AVVIŻI – PARISH NOTICES 9 – 10 ta’April 2022

 1. Pellegrinaġġ Nazzjonali:  Nhar it-Tnejn ser issir Pellegrinaġġ fis-6pm fil-Knisja Santa Marija ta’ Ġesu (Ta’ Ġieżu) il-Belt Valletta.  Imexxi l-Pellegrinaġġ Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna.  Jekk hawn min jixtieq jattendi għandu jkellem lill-Kappillan dan il-weekend.
 2. Kunċerti:
  • Nhar it-Tnejn ukoll se jkollna kunċert ta’ mużika sagra mill-Banda Spinola fit-8pm fil-Knisja ta’ Lapsi.
  • Nhar it-Tlieta kunċert fil-Knisja Parrokkjali mill-kor ta’ Amadeus fis-7.30pm.

3. TRIDU TAL-GĦID

Tajjeb li nifhmu l-importanza ta’ dawn il-jiem qaddisa fil-mixja tal-fidi tagħna.  Niftakru wkoll li ilna sentejn ma niċċelebraw l-Għid flimkien bħala komunita’.  Għalhekk inħeġġu lil kulħadd biex jagħmel ħiltu jattendi għaċ-ċelebrazzjonijiet.

 • Ħamis ix-Xirka:            –     Filgħodu ma jsirx quddies;
 • Fil-5.30pm issir quddiesa fil-Kappella tal-Kunċizzjoni;
 • Fis-6.00pm issir quddiesa fil-Knisja ta’ Lapsi;

–     Fis-7.00pm quddiesa li tfakkar it-twaqqif tal-Ewkaristija. Min jixtieq jagħmel il-viżti, jista’ jagħmel dan wara li tintemm il-quddiesa.

–     Mill-10.00pm sal-11.00pm, ħin għal adorazzjoni organiżżata. 

4.    Il-Ġimgħa l-Kbira:              Jum ta’ Sawm u Astinenza

–      Il-Knisja tiftaħ mis-7.30am sa’ nofsinhar għal talb personali;

–      Fit-3.00pm issir il-funzjoni bil-Qari tal-Passjoni, Adorazzjoni tas-Salib u Tqarbin.

5.    Sibt il-Għid:                  –     Filgħodu il-knejjes ikunu magħluqa;

                                          –     Fit-8.00pm tibda ċ-Ċelebrazzjoni tal-Vġili tal-Għid li fiha ssir t-tberik tad-dawl u l-ilma ġdid.

6.    L-Għid il-Kbir: Wara l-quddiesa tad-9.30am jitbierku u jitqassmu l-figolli lit-tfal fuq iz-zuntier tal-Knisja.  Il-quddies ikun fl-istess ħinijiet tal-Ħadd.

7.    Bejgħ ta’ figolli: Dan il-weekend għandna figolli home-made għall-bejgħ ħdejn il-Knisja Parrokkjali.

**************************************************************

 1. National pilgrimage: A national pilgrimage is being held on Monday at Ta’ Giesu Church in Valletta let by Mons Archbishop Charles J Scicluna at 6pm.  If anyone is interested in attending, one can speak to the Parish Priest during the weekend.
 • Concerts:
  • On Monday we shall have a concert of sacred music at 8pm at Lapsi Church by Spinola Band Club.
  • On Tuesday Amadeus Choir will have a concert at the parish church at 7.30pm.

EASTER TRIDUUM

It’s good to understand the importance of these holy days in our spiritual paths in our lives.  Let us not forget that it’s been two years since we celebrated Easter together as a community.  We therefore urge everyone to make their best effort to attend the celebrations.

 • Maundy Thursday:    –      Mass is not celebrated in the morning;
 • 5.30pm: Mass at the Chapel of the Immaculate Conception;
 • 6.00pm: Mass at Lapsi Church;
 • 7.00pm: Mass that commemorates the establishment of the Eucharist;
 • Time for the seven visits;
 • 10.00pm to 11.00pm: organised adoration in the Parish Church.
 • Good Friday:                     A day of fasting and abstinence
 • The Parish Church opens at 7.30am to noon for prayer.
 • At 3.00pm: Good Friday function, reading of the Passion, Adoration of the Cross and Communion.
 • Easter Vigil:                –      Churches are closed in the morning.
 • 8.00pm: Celebration of the Easter Vigil.
 • Easter Sunday: After 9.30am mass, figolli will be blessed and given out to the children on the Church parvis.  Mass times will be the same as every Sunday.
 • Sale of figolli:  We shall be having home made figolli for sale near the parish church this weekend.

About the author

Ikkummenta