Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I

Il-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu.

Ħab 1, 2-3; 2, 2-4

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Ħabakuk

 Mulej, kemm se ndum nokrob għall-għajnuna

u int ma tismax,

jew ngħajjat: “Vjolenza!”

u int ma ssalvax?

Għaliex turini l-ħażen,

u inti toqgħod tħares lejn il-ħtija?

Quddiemi qerda u vjolenza,

hemm it-tilwim, u l-ġlied dejjem jiżdied.

Imbagħad il-Mulej wieġeb u qalli:

“Ikteb id-dehra,

onqoxha fuq tavlozzi,

hekk li jkun jista’ jħaffef min jaqraha.

Għax id-dehra sseħħ meta jkun waqtha,

tistenna sa ma ttemm, u ma tqarraqx.

Jekk hija ddum ma tasal, int stennieha,

għax tiġi żgur, ma tiddawwarx ma tasal!

Arah jinfena min mhux ruħu sewwa,

iżda l-ġust jgħix bil-fedeltà tiegħu”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 94 (95), 1-2.6-7.8-9

R/. (ara 8): Isimgħu leħen il-Mulej, u twebbsux qalbkom

Ejjew, ħa nfaħħru bl-hena l-Mulej,

ħa ngħajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna!

Nersqu quddiemu b’għana ta’ radd il-ħajr,

ngħannulu b’għajjat ta’ ferħ. R/.

Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu,

għarkupptejna quddiem il-Mulej li ħalaqna!

Għaliex hu Alla tagħna,

u aħna l-poplu tal-mergħa tiegħu u n-nagħaġ tiegħu. R/.

Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu!

“La twebbsux qalbkom bħal f’Meriba,

bħal dakinhar f’Massa, fid-deżert,

meta ġarrbuni u ttantawni missirijietkom,

għalkemm raw dak li jien għamilt”. R/.

 

Qari II

Tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal Sidna.

2 Tim 1, 6-8. 13-14

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju

Għażiż, infakkrek biex tqajjem fik id-don ta’ Alla, li jinsab fik bit-tqegħid ta’ jdejja; għax Alla ma taniex spirtu ta’ biża’, imma Spirtu ta’ qawwa, ta’ mħabba u ta’ rażan. Mela tistħi xejn minħabba fix-xhieda għal Sidna, anqas minħabba fija, priġunier tiegħu, imma aqsam miegħi t-tbatija għall-Evanġelju, u afda fil-qawwa ta’ Alla. Żomm quddiem għajnejk l-eżempju tat-tagħlim sħiħ li smajt mingħandi, fil-fidi u fl-imħabba li huma fi Kristu Ġesù. Ħares bl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu li jgħammar fina t-teżor sabiħ li kien fdat f’idejk.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

1 Piet 1, 25

Hallelujah. R/. Hallelujah

Il-kelma tal-Mulej tibqa’ għal dejjem:

din hi l-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Kieku kellkom fidi.

Lq 17, 5-10

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, l-appostli qalu lill-Mulej: “Kattar fina l-fidi!”. Weġibhom il-Mulej: “Kieku kellkom fidi mqar daqs żerriegħa tal-mustarda, kontu tgħidu lil din is-siġra tat-tut: “Inqala’ u mur tħawwel fil-baħar”, u hi kienet tisma’ minnkom. Wieħed minnkom ikollu qaddej qiegħed jaħrat jew jirgħa; meta jidħol mill-għalqa x’se jgħidlu: “Ejja, isa, u oqgħod għall-ikel”? jew: “Lestili x’niekol, ilbes il-fardal u newwilli sa ma niekol u nixrob jien, u mbagħad tiekol u tixrob int”? Jaqaw se jroddlu ħajr lill-qaddej talli jkun għamel li ordnalu? Hekk ukoll intom, meta tagħmlu kulma tkunu ordnati, għidu: “Aħna qaddejja li ma niswew għal xejn; għamilna biss dak li kellna nagħmlu”.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

About the author

Ikkummenta