Il-Ħames Ħadd tar-Randan

Qari I

Nagħmel patt ġdid, u l-ħtijiet ma niftakarhomx iżjed.

Ġer 31, 31-34

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ġeremija

Araw, għad jiġi żmien,

oraklu tal-Mulej,

meta jien nagħmel patt ġdid ma’ dar Iżrael u dar Ġuda;

mhux bħall-patt li għamilt ma’ missirijiethom

fiż-żmien meta qbadthom minn idejhom

biex ħriġthom mill-art tal-Eġittu, il-patt tiegħi li huma kisru,

għalkemm jien kont l-għarus tagħhom,

oraklu tal-Mulej.

Imma dan ikun il-patt li għad nagħmel ma’ dar Iżrael

wara dawk il-jiem,

oraklu tal-Mulej.

Inqiegħed il-liġi tiegħi fosthom u niktibha f’qalbhom;

u jiena nkun Alla tagħhom, u huma jkunu l-poplu tiegħi.

Ma jgħallmux iżjed lil xulxin,

u ħadd ma jgħid lil ħuh: “Agħraf il-Mulej”,

għaliex ilkoll kemm huma jkunu jafuni, miż-żgħir sal-kbir,

oraklu tal-Mulej.

Għax jien naħfrilhom ħżunithom,

u ħtijiethom ma niftakarhomx aktar.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 50 (51), 3-4.12-13.14-15

R/. (12a): Oħloq fija qalb safja, o Alla

Ikollok ħniena minni, o Alla, fi tjubitek;

fil-kobor tal-ħniena tiegħek ħassar ħtijieti.

Aħsilni kollni mill-ħtija tiegħi;

naddafni mid-dnub tiegħi. R/.

Oħloq fija qalb safja, o Alla,

u spirtu qawwi ġedded fija.

La twarrabnix minn quddiemek,

tneħħix minni l-ispirtu qaddis tiegħek. R/.

Roddli l-hena tas-salvazzjoni tiegħek,

u bi spirtu qalbieni wettaqni.

Lill-midinbin ngħallem triqatek,

u l-ħatjin jerġgħu lura lejk. R/.

Qari II

Kristu sar awtur tas-salvazzjoni ta’ dejjem.

Lhud 5, 7-9

Qari mill-Ittra lil-Lhud

Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b’leħen għoli u bid-dmugħ lil dak li seta’ jsalvah mill-mewt. U kien mismugħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien Iben, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U, billi laħaq il-perfezzjoni, sar awtur tas-salvazzjoni ta’ dejjem għal kull min jisma’ minnu.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 12, 26

Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Jekk xi ħadd irid jaqdini, hu għandu jimxi warajja;

u fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Evanġelju

Jekk il-ħabba tal-qamħ, li taqa’ fl-art, tmut hi tagħmel ħafna frott.

Ġw 12, 20-33

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, fost dawk li telgħu biex iqimu lil Alla fil-festa kien hemm xi Griegi. Dawn marru għand Filippu li kien minn Betsajda tal-Galilija, u talbuh: “Sinjur, nixtiequ naraw lil Ġesù”.

Filippu mar jgħid lil Indrì, u mbagħad Indrì u Filippu marru jgħidu lil Ġesù. U Ġesù weġibhom: “Waslet is-siegħa li fiha Bin il-bniedem ikun igglorifikat. Tassew tassew ngħidilkom, jekk il-ħabba tal-qamħ ma taqax fl-art u tmut, hi tibqa’ weħidha; imma jekk tmut, tagħmel ħafna frott. Min iħobb lil ħajtu jitlifha; imma min jobgħod lil ħajtu f’din id-dinja jħarisha għall-ħajja ta’ dejjem. Jekk xi ħadd irid jaqdini, hu għandu jimxi warajja, u fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. Min jaqdi lili, il-Missier jagħtih ġieħ. Issa qiegħed inħoss ruħi mħawda. U x’naqbad ngħid? Missier, eħlisni minn din is-siegħa? Imma jien għalhekk ġejt: għal din is-siegħa. Missier, agħti glorja lil ismek”. Dak il-ħin instama’ leħen mis-sema: “Jien diġà gglorifikajtu, u nerġa’ nigglorifikah”.

In-nies li kienu hemm semgħuh, u qalu li kien qiegħed iriegħed. Oħrajn qalu: “Kellmu xi anġlu”. Ġesù wieġeb: “Dan il-leħen ma ġiex għalija, imma għalikom. Il-ġudizzju ta’ din id-dinja qiegħed isir issa. Issa se jitkeċċa l-Prinċep ta’ din id-dinja. U meta nintrefa’ ’l fuq mill-art, jiena niġbed il-bnedmin kollha lejja”. Hu qal dan biex jurihom b’liema mewt kien sejjer imut.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

About the author

Ikkummenta