Liturġija tal-Erbatax il-Ħadd ta’ matul is-Sena

Qari mill-Ktieb tal-profeta Isaija.  66, 10-14

Ifirħu lil Ġerusalemm, u thennew biha,

Intom ilkoll ħbieb tagħha !

Aqbżu bil-ferħ,

Intom ilkoll li qsamtu swied il-qalb magħha !

Hekk intom terdgħu u tixbgħu minn sider il-faraġ tagħha;

terdgħu u titgħaxxqu mis-sider mimli tagħha.”

 

Għaliex dan jgħid il-Mulej: “Arani!

Se nifrex fuqha s-sliem bħal xmara,

u bħal xmara tfur il-ġid tal-ġnus.

U intom terdgħu u fuq id-dirgħajn tintrefgħu,

u jżiegħlu bikom fuq l-irkubbtejn.

Bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk jiena

nfarraġ lilkom

u f’Ġerusalemm titfarrġu.

Taraw u tifraħ qalbkom,

u għadamkom bħal ħaxix iħaddar;

u jagħrfu fil-qaddejja tiegħu id il-Mulej.

 

Is-Salm Responsorjali

Ritornell :  Għajtu bil-ferħ lil Alla.

Għajjtu bil-ferħ lil Alla,

bnedmin tad-dinja kollha;

għannu s-sebħ ta’ ismu,

xandru s-sebħ u t-tifħir tiegħu.

Għidu lil Alla: “Kemm int tal-biża’ f’għemilek!

 

Għall-kobor tal-qawwa tiegħek

jitilfu l-ħila quddiemek l-għedewwa tiegħek.

L-art kollha tagħtik qima,

tgħannilek u tgħanni lil ismek.”

 

Ejjew, araw l-għemejjel ta’ Alla;

tal-biża’ f’għemilu fost  il-bnedmin.

Biddel il-baħar f’art niexfa,

għaddew bil-mixi minn nofs ix-xmara.

 

Għalhekk, nifirħu bih!

Hu jsaltan bil-kobor tiegħu għal dejjem.

 

Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom,

intom ilkoll li tibżgħu minn Alla,

ngħidilkom x’għamel miegħi.

 

Mbierek Alla, li ma warrabx it-talba tiegħi;

ma warrabx minn fuqi t-tjieba tiegħu!

 

It-Tieni Qari

 

Għeluq l-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin.  6, 14-18

 

Ngħid għalija, ma jkun qatt li niftaħar jekk mhux bis-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu, li bih id-dinja hi msallba għalija u jien għad-dinja.  Għaliex, biċ-ċirkonċiżjoni jew mingħajrha, xejn ma hemm ta’ siwi, ħlief il-ħolqien ġdid.  U dawk kollha li jimxu fuq din ir-regola, is-sliem u l-ħniena fuqhom, u wkoll fuq Iżrael ta’ Alla.

Mil-lum ‘il quddiem ħadd ma għandu jħabbatni iżjed; jien inġib f’ġismi l-marki ta’ Kristu.

Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu tkun magħkom, ħuti. Amen.

 

Evanġelju

Versett: Hallelujah.  Il-Verb ħa l-ġisem u għammar fostna, u ’l dawk li laqgħuh tahom is-setgħa li jkunu wlied Alla.  Hallelujah.

 

Qari mill-Evanġelju ta’ San Luqa.  10, 1-12; 17-20

Wara dan, il-Mulej għażel tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn tnejn qablu f’kull belt u post fejn kien se jmur hu.  U qalilhom: “Il-ħsad huwa kbir, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu.  Morru! Araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb l-ilpup.  Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas qrieq, u fit-triq issellmu lil ħadd.  Fid-dar fejn tidħlu, l-ewwel għidu, ‘Is-sliem lil din id-dar.’ U jekk fiha jkun hemm min iħobb is-sliem, jistrieħ is-sliem tagħkom fuqu; jekk le, it-tislima tagħkom terġa’ lura għandkom.

Ibqgħu għand dik il-familja, u kulu u ixorbu milli jkollhom huma, għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqogħdux idduru minn familja għal oħra.  F’kull belt li fiha tmorru u jilqgħukom, kulu dak li jqegħdulkom quddiemkom;  fejjqu l-morda li jkun hemm; u lin-nies għidulhom, ‘Is-Saltna ta’ Alla waslitilkom.’ Imma l-belt li fiha tidħlu u ma jilqgħukomx, oħorġu fil-pjazez tagħha u għidu,  ‘Sa t-trab ta’ beltkom infarfru minn ma’ riġlejna, u nħalluh għalikom. Imma kunu afu dan: is-Saltna ta’ Alla waslet.’ Ngħidilkom li dak il-jum ikun eħfef għal Sodoma milli għal dik il-belt.

It-tnejn u sebgħin reġgħu lura ferħana jgħidu: “Mulej, ix-xjaten ukoll joqogħdu għalina minħabba f’ismek!”  U hu qalilhom: “Iva, jien kont narah lix-Xitan jaqa’ bħal berqa mis-sema.  Araw, tajtkom is-setgħa li tirfsu fuq sriep u skorpjuni u li tegħlbu kull qawwa ta’ l-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. [Madankollu mhux b’dan ifirħu, li l-ispirti joqogħdu għalikom, imma ifirħu għax għandkom isimkom miktub  fis-smewwiet.”

About the author

Ikkummenta