Id-Djakonat

L-aħħar sena tas-seminarju hija s-sena tad-djakonat. Is-seminarist jiġi ordnat djaknu mill-Arċisqof u jiġi mibgħut iservi f’parroċċa bi tħejjija għas-saċerdozju. Il-kelma ‘djaknu’, mill-Grieg diakonos, tfisser qaddej. Mela l-missjoni tad-djaknu hi li jassisti lis-saċerdot fil-ħidma tiegħu: jgħinu fil-quddies, iqarben il-morda, iwassal il-Kelma t’Alla u jippriedka l-omelija. Dakinhar tal-ordinazzjoni, Mons Arċisqof spjega d-djakonat b’mod sabiħ ħafna: talabna nkunu l-idejn u s-saqajn ta’ Ġesu biex inwassluh lil ħutna l-bnedmin. Jiena kelli l-grazzja li dan il-ministeru naqdih fil-parroċċa ta’ San Ġiljan. Tliet modi kif wettaqt dak li talab minni l-Arċisqof kienu: l-omelija, il-magħmudija u t-tqarbin tal-morda.

L-omelija hija missjoni importanti ħafna tad-djaknu u tas-saċerdot, għax permezz tal-omelija, il-Kelma t’Alla li tkun għada kif inqrat tingħata l-ħajja fiċ-ċirkostanzi preżenti. Nistqarr li l-omelija kienet tbeżżagħni ħafna, pero maż-żmien qed napprezzaha aktar bħala grazzja. Biex nipprepara l-omelija hemm bżonn nitlob, nirriċerka, u nidħol fil-fond tat-tifsir tal-Kelma t’Alla. Hekk dan il-proċess qed jgħinni nikber u napprezza aktar is-sbuħija tal-Kelma t’Alla u kemm hi valida fil-ħajja tiegħi. Minn hemm imbagħad, wara li tkun misset lili, inkun nista’ nwassal dak li l-Kelma t’Alla trid tgħidilna llum. Huwa proċess li qed jgħinni nikber ħafna.

Mument ieħor sabiħ ħafna hu l-magħmudija. Bħala djaknu bdejt ngħammed it-trabi. Kull magħmudija kienet mument ta’ ferħ għax ħassejtni strument biex Alla jilqa’ fil-familja tiegħu lil dawk it-trabi żgħar. Għalkemm ma jistħoqqlix, il-Mulej qed jużani biex isawwab xita ta’ grazzji fuq dawn ħutna ċkejknin u l-familji tagħhom. Għalhekk il-magħmudijiet kienu mumenti ta’ grazzja kemm għall-familji tat-trabi u kemm għalija.

Fl-aħħarnett, għal ftit ġimgħat kelli l-grazzja li nwassal l-Ewkaristija lil dawk li ma jistgħux jieħdu sehem fil-quddies għal raġunijiet ta’ saħħa. Sfortunatament, dan it-tqarbin kellu jieqaf minħabba l-pandemija. Biss xorta niringrazzja lill-Mulej  li tani l-grazzja li ngħix din il-missjoni, imqar għal ftit ġimgħat. Żgur se jkolli l-grazzja ngħixha aktar ‘il quddiem. It-tqarbin tal-morda hu mument ta’ grazzja għax hu mument qawi ta’ laqgħa ma’ Ġesu: dak il-ħin inkun qed inwassal lil Ġesu fl-Ewkaristija, u fl-istess ħin niltaqa’ ma’ Ġesu wiċċ imb’ wiċċ fil-morda u l-batuti. Meta tkunu għall-kwiet qed titolbu, għidu talba żgħira għalihom, għax hemm diversi nies li jbatu fil-moħbi fis-soċjeta tagħna.

Din is-sena tad-djakonat kienet sena sabiħa ħafna, minkejja r-restrizzjonijiet. Matulha ħassejt li ltqajt ma’ Ġesu f’diversi okkażjonijiet u qsamt miegħu il-ferħ u t-tbatija. Meta ftit ieħor inkun ordnat saċerdot, il-ministeru tad-djakonat ma jitteħidlix, imma jiżdied miegħu is-saċerdozju. Dan ifisser li dawn il-grazzji li kont qed nirċievi bħala djaknu se nibqa nirċevihom, u se nżid magħhom! Il-pandemija biddlet il-mod kif ngħixu, imma ma żammitx lil Alla mill jsawwab fuqna xita ta’ grazzji.

About the author

Ikkummenta