It-Tieni Ħadd tal-Għid

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

Il-kotra kbira ta’ dawk li emmnu kienu qalb waħda u ruħ waħda.

Ħadd minnhom ma kien jgħid li l-ġid li kellu kien tiegħu, iżda

kellhom kollox flimkien.

B’qawwa kbira l-appostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien tal-Mulej

Ġesù, u kulħadd kien iġibhom ħafna.

Ħadd minnhom ma kien jonqsu xejn; għax kull min kellu oqsma

jew djar kien ibigħhom, u l-flus li jdaħħal minnhom kien imur

iqegħedhom f’riġlejn l-appostli. Imbagħad kien jitqassam kollox

skont il-ħtieġa ta’ kull wieħed.

 

Salm Responsorjali

Rl. : Faħħru l-Mulej, għaliex hu tajjeb,

għax it-tjieba tiegħu għal dejjem!

 

Ħa jgħidu wlied Iżrael: “Għal dejjem it-tjieba tiegħu.”

Ħa tgħid dar Aron:

“Għal dejjem it-tjieba tiegħu.”

Ħa jgħidu dawk li jibżgħu mill-Mulej:

“Għal dejjem it-tjieba tiegħu.” Rl.

 

Il-leminija tal-Mulej ‘il fuq merfugħa,

il-leminija tal-Mulej għamlet ħwejjeġ ta’ ħila.

Ma mmutx, imma nibqa’ ngħix,

u nħabbar l-għemejjel tal-Mulej.

Ħaqarni tassew il-Mulej,

iżda ma telaqnix għall-mewt. Rl.

 

Il-ġebla li warrbu l-bennejja

saret il-ġebla tax-xewka.

Bis-saħħa tal-Mulej seħħ dan:

ħaġa tal-għaġeb f’għajnejna.

Dan hu l-jum li għamel il-Mulej;

ħa nifirħu u nithennew fih! Rl.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann Appostlu

Għeżież, kull min jemmen li Ġesù hu l-Messija hu mwieled minn

Alla, u kull min iħobb lill-Missier iħobb lil min twieled minnu. Minn

dan nafu li nħobbu lil ulied Alla, meta nħobbu ’l Alla u nagħmlu

l-kmandamenti tiegħu. Għax din hi l-imħabba ta’ Alla, li nżommu

l-kmandamenti tiegħu; u l-kmandamenti tiegħu mhumiex tqal; għax

kull min hu mwieled minn Alla jegħleb lid-dinja. Din hi r-rebħa fuq

id-dinja: il-fidi tagħna.

Għax min hu dak li jegħleb lid-dinja, jekk mhux min jemmen li Ġesù

hu l-Iben ta’ Alla? Dan huwa dak li ġie bl-ilma u d-demm, Ġesù

Kristu; mhux bl-ilma biss, iżda bl-ilma u d-demm. U l-Ispirtu hu li

jixhed, għax l-Ispirtu hu l-verità.

 

Hallelujah. Rl. Hallelujah

Tumas, emmint għax rajtni, jgħid il-Mulej;

henjin dawk li ma rawx u emmnu.

Rl. Hallelujah

 

Evanġelju

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli

kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù

u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Kif qal

hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej.

Imbagħad Ġesù tenna jgħidilhom: “Is-sliem għalikom! Kif il-Missier

bagħat lili, hekk jien nibgħat lilkom.” Kif qal hekk, nefaħ fuqhom u

qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom

ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.”

Tumas, wieħed mit-Tnax, jgħidulu t-Tewmi, ma kienx magħhom

meta ġie Ġesù. Għalhekk id-dixxipli l-oħra qalulu: “Rajna

lill-Mulej.” Iżda hu qalilhom: “Jekk ma narax f’idejh il-marka

tal-imsiemer u ma nqigħedx sebgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi

fuq ġenbu, jien ma nemminx.” Tmint ijiem wara, id-dixxipli reġgħu

kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma

Ġesù daħal, qagħad f’nofshom, u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”

Imbagħad qal lil Tumas: “Ġib sebgħek hawn u ara idejja, u ressaq

idek u qegħedha fuq ġenbi; tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen.”

Wieġeb Tumas u qallu: “Mulej tiegħi u Alla tiegħi!” Qallu Ġesù:

“Emmint għax rajtni! Henjin dawk li ma rawx u emmnu.”

Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu

u li mhumiex imniżżla f’dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex

intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta’ Alla, u biex

bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f’ismu.

About the author

Ikkummenta