It-Tielet Ħadd tal-Avvent

QARI I
Minħabba fik il-Mulej jithenna b’hena kbir.
Sof 3:14-18a

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Sofonija

Għajjat bil-ferħ ta’ qalbek, bint Sijon,
Iżrael, samma’ leħnek!
Infexx fl-hena u ifraħ b’qalbek kollha, bint Ġerusalemm!
Neħħa l-Mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik,
keċċa l-għedewwa tiegħek.
Is-sultan t’Iżrael, il-Mulej, hu f’nofsok;
ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża’.
Dakinhar jgħidu lil Ġerusalemm:
“Tibżax, Sijon,
tħallix idejk jintelqu!
Il-Mulej, Alla tiegħek, qiegħed f’nofsok,
gwerrier li jsalva;
minħabba fik jithenna b’hena kbir,
fi mħabbtu jġeddek,
jinfexx minħabba fik f’għajat ta’ ferħ,
bħallikieku f’jum ta’ festa”.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

SALM RESPONSORJALI
Iż 12:2-3,4bċd,5-6

R/.(6): Kbir hu f’nofsok il-Qaddis ta’ Iżrael.

Alla s-salvazzjoni tiegħi,
jiena nittama u ma jkollix mniex nibża’.
Għax qawwieti u għanjieti hu l-Mulej,
għalija sar is-salvazzjoni.
Kollkom ferħana
timlew l-ilma mill-għejun tas-salvazzjoni. R/.

Roddu ħajr lill-Mulej, sejħu ismu,
għarrfu lill-ġnus bl-għemejjel tiegħu,
xandru li ismu huwa fl-għoli. R/.

Għannu lill-Mulej għax għamel ħwejjeġ kbar;
ħa jkun dan magħruf mal-art kollha.
Aqbeż bil-ferħ, għanni,
int li tgħammar f’Sijon,
għax kbir hu f’nofsok il-Qaddis ta’ Iżrael. R/.

QARI II
Il-Mulej qorob.
Fil 4:4-7

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Filippin

Ħuti, ifirħu dejjem fil-Mulej; nerġa’ ngħidilkom, ifirħu. Il-ħlewwa tagħkom ħa jkunu jafuha l-bnedmin kollha. Il-Mulej qorob! Tħabbtu raskom b’xejn. Fit-talb kollu tagħkom itolbu u uru lil Alla xi jkollkom bżonn, u iżżuh ħajr. U s-sliem ta’ Alla, sliem li jgħaddi kulma l-moħħ jista’ jifhem, iżommilkom qalbkom u moħħkom sħaħ fi Kristu Ġesù.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Irroddu ħajr lil Alla.

AKKLAMAZZJONI QABEL L-EVANĠELJU
Iż 61:1

Hallelujah. R/. Hallelujah.
L-ispirtu ta’ Sidi l-Mulej fuqi,
għax il-Mulej ikkonsagrani, biex inwassal il-bxara t-tajba lill-fqajrin.
R/. Hallelujah.

EVANĠELJU
U aħna, x’għandna nagħmlu?
Lq 3:10-18

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, in-nies kienu jistaqsu lil Ġwanni u jgħidulu: “Mela x’għandna nagħmlu?”. U huwa kien iweġibhom: “Min għandu żewġ ilbiesi, jaqsam ma’ min ma għandu xejn, u min għandu x’jiekol jagħmel l-istess”. Resqu wkoll xi pubblikani biex jitgħammdu u qalulu: “Mgħallem, x’għandna nagħmlu aħna?”. U huwa weġibhom: “Tissikkaw lil ħadd biex jagħtikom taxxi iżjed milli jmisskom tieħdu”. Staqsewh ukoll xi suldati u qalulu: “U aħna, x’għandna nagħmlu?”. U huwa weġibhom: “Tisirqu lil ħadd bit-theddid jew bil-qerq tagħkom, u kkuntentaw ruħkom bil-paga li għandkom”.

Il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan, u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu l-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: “Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni, li ma jistħoqqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa u jiġbor il-qamħ fil-maħżen tiegħu, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex”. U b’ħafna twissijiet oħra kien ixandar lill-poplu l-bxara t-tajba.

Il-Kelma tal-Mulej.
R/. Tifħir lilek, Kristu.

About the author

Ikkummenta