L-ERBGHA U TLETIN HADD MATUL IS-SENA (2016) ULIED IS-SULTAN!

L-Ewwel Qari

Qari mit-Tieni Ktieb ta’ Samwel.  5, 1-3

F’dak iż-żmien: It-tribujiet kollha ta’ Iżrael ġew għand David f’Ħebron u qalulu: “Arana, għadmek u laħmek aħna!  Fl-imgħoddi, meta Sawl kien sultan fuqna, kont int li kont toħroġ lil Iżrael għall-gwerra u ġġibhom lura, u l-Mulej qallek: ‘Int għad tirgħa l-poplu tiegħi u tkun prinċep fuq Iżrael.’ ”  U x-xjuħ kollha ta’ Iżrael ġew għand is-Sultan f’Ħebron u s-sultan David għamel patt magħhom f’Ħebron quddiem il-Mulej; u lil David dilkuh sultan fuq Iżrael.

 

Salm Responsorjali

Ritornell:  Sejrin f’dar il-Mulej.

 

Salm 122

 

Fraħt meta qaluli:

“Sejrin f’dar il-Mulej!”

Diġà qegħdin riġlejna

fi bwiebek, Ġerusalemm!

 

Ġerusalemm, mibnija bħal belt,

magħquda ħaġa waħda.

Lejha t-tribujiet jitilgħu,

it-tribujiet tal-Mulej.

 

Biex, skond il-liġi ta’ Iżrael,

ifaħħru isem il-Mulej.

Għax hemm twaqqfu t-tronijiet tal-ħaqq,

it-tronijiet tad-dar ta’ David.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appopstlu lill-Kolossin.  1, 12-20

 

Ħuti: Roddu ħajr lill-Missier, li għamilkom denji li tissieħbu fil-wirt tal-qaddisin fis-saltna tad-dawl.  Ħelisna mill-ħakma tad-dlam, u daħħalna fis-saltna ta’ Ibnu l-maħbub,  li bih għandna l-fidwa, il-maħfra tad-dnubiet.

 

Hu x-xbieha ta’ Alla li ma jidhirx,

il-kbir fost il-ħlejjaq kollha;

għax fih kien maħluq kollox, fis-sema u fl-art,

dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidhirx,

Troni u Ħakmiet, Prinċipati u Setgħat.

Kollox bih u għalih kien maħluq,

hu li hu qabel kollox,

u kollox fih qiegħed iżomm.

Hu r-Ras tal-Ġisem, li hu l-Knisja.

Hu li hu l-bidu,

il-kbir li qam  mill-imwiet,

sabiex ikun hu l-ewwel f’kollox.

 

Hekk Alla għoġbu li tgħammar fih il-milja kollha; [Kol:1:20] bih Alla għoġbu jerġa’ jħabbeb kollox miegħu; bid-demm tiegħu, mxerred fuq is-salib, ġieb is-sliem permezz tiegħu fis-sema u fl-art.

 

Evanġelju

 

Versett:  Hallelujah. Imbierek min ġej f’isem il-Mulej!  Imbierka s-saltna ta’ David missierna li ġejja!  Hallelujah.

 

Qari mill-Evanġelju ta’ San Luqa.  23, 35-43

 

F’dak iż-żmien: Il-poplu waqaf hemm, iħares, waqt li l-kapijiet bdew jiddieħku b’Ġesù u jgħidu: “Salva lil oħrajn; ħa jsalva lilu nnifsu jekk dan hu l-Messija, il-Maħtur ta’ Alla!”  Is-suldati wkoll bdew jgħadduh biż-żmien; u resqu lejh, newwlulu nbid qares u qalulu: “Jekk inti s-sultan tal-Lhud salva lilek innifsek!”  Fuq rasu kien hemm ukoll kitba li kienet tgħid, ‘Dan huwa s-sultan tal-Lhud.’

 

Wieħed mill-ħatjin li kienu msallbin miegħu beda jgħajjru u jgħidlu: “Int m’intix il-Messija? Salva lilek innifsek u lilna.”  Imma qabeż l-ieħor, ċanfru u qallu: “Anqas minn Alla int ma tibża’,  int li qiegħed taħt l-istess kundanna?  Tagħna hija ġusta, tassew, għax qegħdin nieħdu li ħaqqna ta’ kull ma għamilna; imma dan ma għamel xejn ħażin.”  Mbagħad qal: “Ġesù, ftakar fija meta tidħol fis-Saltna tiegħek.”  U Ġesù wieġbu: “Tassew ngħidlek, illum tkun fil-Ġenna miegħi.”

About the author

Ikkummenta