il-qassis il-kbir, u nġabru l-qassisin il-kbar kollha

u x-xjuħ u l-kittieba. Pietru kien baqa’ miexi warajh

mill-bogħod sa ġol-palazz tal-qassis il-kbir, u qagħad bilqiegħda

mal-qaddejja ħdejn in-nar għas-sħana. Il-qassisin il-kbar u

s-Sinedriju kollu bdew ifittxu xhieda kontra Ġesù biex jagħtuh

il-mewt, u ma sabux. Tassew li kien hemm ħafna li xehdu

bil-qerq kontra tiegħu, imma x-xhieda tagħhom ma kinitx

taqbel. Imbagħad qamu xi wħud jagħtu xhieda qarrieqa

kontra tiegħu u qalu:

S «Aħna smajnieh jgħid, “Jiena nħott dan it-tempju mibni

bl-idejn, u fi tlitt ijiem nibni ieħor li ma jkunx mibni bl-idejn!”»

K Imma x-xhieda tagħhom anqas f’dan ma kienet taqbel.

Imbagħad il-qassis il-kbir qam f’nofs il-ġemgħa u staqsa

lil Ġesù:

S «Xejn ma twieġeb? X’inhuma jixhdu dawn kontra tiegħek?»

K Iżda hu baqa’ sieket u ma wieġeb xejn. Mill-ġdid il-qassis

il-kbir staqsieh u qallu:

S «Int il-Messija, Bin l-Imbierek?»

K Ġesù wieġbu:

# «Jien hu, u intom għad taraw lil Bin il-bniedem bilqiegħda

n-naħa tal-lemin tal-Qawwa u ġej fuq is-sħab tas-sema.»

K Imbagħad il-qassis il-kbir ċarrat l-ilbies ta’ fuqu u qal:

S «Xi ħtieġa għandna iżjed ta’ xhieda? Id-dagħwa smajtuha!

X’jidhrilkom?»

K U kollha qatgħuhielu li kien ħaqqu l-mewt. Imbagħad xi

wħud bdew jobżqulu fuqu, jgħattulu wiċċu, jagħtuh bil-ponn u

jgħidulu:

S «Aqta’ min!»

K U l-qaddejja bdew jagħtuh bil-ħarta. Waqt li Pietru kien isfel

‘il ġewwa mid-daħla tal-palazz, ġiet waħda qaddejja tal-qassis

il-kbir. Kif rat lil Pietru qiegħed għas-sħana, waħħlet għajnejha

fuqu u qaltlu:

S «Int ukoll kont ma’ Ġesù ta’ Nazaret.»

K Imma hu ċaħad u qal:

S «Ma nafx, m’iniex nifhem x’inti tgħid.»

K U ħareġ ‘il barra fid-daħla tal-palazz. U s-serduk idden.

Il-qaddejja ratu, u reġgħet bdiet tgħid lil dawk li kienu hemm:

S «Dan wieħed minnhom.»

K U mill-ġdid ċaħad. Wara ftit dawk li kienu ħdejh reġgħu qalu

lil Pietru:

S «Tassew, int wieħed minnhom; għax int ukoll mill-Galilija.»

K Imbagħad qabad jisħet lilu nnifsu u jaħlef:

S «Jiena ma nafux lil dan il-bniedem li qegħdin issemmu.»

K Minnufih is-serduk idden għat-tieni darba. Pietru ftakar

fil-kelma li kien qallu Ġesù: «Qabel ma s-serduk jidden darbtejn,

inti tiċħadni tliet darbiet.» U nfexx jibki.

K Filgħodu kmieni l-qassisin il-kbar iltaqgħu malajr max-xjuħ

u mal-kittieba u mas-Sinedriju kollu biex jiftiehmu bejniethom.

Imbagħad rabtu lil Ġesù, ħaduh u tawh f’idejn Pilatu. Pilatu

staqsieh:

S «Inti s-sultan tal-Lhud?»

K U hu wieġeb u qallu:

# «Int qiegħed tgħidu.»

K Il-qassisin il-kbar bdew jaqilgħu ħafna akkużi kontra tiegħu.

Iżda Pilatu raġa’ staqsieh:

S «Ma twieġeb xejn? Ara kemm akkużi qegħdin iġibu kontra

tiegħek!»

K Imma Ġesù ma wieġeb xejn iżjed, hekk li Pilatu baqa’

mistagħġeb. F’nhar ta’ festa kien jitilqilhom wieħed ħabsi, lil

dak li kienu jitolbu huma. Issa fil-ħabs kien hemm wieħed

jismu Barabba, arrestat flimkien max-xewwiexa li fir-rewwixta

kienu qatlu lil xi ħadd. In-nies telgħu u bdew jitolbuh jagħmel

kif kien jagħmlilhom dejjem. Qabad Pilatu u qalilhom:

S «Tridux nitilqilkom is-sultan tal-Lhud?»

K Għax hu għaraf tajjeb li l-qassisin il-kbar kienu tawh lil Ġesù

f’idejh minħabba l-għira. Iżda l-qassisin il-kbar bdew ixewxu

n-nies li aħjar jitilqilhom lil Barabba. Pilatu raġa’ staqsiehom u

qalilhom:

S «U x’nagħmel imbagħad b’dak li intom issejħulu s-sultan

tal-Lhud?»

