IS-SITT ĦADD TAL-GHID RIESQA L-FESTA L-KBIRA TA’ GĦID IL-ĦAMSIN

L-Ewwel Qari

 

Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Appostli.  15, 1-2, 22-29

 F’dak iż-żmien: Niżlu xi wħud mil-Lhudija u bdew igħallmu lill-aħwa li, “Jekk ma tagħmlux iċ-ċirkonċiżjoni skont id-drawwa li ġejja minn Mosè, ma tistgħux issalvaw.”  Pawlu u Barnaba qamu kontra tagħhom u ħaduha mhux ftit magħhom; għalhekk qatgħuha li Pawlu u Barnaba u xi wħud oħra minnhom jitilgħu Ġerusalemm għand l-appostli u l-presbiteri fuq din il-kwistjoni.

L-appostli u l-presbiteri, flimkien mal-Knisja kollha, dehrilhom li jagħżlu lil xi wħud minnhom u jibagħtuhom Antjokja ma’ Pawlu u Barnaba.  Dawn kienu Ġuda msejjaħ Barsabba, u Silas,li kienu magħrufa sew fost l-aħwa, u bagħtu magħhom din l-ittra: “L-appostli u l-presbiteri, ħutkom, lill-aħwa li ġew mill-pagani, li huma f’Antjokja, fis-Sirja u fiċ-Ċiliċja: is-sliem għalikom!  Billi smajna li xi wħud min-nies tagħna, mingħajr ebda ordni tagħna, ġew ħawdukom bi kliem li qalbilkom moħħkom, aħna, wara li qbilna lkoll bejnietna, dehrilna li nagħżlu xi rġiel u nibagħtuhom għandkom flimkien mal-għeżież tagħna Barnaba u Pawlu, irġiel li taw ħajjithom għall-isem tal-Mulej tagħna Ġesù Kristu.  Għalhekk bgħatnielkom ’il Ġuda u ’l Silas, li bi kliemhom iwasslulkom l-istess ħaġa.  Għax lill-Ispirtu s-Santu u lilna dehrilna li aħna ma għandna ngħabbukom b’ebda piż ieħor aktar minn dak li hu meħtieġ: jiġifieri, li titbegħdu mill-ikel mogħti lill-idoli, mid-demm, mil-laħam tal-bhejjem fgati, u miż-żina.  Tagħmlu tajjeb li tħarsu rwieħkom minn dawn.  Saħħa!”

 

Salm Responsorjali

 

 

Ritornell: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

 

Iħenn għalina Alla, u jberikna,

Idawwal wiċċu fuqna!

Ħa tinagħraf triqtek fuq l-art,

U fost il-ġnus kolha s-salvazzjoni tiegħek!

 

Jithennew il-ġnus u jgħajtu bil-ferħ,

Għax int tagħmel ħaqq mill-popli bis-sewwa,

U tmexxi l-ġnus fuq l-art.

 

Ifaħħruk il-popli O Alla,

Ifaħħruk il-popli kollha.

Ħa jberikna Alla,

U ħa jibżgħu minnu t-trufijiet kollha tal-art.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ktieb tal-Apokalissi ta’ San Ġwann Appostlu.  21, 10-14, 22-23

L-Anġlu ħadni fl-Ispirtu fuq muntanja kbira u għolja, u wrieni l-Belt il-Qaddisa, Ġerusalemm, nieżla mis-sema mingħand Alla, bis-sebħ ta’ Alla fiha, tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal ġaspru jleqq daqs il-kristall.

Għandha ħajt kbir u għoli, bi tnax-il bieb fih, u tnax-il Anġlu fil-bibien li fuqhom hemm miktuba ismijiet, jiġifieri l-ismijiet tat-tnax-il tribù ta’ wlied Iżrael.  Tlieta minn dawn il-bibien jagħtu għan-naħa tal-Lvant, tlieta għan-naħa tan-nofsinhar, tlieta għan-naħa tat-tramuntana, u tlieta għan-naħa tal-punent.

U l-ħajt tal-Belt għandu tnax-il pedament, li fuqhom hemm tnax-il isem tat-tnax-il appostlu tal-Ħaruf.

Ebda tempju ma rajt fiha, għax il-Mulej hu t-tempju tagħha, Alla li jista’ kollox, u l-Ħaruf.  U l-Belt ma teħtieġ la xemx u anqas qamar biex idawluha, għax biex idawwalha għandha s-sebħ ta’ Alla, u l-musibeħ tagħha l-Ħaruf.

 

Evanġelju

Versett: Hallelujah.  Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, igħid il-Mulej; u Missieri jħobbu, u aħna niġu għandu.  Hallelujah!

Qari mill-Evanġelju ta’ San Ġwann.  14, 21-29

 

F’dak iż-żmien: Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu għandu nagħmlu l-għamara tagħna għandu.  Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi.  U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni.

Għedtilkom dan meta għadni magħkom.  Imma d-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, igħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom.  Jiena nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi; ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja.  Tħallux li qalbkom titħawwad u anqas titbeżża’.

Smajtu dak li għedtilkom: Jiena sejjer u nerġa’ niġi għandkom.  Jekk ħabbejtuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier, għax il-Missier hu akbar minni.  U għedtilkom dan qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ, temmnu.”

About the author

Ikkummenta