IT-TLETIN HADD MATUL IS-SENA

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak.  35, 12-14,  16-18

Il-Mulej hu mħallef ġust

u ma jħarisx lejn l-uċuħ.

Ma joqgħodx iħares lejn wiċċ dak li jkun

b’dannu tal-fqir,

u jagħti widen għat-talba tal-magħkus.

 

Ma jagħlaqx widnejh għat-talba

bil-ħniena ta’ l-iltim,

jew ta’ l-armla li tibki xortiha.

 

 It-talba ta’ l-umli tinfed is-sħab,

u ma toqgħodx bi kwietha qabel tasal qrib il-Mulej,

u ma tiqafx qabel ma’ l-Għoli jagħti widen,

u jagħti raġun lill-ġusti u jagħmel ħaqq.

 

Salm Responsorjali

 

Ritornell :  Il-fqajjar sejjaħ il-Mulej, u semgħu.

 

 

Kull ħin inbierek il-Mulej;

tifħiru dejjem fuq fommi.

Bil-Mulej tiftaħar ruħi;

jisimgħu l-fqajrin u jifirħu.

 

 Il-ħarsa tal-Mulej fuq il-ħżiena,

biex jeqred minn fuq l-art tifkirithom.

Jgħajtu l-ġusti għall-għajnuna, u l-Mulej jismagħhom;

mid-dwejjaq kollha tagħhom jeħlishom.

 

Qrib il-Mulej lejn dawk b’qalbhom maqsuma,

jgħin lil dawk b’ruħhom mifnija.

Jifdi l-Mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu;

kull min jistkenn fih ma jkollux xi jpatti.

 

It-Tieni Qari

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju.  4, 6-8,   16-18

 

Għażiż: Ngħid għalija, demmi ġa mxerred b’sagrifiċċju, u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi.  Mill-bqija hemm merfugħa għalija l-kuruna tal-ġustizzja, li biha f’dak il-Jum iħallasni l-Mulej, l-Imħallef ġust, u mhux lili biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-Dehra tiegħu.

 

Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi; kulħadd ħallieni. Jalla ma jkunx magħdud kontrihom!  Imma l-Mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi l-kelma tixxandar sa l-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq l-iljun.  Il-Mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni, sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta’ dejjem! Amen.

 

L-Evanġelju

 

Versett: Hallelujah.  Jien lill-Mulej nistenna, ruħi f’kelmtu tittama.  Hallelujah.

 

Qari mill-Evanġelju ta’ San Luqa.  18, 9-14

 

 Kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti u kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesù qalilhom din il-parabbola:  “Żewġt irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu.  Il-Fariżew, wieqaf, talab hekk f’qalbu, ‘O Alla, niżżik ħajr li m’iniex bħall-bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żienja, jew ukoll bħal dan il-pubblikan.  Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta’ kull ma ndaħħal.’ 

 

Iżda l-pubblikan, bilwieqfa fil-bogħod anqas biss ried jerfa’ għajnejh lejn is-sema, imma beda jħabbat fuq sidru u jgħid: ‘O Alla, ħenn għalija, għax jien midneb!’   Ngħidilkom jien li dan, u mhux l-ieħor, niżel id-dar iġġustifikat. Għax kull min jitkabbar, jiċċekken; u min jiċċekken, jitkabbar.”

 

About the author

Ikkummenta