It-Tieni Ħadd tal-Avvent

Qari I

Qari mill-Ktieb tal-Profeta Iżaija

Għad toħroġ fergħa miz-zokk ta’ Ġesse,

għad tinbet rimja minn għeruqu:

fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-Mulej,

l-ispirtu tal-għerf u d-dehen,

l-ispirtu tal-għaqal u l-qawwa,

l-ispirtu tal-għerf u l-biża’ tal-Mulej,

u l-għaxqa tiegħu fil-biża’ tal-Mulej.

Ma jiġġudikax skond ma jidher fl-għajnejn,

u ma jagħtix sentenza skond ma jisma’,

iżda jiġġudika l-imsejknin skond il-ġustizzja,

u jagħti sentenza skond is-sewwa lill-fqajrin tal-art.

Isawwat il-kiefra bix-xettru ta’ fommu,

u b’nifs xufftejh joqtol lill-ħażin.

Il-ħżiem ta’ ġenbejh tkun il-ġustizzja,

u l-fedeltà l-ħżiem ta’ qaddu.

Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf,

il-leopard mal-gidi,

u jirgħu flimkien l-għoġol u ferħ l-iljun,

daqsxejn ta’ tfajjel isuqhom.

Il-baqra u l-ors jirgħu flimkien,

u l-frieħ tagħhom flimkien jistrieħu.

L-iljun bħall-gendus jiekol it-tiben.

It-tarbija tal-ħalib titliegħeb fil-ħofra tas-serp;

u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifgħa.

Ma jagħmlux aktar deni u anqas ħsara

fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi,

għax mimlija hi l-art bl-għarfien tal-Mulej

bħalma l-baħar hu miksi bl-ilmijiet.

Imbagħad jiġri f’dak il-jum

li l-għerq ta’ Ġesse jieqaf

bħala sinjal għall-popli.

Lilu jfittxu l-ġnus,

u l-għamara tiegħu tkun imsebbħa.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Salm Responsorjali

Salm 71(72):1,7-8,12-13,17

R/. (7): Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja.

O Alla, agħti lis-sultan il-ħaqq tiegħek,

il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan,

biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja,

u bil-ħaqq l-imsejknin tiegħek. R/.

Tħaddar f’jiemu l-ġustizzja,

u sliem kotran sa ma jintemm il-qamar.

Isaltan minn baħar sa baħar,

u mix-xmara sa truf l-art. R/.

Għax hu jeħles lill-fqir li jsejjaħlu,

u lill-imsejken li m’għandux min jgħinu.

Iħenn għad-dgħajjef u għall-fqajjar;

il-ħajja tal-fqajrin isalva. R/.

Ismu jibqa’ jissemma għal dejjem;

idum ismu sakemm iddum ix-xemx!

Bih jitbierku l-ġnus kollha tal-art;

il-popli kollha jsejħulu hieni. R/.

Qari II

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lir-Rumani

Ħuti, kulma nkiteb fl-Iskrittura fl-imgħoddi nkiteb għat-tagħlim tagħna, biex bis-sabar u bil-faraġ li tagħtina l-Iskrittura aħna jkollna t-tama. Alla, li minnu ġej kull sabar u faraġ, jagħtikom il-grazzja li tkunu fehma waħda bejnietkom skond Kristu Ġesù, biex b’fomm wieħed u b’qalb waħda tfaħħru lil Alla u Missier Sidna Ġesù Kristu. Għalhekk ilqgħu lil xulxin bħalma Kristu wkoll laqa’ lilkom, għall-glorja ta’ Alla. Jiena ngħidilkom li Kristu sar qaddej tal-Lhud ċirkonċiżi minħabba l-fedeltà ta’ Alla, biex iseħħu l-wegħdiet li għamel lill-Patrijarki, u biex il-pagani wkoll ifaħħru lil Alla minħabba l-ħniena tiegħu, bħalma hu miktub: “Għalhekk jiena nfaħħrek fost il-ġnus u ngħanni tifħir ismek”.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Irroddu ħajr lil Alla.

Akklamazzjoni qabel l-Evanġelju

Hallelujah. R/. Hallelujah.

Ħejju t-triq tal-Mulej,

iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu.

Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’Alla.

R/. Hallelujah.

Evanġelju

Indmu għax is-Saltna tas-Smewwiet waslet.

Mt 3:1-12

Qari mill-Evanġelju skond San Mattew

F’dawk il-jiem, deher Ġwanni l-Battista jipprietka fid-deżert tal-Lhudija u jgħid: “Indmu, għax is-saltna tas-smewwiet waslet”. Għax għalih kien ingħad permezz tal-profeta Iżaija, meta qal: “Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu”.

Dan Ġwanni kellu fuqu libsa tax-xagħar tal-ġemel, bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu, u l-ikel tiegħu kien ġradijiet u għasel selvaġġ. U kienet tmur għandu Ġerusalemm u l-Lhudija kollha u l-inħawi kollha ta’ madwar il-Ġordan, u kienu jitgħammdu minnu fix-xmara Ġordan huma u jistqarru dnubiethom.

Kif ra bosta mill-Fariżej u mis-Sadduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu, qalilhom: “Ja nisel il-lifgħat, min uriekom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja? Agħmlu mela frott xieraq tal-indiema, u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom: ‘Għandna b’missier lil Abraham’. Ngħidilkom li Alla, minn dan l-istess ġebel, jista’ jqajjem ulied lil Abraham. Il-mannara ġa tressqet ma’ għerq is-siġra; u għalhekk, kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċat u tinxteħet fin-nar.

Jien, ngħid għalija, ngħammidkom bl-ilma għall-indiema; imma min ġej warajja hu aqwa minni, u jien ma jistħoqqlix inġorr il-qorq tiegħu. Hu jgħammidkom bl-Ispirtu s-Santu u n-nar. Il-midra qiegħda f’idu, biex iderri l-qiegħa tiegħu u jiġbor il-qamħ fil-maħżen, imma t-tiben jaħarqu b’nar li ma jintefiex”.

Il-Kelma tal-Mulej.

R/. Tifħir lilek, Kristu.

About the author

Ikkummenta