Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan

L-Ewwel Qari

Qari mit-Tieni Ktieb tal-Kronaki

F’dak iż-żmien, il-kbarat kollha tal-qassisin u l-poplu komplew

jidinbu u jagħmlu l-qżiżijiet kollha tal-ġnus, u niġġsu t-tempju

tal-Mulej li hu kien qaddes f’Ġerusalemm.

U billi ġietu ħasra mill-poplu tiegħu, u mill-għamara tiegħu,

il-Mulej, Alla ta’ missirijiethom, kien ta’ sikwit jibgħat iwiddibhom

bil-messaġġiera tiegħu. Iżda huma kienu jiddieħku bil-mibgħutin

tiegħu, imaqdru kliemu, u jkasbru l-profeti tiegħu, sa ma

saħnet il-korla tal-Mulej għall-poplu tiegħu, hekk li ma setgħux

jeħilsuha aktar. U ħarqulhom it-tempju ta’ Alla, ġarrfu s-swar ta’

Ġerusalemm, taw in-nar lill-palazzi kollha tagħha, u hekk qerdulha

kull ma kellha prezzjuż.

U dawk li ħelsu mill-qerda tax-xabla, Nabukodonosor eżiljahom

lejn il-Babilonja, u baqgħu suġġetti għalih u għal uliedu, sa ma ġew

jaħkmu fuqhom il-Persjani. Hekk seħħ dak li qal Alla b’fomm

Ġeremija: «Sakemm tgawdi l-art il-mistrieħ ta’ Sibtijietha, ma

tinħadimx l-art iż-żmien kollu tal-ħerba tagħha, sa ma jgħaddu

sebgħin sena.»

Fl-ewwel sena ta’ Ċiru, sultan tal-Persja, biex isseħħ il-kelma

tal-Mulej li kienet intqalet b’fomm Ġeremija, il-Mulej qanqal lil Ċiru,

sultan tal-Persja, u dan xandar proklama fis-saltna tiegħu kollha,

saħansitra bil-miktub, li kienet tgħid: «Dan jgħid Ċiru sultan

tal-Persja: “Il-Mulej, Alla tas-sema, tani f’idejja s-saltniet kollha tal-

art, u hu qabbadni nibnilu tempju f’Ġerusalemm, li hi f’Ġuda. Kull

min minnkom hu mill-poplu tiegħu, ħa jkun il-Mulej miegħu, u

jitla’.”»

 

Salm Responsorjali

 

Rl. : Jeħilli lsieni mas-saqaf ta’ ħalqi,

jekk ma niftakarx fik, Ġerusalemm!

F’xatt ix-xmajjar ta’ Babilonja,

hemm qgħadna bilqiegħda u bkejna,

aħna u niftakru f’Sijon.

Mas-siġar tal-luq tagħha,

dendilna Ċ-Ċetri tagħna. Rl.

 

Għax hemm, dawk li ijassruna,

talbuna ngħannulhom xi għanja;

dawk li hemm għakksuna

stennew minna għana ta’ ferħ:

«Għannulna mill-għana ta’ Sijon.» Rl.

 

Kif nistgħu ngħannu l-għana tal-Mulej

f’art barranija?

Tibbiesli idi l-leminija,

jekk qatt ninsa lilek, Ġerusalemm! Rl.

 

Jeħilli lsieni mas-saqaf ta’ ħalqi,

jekk ma niftakarx fik,

jekk ma nżommx ’il Ġerusalemm

’il fuq minn kull ferħ tiegħi! Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, Alla, għani fil-ħniena tiegħu, bis-saħħa tal-imħabba kbira li

biha ħabbna, meta aħna konna mejta minħabba fi dnubietna, tana

ħajja ġdida flimkien ma’ Kristu – bi grazzja intom salvi.

Qajjimna miegħu u qegħedna fis-smewwiet ma’ Kristu Ġesù,

biex juri fiż-żminijiet li ġejjin l-għana bla qjies tal-grazzja tiegħu

bit-tjieba li wera magħna fi Kristu Ġesù.

Intom salvi bil-grazzja, permezz tal-fidi; u dan mhux bis-saħħa

tagħkom, imma b’don ta’ Alla; mhux bl-opri, biex ħadd ma jiftaħar.

Aħna ħolqien tiegħu, maħluqa fi Kristu Ġesù biex nagħmlu l-opri

tajba li Alla ħejjielna minn qabel li għandna nagħmlu.

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Alla hekk ħabb lid-dinja

li ta lil Ibnu l-waħdieni,

biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.

Rl. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu: «Kif Mosè rafa’ s-serp

fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem, biex kull

min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.

Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min

jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma

bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex

id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx

ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax

ma emminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla.

U l-ġudizzju huwa dan: li d-dawl ġie fid-dinja, imma l-bnedmin

ħabbew id-dlam aktar mid-dawl, għax l-għemil tagħhom kien ħażin.

Għax kull min jagħmel il-ħażen jobgħod id-dawl, u ma jersaqx lejn

id-dawl, biex għemilu ma jinkixifx. Imma min jagħmel is-sewwa

jersaq lejn id-dawl, biex juri li hemm Alla f’għemilu.»

About the author

Ikkummenta