IT-TIELET HADD TAL-AVVENT (2016-17) KRISTU HU AHBAR TAJBA GHALIK

L-Ewwel Qari

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija.  35, 1-6a, 10

 

Ħa jifirħu d-deżert u l-art maħruqa;

ħa jifraħ ix-xagħri u jwarrad,

ħa jwarrad bħar-ranġis.

Ħa tifraħ fuq li tifraħ, taqbeż u tgħanni.

 

Sebħ il-Libanu jingħata lilha,

il-ġmiel tal-Karmel u ta’ Saron.

Għad jaraw is-sebħ tal-Mulej,

il-ġmiel ta’ Alla tagħna.

 

Qawwu l-idejn mitruħa;

saħħu l-irkubbtejn imriegħda.

Għidu lil dawk b’qalbhom imbeżżgħa:

“Agħmlu l-ħila, la tibżgħux!

Araw, Alla tagħkom ġej jitħallas;

il-ħlas ta’ Alla wasal;

Hu stess ġej biex isalvakom.

 

Mbagħad jinfetħu għajnejn l-għomja,

jinfetħu widnejn it-torox.

Mbagħad iz-zopp jaqbeż bħal għażżiela

u lsien l-imbikkma jinħall  bil-ferħ.

 

Jerġgħu lura l-mifdijin tal-Mulej,

u jidħlu f’Sijon jgħajjtu bil-ferħ,

b’ferħ ta’ dejjem fuq rashom.

Il-ferħ u l-hena jiksbu,

u jgħibu swied il-qalb u l-krib.

 

Salm Responsorjali

Ritornell : Ejja, Mulej, ħa ssalvana.

 

Salm 146

 

Il-Mulej iżomm kelmtu għal dejjem,

jagħmel ħaqq lill-maħqurin,

u jagħti l-ħobż lill-imġewwħin.

Il-Mulej li jeħles lill-imjassrin.

 

Il-Mulej li jiftaħ għajnejn l-għomja;

il-Mulej li jerfa’ lill-milwijin;

il-Mulej li jħobb lill-ġusti;

il-Mulej li jħares lill-barranin.

 

Hu li jżomm lill-iltim u lill-armla,

imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom.

Il-Mulej isaltan għal dejjem;

Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel.

 

It-Tieni Qari

Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu Appostlu.  5, 7-10

 

Ħuti, stabru, sa ma jasal il-Mulej. Ara, il-bidwi joqgħod b’sabar kbir jistenna l-frott għażiż ta’ l-art, sa ma jieħu x-xita bikrija u mwaħħra.  Stabru intom ukoll; qawwu qalbkom, għax il-miġja tal-Mulej hi fil-qrib.  Tgergrux kontra xulxin, ħuti, biex ma tkunux iġġudikati: araw, l-Imħallef qiegħed hawn, quddiem il-bieb!  Bħala eżempju tat-tbatija u s-sabar, ħuti, ħudu  l-profeti li tkellmu f’isem il-Mulej.

 

Evanġelju

Versett: Hallelujah.  L-Ispirtu tal-Mulej fuqi: bagħatni nwassal il-Bxara t-Tajba lill-fqajrin.  Hallelujah.

 

Qari mill-Evanġelju ta’ San Mattew.  11, 2-11

 

Ġwanni, li kien fil-ħabs sama’ bl-għemejjel tal-Messija, u bagħat għandu tnejn mid-dixxipli tiegħu u qallu: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?”  Ġesù wieġeb u qalilhom: “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li qegħdin tisimgħu u taraw:  l-għomja jaraw, iz-zopop jimxu, il-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelju jixxandar lill-foqra.  Hieni hu min ma jitfixkilx minħabba fija!”  Meta dawk telqu, Ġesù qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni: “Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ ?  Xi ħriġtu taraw? Raġel liebes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi tas-slaten issibhom. Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva, ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuqu hemm miktub,

 

‘Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar

tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek.

 

Tassew, ngħidilkom, li fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista. U b’danakollu l-iżgħar wieħed fis-Saltna tas-Smewwiet hu akbar minnu.

About the author

Ikkummenta