Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I

Il-Mulej kontra dawk li jixtru bil-flus il-foqra.

Għam 8, 4-7

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Għamos

Il-Mulej qalli: “Isimgħu dan,

intom li tikkalpestaw l-imsejken,

intom li ttemmu l-foqra tal-pajjiż,

u tgħidu: “Meta se jgħaddi l-qamar ġdid,

ħa nbigħu l-qamħ?

Meta se jgħaddi s-Sibt ħa nferrgħu x-xgħir,

inċekknu l-efa, u nkabbru x-xekel,

u nqarrqu b’miżien falz,

nixtru bil-flus il-foqra,

u b’żewġt iqrieq l-imsejken?

Inbigħu sal-karfa tal-qamħ”.“

Il-Mulej ħalef bil-foħrija ta’ Ġakobb:

“Ma ninsa qatt xejn minn għemilhom!”

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 112 (113), 1-2.4-6.7-8

R/. (ara 1a u 7b): Faħħru lill-Mulej, li jerfa’ l-fqir

Faħħru, qaddejja tal-Mulej,

faħħru isem il-Mulej.

Ikun isem il-Mulej imbierek,

minn issa u għal dejjem! R/.

Għoli fuq il-ġnus kollha l-Mulej,

ogħla mis-smewwiet hu sebħu.

Min hu bħall-Mulej, Alla tagħna,

li qiegħed fl-għoli,

u li jħares ’l isfel,

lejn is-smewwiet u lejn l-art? R/.

Hu li jqajjem mit-trab l-imsejken,

u jerfa’ mill-miżbla l-fqajjar,

biex mal-kbarat iqiegħdu,

mal-kbarat tal-poplu tiegħu. R/.

 

Qari II

Itolbu għall-bnedmin kollha, għax Alla jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw.

1 Tim 2, 1-8

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju

Għażiż, nitolbok l-ewwel nett li jsiru suppliki, orazzjonijiet, talb u radd il-ħajr għall-bnedmin kollha; għas-slaten, għal dawk kollha li għandhom xi awtorità, biex inkunu nistgħu ngħaddu ħajja fil-kwiet u fis-sliem, fit-tjieba u kif jixraq. Dan hu tajjeb u jogħġob lil Alla s-Salvatur tagħna, li jrid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jagħrfu l-verità.

Għax wieħed hu Alla, u wieħed hu l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, il-Bniedem Kristu Ġesù, li ta lilu nnifsu bħala prezz tal-fidwa għal kulħadd; u x-xhieda ta’ dan ngħatat f’waqtha. Hu għal dan li jien kont magħmul xandâr u appostlu – qiegħed ngħid is-sewwa, m’iniex nigdeb – biex ngħallem lill-ġnus il-fidi u l-verità. Nixtieq li l-irġiel jitolbu kullimkien, jerfgħu ’l fuq idejn safja bla għadab u bla ġlied.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

2 Kor 8, 9

Hallelujah. R/. Hallelujah

Sidna Ġesù Kristu, li kien għani, ftaqar minħabba fikom,

sabiex intom tistagħnu permezz tal-faqar tiegħu.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.

Lq 16, 1-13

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Kien hemm raġel għani li kellu amministratur, u lil dan xlewh lil sidu li kien qiegħed iberbaqlu ġidu. Għalhekk is-sid sejjaħlu u qallu: “Dan x’inhu li qiegħed nisma’ fuqek? Agħtini kont tal-amministrazzjoni tiegħek, għax ma tistax tibqa’ iżjed amministratur tiegħi”. L-amministratur bejnu u bejn ruħu qal: “Issa x’sejjer nagħmel, ladarba sidi se jneħħini mill-amministrazzjoni? Immur nagħżaq? Ma niflaħx. Nittallab? Nistħi. Naf x’nagħmel, ħalli meta nitwarrab minn fuq din l-amministrazzjoni, insib lil ħaddieħor li jilqagħni għandu”.

U wieħed wieħed bagħat għal dawk li kellhom jagħtu lil sidu. “Kemm għandek tagħtih lil sidi?” staqsa lill-ewwel wieħed. “Mitt barmil żejt”, wieġbu dak. Qallu l-amministratur: “Oħroġ il-karti tiegħek, oqgħod bilqiegħda malajr u ikteb ħamsin”. Lil ieħor staqsieh: “U int, kemm għandek tagħti?” “Mitt xkora qamħ”, wieġbu. Qallu: “Oħroġ il-karti tiegħek u ikteb tmenin”.

U s-sid faħħru lil dak l-amministratur ħażin talli ħadem b’rasu. Għax ulied din id-dinja jimxu bil-għaqal aktar minn ulied id-dawl ma’ min hu tal-qatgħa tagħhom. U jiena ngħidilkom: agħmlu għalikom infuskom ħbieb ta’ qligħ il-ħżunija, ħalli meta jonqoskom, jilqgħukom fl-għerejjex ta’ dejjem.

Min hu fidil f’ħaġa tassew żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna; min hu diżonest f’ħaġa tassew żgħira, hu diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qligħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f’dak li hu ta’ ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda qaddej ma jista’ jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

 

Jew il-forma l-qasira

 

Evanġelju

Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus.

Lq 16, 10-13

 

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Min hu fidil f’ħaġa tassew żgħira, hu fidil ukoll fil-ħafna; min hu diżonest f’ħaġa tassew żgħira, hu diżonest ukoll fil-ħafna. Jekk mela ma wrejtux ruħkom fidili fil-qligħ il-ħażin, min se jafdalkom il-ġid veru? U jekk ma wrejtux ruħkom fidili f’dak li hu ta’ ħaddieħor, min se jagħtikom dak li hu tagħkom? Ebda qaddej ma jista’ jaqdi żewġ sidien, għax jew ikun jobgħod lil wieħed minnhom u jħobb lill-ieħor, jew jintrabat ma’ wieħed u jistmell lill-ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lill-flus”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

About the author

Ikkummenta