1 ta’ Jannar L-Imqaddsa Omm Alla Marija Solennità

Qari I

Isejħu ismi fuq ulied Iżrael, u jiena nberikhom.

Num 6, 22-27

Qari mill-Ktieb tan-Numri

Il-Mulej kellem lil Mosè u qallu:

“Kellem lil Aron u lil uliedu u għidilhom:

“Meta tbierku lil ulied Iżrael, hekk għandkom tgħidulhom:

Ibierkek il-Mulej

u jħarsek!

Jixħet il-Mulej id-dija ta’ wiċċu fuqek,

u jurik il-ħniena!

Iħares lejk il-Mulej bi mħabba,

u jagħtik is-sliem!”

Hekk huma jsejħu ismi fuq ulied Iżrael,

u jiena nberikhom”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

 

Salm Responsorjali

Salm 66 (67), 2-3.5.6.8

R/. (2a). Iħenn għalina Alla, u jberikna

Iħenn għalina Alla, u jberikna;

idawwar għal fuqna d-dija ta’ wiċċu!

Biex jingħarfu fuq l-art triqatek,

fost il-ġnus kollha s-salvazzjoni tiegħek. R/.

Jithennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ,

għax trieġi l-popli bis-sewwa,

u l-ġnus fuq l-art inti tmexxihom. R/.

Ifaħħruk il-popli, o Alla,

ifaħħruk il-popli kollha.

Iberikna Alla, u tibża’ minnu

l-art kollha minn tarf għall-ieħor! R/.

Qari II

Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara.

Gal 4, 4-7

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Galatin

Ħuti, meta waslet il-milja taż-żmien, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-Liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-Liġi, biex ikollna l-adozzjoni ta’ wlied. U għax intom ulied, Alla bagħat l-Ispirtu ta’ Ibnu f’qalbna jgħajjat: “Abbà! Missier!”. U hekk m’intix iżjed ilsir, iżda iben: u jekk iben, werriet ukoll bil-grazzja ta’ Alla.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Lhud 1, 1-2

Hallelujah. R/. Hallelujah

Alla fl-imgħoddi kellem lil missirijietna ħafna drabi

u b’ħafna manjieri permezz tal-profeti.

Issa f’dan l-aħħar żmien, huwa kellimna permezz ta’ Ibnu.

R/. Hallelujah

 

Evanġelju

Sabu lil Marija u lil Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura.

Lq 2, 16-21

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, ir-rgħajja marru jgħaġġlu, u sabu lil Marija u lil Ġużeppi, bit-tarbija mimduda f’maxtura. Kif raw dan, bdew jgħarrfu b’kulma kien intqal lilhom dwar dik it-tarbija, u kull min semagħhom baqa’ mistagħġeb b’dak li qalulhom ir-rgħajja. Marija, min-naħa tagħha, baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha.

Ir-rgħajja mbagħad reġgħu lura, isebbħu u jfaħħru lil Alla għal kulma kienu raw u semgħu, kif l-anġlu kien qalilhom. Meta wasal it-tmien jum biex lit-tifel jagħmlulu ċ-ċirkonċiżjoni, semmewh Ġesù, bl-isem li kien tah l-anġlu qabel ma tnissel fil-ġuf.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

About the author

Ikkummenta