It-Tmien Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

Qari I

Tfaħħarx bniedem qabel jitkellem.

Sir 27:5-8

Qari mill-Ktieb ta’ Bin Sirak

Meta jheżżu għarbiel jibqa’ fih l-iskart,

hekk ukoll min jgħarbel lilu nnifsu jagħraf ħżunitu.

Il-forn jgħaddi mill-prova xogħol il-fuħħari,

hekk ukoll bniedem tagħrfu minn kliemu.

Il-frott jikxef kemm bidwi jkun ħa ħsieb is-siġra,

hekk ukoll kelma tikxef ħsieb qalb il-bniedem.

Tfaħħarx bniedem qabel jitkellem,

għax hekk jiġu ppruvati n-nies.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Salm Responsorjali

Salm 91(92):2-3,13-14,15-16

R/.(ara 2a): Tajjeb li nfaħħru l-Mulej.

Tajjeb li nfaħħru l-Mulej,

li ngħannu lil ismek, inti l-Għoli.

Inxandru filgħodu t-tjieba tiegħek,

u billejl il-fedeltà tiegħek. R/.

Il-bniedem ġust bħall-palma jħaddar,

bħal ċedru tal-Libanu jikber.

Imħawlin f’dar il-Mulej,

iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta’ Alla tagħna. R/.

Sa fi xjuħithom il-frott jagħmlu,

kollhom ħajja u ħdura,

biex ixandru li ġust hu l-Mulej, blata tiegħi,

u ebda qerq ma jinsab fih. R/.

Qari II

Tana r-rebħa permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu.

1 Kor 15:54-58

Qari mill-Ewwel Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Korintin

Ħuti, meta dak li jitħassar jilbes in-nuqqas ta’ taħsir, meta dak li jmut jilbes l-immortalità, imbagħad iseħħ dak li hemm miktub:

Inbelgħet il-mewt fir-rebħa.

Fejn hi, ja Mewt, ir-rebħa tiegħek?

Fejn hi, ja Mewt, in-niggieża tiegħek?

In-niggieża tal-mewt hi d-dnub, u l-qawwa tad-dnub hi l-Liġi.

Niżżu ħajr lil Alla li tana r-rebħa permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu!

Għalhekk, ħuti għeżież, żommu sħiħ, titħarrkux; ħabirku dejjem fil-ħidma tal-Mulej. Kunu afu li l-ħidma tagħkom fil-Mulej mhijiex għalxejn.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Fil 2:15d,16a

Hallelujah. R/. Hallelujah.

Intom għandkom tiddu fid-dinja bħal kwiekeb,

u żżommu sħiħ il-kelma tal-ħajja.

R/. Hallelujah.

Evanġelju

Mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm.

Lq 6:39-45

Qari mill-Evanġelju skont San Luqa

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli din il-parabbola: “Jista’ agħma jmexxi agħma ieħor? Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra? Id-dixxiplu mhuwiex aqwa mill-imgħallem tiegħu; imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu jsir bħall-imgħallem tiegħu. Għax tara t-tibna f’għajn ħuk, u ma tarax it-travu li għandek f’għajnek int? Kif tista’ tgħidlu lil ħuk: ‘Ħi, ejja nneħħilek it-tibna li għandek f’għajnek’, meta m’intix tara t-travu li għandek f’għajnek int? Ja wiċċ b’ieħor! Neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int, ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi t-tibna minn għajn ħuk. Ma hemmx siġra tajba li tagħmel frott ħażin, kif anqas ma hemm siġra ħażina li tagħmel frott tajjeb. Kull siġra mill-frott tagħha tingħaraf. Ħadd ma jiġbor it-tin mix-xewk, anqas l-għeneb mill-għolliq. Il-bniedem tajjeb mit-teżor tajjeb ta’ qalbu joħroġ it-tajjeb, u l-bniedem ħażin mit-teżor ħażin tiegħu joħroġ il-ħażin, għax mill-abbundanza tal-qalb jitkellem il-fomm”.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Tifħir lilek, Kristu.

About the author

Ikkummenta