It-Tielet Ħadd tar-Randan

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb tal-Eżodu

F’dak iż-żmien, Alla tkellem u qal dan kollu lill-poplu: «Jiena hu

l-Mulej, Alla tiegħek, li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar.

Ma jkollokx allat oħra għajri.

La tagħmilx għalik suriet minquxa u ebda xbieha ta’ ebda ħaġa li

hemm fl-għoli tas-sema, jew isfel fl-art, jew fil-baħar taħt l-art. La

tmilx quddiemhom: la tadurahomx għaliex jiena hu l-Mulej Alla

tiegħek, Alla għajjur, li npatti l-ħażen tal-missirijiet fuq l-ulied

sat-tielet u r-raba’ ġenerazzjoni lil dawk li jobogħduni; imma

nagħder sal-elf nisel lil min iħobbni u jżomm il-kmadamenti tiegħi.

La ssemmix l-isem tal-Mulej, Alla tiegħek, fix-xejn: għaliex lil min

isemmi l-isem tiegħu fix-xejn, il-Mulej ma jħallihx bla kastig. Ftakar

f’jum is-Sibt u qaddsu.

Sitt ijiem taħdem u tagħmel kull ma għandek tagħmel; imma

s-seba’ jum hu jum il-mistrieħ f’ġieħ il-Mulej, Alla tiegħek. Dan il-jum

ma tagħmel ebda xogħol, int, ibnek, il-qaddej u l-qaddejja tiegħek,

il-bhejjem tiegħek, u l-barrani li jkun ġewwa bwiebek. Għax f’sitt

ijiem il-Mulej għamel is-smewwiet u l-art; il-baħar u kull ma hemm

fihom, u strieħ fis-seba’ jum. Għalhekk il-Mulej bierek is-seba’ jum u

qaddsu.

Weġġaħ lil missierek u lil ommok, sabiex jitkattru jiemek fuq l-art li

l-Mulej, Alla tiegħek, jagħtik.

La toqtolx.

La tagħmilx adulterju.

La tisraqx.

La tagħtix xhieda giddieba kontra għajrek.

La tixtieqx dar għajrek: la tixtieqx il-mara ta’ għajrek, il-qaddej jew

il-qaddejja tiegħu, l-għoġol jew il-ħmar tiegħu, u xejn minn kull ma

għandu għajrek.»

 

Salm Responsorjali

Rl. : Mulej, int għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem

 

Il-liġi tal-Mulej perfetta,

u tagħti l-ħajja;

ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa,

u tgħallem lil min ma jafx. Rl.

 

Il-preċetti tal-Mulej dritti,

u jferrħu l-qalb;

il-kmadament tal-Mulej safi,

u jdawwal l-għajnejn. Rl.

 

Il-biża’ tal-Mulej sinċier,

u jibqa’ għal dejjem;

il-ġudizzji tal-Mulej sewwa,

u mseddqa għal kollox. Rl.

 

Huma egħżeż mid-deheb,

mid-deheb l-aktar fin,

oħla mill-għasel

u mill-qtar tax-xehda. Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ewwel ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Ħuti, il-Lhud jitolbu s-sinjali, u l-Griegi jfittxu l-għerf, imma aħna

nxandru ’l Kristu msallab, skandlu għal-Lhud u bluha g­ħall-Griegi;

iżda għal dawk li huma msejħin, sew Lhud sew Griegi, Kristu huwa

l-qawwa ta’ Alla u l-għerf ta’ Alla.

Għax il-bluha ta’ Alla hija għarfa iktar mill-bnedmin, u d-dgħufija

ta’ Alla hija aqwa mill-bnedmin.

 

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Alla hekk ħabb lid-dinja

li ta lil Ibnu l-waħdieni,

biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.

Rl. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Kien qorob l-Għid tal-Lhud, u Ġesù tela’ Ġerusalemm.

Fit-tempju sab min qiegħed ibigħ barrin, nagħaġ u ħamiem, u min

kien bilqiegħda jsarraf il-flus. Għamel sawt mill-ħbula, u keċċiehom

ilkoll ‘il barra mit-tempju, bin-nagħaġ u l-barrin tagħhom; xerred

il-flus ta’ dawk li kien jsarrfu, u qalbilhom l-imwejjed. U

lill-bejjiegħa tal-ħamiem qalilhom: «Warrbu dawn minn hawn,

u dar Missieri tagħmluhiex dar tan-negozju!» Id-dixxipli ftakru

f’dak li kien hemm miktub fl-Iskrittura: «Il-ħeġġa għal darek fnietni.»

Imbagħad il-Lhud qabdu u qalulu: «X’sinjal se turina li inti tista’

tagħmel dan?» Ġesù weġibhom: «Ħottu dan it-tempju, u fi tlitt ijiem

jien nerġa’ntellgħu.» Għalhekk il-Lhud qalulu: «Dan it-tempju ħa

sitta u erbgħin sena biex inbena, u int se ttellgħu fi tlitt ijiem?»

Iżda hu tkellem fuq it-tempju tal-ġisem tiegħu.

Meta mbagħad qam mill-imwiet, id-dixxipli tiegħu ftakru f’dak

li kien qal, u emmnu fl-Iskrittura u fil-kliem li kien qal Ġesù.

Waqt li kien Ġerusalemm għall-festa tal-Għid, kien hemm ħafna li

emmnu f’ismu billi raw is-sinjali li kien jagħmel. Imma Ġesù,

min-naħa tiegħu, ma kienx jafda fihom, għax hu kien jaf lil kulħadd

u ma kellux bżonn min jagħtih xhieda fuq il-bniedem, għax hu stess

kien jaf x’hemm fil-bniedem.

About the author

Ikkummenta