Il-Wieħed u Tletin Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I

Int tħenn għal kulħadd għax tħobb il-ħlejjaq kollha.

Għerf 11, 22 – 12, 2

Qari mill-Ktieb tal-Għerf

Mulej, quddiemek id-dinja kollha qisha traba fil-miżien,

jew qatra nida tal-għodwa li tinżel fuq l-art.

Iżda int tħenn għal kulħadd, għax tista’ kollox;

int tagħlaq għajnejk għal dnubiet il-bnedmin

biex huma jindmu.

Għax int tħobb il-ħlejjaq kollha,

u xejn ma tistmell minn kulma għamilt;

li kien hemm xi ħaġa li stajt tobgħodha, int ma kontx tagħmilha.

Kif setgħet tibqa’ xi ħaġa fid-dinja kieku int ma ridthiex?

Jew kif setgħet iżżomm, kieku int ma sejjaħtilhiex?

Imma int, o Sid li tħobb kulma jgħix,

lil kulħadd tagħder, għax kollox huwa tiegħek.

Għax f’kulħadd hemm nifsek bla ma qatt jintemm.

Għalhekk int twiddeb bil-ftit il-ftit lil dawk li jonqsu,

twissihom u tfakkarhom fejn dinbu,

biex jerġgħu lura mill-ħażen tagħhom,

u fik, Mulej, iqiegħdu t-tama tagħhom.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 144 (145), 1-2.8-9.10-11. 13ċd-14

R/. (1) Mulej, inbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem.

Ħa nkabbrek, Alla tiegħi, sultan,

u nbierek ismek għal dejjem ta’ dejjem.

Kuljum irrid inbierkek,

u nfaħħar ismek għal dejjem ta’ dejjem. R/.

Twajjeb u ħanin il-Mulej,

idum biex jagħdab u kollu tjieba.

Twajjeb ma’ kulħadd il-Mulej,

tjubitu fuq kulma għamel. R/.

Kulma għamilt iroddlok ħajr, Mulej;

iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha.

Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru,

fuq is-setgħa tiegħek jitkellmu. R/.

Ta’ kelmtu l-Mulej fil-wegħdiet tiegħu kollha,

twajjeb f’dak kollu li għamel.

Iwieżen il-Mulej ’il kull min se jaqa’,

iqajjem ’il kull min hu mitluq. R/.

 

Qari II

L-isem ta’ Sidna Ġesù Kristu jkun igglorifikat fikom, u intom fih.

2 Tess 1, 11 – 2, 2

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lit-Tessalonikin

Ħuti, aħna dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmilkom denji tas-sejħa tiegħu, u jagħmel li bil-qawwa tiegħu sseħħ kull rieda tajba tagħkom għall-ġid u kull ħidma tal-fidi tagħkom. U hekk l-isem ta’ Sidna Ġesù Kristu jkun igglorifikat fikom u intom fih skont il-grazzja ta’ Alla tagħna u tal-Mulej Ġesù Kristu.

Ħuti, għal dak li għandu x’jaqsam mal-miġja ta’ Sidna Ġesù Kristu u l-ġemgħa tagħna biex ningħaqdu miegħu, nitolbukom biex ma toqogħdux tħawdu raskom malajr u tinħasdu bħallikieku l-miġja ta’ jum il-Mulej qorbot, u la jekk tkunu mnebbħin mill-ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi ittra taparsi mingħandna.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Ġw 3, 16

Hallelujah. R/. Hallelujah

Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni,

biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf.

Lq 19, 1-10

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel, jismu Żakkew; dan kien wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani, u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesù, imma ma setax minħabba l-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri ’l quddiem u xxabbat ma’ siġra tat-tin selvaġġ, għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi.

Ġesù, kif wasal hemm, ħares ’il fuq u qallu: “Żakkew, isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli noqgħod għandek”. Dak niżel bla telf ta’ żmien, u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies, meta rawh, ilkoll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ.

Imma Żakkew, wieqaf, qal lill-Mulej: “Ara, Mulej, nofs ġidi se nagħtih lill-foqra, u jekk jien qarraqt b’xi ħadd irroddlu għal erba’ darbiet iżjed”. Qallu Ġesù: “F’din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni, għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham. Għax Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

About the author

Ikkummenta