L-Erbgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I

Tajt dahri lil dawk li kienu jsawtuni

Is 50, 5-9a

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Isaija

Sidi l-Mulej fetaħli widinti,

u jiena ma webbistx rasi,

ma rġajtx lura.

Tajt dahri lil dawk li kienu jsawtuni,

ħaddejja lil dawk li kienu jnittfuli lħiti;

ma ħbejtx wiċċi mit-tagħjir u l-bżieq.

Sidi l-Mulej jgħinni,

għalhekk ma nitħawwadx;

għalhekk għamilt wiċċi bħaż-żnied:

jien naf li ma jkollix mniex nistħi.

Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib.

Min se jeħodha miegħi?

Ħa noqogħdu għall-ħaqq flimkien!

Min hu kontrija? Ħa jersaq lejja!

Ara, Sidi l-Mulej jgħinni:

min se jagħtini t-tort?

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 114 (116), 1-2.3-4.5-6.8-9

R/. (9): Jien nimxi quddiem il-Mulej f’art il-ħajjin

Inħobb il-Mulej,

għax sama’ leħen it-tħannin tiegħi;

għaliex hu tani widen

fil-jum li fih sejjaħtlu. R/.

Il-ħbula tal-mewt dawruni,

l-irbit tal-imwiet ħakimni;

fin-niket u l-hemm sibt ruħi.

Imma isem il-Mulej sejjaħt:

“Mulej, nitolbok, salvani!” R/.

Ħanin il-Mulej, u ġust;

twajjeb hu Alla tagħna.

Iħares id-dgħajfa l-Mulej;

jien kont magħkus, u hu ħelisni. R/.

Għax mill-mewt ħelisli ’l ħajti,

lil għajnejja mid-dmugħ

u ’l riġlejja mit-tfixkil.

Jien nimxi quddiem il-Mulej

f’art il-ħajjin. R/.

Qari II

Il-fidi mingħajr l-għemil hi mejta.

Ġak 2, 14-18

Qari mill-Ittra ta’ San Ġakbu Appostlu

X’jiswa, ħuti, li wieħed jgħid li għandu l-fidi jekk ma jurihiex fl-għemil tiegħu? Jaqaw tista’ ssalvah din il-fidi? Jekk ħuk jew oħtok ma jkollhomx x’jilbsu u jonqoshom l-ikel ta’ kuljum, u wieħed minnkom jgħidilhom: “Morru bis-sliem, isħnu u kulu sa tixbgħu”, bla ma jagħtihom dak li hu meħtieġ għall-ġisem, dan x’jiswa? Hekk ukoll il-fidi: jekk tkun weħidha u ma jkollhiex l-għemil, tkun mejta fiha nfisha.

Imma xi ħadd jista’ jgħid: “Int għandek il-fidi, u jiena l-għemil”. Urini l-fidi tiegħek mingħajr l-għemil, u jien nurik il-fidi tiegħi mill-għemil tiegħi.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Gal 6, 14

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ma jkun qatt li niftaħar

jekk mhux bis-salib ta’ Ġesù Kristu,

li bih id-dinja hi msallba għalija u jien għad-dinja.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Hu meħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna.

Mk 8, 27-35

Qari mill-Evanġelju skont San Mark

F’dak iż-żmien, telaq Ġesù flimkien mad-dixxipli tiegħu lejn l-irħula ta’ Ċesarija ta’ Filippu. Huma u mexjin, lid-dixxipli tiegħu għamlilhom din il-mistoqsija: “Min jgħidu n-nies li jien?” Weġbuh u qalulu: “Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, wieħed mill-profeti”. Staqsiehom: “Imma intom, min tgħidu li jien?”.

Qabeż Pietru u qallu: “Inti l-Messija”. Imbagħad ordnalhom ħafna biex ma jitkellmu ma’ ħadd fuqu. U beda jgħallimhom fuq li kien meħtieġ li Bin il-bniedem ibati ħafna, ikun miċħud mill-anzjani u mill-qassisin il-kbar u l-kittieba, joqtluh, u wara tlitt ijiem jerġa’ jqum. Fuq dan kellimhom ċar. Pietru ġibdu lejh u beda jlumu. Iżda hu dar iħares lejn id-dixxipli tiegħu, u ċanfar lil Pietru u qallu: “Itlaq minn quddiemi, ja xitan, għax m’intix taħseb fil-ħwejjeġ ta’ Alla, imma f’dawk tal-bnedmin!”.

Sejjaħ lejh in-nies flimkien mad-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja. Għax min irid isalva ħajtu, jitlifha; imma min jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi u tal-Evanġelju, isalvaha. Għax x’jiswielu l-bniedem jekk jikseb id-dinja kollha u mbagħad jitlef ħajtu?”.

About the author

Ikkummenta