It-Tħabbira tal-Festi 2018

Fl-Epifanija, l-knisja tfakkarna jew tħabbrilna l-festi maġġuri li ser jiġi ċelebrati matul is-sena li għadna kemm bdejna:

 

Ħuti għeżież,

f’dawn il-ġranet deher fostna s-sebħ tal-Mulej

u se jibqa’ jidher sa ma jerġa’ jiġi

b’setgħa u glorja kbira.

Tul is-sena kollha, flimkien mal-Knisja,

aħna ngħixu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna,

li jilħaq il-qofol tiegħu

fit-tlett ijiem imqaddsa tal-Għid,

li fihom niċċelebraw il-passjoni, il-mewt

u l-qawmien ta’ Kristu  mill-imwiet.

 

Din is-sena l-ferħ tal-Għid il-Kbir

li jixxerred ma’ kullimkien fid-dinja,

se ngħixuh mal-Knisja kollha fl-1 t’ April.

 

Iżda kull nhar ta’ Ħadd

il-Knisja tistedinna biex ngħixu dan il-ferħ tal-Għid,

għax kull nhar ta’ Ħadd il-Knisja tiċċelebra

il-misteru kbir tal-fidwa tagħna

u tfakkarna li l-Mulej bil-mewt tiegħu

qered il-mewt tagħna

u bil-qawmien tiegħu mill-imwiet tana ħajja ġdida.

 

Marbutin ma’ din il-festa tas-salvazzjoni tagħna

hemm il-jum qaddis tal-bidu tar-Randan Imqaddes

li din is-sena se niċċelebrawh fil-14 ta’ Frar

hemm it-tlugħ tal-Mulej fis-sema

li se jiġi fl-13 ta’ Mejju;

Hemm, fil-20 ta’ Mejju, jum Għid il-Ħamsin

li jagħlaq iż-żmien ta’ l-Għid il-Kbir tal-Mulej.

U hemm mbagħad l-ewwel Ħadd tal-Avvent fit-2 ta’ Diċembru,

meta mill-ġdid mal-Knisja nibdew ngħixu

l-misteru tas-salvazzjoni tagħna.

 

Il-Knisja tħabbar ukoll il-misteru tal-Għid

meta, matul is-sena, tiċċelebra l-festi

tal-Imqaddsa Verġni Marija, Omm Alla u Omm il-Knisja

tal-Appostli u tal-Qaddisin,

tal-Martri u tar-Ragħajja tal-Erwieħ u tal-Verġni,

u kull meta tagħmel it-tifkira ta’ ħutna l-mejtin,

waqt li tagħti tifħir, ġieh, glorja u radd il-ħajr

lill-Mulej Ġesù, li kien li hu, u li jibqa’ għal dejjem,

Sid iż-żminijiet u Sultan tal-Ħolqien kollu.

Inħabbru wkoll il-festa tal-patrun tagħna San Ġiljan

li din is-sena ser taħbat fis-26 t’Awwissu 2018.

About the author

Ikkummenta