2 ta’ Frar Il-Preżentazzjoni tal-Mulej Solennità

Qari I

Mal 3,1-4

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Malakija

Dan jgħid il-Mulej :

“Araw, jiena se nibgħat il-messaġġier tiegħi

biex iħejji t-triq quddiemi,

u minnufih jidħol fit-tempju tiegħu

s-Sid li intom qegħdin tfittxu;

u l-anġlu tal-patt, li intom tixtiequ, arawh, ġej!”.

jgħid il-Mulej tal-eżerċti.

Imma min se jissaporti l-Jum tal-miġja tiegħu?

U min hu li se jieqaf meta jidher?

Għax hu bħan-nar ta’ wieħed li jsaffi

u bħas-sapun tal-ħassiela. 

U joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda,

 jnaddaf ’l ulied Levi,

u jsaffihom bħad-deheb u l-fidda,

u huma jsiru għall-Mulej

nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa. 

U tibda togħġbu lill-Mulej

l-offerta ta’ Ġuda u ta’ Ġerusalemm bħal dari,

bħal fis-snin l-imgħoddija.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

 

Salm Responsorjali

23, 7-10

R/. Il-Mulej hu s-Sultan tal-Glorja.

Intrefgħu, bibien, infetħu,

intom bibien ta’  dejjem,

ħalli jidħol is-Sultan tal-glorja! R/.

Min hu dan is-Sultan tal-glorja?

Hu l-Mulej tal-eżerċti:

dan hu s-Sultan tal-glorja! R/.

Qari II

Sar jixbah lil ħutu f’kollox.

Lhud 2, 14-18

Qari mill-Ittra lil-Lhud.

Ħuti,

l-ulied għandhom l-istess demm u ġisem,

Ġesù wkoll bl-istess mod sar bħalhom,

biex b’mewtu jeqred is-setgħa

ta’ dak li kellu l-mewt f’idejh, jiġifieri x-Xitan,

u jeħles ’il dawk kollha li,

minħabba fil-biża’ tal-mewt,

kienu mjassrin għal għomorhom kollu. 

Għax tabilħaqq,

mhux lill-anġli jrid jgħin,

imma lil ulied Abraham. 

Għalhekk kellu jkun jixbah lil ħutu f’kollox,

biex ikun il-qassis il-kbir,

ħanin u fidil f’dak li għandu x’jaqsam ma’ Alla,

u biex ipatti għal dnubiet il-poplu.

Għax, billi hu stess bata u kien imġarrab,

jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Akklamazzjoni għall-Evanġelju

Lq 2, 32

R/. Hallelujah

Dawl biex idawwal il-ġnus

u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael.

R/. Hallelujah

Evanġelju

Għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek.

Lq 2, 22-40

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.

Wara li għalqilhom iż-żmien

għall-purifikazzjoni tagħhom

skont il-Liġi ta’ Mosè,

Marija u Ġużeppi ħadu lil Ġesù Ġerusalemm

biex jippreżentawh lill-Mulej,

kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej, li

‘kull tifel li jitwieled l-ewwel,

jiġi kkonsagrat lill-Mulej,’

u biex joffru b’sagrifiċċju

‘par gamiem jew żewġ bċieċen,’

kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej.

F’Ġerusalemm kien hemm wieħed, jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb,

li kien jistenna l-faraġ ta’ Iżrael

u li kellu l-Ispirtu s-Santu fuqu.

L-Ispirtu s-Santu kien nebbħu

li ma kienx se jara l-mewt

qabel ma jara l-Messija tal-Mulej.

Mar mela fit-tempju, imqanqal mill-Ispirtu,

u xħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesù

biex jagħmlulu dak li kienet trid il-Liġi,

huwa laqgħu fuq dirgħajh, bierek lil Alla u qal:

“Issa, o Sid, tista’ tħalli l-qaddej tiegħek

imur fis-sliem, skond kelmtek,

għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek

li int ħejjejt għall-popli kollha,

dawl biex idawwal il-ġnus,

u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael”.

Missieru u ommu baqgħu mistagħġba

b’dak li kien qiegħed jingħad fuqu.

Xmun berikhom, u qal lil ommu Marija:

“Ara, dan se jġib il-waqgħa u l-qawmien

ta’ ħafna f’Iżrael;

se jkun sinjal li jmeruh,

– u inti wkoll, sejf jinfidlek ruħek! –

biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta’ ħafna”.

Kien hemm ukoll waħda profetissa,

Anna, bint Fanwel, mit-tribù ta’ Aser.

Kienet imdaħħla ħafna fiż-żmien;

wara xbubitha

kienet għamlet seba’ snin miżżewwġa,

u mbagħad romlot.

Sa ma kellha erbgħa u tmenin sena

ma kienet titwarrab qatt mit-tempju,

lejl u nhar taqdi lil Alla fis-sawm u t-talb.

Dak il-ħin stess waslet,

u bdiet trodd ħajr lil Alla

u titkellem fuq it-tarbija

ma’ dawk kollha li kienu jistennew

il-fidwa ta’ Ġerusalemm.

Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu

skont il-Liġi tal-Mulej

reġgħu lura lejn il-Galilija

fil-belt tagħhom ta’ Nazaret.

U t-tifel baqa’ jikber u jissaħħaħ, mimli  bl-għerf.

U l-grazzja ta’ Alla kienet fuqu.

 

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu.

About the author

Ikkummenta