Il-Ħames Ħadd tar-Randan

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija

Araw, għad jiġi żmien,

oraklu tal-Mulej,

meta jien nagħmel patt ġdid ma’ dar Iżrael u dar Ġuda;

mhux bħall-patt li għamilt ma’ missirijiethom

fiż-żmien meta qbadthom minn idejhom

biex ħriġthom mill-art tal-Eġittu, il-patt tiegħi li huma kisru,

għalkemm jien kont l-għarus tagħhom,

oraklu tal-Mulej.

Imma dan ikun il-patt li għad nagħmel ma’ dar Iżrael

wara dawk il-jiem,

oraklu tal-Mulej.

Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f’qalbhom;

u jiena nkun Alla tagħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħi.

Ma jgħallmux iżjed lil xulxin,

u ħadd ma jgħid lil ħuh: «Agħraf il-Mulej»,

għaliex ilkoll kemm huma jkunu jafuni, miż-żgħir sal-kbir,

oraklu tal-Mulej.

Għax jien naħfrilhom ħżunithom,

u ħtijiethom ma niftakarhomx aktar.

 

Salm Responsorjali

Rl. : Oħloq fija qalb safja, o Alla

 

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek;

fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti.

Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi;

naddafni mid-dnub tiegħi. Rl.

 

Oħloq fija qalb safja, o Alla,

u spirtu qawwi ġedded fija.

La twarrabnix minn quddiemek,

tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. Rl.

 

Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek,

u bi spirtu qalbieni wettaqni.

Lill-midinbin ngħallem triqatek,

u l-ħatjin jerġgħu lura lejk. Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ittra lil-Lhud

Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b’leħen

għoli u bid-dmugħ lil dak li seta’ jsalvah mill-mewt. U kien mismugħ

minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien Iben, tgħallem

minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U, billi laħaq il-perfezzjoni,

sar awtur tas-salvazzjoni ta’ dejjem għal kull min jisma’ minnu.

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Jekk xi ħadd irid jaqdini, hu għandu jimxi warajja;

u fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi.

Rl. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, fost dawk li telgħu biex iqimu lil Alla fil-festa kien

hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu li kien minn Betsajda

tal-Galilija, u talbuh: «Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesù.»

Filippu mar jgħid lil Indri, u mbagħad Indri u Filippu marru jgħidu

lil Ġesù. U Ġesù weġibhom: «Waslet is-siegħa li fiha Bin il-bniedem

ikun igglorifikat. Tassew tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ

ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa’ weħidha; imma jekk tmut, tagħmel

ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifha; imma min jobgħod lil ħajtu

f’din id-dinja jħarisha għall-ħajja ta’ dejjem. Jekk xi ħadd irid

jaqdini, hu għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien, hemm ukoll ikun

il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, il-Missier jagħtih ġieħ. Issa qiegħed

inħoss ruħi mħawda. U x’naqbad ngħid? Missier, eħlisni minn din

is-siegħa? Imma jien għalhekk ġejt: għal din is-siegħa. Missier, agħti

glorja lil ismek.»

Dak il-ħin instama’ leħen mis-sema: «Jien diġà gglorifikajtu, u nerġa’

nigglorifikah.»

In-nies li kienu hemm semgħuh, u qalu li kien qiegħed iriegħed.

Oħrajn qalu: «Kellmu xi anġlu.» Ġesù wieġeb: «Dan il-leħen ma ġiex

għalija, imma għalikom. Il-ġudizzju ta’ din id-dinja qiegħed isir issa.

Issa se jitkeċċa l-Prinċep ta’ din id-dinja. U meta nintrefa’ ’l fuq

mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja».

Hu qal dan biex jurihom b’liema mewt kien sejjer imut.

About the author

Ikkummenta