AVVIŻI PARROĊĊA SAN ĠILJAN 4 – 5 ta’ Mejju 2019

 • Family Visits: Din il-ġimgħa jitkomplu il-Family Visits. Matul din il-ġimgħa se nżuru l-familji li joqogħdu Sqaq Lourdes, Triq Villa Rosa, Triq Wilga, Triq Dragunara u parti minn Triq il-Mensija.  Il-helpers jiġu javżawkom xi ġranet qabel u jagħtukom appuntament.  Il-programm kollu jinsab ukoll fil-Flimkien.
 • Family Visits: On Monday we will continue the Family Visits and we will be visiting families who live in Lourdes Lane, Triq Villa Rosa, Triq Wilga, Triq Dragunara and part of Triq il-Mensija. The Parish helpers will contact you with the time of the appointment.  The whole programme is also available in the Flimkien
 • Rużarju fix-xahar ta’ Mejju: Nhar it-Tnejn fis-6.15pm, se jsir talb bir-Rużarju mill-Leġjun ta’ Marija fi Triq Sant’Elija.
 • Rosary for the month of May: A Rosary will be recited by the Legion of Mary in St Elias Street on Monday at 6.15pm.
 • Festa ta’ San Ġorġ Preca:  Fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġorġ Preca se ssir quddiesa għat-tfal kollha flimkien mal-ġenituri fil-Knisja Parrokkjali nhar il-Ħamis fil-5.30pm.
 • Feast of St George Preca: A Mass for all children and their parents will be held at the Parish Church on Thursday at 5.30pm on the occasion of the feast of St George Preca.
 • Adorazzjoni tal-Ħniena Divina: Nhar il-Ġimgħa bejn it-3.00pm u l-4.00pm ser issir l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina fil-Knisja ta’ Lapsi.
 • Divine Mercy Adoration: On Friday from 3.00pm to 4.00pm a Divine Mercy Adoration will be held at Lapsi Church. Everyone is welcome to attend.
 • Jum l-Omm: Nhar il-Ħadd li ġej, se ssir Quddiesa fid-9.30am b’barka speċjali għall-familji fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tal-Familja.
 • Mother’s Day: On Sunday the 9.30am Mass will include a special blessing for families on the occasion of the International Day of the Family.
 • Ġabra għall-Karita’: Għada/illum niċċelebraw Jum il-Karita’.  Għalhekk il-ġbir kollu matul il-weekend li ġej se jsir għall-Ħidmiet u Djar ta’ Karita’ li l-Knisja għandha f’Malta li jinkludu d-djar tat-tfal u d-djar tal-anzjani.
 • Day of Charity: The Church celebrates the Day of Charity on the 5th May. All collections during the coming weekend will be in aid of the Works and Homes of Charity that the Church has throughout Malta as well as its children’s homes and old people’s homes.
 • Applikazzjonijiet għall-Katekiżmu: Dawk li jixtiequ japplikaw għall-klassi tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla, jiġifieri tfal li twieldu fl-2013, jistgħu jiġbru l-applikazzjonijiet mill-Uffiċċju Parrokkjali mis-6 ta’ Mejju sas-6 ta’ Ġunju. (It-tfal li attendew diġa’ din is-sena m’hemmx għalfejn jerġgħu japplikaw imma jitilgħu fil-klassi li jmiss awtomatikament).
 • Catechism applications: Those who wish to apply for the Holy Communion class for next year, that is those children born in 2013, can collect their application from the Parish Office from the 6th May until 6th June. (Those children who have already attended this year do not need to reapply as they automatically go to the next class.)
 • Talb għal mejtin tal-parroċċa: Fix-xahar ta’ April għaddew għal ħajja ta’ dejjem mill-Parroċċa tagħna:  Edwin Sammut, Gioacchina Cauchi, Constantino Borg, Joan Hayes u Lawrence Portelli.  Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem…
 • Prayers for our faithful departed: We pray for Edwin Sammut, Gioacchina Cauchi, Constantino Borg, Joan Hayes and Lawrence Portelli who entered eternal life during the month of April. Eternal rest give unto them oh Lord …

About the author

Ikkummenta