Ir-Raba’ Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena  

 

Qari I

Inħalli f’nofsok poplu umli u mċekken.

Sof 2, 3; 3, 12-13

 

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija

 

Fittxu lill-Mulej ilkoll,

intom, l-umli tal-art,

li tagħmlu ordnijietu,

fittxu l-ġustizzja, fittxu l-umiltà;

biex forsi f’jum il-korla tal-Mulej

ikollkom fejn tistkennu.

 

“U nħalli f’nofsok poplu umli u mċekken”.

U f’isem il-Mulej ifittxu l-kenn

dawk li jifdal minn Iżrael.

Ma jagħmlux ħażen, ma jgħidux kliem b’ieħor,

u lsien qarrieq ma jibqax iżjed f’fommhom,

hekk li joqogħdu jirgħu u jistrieħu

bla ma jbeżżagħhom ħadd.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 145 (146), 7.8-9a.9bc-10

 

R/. (Mt 5,3): Henjin il-foqra fl-ispirtu

 

Il-Mulej jagħmel ħaqq lill-maħqurin,

u jagħti l-ħobż lill-imġewħin.

Il-Mulej jeħles lill-imjassrin. R/.

 

Il-Mulej jiftaħ għajnejn l-għomja;

il-Mulej jerfa’ lill-milwijin;

il-Mulej iħobb lill-ġusti;

il-Mulej iħares lill-barranin. R/.

 

Hu jżomm lill-iltim u lill-armla,

imma lill-ħżiena jħarbtilhom triqathom.

Il-Mulej isaltan għal dejjem;

Alla tiegħek, Sijon, minn nisel għal nisel. R/.

 

Qari II

Alla għażel il-ħwejjeġ dgħajfa tad-dinja.

1 Kor 1, 26-31

 

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

 

Ħuti, qisu s-sejħa tagħkom: għax m’humiex ħafna fostkom li huma għorrief skond il-qjies tad-dinja; m’humiex ħafna s-setgħana, m’humiex ħafna n-nobbli.

 

Imma Alla għażel in-nies boloh għad-dinja biex iħawwad l-għorrief; għażel id-dgħajfa tad-dinja biex iħawwad il-qawwija; għażel il-mistmerra mid-dinja, u n-nies li ma huma xejn, biex iġib fix-xejn lil dawk li huma xi ħaġa. Hekk ebda bniedem ma jkun jista’ jiftaħar quddiem Alla.

 

Minnu li intom tinsabu fi Kristu Ġesù li sar għalina l-għerf mingħand Alla, ġustizzja, qdusija u fidwa, biex bħalma hu miktub, min jiftaħar, ħa jiftaħar fil-Mulej.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Mt 5, 12a

 

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ifirħu u thennew,

għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Henjin il-fqar fl-ispirtu.

Mt 5, 1-12a

 

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

 

F’dak iż-żmien, kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il-muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

 

“Henjin il-foqra fl-ispirtu,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin l-imnikkta,

għax huma jkunu mfarrġa.

Henjin ta’ qalbhom ħelwa,

għax huma jkollhom b’wirthom l-art.

Henjin dawk li huma bil-ġuħ u bl-għatx tal-ġustizzja,

għax huma jkunu mxebbgħin.

Henjin dawk li jħennu,

għax huma jsibu ħniena.

Henjin dawk li huma safja f’qalbhom,

għax huma jaraw lil Alla.

Henjin dawk li jġibu l-paċi,

għax huma jissejħu wlied Alla.

Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa,

għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

Henjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu

kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.

Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

About the author

Ikkummenta