It-Tieni Ħadd tar-Randan

Qari I

Is-sejħa ta’ Abram, missier il-poplu ta’ Alla.

Ġen 12, 1-4a

Qari mill-Ktieb tal-Ġenesi

F’dak iż-żmien, il-Mulej qal lil Abram:

“Qum u itlaq minn artek, minn art twelidek,

u minn dar missierek,

lejn l-art li jien nurik.

U jien nagħmlek ġens kbir,

inbierkek u nkabbarlek ismek,

u int tkun barka.

Jien inbierek lil min ibierkek,

u nisħet lil min jisħtek.

U jitbierku bik it-tribujiet kollha tal-art”.

U telaq Abram kif kien qallu l-Mulej.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Salm Responsorjali

Salm 32 (33), 4-5.18-19.20 u 22

R/. (22): Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna

Sewwa hi l-kelma tal-Mulej,

kollox bil-fedeltà huwa għamel.

Hu jħobb id-dritt u s-sewwa;

bit-tjieba tal-Mulej mimlija l-art. R/.

Ara, għajnejn il-Mulej fuq dawk li jibżgħu minnu,

fuq dawk li jittamaw fit-tjieba tiegħu,

biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom,

u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. R/.

Ruħna tixxennaq għall-Mulej,

hu l-għajnuna u t-tarka tagħna.

Ħa tkun, Mulej, it-tjieba tiegħek fuqna,

kif fik hi t-tama tagħna. R/.

Qari II

Alla jsejħilna u jdawwalna.

2 Tim 1, 8b-10

Qari mit-Tieni Ittra ta’ San Pawl Appostlu lil Timotju

Għażiż, aqsam miegħi t-tbatija għall-Evanġelju, u afda fil-qawwa ta’ Alla, li salvana u sejħilna b’sejħa qaddisa, mhux għax qies l-għemejjel tagħna, imma skond il-pjan tiegħu stess u skond il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja tahielna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesù, imma dehret issa permezz tad-dehra tas-Salvatur tagħna Kristu Ġesù li qered il-mewt, u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Irroddu ħajr lil Alla

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

ara Mk 9, 7

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Fi sħaba kollha dawl, leħen il-Missier instema’:

“Dan hu Ibni l-għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu”.

R/. Glorja u tifħir lilek, Kristu!

Evanġelju

Wiċċu sar jiddi bħax-xemx.

Mt 17, 1-9

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, Ġesù ħa miegħu lil Pietru u lil Ġakbu u lil ħuh Ġwanni, tellagħhom fuq muntanja għolja weħidhom, u tbiddel quddiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, u lbiesu sar abjad bħad-dawl. U dehrulhom Mosè u Elija jitħaddtu miegħu. Qabeż Pietru u qal lil Ġesù: “Mulej, kemm hu sew li aħna hawn! Jekk trid intella’ hawn tliet tined, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija”. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawl għattiethom, u minn ġos-sħaba nstema’ leħen jgħid: “Dan hu Ibni l-għażiż, li fih sibt l-għaxqa tiegħi; isimgħu lilu”.

Id-dixxipli, kif semgħu dan, waqgħu wiċċhom fl-art, mimlijin biża’. Ġesù resaq lejhom, messhom u qalilhom: “Qumu. La tibżgħux”. Huma refgħu għajnejhom u ma raw lil ħadd ħlief lil Ġesù waħdu. Huma u neżlin minn fuq il-muntanja, Ġesù ordnalhom u qalilhom: “Tgħidu lil ħadd b’din id-dehra sa ma Bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet”.

Il-Kelma tal-Mulej

R/. Tifħir lilek Kristu

About the author

Ikkummenta