Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent


Qari I

Minnek għad joħroġli dak li jkun prinċep f’Iżrael.

Mikea 5, 1-4a

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Mikea

Dan jgħid il-Mulej:

“Int, Betlehem ta’ Efrata,

ċkejkna fost il-familji ta’ Ġuda,

minnek għad joħroġli

dak li jkun prinċep f’Iżrael;

hu għandu l-bidu tiegħu mill-qedem,

sa minn dejjem ta’ dejjem.

Għalhekk il-Mulej jitlaqhom

sa meta teħles dik li hi fl-uġigħ tal-ħlas;

imbagħad il-bqija ta’ ħutu

jerġgħu lura fost ulied Iżrael.

U hu joqgħod jirgħa l-merħla tiegħu

bil-qawwa tal-Mulej, bil-glorja ta’ isem il-Mulej, Alla tiegħu.

U huma jgħammru fiż-żgur,

għax issa tkun kbira setgħetu,

sa trufijiet l-art.

U dan ikun is-sliem!”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 79 (80), 2aċ u 3b. 15-16. 18-19

R/. (4): Mulej, itfa’ fuqna d-dija ta’ wiċċek, u nkunu salvi

O Ragħaj ta’ Iżrael, agħti widen,

int li qiegħed fuq il-kerubini, iddi.

Qajjem il-qawwa tiegħek,

u ejja ħa ssalvana. R/.

Erġa’ ejja, Alla tal-eżerċti;

ħares mis-sema, u ara,

u żur ’il din id-dielja.

Ħu ħsieb dak li ħawlet lemintek,

ir-rimja li int kabbart għalik. R/.

Ħa tkun idek fuq il-bniedem ta’ lemintek,

fuq il-bniedem li int saħħaħt għalik.

Aħna ma nitbegħdux minnek;

roddilna l-ħajja, u aħna nsejħu ismek. R/.

Qari II

Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek.

Lhud 10, 5-10

Qari mill-Ittra lil-Lhud

Ħuti, Kristu meta daħal fid-dinja qal:

“Sagrifiċċju u offerta int ma ridtx,

imma ġisem int ħejjejt għalija;

vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet

lilek ma għoġbukx.

Jien imbagħad għedt: “Hawn jien, ġejt

biex nagħmel ir-rieda tiegħek, O Alla,

kif fil-ktieb hemm miktub fuqi”.“

L-ewwel qal: “Sagrifiċċji u offerti, vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet, la ridthom u lanqas għoġbuk”, għalkemm dawn titlobhom il-Liġi. Imbagħad qal: “Hawn jien, ġejt biex nagħmel ir-rieda tiegħek”. B’hekk Alla neħħa s-sagrifiċċji tal-ewwel biex iqiegħed flokhom tat-tieni. Bis-saħħa ta’ din ir-rieda aħna konna mqaddsin, permezz tal-offerta tal-ġisem ta’ Ġesù Kristu magħmula darba għal dejjem.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Lq 1, 38

Hallelujah. R/. Hallelujah

Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej:

ħa jsir minni skont kelmtek!

R/. Hallelujah

Evanġelju

U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi?

Lq 1, 39-45

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara, malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kulma bagħat jgħidilha l-Mulej”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

About the author

Ikkummenta