It-Trinità Qaddisa  –  Solennità

Qari I

Qari mill-Ktieb tal-Proverbji

Dan jgħid il-Għerf ta’ Alla:

“Il-Mulej kellu lili sa mill-bidu ta’ għemilu,

sa minn qabel l-eqdem għemejjel tiegħu.

Sa minn dejjem twaqqaft, mill-bidu, qabel ma nbdiet id-dinja.

Kien għad m’hemmx l-ibħra l-kbar, meta tnissilt jien, kien għad m’hemmx għejun inixxu l-ilma;

qabel ma tqiegħdu l-muntanji, qabel l-għoljiet jien twelidt.

Kien għadu ma għamilx l-art bir-raba’ tagħha,

u lanqas l-ewwel traba tal-art.

Meta ħejja s-smewwiet jien kont hemm,

meta ħażżeż dawra fuq wiċċ il-baħar kbir,

meta saħħaħ is-smewwiet hemm fuq,

u qiegħed fis-sod in-nixxigħat ta’ qiegħ il-baħar;

meta ħażżeż trufijiet il-baħar, biex l-ilmijiet ma jaqbżux trufhom; meta qiegħed sisien l-art,

jien kont maġenbu bħala tfajjel, l-għaxqa tiegħu,

jum wara ieħor, nitliegħeb il-ħin kollu quddiemu;

nitliegħeb fuq l-art imħejjija għall-bnedmin,

nitgħaxxaq b’ulied il-bnedmin”.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Salm Responsorjali

R/.(2a): Mulej, Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha!

Inħares lejn is-smewwiet, għemil subgħajk,

il-qamar u l-kwiekeb li int qegħedt fihom!

X’inhu l-bniedem biex tiftakar fih,

bin il-bniedem, biex taħseb fih? R/.

Ftit inqas mill-allat għamiltu,

bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu,

qegħedtu fuq l-għemejjel kollha ta’ jdejk! R/.

Kollox taħt riġlejh qegħedtlu:

in-nagħaġ u l-baqar kollha, sal-bhejjem tax-xagħri;

l-għasafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar,

dak kollu li jterraq fil-baħar. R/.

Qari II

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti, issa li aħna ġġustifikati bil-fidi, għandna s-sliem ma’ Alla, permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu; permezz tiegħu għandna d-dħul bil-fidi għal din il-grazzja li fiha qegħdin. Aħna niftaħru bit-tama li għandna li għad niksbu l-glorja ta’ Alla. Mhux biss dan: imma niftaħru wkoll bis-sofferenzi, għax nafu li s-sofferenza ġġib is-sabar, is-sabar irawwem il-ħila, il-ħila t-tama. U din it-tama ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Hallelujah. R/. Hallelujah.

Glorja lill-Missier, u lill-Iben, u lill-Ispirtu s-Santu,

lill-Mulej Alla, li hu, u li kien, u li għad irid jiġi.

R/. Hallelujah.

Evanġelju

Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. L-Ispirtu jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom.

Ġw 16:12-15

Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Baqagħli ħafna ħwejjeġ x’ngħidilkom, imma għalissa ma tifilħux għalihom. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità, iwassalkom għall-verità kollha; għaliex hu ma jgħid xejn minn tiegħu, imma jgħid dak li jisma’, u jħabbrilkom il-ġejjieni.

Hu jagħtini glorja, għaliex jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom. Dak kollu li għandu l-Missier huwa tiegħi. Għalhekk għedt li jieħu minn dak li hu tiegħi u jħabbru lilkom”.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Tifħir lilek, Kristu.

About the author

Ikkummenta