K Iżda huma nfexxew jgħajtu mill-ġdid:

S «Sallbu!»

K Qalilhom Pilatu:

S «Imma x’għamel ħażin?»

K Huma aktar bdew jgħajtu:

S «Sallbu!»

K Pilatu mbagħad, biex jogħġob lin-nies, telqilhom lil Barabba, u

lil Ġesù, wara li tah is-swat, tahulhom biex isallbuh. Is-suldati

ħaduh magħhom ġewwa fil-palazz, jiġifieri l-Pretorju, u sejħu

r-riġment kollu. Libbsuh ilbies aħmar skur, u qegħdulu fuq

rasu kuruna minsuġa mix-xewk. U bdew isellmulu:

S «Is-sliem għalik, sultan tal-Lhud!»

K U qabdu jagħtuh b’qasba fuq rasu, jobżqulu fuqu, u jilwu

rkupptejhom quddiemu biex jagħtuh qima. Imbagħad, wara

li għaddewh biż-żufjett, neżżgħulu l-ilbies aħmar u xeddewlu

ħwejġu.

U ħaduh ‘il barra biex isallbuh. Kien għaddej wieħed, Xmun

minn ċireni, missier Xandru u Rufu, ġej lura mir-raba’, u

ġagħluh jerfagħlu s-salib. U wassluh f’post jismu Golgota, li

jfisser post il-Qorriegħa. U tawh jixrob inbid imħallat bil-mirra,

imma hu ma riedx jieħu minnu. Imbagħad sallbuh, u qassmu

ħwejġu bejniethom billi tellgħuhom bix-xorti ħalli kull wieħed

jieħu li jmissu. Kienet it-tielet siegħa xħin sallbuh. Il-kitba li

turi l-ħtija tal-kundanna tiegħu kienet tgħid hekk: «Is-sultan

tal-Lhud.» Miegħu sallbu wkoll żewġ ħallelin, wieħed fuq

il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dawk li kienu għaddejjin bdew

jgħajruh, iċaqilqu rashom u jgħidu:

S «Għajb għalik, int li tħott it-tempju u tfittex terġa’ tibnih fi tlitt

ijiem! Inżel minn fuq is-salib u salva lilek innifsek!»

K Hekk ukoll il-qassisin il-kbar bdew jiddieħku bih bejniethom u

mal-kittieba u jgħidu:

S «Salva oħrajn, lilu nnifsu ma jistax isalva! Ħa jinżel issa

l-Messija, is-sultan ta’ Iżrael, minn fuq is-salib biex aħna naraw

u nemmnu!»

K U dawk li kienu msallbin miegħu bdew imaqdruh huma wkoll.

Xħin saret is-sitt siegħa waqgħet dalma kbira fuq il-pajjiż kollu

sad-disa’ siegħa. U fid-disa’ siegħa Ġesù għajjat b’leħen qawwi:

# «Eloi, Eloi, lemà sabaqtàni!»

K li jfisser:

# «Alla tiegħi, Alla tiegħi, għaliex tlaqtni!»

K Xi wħud minn dawk li kienu hemm, kif semgħuh, qalu:

S «Ara, qiegħed isejjaħ lil Elija!»

K U mar wieħed jiġri jxappap sponża bl-inbid qares, waħħalha

f’tarf ta’ qasba u tah jixrob filwaqt li qal:

S «Stennew, ħa naraw jiġix Elija jniżżlu!»

K Imma Ġesù għajjat għajta kbira u radd ruħu.

Hawnhekk kulħadd jinżel għarkopptejh

u jinżamm is-skiet għal ftit ħin.

K U l-purtiera tas-santwarju ċċarrtet fi tnejn minn fuq s’isfel.

Iċ-ċenturjun li kien wieqaf biswitu, meta rah jgħajjat u jmut

hekk, qal:

S «Dan il-bniedem kien tassew Bin Alla!»

K Kien hemm ukoll xi nisa jħarsu mill-bogħod, fosthom Marija

ta’ Magdala, Marija omm Ġakbu ż-żgħir u Ġosè, u Salomi;

dawn, meta Ġesù kien fil-Galilija, kienu jmorru miegħu

u jaqduh. U kien hemm ukoll bosta oħrajn li kienu telgħu

Ġerusalemm miegħu.

Kien ġa sar filgħaxija, u billi kien Jum it-Tħejjija, jiġifieri lejlet

is-Sibt, Ġużeppi minn Arimatija, membru magħruf tal-Kunsill,

li hu wkoll kien jistenna s-Saltna ta’ Alla, għamel il-ħila, daħal

quddiem Pilatu u talbu l-ġisem ta’ Ġesù. Pilatu stagħġeb li kien

ġa miet; bagħat għaċ-ċenturjun u staqsieh jekk kienx ilu li miet.

Meta mbagħad sar jaf mingħand iċ-ċenturjun, ta l-ġisem ta’

Ġesù lil Ġużeppi, u dan xtara liżar tal-għażel, niżżel lil Ġesù

mis-salib, keffnu fil-liżar u qiegħdu f’qabar imħaffer fil-blat;

imbagħad gerbeb ġebla fid-daħla tal-qabar. Marija ta’ Magdala

u Marija omm Ġosè qagħdu jaraw fejn tqiegħed.

About the author

Ikkummenta